int, gr Slaapvirus99 in Drents vleesbedrijf CDA en VVD verder uit elkaar HKK7 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Tweede zoon voor Christina ZOETEMELK IN HET GEEL Droog en mem zon VACAgfflE AAN BIEDINGEN ZATERDAG „Olietekort bedreigt prodiiktie industrie" Prijzen weer niet gestegen Tekort op begroting 3 miljard CDA'ers willen liever met PvdA in zee Jjenberg B.V. I.V. Sluis .c 7 JUU 1971 119e jaargang no, 18924 IKANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN "Vandaag in DE STUlM 2 ÜRISMÉ vrq Hit D@ bouw is ziek. Maar de bouwvakker is nog veel zieker! Hoe eert ambacht wordt gesmoord in de WAO. e Blijft Dries van Agt de bezemwagen voor? Er zit beweging in de kinderbescher ming en dat mag onderhand ook wel £HOWT«n zo Vanuit het hoofdkwartier van „All in the Family" in Hollywood komen goede berichten. Archie Bunker gaat - als barkeeper - zijn tiende seizoen in. Alles over de tv-serie die heel wat taboe's In Amerika omvergooide. EMEENTEAXEL merijntje Biennale Middelheim Verfrissende beelden uit het hoge noorden in het warme zuiden. Bom in Britse consulaat in Antwerpen /JB4 A Illusie jfir-w cc |5 -««xiooopci npiKSI li1: li!:!'li fii' 0 Kunt u met een gerust hart via De Stem doen met een .Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,.KIeintjes"-rubriek UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE; DR. W.A J.M. HARKX, DRS. J.H M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER ABON. PRIJZEN; F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 |ngsplan Zomerhuizen en jis maakt, ter voldoening [8, lid 6, van de Wet op de fkend dat Gedeputeerde hun besluit van 12 juni ^fd. r.o. hebben goedge- iad van 27 april 1978, no. van de 1 e herziening van bmerhuizen en Kampeer- jmd besluit van Gedepu- let bestemmingsplan met gedurende een maand ter [>ote Markt 20 te Sluis voor izwaren zowel tot de ge deputeerde Staten hebben lurende bovengenoemde jing tegen deze goedkeu- de Kroon, eten worden gericht aan tweevoud worden inge- or Geschillen van Bestuur Binnenhof 1te 's-Graven- teester van Sluis van den Beid l -snzsaa katernen Van Agt VENSTER OPEEN VERANDERDE SAMENLEVING In Kiel ligt de „Sea Cloud" een zeilschip van adem benemende luxe te wachten op een nog wat onzekere toekomst. Arche en Edith Axel maakt bekend, dat de openbare vergadering van aald, dat de vaststelling van wordt voorbereid voor de >ehorende tekeningen aan- e gelegen zijn aan respec- lijnstraat te Axel, de Eiken- (oewacht. it ligt voor een ieder ter in- meester voornoemd, Isebaert, wnd. CDja-ja.... E (Van onze redactie buitenland) ANTWERPEN De explosie die donderdagavond in een Antwerps kantoorgebouw grote schade veroorzaakte in, het Britse consulaat, is volgens de politie wel degelijk een bom geweest. Men gaat er vanuit dat het Ierse Republikeinse Leger (IRA) de bom heeft ge plaatst. De Britse ambassade in Brussel liet weten, dat even voor de ontploffing een ano niem telefoontje meldde, dat een aanslag op het consulaat UTRECHT- Prinses Christina en Jorge Guillermo hebben een tweede zoon. De prinses heeft gistermorgen om 08.37 uur het leven geschonken aan haar kind. Moederen kind maken het goed. De baby woog bij de geboorte in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht 3600 gram en is 48 centimeter lang. In juni 1977 werd Bernardo, het eerste kind van prinses Chris tina en haar man, geboren. De tweede zoon van Christina en Jorge Guillermo is het dertiende kleinkind van koningin Juliana en prins Bernhard. M fé ïm '-m.4 #1 *5» HE GIETEN - Sinds enkele da gen zijn zo'n 35 werknemers van de exportslachterij Udema (500 man personeel) in Gieten het slachtoffer van een soort „slaapziekte". De mensen voelen zich thuis of op het werk plotseling erg beroerd, zakken in elkaar, en wanneer ze worden neergelegd vallen ze in slaap. Ze zijn dan niet be wusteloos en goed te wekken. Na een paar uur slaap voelen de meesten zich weer een heel stuk opgeknapt, aldus dr. A. Hamel van de bedrijfsgenees kundige dienst in Emmen gis teren. De bedrijfsarts acht het meest waarschijnlijk dat de „slaapziekte" wordt veroor zaakt door een explosie van een virusinfectie. Om welk virus het gaat is nog niet be kend. Maar volgens dr. Hamel is het uitgesloten dat het vlees dat in het bedrijf verwerkt wordt de bron van de virusin fectie is geweest. „De bron is zonder twijfel een mens", zo zei de heer Hamel. Volgens dr. Hamel gaat het om een vrij onschuldige ziekte, die te vergelijken is met andere kortdurende aandoeningen die meestal als „zomergriep" wor den aangemerkt. De ziek ge worden werknemers zijn allen onderzocht. Een deel van hen heeft het werk al weer hervat, anderen blijven nog thuis. Ook bij andere bedrijven in het noorden van het land zou zich een vergelijkbare infectie heb ben voorgedaan, zij het slechte in zeer beperkte mate. Uit de Philips-vestiging in Stadska naal werd gisteren één geval gemeld. Dat het bij het bedrijf in Gieten tot een explosie van de infectie is gekomen wijt dr. Hamel aan het feit dat het bij zo'n bedrijf, net als in een school of kazerne, om een be trekkelijk gesloten gemeen schap gaat waar vrij veel mensen dicht op elkaar wer ken. De bedrijfsarts ziet geen aanleiding uitgebreidere maatregelen te nemen om de virusinfectie tegen te gaan. „Het virus levert geen ernstig gevaar op voor de omgeving". Die opvatting wordt gedeeld door dr. H. Broers van de ge neeskundige inspectie: „Het lijkt een erg onschuldige ge schiedenis". (Van onze sportredactie) ROUBAIX - In de Hel van het Noorden toonde Joop Zoetemelk zich dan toch een durver. Daar op de Franse kasseien, die een ware ravage in het renners veld aanrichtten, ging Zoetemelk in de aanval. De onaantastbaar gedachte Bernard Hinault reageerde te laat, met het gevolg dat hij nu ruim twee minuten achter staat op gele truidrager Joop Zoetemelk die in zijn speciale column op onze sportpagina's vertelt, hoe hij over zijn kansen denkt. Een vreugdevol feit dus voor Nederland, die gele trui voor Zoetemelk. Er waren echter dramatische momenten. Zoals dat met Jan Raas. De Zeeuwse spurter viel, probeer de nog drie keer om op de fiets te komen, maar moest toch op geven. Het slachtoffer van de barre rit door de Hel, die voor de meeste coureurs een mar telgang betekende. Vandaag gaat de karavaan op weg naar Brussel, waar naar verwach ting honderdduizenden de Tourvedetten in levende wijze willen aanschouwen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De moeizame verhouding tussen de re- gringspartners CDA en VVD is gisteren verder bekoeld. De op schrift gestelde voorkeur van CDA-toppolitici voor re geren met de PvdA na de volgende Kamerverkiezingen is bij de VVD buitengewoon slecht gevallen. Daaraan kon de verzekering van het CDA-bestuur, „dat het CDA zich van zelfsprekend loyaal opstelt jegens de huidige coalitie", weinig of niets veranderen. De verkoeling is een uit vloeisel van de nog steeds mysterieuze zaak-Smit-Kroes (staatssecretaris Verkeer en Waterstaat). Zij beweerde in mei, kort vóór de Europese verkiezingen, een CDA-stuk gezien te hebben waarin zou staan, dat het CDA direct na tegenvallende Euro-verkie zingen voor regeringssamen werking zou aankloppen bij de PvdA. Door CDA-voorzitter Steenkamp het hemd van het lijf gevraagd, kon de staatsse cretaris haar uitlatingen niet waar maken en werd zij - ook door de WD-top - gedwongen tot tweemaal toe haar excuses aan te bieden. Uit een gisteren uitgelekte samenvatting van de discussie die de CDA-top - inclusief en-k kele ministers - op 27 en 28 april in Veldhoven voerde blijkt het strategisch denken van het CDA inderdaad uit te gaan naar samenwerking met de PvdA. Dat feit deed de waarne mend fractieleider van de WD, Annelien Kappeyne van de Coppello verklaren; „Er is wel degelijk met de gedachte gespeeld de PvdA tijdig voor de eerstkomende Kamerver kiezingen op te roepen bereid te zijn om daarna met het CDA samen te werken in een meer derheidscoalitie. Hierdoor komen de mededelingen van mevr. Smit-Kroes ineen ander daglicht te staan. Omdat zij naar strekking niet wezenlijk verschillen van een aantal op merkingen in de CD A-notitie". In de samenvatting van de discussie in Veldhoven wordt niet alleen gezegd, dat de PvdA „de beste coalitie -partner zou Net als een kleine 200 jaar geledten werden giste ren in de haven van Boston (V.S.) de kanonnen afge vuurd van de USS Consti tution. leder jaar wordt dit 183 jaar oude schip hele maal opgetuigd en vertrekt men vanuit de thuishaven Charlestown voor een toer- nee langs diverse Ameri kaanse steden. Dit om ver val van het schip te voor komen. DEN HAAG - De kans bestaat, dat Nederlandse bedrijven installaties zullen moeten stopzetten door gebrek aan energie. Dit zegt de Vereniging Krachtwerktuigen, een organisatie van bedrijven en instellingen,- die veel energie gebruiken. Momenteel ondervinden veel stookolieverbruikende bedrijven en instellingen moeilijkheden bij de aanvoer van stookolie. Aan de ene kant is het zeer moeilijk, bijna ondoenlijk, nieuwe con tracten af te sluiten voor de levering vanstdokoiie, terwijl ander zijds door verschillende oliemaatschappijen gekort wordt op ge sloten stookoliecontracten. Deze kortingen belopen volgens de Vereniging Krachtwerktuigen in de praktijk tussen de ongeveer 10 en 50 pet. van de gecontracteerde hoeveelheden. Een dergelij ke ontwikkeling kan er tot slot toe leiden, aldus de vereniging, dat bedrijfsinstallaties zullen moeten worden stopgezet door ge brek aan energie. zijn", hoewel „met die partij zo moeilijk valt samen te wer ken", maar ook, dat „wezenlij ke aanpak van hoofdproble men met de socialisten veel beter zal lukken dan met de li beralen". slechts is bij de WD ook gevallen de opmerking, dat uit het kabinet „een libe ralistische geur opstijgt bv. door het voortdurend onder strepen van de noodzaak de rendementen van het be drijfsleven te vergroten", veel vuldig in de discussie-samen vatting voorkomende opmer kingen, dat het CDA-stempel op het kabinetsbeleid moet worden versterkt, dat de CDA- fractie een duidelijker chris ten-democratische koers moet varen, deden vice-voorzitter Kappeyne van de Coppello „een boemerangeffect" voor spellen. Als de CDA-fractie zich sterker gaat profileren, onafhankelijker gaat opstel len, aldus haar redenering „zal ook de WD-fractie dat gaan doen. En daar ben ik niet on gelukkig over". Uit de discussienotitie blijkt ook dat de CDA-politici van oordeel zijn dat zij binnen het kabinetsbeleid vooral en op de eerste plaats het aandeel van de CDA-ministers dienen te verdedigen naar buiten toe. Het kabinetsbeleid als zodanig kan geen inzet van verkiezin gen zijn. „Teleurstellend", al dus de vice-voorzitter van de WD-fractie, dat de CDA'ers alleen het beleid van CDA-be- windslieden voor h un rekening willen nemen. „Dat past ken nelijk in de lood-om-oud-ij- zertheorie en dat zullen we - als het CDA in de regering blijft - in de komende tijd re gelmatig meemaken". PvdA-fractieleider Den Uyl noemde het een onmogelijke zaak, dat het CDA niet vereen zelvigd zou willen worden met het kabinetsbeleid als geheel. „Dat is natuurlijk een illusie met tien CDA-ministers". In hakend op een punt in de dis cussie, dat het CDA moet op passen niet in de situatie van de Westduitse CDU terecht te komen, zei Den Uyl: „Sommi gen in het CDA beseffen ken nelijk dat dit een illusie is, ge zien de angst om in een CDU- situatie terecht te komen. Elke maand dat het kabinet langer zit komt het CDA onvermijde lijk meer in de positie van de CDU terecht". (Zie ook pag. binnen-buiten- land 2) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De prijzen zijn van half mei tot half juni opnieuw niet gestegen. Ook in de periode van half april tot half mei was het prijsindex cijfer, zoals dat elke maand door het CBS wordt samenge steld, niet veranderd. Sinds I oktober van het vorige jaar. is de totale prijsstijging beperkt gebleven tot 1,8 procent. Het prijsindexcijfer stond half juni van dit jaar op 124,9. Het CBS gaat daarbij uit van het indexcijfer van 1975, dat op 100 is gesteld. Het geldt voor werknemersgezinnen die in 1975 een bruto-inkomen hadden van minder dan 31.000 gulden. Het ministerie van Econo mische Zaken wees er gisteren op, dat alle prijsindexcijfers vanaf januari tot nu toe enigs zins voorlopig zijn, omdat verschillende ziekenfondsta rieven nog niet bekend zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister An- driessen (Financiën) heeft het kabinet een stuk voorgelegd, waaruit blijkt dat hij op de ontwerp-begroting voor 1980 nog kampt met een tekort van zeker 3 miljard gulden. Het kabinet vindt het pertinent noodzakelijk dat gat via be zuinigingen op te vullen. Het CDA-pleidooi om niet de hoogste prioriteit te geven aan verlaging van het begro tingstekort, is voor wat het ka binet betreft aan dovemanso ren gericht. Vice-premier Wie gel liet tenminste na afloop van het kabinetsberaad weten, dat het stuk van Andriessen met waardering was ontvangen. De ministers van Financiën, Sociale en Economische Zaken zullen de komende dagen on der leiding van Wiegel de kop pen bij elkaar steken om een oplossing te zoeken voor de gerezen moeilijkheden. Daar bij komen ook nog eens de ex tra claims, die diverse minis ters bij Andriessen op tafel hebben gedeponeerd. Het is duidelijk dat niet veel van die wensen vervuld zullen kunnen worden. (Van onze weerkundige medewerker) Zon maakt veel goed. In een deel van de week waren er wolkenvelden die ons af en toe gingen plagen, maar de zon krijgt meer te betekenen. Dit was vrijdag al merkbaar toen in Brabant de temperatuur tot 23° steeg. Het zwak hoge drukgebied trekt zich wel eens terug, maar houdt een sterke uitloper bo ven het vasteland, waardoor de barometer een redelijke hoge stand te zien geeft. Fronten van de oceaan geven nu en dan re gen in Schotland en bij de kust van Noorwegen, maar komen niet veel verder dan de Noord zee. Het kan daardoor behalve vandaag, ook zondag en maandag droog en ook nog overwegend zonnig blijven. De temperatuur is gematigd, omdat er een zwakke tot mati ge zuidwesten wind aanwezig is met een middagtemperatuur van 22 tot 24°. In geheel Frankrijk, Spanje en ook in Midden-Europa is het volop zomer, hier en daar stijgt het kwik alweer tot bij of iets boven de 30°.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1