dagblad voor zuidwest-nederland dreun voor zoetemelk Niet erg warm RENTE Overvolle wegen en mudvolle treinen Hotelbrand in Spanje: 83 doden VRIJDAG IREGERING BLIJFT TEGEN DWANGMAA TREGELEN DE STEM W ÊÊR HOGER Wilde staking bij Pbilip Morris had succes Overeenstemming over belefd in 1980 Man uit auto gezogen i iets te koop esan te bieden? 13 JUL11979 119e jaargang no. 1S929 andaag in 2 In ijskast 20 graden Flop 1AICCD Onrust Hypotheek Bezine in Duitsland m cent duurder TV-toespraak Carter zondagnacht Grote uittocht begonnen Benzinepomp in Tegelen 's zondags dicht A 57 IG. Met een ..Kleintje'' in Oe Stem heeft u absoluut het meeste succes Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes' -ruDriek ..Te koop aangeboden DIRECTIE. DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V IONTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTENHTEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 (Van onze speciale verslaggever) AVORIAZ - Bernard Hi- nault, de held van Bretagne, heeft gisteren in de Tour de France verpletterend toege slagen. Niet alleen nam de Fransman in de individuele tijdrit bergop naar het ski dorp Avoriaz de gele trui over van Joop Zoetemelk, maar hij zette de Nederlan der daarbij ook nog eens op een haast hopeloze achter stand in het algemeen klas- sement. Ook Hennie Kuiper, nummer drie in het algemeen klassement, verloor vele mi nuten op Hinault. Kuiper moest zelfs toestaan dat Hi nault - drie minuten later dan hij gestart - hem tijdens de beklimming naar Avoriaz voorbijsnel de. Kuiper na af loop: „Deze Hinault heeft nu eenmaal meer klasse dan wij. Hij kan een van de grootste kampioenen uit de wieier- geschiedenis worden. Als ik Joop (Zoetemelk, red.) was, dan zou ik de strijd maar op geven. Ik zelf ga nog probe ren een etappe te winnen. Meer zit er deze Tour voor mij niet meer in." Joop Zoe temelk was uiteraard zeer teleurgesteld, maar hij kon digde aan de strijdbijl nog niet te willen begraven. Zoetemelk: „Ik word liever aanvallend zesde of tiende in deze Tour dan behoudend voor de vijfde maal in mijn carrière tweede. Daarom zal ik in de Alpen trachten als nog Hinault op de proef te stellen." (Zie verder onze sportpagina's) Hinault, grote klasse. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT - Een onweersstoring die gister en nog wat actief was boven Frankrijk trekt langzaam naar Zuid-Duitsland. Een re gengebiedje drong door tot de Ardennen. Vandaag is nog een klein kansje op een bui maar waarschijnlijk blijft het overwegend droog met later weer zonnige perioden. Doordat de storing naar Duitsland trekt kan de noordelijke wind af en toe vrij sterk zijn en daarmee bereikt ons zeker geen warmere lucht. Voor het eerst na drie weken kwam het kwik in Brabant gisteren op 25 graden. In het weekeinde mogen wij droog weer verwachten met gelei delijk meer verspreide opklaringen en een gematigde tempera tuur van 20 tot 22 graden. Allen die het niet hebben staan op hoge temperaturen zullen dit voortreffelijk zomerweer vinden, maar toch ontbreekt het ons nog aan warme dagen. Slechts zes dagen kwam het kwik deze zomer boven de 25 graden. abinet ziet niets n autoloze dagen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De regering blijft verplichtende maatre- Igelen om energie te besparen afwijzen. Er komen geen |autoloze dagen en ook geen distributie van benzine. Er is namelijk nog benzine genoeg. Ook op andere terreinen ziet de regering voorlopig af van (dwangmaatregelen. „In Duitsland zijn geen dwangmaatregelen [genomen, maar het is wel het enige land in Europa waar de [energiebesparing is gelukt. Daarom moet van dwang niet alle [heil verwacht worden", zeiden gisteren minister-president Van 1 en minister van Aardenne (Economische Zaken). Nu het kabinet afziet van Jwrplichtende maatregelen dit laar legt het daarmee de motie- TVander Linden (CDA) die door [de meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen (alleen |de CPN stemde tegen) naast pich neer. In die motie werden pg dit jaar verplichtende ffltregelen gevraagd om het fnergieverbruik aanzienlijk katernen vakantiegids Zondag gaat een oud stoomtreintje weer in de 'ace met een aantal antieke auto's in Tilburg. BINNEN/buitenland 2 Mysteries rond vliegtuig met geheime wapenzending 8IBU 3 ''an wacht nieuwe I 'evolutie BIBU 4 s en trein rijden gouden toekomst tegemoet SHOW en zo Vieuwe James Bond-film Vloonraker" niet zonder I Wiemen van de grond SPORT 1 Hans Ree start met zege merijntje meer dan vij f procènt te beper ken. Ook deze week hebben CDA en oppositie nog snelle dwangmaatregelen geëist. Daar ziet het kabinet toch van af. Premier Van Agt zei gisteren meer te zien in vrij willige besparing en structu rele maatregelen, zoals betere woningisolatie en het over schakelen van olie en gas op kolen door electriciteitscen- trales. Ook het aanpakken van de automobilist zet volgens Van Agt niet voldoende zoden aan de dijk. „Het verkeer neemt slechts tien procent van het energieverbruik in", aldus de premier. Plannen voor een autoloze zondag en om de au to's op een andere manier (bij voorbeeld via het stickersys teem) aan de kant te houden zijn daarmee voor dit jaar in de ijskast gezet. Wel kondigde premier Van Agt gisteren aan dat: Het woningisolatiepro gramma wordt opgevoerd. De thermostaten in rijksge bouwen maar tot de twintig graden maximaal mogen, (de premier verwacht dat gemeenten en provincies het goede voorbeeld zullen volgen). Scherpere controle op het handhaven van de maxi mumsnelheid van honderd kilometer per uur. Er zijn inmiddels 225 man extra ingeschakeld voor deze controle. Voor het belangrijkste deel laat het kabinet de energiebe sparing afhangen van de vrije markt: de prijsverhogingen zullen bedrijven dwingen tot energiebesparing. Tot slot zei premier Van Agt niets te ver wachten van een eventuele benzinedistributie (benzine op de bon): „Ik denk dat het nu een even grote flop als in 1974 zou worden", aldus Van Agt. EINDHOVEN (ANP) - De 79-jarige weduwe Th. Thijs- sen-Liebers uit Groesbeek is gisteren in het riviertje De Gender in Eindhoven ver dronken. De vrouw logeerde bij haar dochter in Eindhoven. Ze is volgens de politie ver moedelijk bij het voeren van de eenden uitgegleden en in het water terecht gekomen. Brandweerlieden ontfermen zich over angstige mensen, vluchtend voor de verstikkende rook in het brandende hotel in Zaragoza. (Van onze redactie buitenland) ZARAGOZA - Bij een grote brand in het duurste hotel van Zaragoza in het noordoosten van Spanje zijn gisteren volgens een nog voorlopige balans 83 mensen om het leven gekomen en hon derd gewond. Onder de slachtoffers zouden geen Nederlanders zijn. Onder de gasten in het vijf sterrenhotel „Corona de Ara- gon" waren deweduwe van het vroegere Spaanse staatshoofd generaal Franco, Dona Car men Polo de Franco, haar dochter Carman, markiezin van Villaverde, haar man, Cristobal Bordiu, markies van Villaverde en twee van hun kinderen. Ernstig Mevrouw Franco werd door de brandweer met behulp van een ladder gered. Haar toe stand zou ernstig zijn, omdat zij veel rook zou hebben bin nengekregen. De meeste slachtoffers van de brand zijn Spanjaarden. Zoals de familie Franco waren er gasten bij die in Zaragoza verbleven om er de bevorderingsplechtigheid van cadetten op de militaire aca demie bij te wonen. De brand is om een uur of acht uitgebroken. De brand weer is nog steeds bezig met het doorzoeken van de ruïne, die dreigt in te storten. Razendsnel Officiële kringen zeiden dat het vuur, dat zich razendsnel verspreidde, per ongeluk leek te zijn ontstaan in een pan in de snackbar. Een vlam zou in een pan olie zijn geslagen waarin Churros, een ontbijtspeciali- teit, gebakken wordt. Via brandstofaanvoerlijnen be reikte het vuur de keuken en vervolgens een brandstoftank achter het gebouw. Op het ogenblik van de brand zouden 300 gasten in het sjieke hotel hebben gelogeerd. Mevrouw Franco De burgemeester van Zara goza heeft laten weten dat het hotel niet over een afdoend veiligheidssysteem beschikte. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Europa deelde gisteravond mee dat twee Amerikaanse he likopters erin waren geslaagd vier personen van het dak van het brandende hotel op te pik ken. Ee Bw l n (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM - De rente tarieven in ons land blijven stijgen. De Nederlandsche Bank besloot gisteren haar ta rieven met een half procent te verhogen. Het wisseldisconto wordt met ingang van vandaag 8%, de voorschotrente 8% en het promessedisconto (de richt- rente voor hypotheekverstrek kers) 9%. Voor geldmarkt kringen kwam de nieuwe dis contoverhoging niet geheel onverwacht. Wel was men verrast over de zeer snelle aan passing van de verhoging van het Westduitse disconto. In Duitsland gaat vandaag het disconto met een vol procent omhoog naar 5% en de bele ningsrente met een half pro cent naar 6%. De Duitse mark heeft de laatste tijd een vaste stemming vertoond tegenover de gulden. Geldmarktkringen zagen de verdere verhoging van de Ne derlandse rente als een stap om valuta-onrust te voorkomen, mede tegen de achtergrond van de huidige en verwachte krap pe geldmarktsituatie. Behalve Duitsland en Nederland heeft ook Frankrijk zijn rentetarie ven verhoogd. Het disconto daar wordt nu 9V2%. Gezien de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt hebben gisteren de Amro en de ABN hun hypotheekrente met respectievelijk een kwart en een half procent verhoogd. Bij de Amro bedraagt de rente op standaardhypotheken nu 10%, bij de ABN eveneens 10%. (Van onze redactie buitenland) HAMBURG - Deutsche BP heeft meegedeeld dat zij vol gende week haar benzineprij zen in West-Duitsland met vijf pfennig (5,5 cent) per liter gaat verhogen. Andere grote olie maatschappijen in West- Duitsland, zoals Esso en Aral, hebben laten weten dat zij dit voorbeeld zullen volgen. Nor male benzine zal gemiddeld meer dan een mark per liter gaan kosten. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON - President Carter zal zondagavond om 10.00 uur plaatselijke tijd (om vier uur in de nacht van zondag op maandag) in de hele Ver enigde Staten te zien en te ho ren zijn over de energiecrisis en over andere zaken, zo heb ben Amerikaanse functiona rissen meegedeeld. Zoals be kend stelde Carter zijn rede vorige week uit en trok zich met zijn adviseurs terug in Camp David. (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM/UTRECHT/SCHIPHOL - De vakantiedrukte is gisteren in alle hevigheid uitgebroken. De Koninklijke Mare chaussee bij de grenspost Bergh (Arnhem-Duitse grens) meldde gistermiddag al dat de uittocht van Nederlanders in volle om vang was begonnen. De Nederlandse Spoorwegen te Utrecht spraken al van mudvolle treinen en ook op Schiphol was er gisteren al duidelijk sprake van een uittocht naar het zonnige zuiden. De dreigende energiecrisis, DC-10 problemen, stiptheids acties en langzaam-aan-acties van douane of verkeersleiders, bommeldingen in Spanje, niets van dat alles lijkt de Neder lander van zijn vakantie in het zonnige zuiden af te kunnen houden. De grootste stroom van vakantiegangers wordt vandaag of morgen verwacht. De vakantie komt zo vroeg op gang omdat velen snipperda gen gebruiken om de grote drukte voor te zijn. De NS verwacht tot en met zondag een run op de treinen. Dagelijks vertrekken er vanuit ons land ongeveer 20 D-trei- nen en TEE-treinen naast de gewone zogenaamde buur- landtreinen voor korte afstan den in de Benelux en Duits land. Een woordvoerder van de NS deelde mee dat de interna tionale tremen al tot op de laatste plaats toe bezet zijn. Om zo'n tienduizend mensen extra te vervoeren hebben de spoorwegen 200 extra rijtui gen ingezet. Voor de KLM is komend weekeinde een top-weekeinde. Waren er vorig jaar 48 vluch ten naar voornamelijk de Mid dellandse Zee-landen, nu zijn dat er 59, hetgeen wil zeggen dat er 9.694 stoelen bezet zijn. (Van een onzer verslaggevers) TEGELEN-In verband met de benzineschaarste verkoopt de pomphouder van een Esso benzinestation in Tegelen op zondag geen brandstof meer. Volgens een woordvoerder van Esso-Nederland in Den Haag is de Tegelse pomphouder de eerste die zijn pompen op zon dag gesloten houdt in verband met de beperkte benzinele veranties. Esso heeft de toele vering van benzine aan de pompstations beknot met vijf procent op het geschatte ver bruik van dit jaar. „Toch heeft die beperking nog nergens ge leid tot sluiting van de pom pen. Het verbaast ons eerlijk gezegd, dat deze stationhouder de pomp op zondag drooglegt, maar daarin is hij volkomen vrij", aldus een zegsman van Esso. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN - De wilde staking, die de werknemers van het sigarettenconcern Philip Morris gistermiddag begonnen, is gisteravond laat beëindigd. Dit gebeurde nadat in een spoedbijeenkomst de voedingsbonden FNV en de directie van Philip Morris als nog tot een akkoord over de cao kwamen. De eisen van de bonden zijn gisteravond nagenoeg volledig ingewilligd door de directie. De voedingsbonden konden zich gistermiddag nog niet achter de stakers opstellen, omdat zij een ultimatum naar de directie wilde sturen. Na de wilde stakingsactie riep de directie in allerijl de voedings bonden op voor een bespreking en zoals gezegd leidde deze gisteravond laat tot een oplos sing van het conflict. De kroon spant Martinair, die maar liefst 15000 mensen naar het zuiden vervoert, terwijl Transavia er 12.500 naar war mere oorden vervoert. De maatschappijen verwachten met het vervoer binnen het schema te zullen blijven. Al leen een actie van de Franse verkeersleiders zou nog wat roet in het eten kunnen gooien, „maar nog niets wijst op zo'n ontwikkeling", zei een woord voerder van de KLM. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het kabinet heeft de afgelopen dagen over eenstemming bereikt over het te voeren financiële beleid. Volgens premier Van Agt is af gesproken, dat verhoging van de benzine-accijns en andere indirecte belastingverhogin gen zoals mogelijk de btw er voor zullen moeten zorgen, dat het financieringstekort (mo menteel ongeveer 6.5 procent) aanzienlijk wordt terugge bracht. Ook op de begrotingen van de ministeries zal met dat doel worden beknot. Dat heeft vol gens Van Agt echter geen di rect verlies van arbeidsplaat sen tot gevolg. Het zogenaam de substantiële dekkingsplan, waarin de diverse indirecte belastingverhogingen zitten verwerkt, zal pas in augustus nader worden ingevuld. Dan pas heeft de regering de be schikking over de MEV-gege- vens (macro-economische ver kenningen) die een beter in zicht moeten geven in de in komensberekeningen voor 1980. Het maken van een der gelijk dekkingsplan heeft na melijk ook inkomenspolitieke gevolgen. Verder komt er een „omvangrijk pakket aanvul lend gericht beleid", waarmee de premier zei te doelen op het stimuleren van energiebespa ringen. BRUSSEL (ANP) - De 20- jarige Nederlander Paul Vos uit Stamproij is donderdag op de E-39 bij Houthalen in Bel gië slachtoffer geworden van een merkwaardig ongeval. De jongeman werd door de lucht verplaatsing van een zware Duitse vrachtauto uit zijn auto gezogen die wegens pech op de vluchtstrook geparkeerd stond. Hij kwam onder de achterwielen van de vracht wagen terecht en stierf ter plaatse. Vos was op reis met een vriend. De wagen van Vos stond stil en zijn vriend stond op de vluchtstrook te praten met een Nederlandse automo bilist die gestopt was om een handje toe te steken. Op dat moment kwam de Duitse vrachtwagen voorbij. Door de luchtverplaatsing werd het autoportier van Vos openge rukt en werd hij naar buiten gezogen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1