mi DOPT J Saté A jam of-Babi JL Nederlandse vrachtauto's in België aan de ketting DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Zes ministeries ten strijde tegen zwartwerk en steunfraude OVER- GEEN SCHADE DOOR 500 BROKSTUKKEN Tonnen appels doorgedraaid meubelen Tandartsen: Gesprek met Financiën over fraude Tunesiërs houden Amerikaans toestel vast donderdag Joopik ben Brabander Zorg dat je de gele trui niet kwijt raakt WALVISVANGST WORDT ZEER BEPERKT DE STEM m M BREDA Jackie wordt vijftig jaar DITTO OP MOT9K VG en gemeente aardenburg ENTE OOSTBURG Sluis ^77 ken welzijnsplan in West landeren 12 JULI 1979 119e jaargang no. 18928 99 Maanden "^Tandaag 2 Sancties UITVERKOOP CHAUFFEURS BETRAPT BIJ ILLEGALE VUILSTORTING Aantasting Controle Meteoor Geen schade Rusland Zes jaar A 58 ik 31 ;rfl West-Zeeuwsch-Vlaanderen, hpen om mee te werken aan de lep Welzijnsbeleid van de ge- prg, Oostburg en Sluis, roep zal bestaan uit 10 burgers )eze werkgroep houdt zich o.a. Inde taken: van de sociale situatie in West aderen; Jen van wensen en behoeften van- t, instellingen en organisaties; leen procedure-verordening (hoe Jiak geregeld); een subsidie-verordening (aan |eten activiteiten voldoen willen in aanmerking komen), deel uit gaan maken van deze ep, moeten het belang van de be- l-Zeeuwsch-Vlaanderen beharti- eigen belangen of groepsbelang, regionale werkgroep ontvangen die mee wil doen? of draag iemand voor bij de drie meester en wethouders van Oost en Sluis, p/a commissie ad hoe West-Zeeuwsch-Vlaanderen, tburg, Oostburg. ïm voor aanmelding van de regio- 25 juli 1979 a.s. doeling dat de aanmelding toege- redenen waarom iemand zich als 'oorgedragen wordt, worden ge" ig om uit de verschillende aanmel- rgen keuze te kunnen maken. Deze laats binnen de drie colleges van wethouders op grond van onder* n hetgeen er bij de bevolking leeft, 1 op het gebied van het welzijn; gemeenten; alle onderdelen van het welzijn®* een; verdeling tussen mannen en f medewerking, rrmatie kunt u terecht bij de vol* Verhage-Jagtenberg, 'elzijnsplanning voor de drie Wes nse gemeenten, p/a gemeentehuis 170-3003. Dierick, ardenburg, Markt 7, van Beijsterveldt, n uis, Grote Markt 1, tel. 01178-120 Smeets, ostburg, Raadhuisplein 1, te koop int dacht u van het resultaat als u dat even laat Ln via een kleintje" in De Stem ina5van de 10 mannen J oe Stem lezen ebben speciale elangstelling voor onze kleintjes ruDriek. Auto s en motoren" Uw anbieding in die rubriek an dus met missen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER ANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENPAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 (Van onze speciale verslag gever) tfllAN - In Belfort klom aisteren een klein, blond ventje over de afrastering, die het publiek scheidde van de renners. Een politieman probeerde hem te pakken te krijgen, maar het ventje was hem te snel af en rende vlug naar Joop Zoetemelk, die met enkele Franse journalisten stond te praten. „Joop", riep het jongetje, „Zorg dat je vandaag de gele trui niet kwijtraakt!" Zoetemelk lachte, en vroeg: „Wie ben jij, waar kom je vandaan?" Het 1ongetje zei: „lk heet Ferry Rosenberg en ik woon in Ter- heijden, ik ben Brabander". Zoetemelk had er wel plezier in. „Hij lijkt een beetje op mijn zoontje Karl, die bijna even oud is", zei hij. De dra ger van de gele trui maakte een gebaar naar de politie man, die het jongetje achter de omheining wilde zetten. „Joop, zorg er voor dat je •Zoetemelk vooral Hinault vandaag in de gaten houdt", waarschuwde het jongetje weer. De Frans journalisten vroegen om vertaling van zijn woorden, en in een ommezien was Fer ry Rosenberg het middelpunt van journalisten en fotogra fen, die bijna dubbel sloegen van het lachen. Ferry vertel de dat hij ook een racefiets bezit en dat hij in de derde klas van de lagere school zit. Dat hij later wielrenner wil worden en dat hij zich al da gen geleden had, voorgeno men om Joop Zoetemelk per soonlijk te komen waar schuwen voor het gevaar Hi nault. „Bedankt datje dit te gen mij bent komen zeggen", zei Joop lachend. Hij aaide de kleine over zijn hoofd, waar na het jongetje weer achter de omheining werd gezet. LONDEN (Beuter) - De internationale com missi e voor de walvisvangst heeft op haar jaar vergadering in Londen besloten dat, één soort uitgezonderd, de vangst op walvissen door zo genoemde fabrieksschepen voor onbepaalde tijd wordt verboden. Een daartoe strekkende resolutie werd aangenomen met achttien stemmen voor, twee tegen en drie onthoudin gen. Tegen stemden de Sovjet-Unie en Japan. De tegenstanders hebben vanaf eind van deze week 90 dagen de tijd om bezwaren in te dienen en te pogen het besluit ongedaan te maken. Lukt dat niet dan wordt het besluit meteen na de genoemde 90 dagen van kracht. Japan en de Sovjet-Unie zijn de enige landen die nog werken met fabrieksschepen waarop de gevangen walvissen meteen voor de consumptie worden verwerkt. Het vangen van walvissen met niet-fa- brieksschepen blijft vooralsnog toegestaan. De Verenigde Staten hadden een volledig verbod op de walvisvangst voorgesteld. Toen echter bleek dat zij de benodigde 7 5 procent van de stemmen niet zouden krijgen, trokken zij hun voorstel in. Uitgezonderd van het besluit van de com missie is de vangst van de dwergvinvis (Balae- noptera acutorostrata) die nog veelvuldig voor komt. In kringen van ecologen toonde men zich woensdag nogal verheugd over het besluit. Zo zei sir Peter Scott, voorzitter van het Wereld- natuurfonds: „Het is nietzogoedalswij hadden gehoopt, maar het is beter dan niets". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - In totaal zes ministers zijn ingeschakeld bij een onderzoek dat in opdracht van de regering wordt ingesteld naar steunfraude in ons land. Het kabinet, dat al bij de presentatie van Bestek '81 aankondigde dit econo misch delict strenger te willen aanpakken, wil op korte termijn weten op welke plaatsen de schoen wringt en hoe de bestrijding doelmatiger kan worden opgezet. In de interdepartemen tale stuurgroep die zich met de kwestie bezig houdt hebben vertegenwoordi gers zitting van de Ministe ries van Justitie, CRM, Fi nanciën, Sociale Zaken, Economische Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bij het Ministerie van Justitie wordt verwacht dat de studie ondanks de spoed waarop is aangedrongen, vele maanden in beslag zal nemen. „De materie is on gelooflijk ondoorzichtig. Alleen al een inventarisatie katernen BIBU 2 ponten spelen niet de tele dag politieman BIBU 3 Georganiseerd .duimreizen" beleeft BIBU 4 Oje-opslagplaatsen eedanks crisissfeer overvol SHOW EN ZO aanstekelijke egzang van de bans-Amerikaanse iCajuns" SPORT 1 Hinault nadert Zoetemelk HERIJNTJE %r/ap van de sociale voorzienin gen vergt veel tijd en ener gie". Dat koppelbazen en zwartwerkers floreren bij de gratie van onvoldoende mankracht bij de politie, iets dat deze week door functionarissen van een Gelders rechercheteam werd beweerd, wordt door het ministerie ontkend noch bevestigd. „Het tekort geldt op alle terreinen", al dus een woordvoerder. Op welke wijze het zwartwerk in de toekomst ook zal worden bestreden, het mag niet ten koste gaan van het hulpverlenende karakter van de Sociale Diensten, zo reageert de Vereniging van Neder landse Gemeenten. „Wij zijn tegen het aan stellen van meer sociale re chercheurs", aldus de VNG. „Als sociale diensten die kant op willen, wordt ge weld aangedaan tegen de primaire taak van die in stanties". Het opsporingsbeleid moet, meent de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten, primair een politietaak blijven. „Wel zou er in ver schillende gemeenten meer overleg moeten worden ge voerd tussen de betrokken instanties". In strafrechte lijke vervolging van het zwartwerken ziet de VNG in het algemeen weinig heil. (ADVERTENTIESl haast U, een unieke kans nieuwe ginnekenstraat 7-7a in pikante saus, zakje Skylab aasd (Van een onzer verslaggvers) BRECHT - Vier vrachtauto's van vier Nederlandse vervoers bedrijven (twee uit Maastricht, één uit Bunde en één uit Pijnac- ker) zijn dinsdag in het Belgische Brecht aan de ketting gelegd nadat de burgemeester van Brecht, A. Bevers, de chauffeurs op heterdaad had betrapt bij het illegaal storten van vuil in klei- putten van Sint Lenaart. Gisteren zijn op last van de procureur des konings in Ant werpen monsters getrokken van het gestorte vuil om te kunnen nagaan of de vervoer ders, behalve te storten zonder vergunning, ook nog gezon digd hebben tegen de in 197G aangenomen wet op het storten van giftige afvalstoffen in Bel gië. Het gemeentebestuur van Brecht heeft zich intussen van juridische bijstand verzekerd om vergoeding te eisen voor aan het landschap toege brachte schade en om het ge storte puin te laten weghalen. Een deel van de kleiputten van Sint Lenaart is in het ge westplan aangewezen als vuilstortplaats. Brecht, tot welke gemeente Sint Lenaart behoort, heeft tot nu toe steeds afwijzend geadviseerd op bij het provinciaal bestuur inge diende aanvragen voor een stortvergunning. Brecht vindt de vuilstort een onverant woorde aantasting van het landschapsschoon. Een ander deel van de klei putten heeft merkwaardig ge noeg een recreatieve bestem ming gekregen. Brecht heeft Een recente foto van Jacqueline Kennedy On- assis, de voormalige Ame rikaanse first lady, die op 28 juli haar vijftigste ver jaardag hoopt te vieren. een recreatieplan voor de 2 putten ontwikkeld en daar voor subsidie aangevraagd bij de provincie Antwerpen. Om dit subdidieverzoek overtui gingskracht bij te zetten heeft burgemeester Bevers enkele weken geleden met de gouver neur van Antwerpen een heli- koptervlucht boven het klei- puttengebied gemaakt. Bij die gelegenheid werd de illegale vuilstort in enkele putten van de fa. Terracotta, een niet meer in bedrijf zijnde steenbakkerij, ontdekt. Van dat moment af heeft burgemeester Bevers scherp gelet op verdachte vrachtau- tobewegingen in de omgeving van Sint Lenaart. Dinsdag j.l. „ving" hij vier Nederlandse vrachtwagens door nabij de kleiputten zijn auto dwars op de weg te zetten en te wachten tot de politie erbij kwam. De vrachtrijders uit Zuid- Limburg zouden met olie be smette grond uit de Beatrixha- ven in Maastricht hebben wil len storten. De grond was met stookolie doordrenkt als ge volg van een lek in een slang. De tankauto uit Pijnacker bevatte bleekaarde, gemengd met plantaardige vetten, een afvalstof van de margarine- industrie. De chauffers van de vracht auto's konden, nadat proces verbaal was opgemaakt naar Nederland terugkeren. (Van een onzer verslaggevers) WASHINGTON - Als een vlammende meteoor zijn de ongeveer 500 brokstukken van Skylab gisteren om 18.32 uur in de Indische Oceaan gestort op zo'n 160 kilometer ten westen van Australië. Door de grote invoer van buitenlandse appels haalden de Nederlandse appels op de veiling van Gronsveld in Zuid- Limburg niet de minimumprijs van 33 cent per kilo. Dui zenden tonnen fruit werden daarom doorgedraaid. Teteringsedijk 89 bis, Breda 076-223260 Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Het hoofdbe stuur van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde wil op korte termijn een gesprek met staatssecretaris Noteboom (Financiën). Ze willen van hem bewijzen voor de vermeende miljoenenfraude in deze sec tor, die momenteel nog door de fiscale recherche in onderzoek In een brief aan de be windsman hekelen de tand artsen de manier waarop Fi nancien deze zaak in de open baarheid heeft gebracht: men had, zo stellen ze, toch op z'n minst met publicatie kunnen wachten, totdat het onderzoek zou zijn afgerond. Nu wordt een hele beroepsgroep ver dacht gemaakt zonder dat er feiten worden genoemd. Dat is ook kwalijk voor de relatie tussen de tandarts en zijn pa tiënt, aldus de boze brief schrijvers. Kleinere brokstukken heb ben een langere weg afgelegd en zijn in west Australië te recht gekomen. Voor zover gisteravond laat bekend was, hebben de brokstukken geen schade aangericht. Een zucht van verlichting ging door het coördinatiecen trum van de NASA toen be kend werd dat Skylab „veilig geland" was. Het heeft er gis teren toch nog om gespannen. Het leek er eerst op dat de res tanten van het ruimtelab in Canada en de VS terecht zou den komen. Om 09.47 uur werd toen vanaf de grond Skylab opdracht gegeven om enige zuurstofbranders te ontsteken, waardoor het gevaarte zou gaan draaien en rollen. Skylab bevond zich op dat moment op een hoogte van ruim 147 kilo meter boven de Grote Oceaan. Door de terugkeer in de damp kring met ongeveer 30 minuten te vertragen lukte het de NA SA om Skylab een veilige plons in de Indische Oceaan te laten maken. Om 18.11 uur zond Skylab gisteren zijn laatste signaal naar de aarde. Het verbran dingsproces begon. Van de 77 ton bleef zo'n 20 tot 25 ton over. In brokstukken, de grootste moet een gewicht van zo'n 2300 kg hebben gehad, kwam Skylab op de aarde af suizen. Vliegeniers van twee Australische verkeersvliegtui gen meldden gistermiddag dat zij brokstukken van Skylab voorbij hadden zien schieten. Het was toen donker in dat deel van de wereld. „De brok stukken waren helder rood en werden langzaam "blauw van kleur. Het leken wel schijn werpers", zei een der piloten. Een groot stuk had een vliege nier gaandeweg in vijf stukken uiteen zien vallen. „Die wer den weer gevolgd door een heel stel kleinere fragmenten. Net als destaart van een meteoor". „Even heb ik nog gedacht dat de stukken van Skylab in Australië terecht zouden ko men. De neergaande lijn ging namelijk iets geleidelijker dan we hadden verwacht", zei een duidelijk opgeluchte Richard Smith, leider van het coördi natiecentrum na afloop. „Mel dingen van schade hebben we nog niet binnen gekregen". Het dagblad van de Sovjet- regering „Izwestija" schreef gistermiddag dat de Westerse pers de val van Skylab zo sen sationeel had opgejut om het publiek maar enthousiast te krijgen voor kort geleden ver vaardigde science-fiction films over oorlog in de ruimte. Op 14 mei 1973 werd van Cape Canaveral het ruim 77 ton wegende ruimtelaborato rium gelanceerd. Meteen al waren er enkele problemen, omdat een van de zonnescher men was afgebroken. In de af gelopen zes jaar heeft dit la boratorium drie keer bezoek gehad van astronauten, die er respectievelijk 28, 59 en 84 da gen vertoefden. De groepjes van drie astronauten hadden telkens als voornaamste op dracht om het langdurig ver blijf van mensen in gewichtlo ze toestand uit te testen. Het was de bedoeling dat Skylab op z'n minst tot 1983 in de ruimte zou blijven. Begin 1980 zouden er weer astronauten naar Skylab gezonden worden. In totaal heeft Skylab 34.981 keer een baan om de aarde be schreven en daarbij 1,5 miljard kilometer afgelegd. Het eens zo trotse ruimtelaboratorium, dat 2,5 miljard dollar heeft gekost, behoort nu tot het verleden. INDIAN ocean - 7-Cv" TUNIS - Tunesische auto riteiten houden een Ameri kaans vrachtvliegtuig onder nogal geheimzinnige omstan digheden vast op een vliegveld in Tunesië. Drie leden van de bemanning zijn overgedragen aan de Amerikaanse ambassa de in Tunis. De machine, een Boeing 707, is eigendom van de Global In ternational Airways Corpora tion in Kansas City in Missou ri. Het vliegtuig was op weg van Beiroet naar Costa Rica. Het had in Beiroet rode kruis- goederen geladen voor de slachtoffers van de burger oorlog in Nicaragua. In Tune sië zou het nog wat goederen bijladen, maar in plaats daar van werd vijftig ton wapens en minutie aan boord gebracht, kennelijk bestemd voor de Sandinistische partizanen, die in Costa Rica hun voornaamste basissen hebben. Berichten als zouden Pale- stijnen met deze zaak te maken hebben zijn tegengesproken. Ook is ontkend, dat het vlieg tuig gekaapt zou zijn. De Amerikaanse ambassadeur in Tunis zou, volgens de laatste berichten, onderhandelen met Tunesische regeringsfunctio narissen over het vertrek van de Boeing. Het oorlogstuig zou inmiddels al uit het vliegtuig gehaald zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1