PE STEM ERKIEZINGSUITSLAG WIJST UIT: De Neesop m VS OPHEFFINGS UITVERKOOP Maandag geen treinen? MEUBELEN TEGEN HALVE PRIJZEN Riiense Meubelhal Onderzoek naar incident in Nederlands Mfil-gebied DINSDAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND %|Jlj pSeleensnaar IRaöio löeurs Zuidmolukkm herdachten de doden van De Punt PRIJZEN NIÉT GESTEGEN 12 JUNI 1979 119e jaargang no. 18902 HENHOOFD 2 Zetelverdeling Europese Parlement Totaal PVDA CDA WD D'66 SGP PPR CPN GPV PSP Lijst Leschot 25 9 10 4 2 0 0 0 0 0 0 Oud-strijders spannen geding aan tegen ABVA Amerikaanse kerncentrale gesloten verhuur en verkoop van machines, steigers, apparaten, bouwcompressoren gereedschappen e.d. Opvallend Totale leegverkoop van onze meubeltoonzalen Wij moeten stoppen. ALLES MOET WEG. Ons pand moet leeg. Tuinstraat 9 RIJEN Tel. 01612-3596 Harro Coumans adjunct hoofdredacteur De Stem Bonden en NS „ontsporen 10 miljoen Bezwaar Dus ik informeren bij Skala. %j0aktuwdag kompleet Niet in het minst omdat er elke dag opnieuw twee' aantrekkelijke Kleintjes'" in staan Met aanbiedingen, die u niet mag missen. len wanneer u maar wilt erekent u nóóit meer dan <jeL geen hoge investeringen een koopverplichting; nog u huurt; met Skala'sTVflJ ager de prijs+SkalaSjgvidJ rprijsverschil tussen 6 of 24I ar gratis service. Vóór 2 uur! gegarandeerd dezelfde dan] ijk ook op zon- en feestdagen huurperiode slechts zes ekkelijke reductie bij vooruit! ala televisie gratis op proef al nog geen tientje per week rgd van het Skala-TV-Plus- UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER jfOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 enstraat 130 Breda Kamer 1977 Staten 1978 Europees Parlement '79 perc. perc. perc. g^nst geldig PVDA CDA pD b'66 SGP PPR lrP\T 87,49 33,83 79,10 33,81 57,82 30,39 31,89 35,07 35,61 17,95 16,95 16,14 5,44 5,20 9,03 2,13 2,24 2,23 1,69 1,56 1,62 1,72 1,56 1,72 GPV feP [ijst Leschot 0,95 0,95 1,11 0,94 1,33 1,71 - - 0,44 Cverigen 3,46 1,33 iPf Stemmen tellen in de Amsterdamse RAI. Tellen kun je ook op de grond, als je maar goed telt. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De prijzen zijn in ons land niet gestegen in de periode midden april - midden mei. In de periode daarvoor waren ze met 0.6 procent gestegen. De totale prijsstijging is sinds 1 oktober vorig jaar beperkt gebleven tot 1.8 procent. Dat blijkt uit het prijsindexcijfer voor de periode april-mei, dat het Ministerie van Economische Zaken gisteren bekend heeft gemaakt. Het „prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen", zoals het centraal planbureau voor de statistiek (CBS) handhaafde zich op 124.9 punten. Het CBS te kent daarbij wel aan dat diverse ziekenfondstarieven nog niet definitief bekend zijn, zodat de cijfers vanaf januari een voorlo pig karakter hebben. Van de goederen en diensten waarover het CBS gegevens ver zamelt, vertoonde 33 procent een prijsstijging. Dit werd gecom penseerd door 23 pet met een prijsdaling. Beide invloeden van 0.3 procent op het prijsindexcijfer konden elkaar worden wegge streept. louches koud/warm - krachthonk onder emei - gezellige bak. REN GEMENGD 1-23.00 1-18.00 18.00-23.00 13.00-23.00 1-18.00 18.00-23.00 09.00-23.00 fspraak op afspraak 652-4653* DA en PvdA verder iteen dan voorspeld IFictieve zetelverdeling Tweede Kamer lotaal TOA 'A IVD D'66 SGP ?PR JN SPV >SP Lijst Leschot BP en DS'7 0 ieder een zetel keenstaking van twaalf da- 'bijShell-Curagao, hebben tonden besloten hun leden fang van zondagnacht I sr aan het werk te laten reven te worden topt diarree, zuivert brengt de maag tot rust- lenaam.Helpt snel. ebruiksvoorschriften. katernen [NNEN-/BUITENLAND-2 v m Nicaragua wordt •ds bloediger JJNEN-/BUITENLAND-3 «laag socialisten door I' boosdoeners" '1NEN-/BUITENLAND-4 stemde Europa SHOWEN ZO hjRT-1 *e is dader -"°-zaak op het spoor MERIJNTJE 10 81, schrijf of zend de blokletters s.v.p. n blijvend de studiegids loez ■malie over de opleiding nveloppe zonder postzege s intwoordnummer 40. n Haag. BST-"41 pen. Tel. (070)26 40 81. Werki 'spoor Tweede Kamer '77 150 53 49 28 8 3 3 2 1 1 Eur. Parlement '79 150 47 55 25 13 3 2 2 1 2 0 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - In de verkiezingsrace om zetels voor het Europees parlement blijft het verschil tussen de twee grote politieke partijen CDA en PvdA slechts één zetel. Zij be haalden 10 en 9 zetels. D'66 gaat met twee afgevaardigden naar Straatsburg en de WD heeft vier vertegenwoordi gers. Maar de telling van de stemmen heeft gisteren een verdere verwijdering opgeleverd tussen de twee grote politieke partijen CDA en PvdA, een nog groter verlies voor de VVD en een nog sterekere positie van D'66. Bij omrekening naar zetel aantallen voor de Tweede Ka mer is het verschil tussen CDA en PvdA groter geworden. Gaf de computer verleden week een verschil tussen deze twee politieke groeperingen aan van zes zetels de uitslag van de tel ling gisteren bracht dat ver schil op acht zetels. Het CDA zou het aantal zetels van 49 op 55 hebben gebracht (voorspeld was 54), de PvdA zou terug vallen van 53 op 47 (voorspeld was 48). In vergelijking met de voorspelling bracht D'66 haar zetelaantal ook van 8 op 13, terwijl 12 zetels waren voor speld. De WD-fractie zou het voorspelde zetelaantal van 25 behouden, maar in vergelij king met het huidige aantal toch drie zetels verliezen. Ook het voorspelde opkomstper centage van 57,8 procent kwam nagenoeg overeen met de definitieve uitslag (57 pro cent). (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De stichting voor politieke bewustwording en stichting oud-strijders le gioen willen dat de rechter de Algemene Bond van Ambte naren verbiedt op 19 juni sta kingen te organiseren of te steunen. Een kort geding hiertoe dient op donderdag 14 juni voor de president van de Haagse rechtbank, aldus de OSL-stichtingen. WATERFORD (Reuter) - Een lekke klep in een gebouw waarin zich een kernreactor bevindt, heeft genoopt tot de sluiting van een kerncentrale in Waterford (Connecticut). (ADVERTENTIE) Verbeetenstraat 31, Breda tel. 076-146185 De kleinere Nederlandse par tijen, die geen zetels in het Europees parlement hebben veroverd, bleven in vergelij king met de computeruitslag van vorige week nagenoeg ge lijk. Opvallend was echter de winst van de PSP. Zij zag haar aanhang van 0,9 procent in 1977 voor de Tweede Kamer verkiezingen groeien naar 1,7 procent. De CPN bleef gelijk met 1,7 procent van het aantal uitgebrachte stemmen, de PPR verloor iets, en het GPV groei de een weinig. Spraken verle den week de lijsttrekkers en politieke leiders in Nederland hun afschuw uit over het lage opkomstpercentage voor deze verkiezingen, in de commen taren van gisteren werd het ac cent gelegd op de betreurens waardige houding van de Britse socialisten, die maar 16 zetels gaan bezetten in het Europees Parlement. De fractieleiders in de Tweede Kamer van de vier po litieke partijen die zetels heb ben gekregen in het Europees Parlement wensen geen conclusie te verbinden aan de uitslag van deze verkiezingen over de verhoudingen in de Nederlandse politiek. CDA- fractieleider Lubbers vindt dat de einduitslag aangeeft dat kritiek op het kabinet in ieder geval geen aanleiding is ge weest om op de oppositie te stemmen. PvdA-fractieleider Den Uyl vindt dat zijn partij zich het lage opkomstpercen tage vooral moet aantrekken. Maar dank zij de winst van D'66 handhaven de oppositie partijen hun positie echter ook bij deze lage opkomst. D'66- fractieleider Terlouw denkt dat het verheugende resultaat voor zijn partij nog groter ge weest zou zijn indien niet zo veel jonge kiezer thuis zouden zijn gebleven. WD-fractielei- der Rietkerk ziet in de uitslag van deze verkiezingen geen extra hindernis voor het kabi net. „Wij gaan rustig verder", zei hij in een commentaar. „Beide regeringspartijen (CDA/VVD) hebben voldoende steun behouden". Hij vindt het een misser van de Partij van de Arbeid, dat die partij gepro beerd heeft de Europese ver kiezingen te gebruiken om een negatief oordeel over het kabi net uit te spreken. (ADVERTENTIE) DE SPECIAALZAAK VOOR: ELEKTR0NIKA ONDERDELEN EN MEETINSTRUMENTEN KARNEMELKSTRAAT 10 BREDA TELEFOON 076-133772 Johan Neeskens heeft gisteren in New York een contract ondertekend, dat hem voor vijfjaar bindt aan de New York Cosmos. Op de foto ,,Nees" in gesprek met de vroegere Cos- mos-ster Pele. (ADVERTENTIE) Op aanbeveling van Directie en Raad van Commissarissen van Uit geversmaatschappij De Stem BV heeft de algeme ne vergadering van aan deelhouders met ingang van 1 september 1979 de heer Harro Coumans be noemd tot adjunct-hoofd redacteur van De Stem, met de intentie hem t.z.t. tot mede-hoofdredacteur te benoemen. De heer Coumans is voor deze funktie voorgedragen door de hoofdredacteur van De Stem en de grootst moge lijke meerderheid van de redactie-raad, het geko zen vertrouwenscollege van de redactie van De Stem. De heer Coumans is 34 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Hij komt van een zusterblad van De Stem, De Limburger te Maastricht, waar hij nage noeg alle vormen van journalistieke activiteit heeft beoefend. Als ad junct-hoofdredacteur zal hij mede verantwoordelijk zijn voor het totale redac tionele beleid van de krant. Bij de dagelijkse werkver deling zal bij hem het hoofdaccent liggen op het regionale gedeelte van de krant. Breda, 11 juni 1979. Directie en hoofdredactie dagblad De Stem (Van onze redactie binnenland) UTRECHT - De kans is groot dat er maandag a.s. voor het eerst sinds 1903 - de oorlogsjaren uitgezonderd - weer gestaakt wordt bij de Nederlandse Spoorwegen. De vervoèrsbonden van het FNV hebben de cao voor het spoorwegpersoneel niet geac cepteerd, dit in tegenstelling met het CNV en de Unie BLHP die wel akkoord gingen. De „werkonderbreking", zoals de bonden stakingen bij over heidsinstellingen nog steeds noemen, zal plaats hebben tussen vijf uur en kwart over negen 's morgens. Een en ander werd duidelijk nadat een spoedoverleg tussen de bonden en de NS-directie gisteren op niets uitliep. De bonden eisten een grotere compensatie voor onregelma tige diensten, die door veer tienduizend van de 26.000 werknemers worden gedraaid. De FNV dacht daarbij aan een kwartier vrijaf per gewerkt uur en dat zou een kleine twee honderd arbeidsplaatsen moeten opleveren. De kosten van deze eis belopen ƒ10 mil joen. Het NS-personeel - maakt groot bezwaar tegen de „reor ganisatiewoede" die de afge lopen jaren bij de spoorwegen heeft geheerst. De laatste tien jaar zouden daardoor tiendui zend banen verloren gegaan zijn, zo stellen de bonden. Extra irritatie hebben de re geringsplannen opgeleverd die het inleveren van een half pro cent loonstijging per 1 juli be helzen. Tenslotte maakt de FNV groot bezwaar tegen de hou- HARIS (ANP) - Het hoofdkwartier van Unifil in Nakoera en dat van het Nederlands bataljon in Haris stellen een onderzoek in naar een vuurgevecht dat zich vrijdagavond laat heeft afgespeeld rond Al-Monsouri. Dat ligt in Nederlands Unifil-gebied, tussen Tyrus en Nakoera, niet ver van de kust. Lopende het onderzoek wil Unifil de grootst mogelijke terug houdendheid betrachten. Het uitspreken van vermoedens zou grote politieke gevolgen kunnen hebben, aldus het Nederlandse hoofdkwartier in Haris. Het onderzoek spitst zich toe op reden en aanleiding van de schietpartij, en wie ermee is begonnen. In Haris wilde men wel kwijt, hoe het incident in grote lijnen is verlopen. Onbekenden zijn vrijdagavond laat begonnen te schieten, en daarop hebben troepen van de christen-militia te- ruggeschoten. Het schieten begon uit of uit de buurt van het dorp Buyut-as-Sayyat, en heeft dertig minuten geduurd. Nederlandse YP-pantserwagens hebben daarop een cordon gelegd om infiltratie te voorkomen. Buyut is doorzocht, maar er is niets gevonden. Kort daarop is opnieuw gevuurd, nu op Al- Monsouri. Dat stopte na enkele Nederlandse waarschuwings schoten. Vervolgens zijn op Al-Monsouri negen mortiergranaten afgevuurd, door wie is niet bekend. Eén vrouw heeft een gra naatscherf in haar rug gekregen. Het was een diepe wond, die door een Nederlandse arts is behandeld. De vrouw kon daarop weer naar huis vertrekken. Bij de Nederlanders zijn geen gewon den gevallen. ding van de NS-directie ten opzichte van de overheid. „De directie knokt niet voor de werkgelegenheid en die volg zame houding ten aanzien van Den Haag is het personeel beu", zo zei vakbondsbestuur der Gijzen. Het CNV liet weten geen conflict met de NS te hebben omdat de meerderheid van zijn leden wel akkoord is gegaan met de cao-voorstellen. Bo-" vendien toont men begrip voor het directiestandpunt dat er geen geld is voor de FNV-eisen. ASSEN (ANP) Ongeveer vijfhonderdZuidmolukkers hebben gisteravond in Assen de zes Zuidmolukse jongeren (vijf jongens en een meisje) herdacht die gisteren twee jaar geleden werden gedood bij de beëindiging van de treinka ping bij de Punt in Noord- Drenthe. Zij verzamelden zich in het wijkgebouw Pattimura en trokken vervolgens in een stille stoet naar de begraafplaats De Boskamp waar vorige week een gedenksteen op de graven is geplaatst. Op de stenen, ontworpen door Drs. Mual uit Nijmegen, staat de spreuk „Lawa mena hau lala" hetgeen in het Nederlands betekent „het vlees is dood maar de geest leeft voort". Aan de gra ven werd gesproken namens alle instanties van dr mrs. door ds. S. Metiary, die zei dat deze dag een officiële herdenkings dag van de Zuidmolukkers zal worden. Hij bracht dank aan de ouders van de kinderen die deze offers gebracht hadden. De president van de Zuidmo- lukken in ballingschap, ir. J.A. Manusama, betrok in de her denking de jonge Zuidmoluk- ker die zich in gevangenschap van het leven had beroofd. Volgens hem had de opoffering zin omdat allen toch weer een zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1