Hasans □I 0 G 0 REGERING KOMT CRI TEGEMOET: Meer kansen bijzonder onderwijs Frankrijk levert voor tien miljard wapens aan Arabische landen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Kotalla in gevangenis overleden STEM Golf van valse hommeldingen DONDERDAG Een van „Drie van Breda DRUKTE OP WEGEN VERWACHT Nixon als huurman ongewenst rj-W F'A R ATI SS TOERISTEN MOESTEN SPAANSE LUCHTHAVENS ONTRUIMEN Brand verwoest deel Houston A - EN TIJD I TE LEZEN? a mL 2 AUGUSTUS 1979 119e jaargang no, 18946 lesmet water ontsnapt uit ternreactor Harrisburg ^"andaag 2 I jMa Gandhi: lachende Ikltcht'" 'ndiaS politieke I SPORT OPRUIMING Ofl [SUPER) flesO,75liter nu Zeventien Ghanezen in Zeeuwse cel Schoolstrijd Zwitsers kruis ARABISCH WEEKBLAD: Mannen gooien baksteen door voorruit auto: bestuurder op slag dood tijdens onze verkoop van licht beschadigde artikelen. -- LET OP de prijsknallers in de meubelen VERKOOPALLËÈi\ToP? KEURKOOP POSTORDERS I dan niet de kleintjes" door te iemen Erstaatvast iets ^r m X:: ,an uw gading bij. jok vandaag 1 r-Vv UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V. DIRECTIE: DR W.A J.M. HARKX, DRS. J.H M. BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER ★-J&T& j TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 (Van onze redactie buitenland) HARRISBURG - Uit de buiten werking gestelde kernreactor i de Amerikaanse plaats Harrisburg zijn in de afgelopen week iim 15.000 liter water in de rivier de Susquehenna gestroomd, ie licht radio-actief besmet waren. Volgens de Amerikaanse instantie die met het toezicht op de „„reactor is belast, was het water vermoedelijk door een ver eerde tank geleid. Er zou, zo werd meegedeeld, geen gevaar voor e gezondheid en de veiligheid van de bevolking bestaan. Ongeveer 100.000 mensen zijn voor hun drinkwater afhanke- jk van het water van de rivier. Zoals bekend heeft zich in maart een ernstig ongeval voorge- 8an in Harrisburg, waarbij radio-activiteit in de lucht ont- lapte. In de kernreactor zit nog anderhalf miljoen liter licht [smet water. ff (Van een onzer verslaggevers) BREDA - De tot levenslang veroordeelde oorlogs- [misdadiger Joseph Kotalla, een van „de Drie van Bre- da", is dinsdagavond in koepelgevangenis De Bosch poort in Breda vrij onverwacht overleden. Hij is 71 jaar geworden. Minister van Justitie, mr. Jde Ruiter liet een Imaand geleden nog weten in de (slechte) gezondheids- Itoestand van Kotalla geen reden te zien tot in vrij- Iheidsstelling of strafonderbreking zoals destijds in het Igeval-Lages. De minister heeft dit, zo vernemen wij, in leen onderhoud met Kotalla's zaakwaarnemer, mr. W. I Kousemaker uit Breda en geestelijk verzorger van de [drie, aalmoezenier A. Verheijen uit Zundert meege- Ideeld. Volgens het ministerie van IJustitie verkeerde Kotalla al [geruime tijd in zeer slechte gezondheid. Hij leed onder ■meer aan aderverkalking. In jeen rapport van de gesticht sarts van de Boschpoort is de minister onlangs op de hoogte gebracht van wat een (definitief aftakelingsproces katernen I BINNEN-/BU1TENLAND 2 jeria neemt Britse I "febelangen over I B!NNEN-/BUITENLAND 3 Ih-partij in Irak duldt 19een tegenspraak I 0|NNEN-/BUITENLAND 4 I Discussies rond Drie van I feda steeds beheerst I "ooremoties 0INNEN-/BUITENLAND 5 10HOW EN ZO lm!!pu's verPest sfeer I pÏUltUr8el CentrUm Van !r nederlaag NAC [Trijntje 2o'n buurman öaar is Nixan werd genoemd. Het was bij hem een geval van totale uit putting, aldus een woord voerder van Justitie. De uit eindelijke doodsoorzaak zou verstikking zijn als gevolg van longoedeem. Het minis terie weigerde mededelingen te doen over de ter aardebe- stelling van de oorlogsmis dadiger. Kotalla heeft eerder wel te kennen gegeven ge cremeerd te willen worden. De crematie zou naar ver luidt dan in Nederland plaatsvinden. Het ministerie weigerde dit gisteren echter te bevestigen. Kotalla's echtgenote, Ma- garete Samol, met wie hij in 1966 in gevangenschap in het huwelijk trad, was nog afge lopen weekend op bezoek in Breda. Nadat zij na het weekend weer naar Kleef was afgereisd, werd zij dins dagavond op de hoogte ge bracht van het overlijden van haar echtgenoot. Ook volgens de directie van De Boschpoort was de gezondheidstoestand van Kotalla al jarenlang slecht. Kotalla die aan zijn 34e jaar in gevangenschap was be gonnen, werd streng medisch begeleid. Enkele jaren gele den kreeg de oorlogsmisda diger een beroerte. Ook de beide andere levenslang ge strafte oorlogsmisdadigers, Aus der Fünten en Fischer, verkeren in een minder goede lichamelijke conditie. (vervolg op pag. binnen- buitenland 4, zie ook com mentaar op pag. binnen buitenland 2) (ADVERTENTIE! bij PERZISCH TAPklTENHUIS Alleen: Glnnekenweg 27-29, Breda DEN HAAG - Het komende weekeinde, wanneer de bouwvakvakantie afloopt, wordt druk verkeer verwacht op de Nederlandse wegen. Vrijdag kan vooral in de middag en avond een „levendig verkeersbeeld" ontstaan, aldus de ANWB gisteren. Op de grote doorgaande oost-west- en zuid-noord-ver- bindingen en de grensovergangen kan enige vertraging ontstaan. Zaterdag wordt eveneens druk vakantieverkeer verwacht, met kans op vertraging op de grote doorgaande wegen de Veluwe-route, de Zeeland-route, de grensover gangen en de verkeersknooppunten rondom Eindhoven en Breda. Voor zondag, vooral in de ochtenduren, is eenzelfde ver keersbeeld voorzien als zaterdag. (Van onze redactie buitenland) MADKID/PALMA - Spanje wordt de laatste dagen over spoeld met valse bommeldin gen, die onder meer aan vele honderden vakantiegangers ernstige overlast bezorgen. Zo werden gisteren twee vliegvel den ontruimd nadat de Spaanse politie valse bommel dingen had ontvangen. Op het vliegveld van Palma de Majorca werden ruim 500 'passagiers verwijderd uit de ontvangsthallen, hetzelfde ge beurde op het vliegveld van Valencia. In de Baskische stad Vitoria werd een trein uit Portugal, die op weg was naar Frankrijk, drie uur opgehou den na enkele valse bommel dingen. 'V-- "5' v: t' De Spaanse autoriteiten hebben meegedeeld dat er de afgelopen 48 uur meer dan 60 valse meldingen waren bin nengekomen. De gouverneur van Barcelo na heeft gisteren een man ver oordeeld tot een boete van 16.000 gulden omdat zijn 14- jarige zoon twee dagen geleden een vals bomalarm had opge geven, waardoor de politie het vliegveld van die stad moest ontruimen. Het westelijke gedeelte van de Amerikaanse stad Houston is getroffen door een zeer felle brand, die nog werd aangewakkerd door de felle wind. Vele tientallen huizen werden in de as gelegd tijdens deze grootste brand die de stad ooit heeft getroffen. Op een gegeven moment werd voor zeven huizen tegelijk een brand alarm gegeven. Daartegen was de brandweer machteloos. Bewo ners van huizen die (nog) niet door het vuur werden bedreigd haalden uit voorzorg huisraad en andere zaken uit hun wonin gen. (ADVERTENTIE) 149 I (Van onze correspondent) MIDDELBURG - In diverse groepsbureaus van de rijkspo litie in Zeeland zitten mo menteel zeventien Ghanezen ingesloten, die woensdag tij dens een actie van de rijkspo litie in Borssele en de dis trictsrecherche van de rijks politie in Zeeland zijn opge pakt. De zeventien Ghanezen waren door het inlegbedrijf (Van onze redactie buitenland) NEW YORK - Uit vrees voor mogelijke vei ligheidsproblemen en verstoring van hun rusti ge leven heeft de helft van de bewoners van een flatgebouw in New York verklaard dat ze de Amrikaanse oud-president Richard Milhous Nixon niet als hun buurman wensen. Nixon is van plan een dakappartement in het flatgebouw te kopen voor een bedrag dat volgens de be richten 1,5 miljoen gulden groot is. Jane Maynard, een van de bewoonsters van het flatgebouw zei dat een door haar gehouden enquête had aangetoond, dat veel bewoners bang zijn dat de veiligheid en de rust in het gebouw in gevaar komen als Nixon er zijn in trek in neemt. De Amerikaanse oud-president, verre van een populair man nadat de Watergate-affaire hem had gedwongen af te treden als president, staat nog steeds onder bescherming van een aantal veiligheidsagenten. SVZ in Baarland aangetrok ken, nadat de directie van het bedrijf er niet in was geslaagd Nederlanders aan te trekken. De zeventien Ghanezen ble ken illegaal in Nederland te verblijven en ze beschikten bovendien niet over de verejste papieren. Alle zeventien zijn ingesloten in verschillende groepsbureaus en zullen van daag worden uitgewezen. Tegen de directie van het inlegbedrijf is proces-vèrbaal opgemaakt. (ADVERTENTIE) De regering wil bijzondere scholen weer de mogelijkheid geven zelf scholen te bouwen. Daarmee wordt de regeling teruggedraaid, waarbij het bouwen van scholen slechts werd voorbehouden aan ge meenten. Ook krijgt het bij zonder onderwijs weer de kans zelf voor groot onderhoud van schoolgebouwen te zorgen. Toen de minister van On derwijs van het vorige kabinet, thans PvdA-Kamerlid Van Kemenade, bij de Kamer zijn wetsontwerp indiende, kwam er vooral van de behoudende vleugel in het CD A felle kri tiek. Onder aanvoering van CHU'er Van Leijenhorst be schuldigde men Van Kemena de en het kabinet-Den Uyl er van de vrijheid van onderwijs aan te willen tasten, door het bijzonder onderwijs te onder werpen aan regels, die ook voor het openbaar onderwijs gelden. Ook het toenmalige Kamerlid Hermes, nu de in diener van de wetswijziging, vreesde toen een bedreiging van de onderwijsvrijheid. Er werd toen in CDA-kring al gesproken over een nieuwe schoolstrijd. De regering heeft ook de re geling teruggedraaid, waarbij gemeenten schoolbesturen kunnen dwingen schoolruimte te laten gebruiken voor andere dan educatieve doeleinden. Van Kemenade dacht daarbij vooral aan culturele en maat schappelijke activiteiten. Hermes stelt voor de verplich ting alleen te laten gelden voor puur educatieve doeleinden. Andere wijzigingen: ver dwenen zijn de verplichte overlegorganen tussen open baar en bijzonder onderwijs. De gemeenten krijgen meer zeggenschap over het stichten van basisscholen. De onderwijskundige opzet! van het wetsontwerp-Van Kemenade is door het kabinet- Van Agt praktisch ongemoeid gelaten. Wel wordt de moge lijkheid opengehouden te sleutelen aan de leeftijdsgren zen voor het samen te smelten kleuter- en basisonderwijs. Die grenzen zijn nu vier tot twaalf jaar. Als het aan de re gering ligt, gaat de nieuwe ba sisschool per 1 augustus 1983 van start. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Het bijzonder onderwijs krijgt weer meer armslag. Dat is het resultaat van een wetswijziging, die staatssecretaris Hermes (Onderwijs) gisteren bij de Twee de Kamer heeft ingediend. Het betreft een wijziging van een reeds door het vorige kabinet ingediend wetsontwerp- basisonderwijs. Op belangrijke punten wordt tegemoet- gékomen aan de wensen van met name de CDA-fractie. Deze Zwitser liet zich een vaderlandslievend kapsel aanmeten en verscheen zo de eerste dag van zijn zeventien weken durende herhalingsoe fening van militaire dienst. Het Zwitserse kruis werd echter niet gewaardeerd en de man loopt nu geheel zonder hoofd haar door het militaireleven. PARIJS (AFP) - Frankrijk zal in de komende vijf jaar voor tien miljard gulden aan mili taire uitrusting aan de Arabi sche landen verstrekken. Dit heeft het in Parijs verschijnen de weekblad „Al Watan al DODEWAARD - De 27-ja- rige H.W. van Binsbergen uit Tiel, die gistermorgen vroeg in Dodewaard dood achter het stuur van zijn auto werd aan getroffen, blijkt om het leven te zijn gekomen door een met opzet door de voorruit gegooi de baksteen. De rijkspolitie heeft gisteren in de loop van de dag twee mannen aangehouden. Het zijn S.W. (32) uit Ophemert en D. vanT. (19) uit Dodewaard. Êen van hen heeft volgens de rijks politie de steen geworpen, toen het slachtoffer met een snel heid van ongeveer vijftig kilo meter per uur passeerde. De steen raakte het voorhoofd van de bestuurder. Arabi" (De Arabische Natie) gemeld. Het blad zegt dat kort gele den contracten tussen Frank rijk, Irak, Saoedi-Arabië en een zeker aantal golfstaten zouden zijn getekend. Op 15 juli hebben de ministers van defensie van Frankrijk en Sa- oedi-Arabie een „zeer belang rijk" contract getekend waar van de waarde van de door Frankrijk te leveren wapens en te verrichten technische dien- Ten vier miljard gulden zou iedragen. Dat akkoord voorziet in de vorming van een permanente gemengde commissie die zal toezien op de uitvoering van de door de twee landen gesloten contracten voor de aankoop van pantservoertuigen, lucht doelgeschut en militaire vliegtuigen. Volgens het blad zou de Saoedische regering belangstelling hebben voor de Mirage-2000 en zou zij - met Irak - willen deelnemen aan de financiering van onderzoek en ontwikkeling van de Mirage- 4000. Saoedi-Arabië, aldus het blad, zal 60 Amerikaanse F- 15-vliegtuigen kopen maar het wenst ook Franse toestellen om niet van één enkele leve rancier afhankelijk te zijn. a! ur; 5-JS, Borchwerf 35, Roosendaal (Industrieterrein Westrand) I -É

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1