il rijscompensatie: Botsing filmen.! mogelijk Energie kost gezin 190 gulden extra adidas - We zijn er weer, volop!! BORSUMIJ SPORT B.V. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ititür Kuiper grote verliezer BELGIË: VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BROKSTUKKEN VAN SKYLAB Trijntje met B.V.'s ontdekt Liedje ouer paus hoog op hitparade VRIJDAG BESTEM et kan rimmer. WIM KOK: GEEN .W0JTYLA DISCO DANCE' EVEN TIJD iMTELElEN? 6 JUU 1979 CDA: NIET MEER BEZUINIGEN Bankdisconto leer half Irocent hoger "andaag niet van t Is te ingewik- unt niet snel een spontane resultaat: We hebben ns voor u. '-2 verandert u enthousiast dat elke film Prachtige, ge- •ukop de knop. sd. Zó simpel terug! nieuwe de winkel. tel: 010-11 40 60 2 I Begin T ongvisserij in Ierse Zee verboden Vergoeding gestegen prijzen maximaal 42 gulden Olieconcerns KONSUMENTEN KONTAKT: Specialisten Verkoop 300 stuks originele PERZISCHE TAPIJTEN Daardoor draaien wij weer volop. Voor Uü! A 72 en ov isen Vergeet dan niet de „Kleintjes" door te p nemen. Er staat vast iets van uw gading bij. Ook vandaag UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE. DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER. HOOFDREDACTEUR: L LEIJENDEKKER 119e jaargang no. 18923 ANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 (Van onze speciale verslaggever) LE HAVRE - Wat een feestdag voor de Nederlandse wielersport had moeten worden, werd gisteren in de Tour de France een dag vol treurnis. Had een ieder een klein beetje gerekend op het feit dat Hennie Kuiper (hij vooral) of Joop Zoetemelk de gele trui van Bernard Hinault in de ploegentijdrit van gisteren zou overnemen, na afloop van de door de ploeg van Peter Post gewonnen rit vonden de twee Nederlandse kopmannen zich ver achter leider Hi nault terug. Zoetemelk behield weliswaar zijn tweede plaats in het algemeen klassement maar zag zijn achterstand uitgroeien tot een minuut en achttien seconden. De grote verliezer werd gisteren Hennie Kuiper. De coureur uit het Westbra bantse Putte duikelde in het algemeen klassement van de derde naar de achtste positie met een achterstand op Hi nault van vier minuten en 31 seconden. (Zie verder onze sportpagina's) (Van onze verslaggevers) BRUSSEL/DEN HAAG - De Nederlandse regering heeft - in tegenstelling tot België en Oostenrijk - nog geen maatre gelen getroffen voor het geval brokstukken van het Ameri kaanse ruimtelaboratorium Skylab in Nederland neer storten. De kans dat zoiets ge beurt, is nihil, aldus een woordvoerder van het minis terie van Verkeer en Water staat gisteravond. De Belgische regering heeft gisteren een aantal voor zorgsmaatregelen bekend ge maakt voor het geval brok stukken van Skylab rond don derdag 12 juli neerstorten. Ook in Oostenrijk staat men klaar om de bevolking op groot scheepse wijze te alarmeren. In België is een grote coördine rende commissie in het leven geroepen, die twee dagen voor de verwachte terugkeer van Skylab naar de aarde bijeen zal komen. De Belgische be volking zal - met name via de radio een uur van tevoren op de hoogte worden gebracht zo dat de mensen in „dekking" kunnen gaan. Indien nodig zullen luchtalarmsirenes ge bruikt worden om de bevol king te waarschuwen. In ons land niets van dat al les. De Rijksluchtvaartdienst heeft nog geen waarschuwing van de Nasa gekregen dat ons land in de baan ligt, waar mo gelijk brokstukken naar bene den kunnen komen. Ook de luchtmacht heeft geen stappen gezet. Een woordvoerder vroeg zich gisteren af, wat voor stap pen dan wel ondernomen zou den moeten worden. „Het zou een verspilling van tijd en moeite zijn". Pas enkele dagen voor de val, tegen de tijd dat Skylab de dampkring nadert, kan Nasa pas ongeveer aangeven waar de brokstukken neer zullen komen. Nu al is het vrij zeker dat Nederland buiten de mo gelijkheden valt. (Van onze redactie binnenland) lüEN' HAAG De Neder- Indsc Bank heeft met ingang In vandaag het bankdisconto fet een half procent verhoogd 17,5 procent. Het is de twee- tverhoging in nauwelijks een jaand tijd en in de eerste laats bedoeld om de positie n de gulden te beschermen. Het wisseldisconto wordt 7,5 locent, de voorschotrente Imt op 8 procent en het pro- psedisconto op 8,5 procent. leze laatste verhoging is het flangrijkste omdat de banken 1 andere kredietinstellingen lar hun rentetarieven op af- Immen. katernen I VAKANTIEGIDS Bourgondische sfeer in I gezellig Den Bosch binnen-buitenland 2 Den Uyl in de clinch met binnen-buitenland 3 Benzineproblemen in Buropa nemen toe binnen-buitenland 4 Politie rolt wapenbende in Oost-Brabant op SHOW en zo Johan Bodegraven (65) bereidt zich voor op Pensionering SPORT Oonnors kansloos tegen Björn Borg ■ftfra's disco(nto) dance (Van onze redactie binnenland) DEVENTER - De Deventer gemeentepolitie is in samen werking met de districtsre cherche van de rijkspolitie Zwolle en Apeldoorn een mil- joenenzwendel met B.V.'s op het spoor gekomen. Bij de fraude zijn, voor zover de poli tie nu bekend, acht tot tien B.V.'s betrokken, die vooral in de horecasector en de fotohan- del opereerden. Met de zwendel is naar schatting van de politie een bedrag van één tot twee mil joen gulden gemoeid. In verband met deze zaak zijn drie verdachten aange houden: het drietal heeft ruim twee maanden in voorlopige hechtenis gezeten en is vorige week op vrije voeten gesteld. Het politie-onderzoek is nog in volle gang. De politie verwacht pas eind augustus het inge wikkelde spel met B.V.'s ont rafeld te hebben. Met stomheid geslagen was de rijkspolitie van Drunen, toen ze bij een routine-controle een langzaam voorthuppe- lende „lelijke eend" zon der kentekenplaten aan- hield. Onder de motorkap huisde niet een motor maar een heus trapsys- teem waarmee de zusjes Cindy en Mayo Schreurs in Drunnen, energiebe- wvst rondtrapten. De po litie kon tegen deze „on- bespannen wagen" niets inbrengen. Volgens de twee zusjes trapt de trap- eend vederlicht. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Een looningreep, als regering en vakbe weging het niet eens worden, zal volgens FNV-voorzitter Wim Kok „zo zeker als twee keer twee vier is" breed sociaal verzet oproepen. De werkgevers kunnen rekenen op „harde acties, net als in februari 1977", als zij de stij gende olie- en energieprijzen buiten de prijscompensatie willen houden. DEN HAAG (ANP) - Van donderdag 5 juli af is de visse rij in de Ierse Zee verboden. Minister Van der Stee (Landbouw en Visserij) heeft hiertoe besloten aangezien op grond van de hem ter beschik king staande gegevens de daar aan ons land toegewezen 199 ton zijn opgevist. DEN HAAG - Alle werkne mers met een jaarinkomen van 55.000 gulden en meer krijgen per 1 juli per procent prijsstij ging niet meer vergoed dan 42 gulden bruto. Dat is het gevolg van het in werking treden van het zogenaamde 1-juli-pakket. Deze wettelijke aftopping geldt ook voor werknemers die niet onder een cao vallen, laat het Ministerie van Sociale Za ken weten. Op basis van de wet niet-cao-inkomens mag het kabinet ook regels stellen ten aanzien van de prijscompen satie voor hen, die een indivi duele arbeidsovereenkomst hebben. Werknemers, die onder geen enkele arbeidsovereenkomst vallen moeten via de loonstij gingiets inleveren: hunloonen onkostenvergoeding mogen met niet meer dan 1,83 procent worden verhoogd. Die waarschuwingen heeft Kok gedaan in „De Vakbonds krant". Op hetzelfde tijdstip hebben de werkgeversorgani satie VNO en NCW in een no titie aan het kabinet gevraagd de motie-Engwirda (D'66) uit te voeren. In die door de Twee de Kamer aanvaarde motie wordt uitgesproken, dat de ho gere energie- en milieukosten niet langer in de prijscom pensatie moeten worden mee genomen. Tegelijk met de waarschu wingen van Kok aan het adres van kabinet en werkgevers, heeft het CDA-Kamerlid Jan van Houwelingen de ploeg- Van Agt op het hart gedrukt af te zien van „verdere wezenlij ke ombuigingen in de sfeer van de directe overheidsuitgaven juist terwille van werkgele genheid in de overheids- en de niet-commerciële dienstverle nende sector". Maar ook Van Houwelingen waarschuwt te gen het „via een machtigings wet" afdwingen van loonmati ging. „Een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak is essentieel. Zonder voldoende instemming zal het resultaat van afgedwongen loonmati ging zeker op wat langere ter mijn weinig positief zijn. Suc ces is alleen te verwachten als zo'n maatregel in overleg met de sociale partners tot stand kan komen". FNV-voorzitter Kok is van oordeel dat het verder uitkle den van de prijscompensatie de mensen met lagere inko mens gevoelig zou treffen. Bo vendien zou daardoor de deur wijd open gezet worden voor pogingen om allerlei andere elementen in de prijscompen satie op de helling te zetten. Hij wijst erop, dat de grote olie concerns alle ruimte hebben om naar willekeur de prijzen op te drijven. „Er is een volsla gen gebrek aan inzicht in de prijs- en distributiepolitiek van de olieconcerns". Bij het kabinet, dat deze we ken probeert uit de omvangrij ke begrotingsproblemen te komen, hebben de werkge versorganisaties VNO en NCW een forse claim op tafel gelegd. De extra inkomsten, die voor de overheid voortvloeien uit de olieprijsverhogingen moeten, zo willen de werkgevers, door gegeven worden aan de parti culiere Sector. Uit die extra in komsten kunnen verlagingen van belastingen en premies voor het bedrijfsleven en/of werknemers gefinancierd worden. Dat zou ook bijdra gen, aldus VNO en NCW, aan de noodzakelijke forse verla ging van de loonkosten, die in de komende jaren plaats moet hebben om de concurrentie positie van het bedrijfsleven t.o.v. het buitenland te verbe teren. CDA-specialist Van Hou welingen vindt echter dat de overheid die extra inkomsten zelf moet gebruiken. In zijn artikel in het AR-blad Neder landse Gedachten - een artikel waarover fractieleider Lub bers zijn goedkeurend oog heeft laten gaan - grijpt Van Houwelingen deze extra in komsten aan om minister An- driessen (Financiën) af te hou den van een geforceerd terug dringen van het financie ringstekort. „Het is zeer de vraag of het na de recente olie prijsverhogingen echt nog wel nodig is om het financierings tekort geforceerd terug te dringen. In ieder geval dient dit niet de hoogste prioriteit te hebben". Van onze redactie buitenland) ROME - Een liedje over paus Johannes Paulus II van een in Italië werkende Nederlandse disc-jockey is in Rome een disco-hit met stip geworden. De plaat „Wojtyla disco dan ce" is momenteel een van de meest gevraagde nummers in discotheken en bij particuliere radiostations. Bewondering voor deze buitengewone paus" heeft pro ducent Alberto Radius ertoe bewogen dit „gat in de markt" te vullen. De plaat is een ode aan de nieuwe man in het Vaticaan en nodigt tot dansen uit om „hem, de rechtvaar dige te vieren". Zanger en componist van de Wojtyla disco dance", waarvan inmiddels 30.000 platen zijn verkocht, is de 29-ja- rige Freddie van Stegeren, die voor een popzender in Mi laan werkt. Het gaat louter om een commerciële aangele genheid", zegt Van Stegeren. „Je moet het vergelijken met de rock-musical Jesus Christ Superstar van tien jaar gele den". (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Het gemid delde gezin zal volgend jaar extra diep in de beurs moeten tasten om de gestegen, energie prijzen te kunnen betalen. Voor gas en elektriciteit moet volgend jaar minstens 190 gul den extra op tafel worden ge legd. Dat concludeert het Konsu- menten Kontakt aan de hand van de nieuwste prijzen voor stookolie. De prijzen van aard gas en elektriciteit zijn daar aan gekoppeld. De prijs van het aardgas gaat per 1 januari aanstaande met 2,3 procent per kubieke meter extra omhoog. De totale prijs verhoging voor de kleinver bruiker komt inclusief de BTW dan op 4 cent per kubieke me ter. Dat is voor een gezin per jaar gemiddeld 140 gulden ex tra. Ook de prijs van elektriciteit is gekoppeld aan de olieprijs. Het Konsumenten Kontakt voorziet komend jaar een stij ging van 1,5 cent per kilowat tuur. Dat is op jaarbasis 48 gulden extra. De consument zal volgend jaar dus financieel zwaar moeten bloeden, constateert het Konsumenten Kontakt. Op de regering wordt een beroep gedaan in EG-verband te ko men tot een gemeenschappe lijk energieprijsbeleid. Eén van de oorzaken van de prijs verhogingen is de situatie op de vrije oliemarkt in Rotter dam. Daar moet snel wat aan gedaan worden, aldus deze consumentenorganisatie. Het ministerie van Econo mische Zaken heeft de medi sche specialisten toestemming gegeven de tarieven met twee procent te verhogen. Oorza ken: de ontwikkeling van de salarissen en de praktijkkos- ten. In februari 1978 werden de tarieven voor het laatst ver hoogd. IN DE Turkse stad Istanboel is donderdag een commissaris van politie bij een aanslag op zijn leven ernstig gewond ge raakt. Volgens de politie maakte de aanslag deel uit van een terreurcampagne van ex tremistische groeperingen te gen openbare figuren. (ADVERTENTIES) 53t in alle maten en soorten Door directe import 40 tot 50% echt voordeel. Verkoop uitslui tend morgen, zaterdag 7 juli, van 11.00 tot 17.00 uur onder volle garantie van echtheid in Het Turfschip, Chasséveld, Bre da. Bij iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs Kom kijken. Het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd. Carpet Centre Orient, Heerlen, Honingmanstraat 12. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Ruim honderd dienstplichtige soldaten hebben gisteravond hun tenten opgeslagen op het Binnenhof in Den Haag. Zij blijven daar tot vanmorgen, wanneer een delegatie van de Vereniging Voor Deinstplichtige Militairen (VVDM) staatsse cretaris Van Lent van Defensie een petitie gaat aanbieden. Met deze actie wil de VVDM de staatssecretaris „achter zijn broek zitten", concrete toezeggingen te doen over de afschaffing van de inhouding op hun wedde voor huisvesting en voeding (ihv). Zoals bekend maakte Van Lent enige weken geleden op een congres van de JOVD bekend dat hij de huidige ihv-regeling, het inhouden van 20 procent van de wedde voor eten en onderdak, wil afschaffen. Daarvoor in de plaats zou een bonnensysteem moeten komen, waarbij een soldaat al leen het eten betaald dat hij werkelijk nuttigt. Van Lent lanceerde deze plannen al jaren geleden, en er is nog niets gebeurd. Bovendien houdt hij zijn poot stijf wat betreft de vergoeding voor huisvesting, aldus de VVDM. De vakbond voor dienstplichtigen is van mening dat het onderkomen voor een soldaat gratis zou moeten zijn. Tijdens het bivak kunnen de soldaten zich vermaken met mu ziek en tekenfilms. Ook voor drank en eten is gezorgd. De meeste soldaten moeten vanmorgen weer om kwart over acht op appél zijn. Verloren wij twee weken geleden door een brandkatastrofe onze totale voorraad, thans kunnen wij melden dat onze vrachtwagens weer af en aan rijden naar en van onze adidas-dealers in heel Nederland. Wij danken dit aan de spontane, snelle en gunstige reakties van leveran ciers en dienstverlenende bedrijven en de enorme inzet van allen die er bij betrokken zijn. Hoevenseweg 41Etten-Leur

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1