Nieiw Nederlands elftal uit eerste divisie-spelers Instituut oorlogs- Immentatie aan 'egels gebonden Vijandige reacties op Rhodesië-plan Spokenjacht in duister Londen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 4 Krokodil in Maas Premier Thatcher toch hoopvol 1 i VAKANTIE-SOUVENIR IR Nigeria boycot Britse bedrijven Francigco DINSDAG Biscuits voor vluchtelingen Oostblok wil ook Volkswagens produceren PvdA-Kamerlid wil informatie over Duitse brievencontrole NAC walst SSV plat Baby lijkje gevonden op spoorbaan Aardbeving bij San 1st mi 7 AUGUSTUS 1979 NA BUI WEER ZONNIG "andaag 2 Heroïnevangst op Schiphol Achthonderd t.v. \s terecht Duurzaam Attractie mm WS-toerisfen: Jam' WBÊf* T 7 I die spec'3 e Bij eikaar z ..•iste rubrieken in de Kleinijes- imen van De Stem i onrechte ingevoerd 0 vier Stem-lezers/lezeressen jr minstens één. leiangstellmg heeft voor juist deze rubriek 1 dat er vele tienduizenden hoog tempo speelden in deze oefenwedstrijd. Het kon met blijven duren en na rust zakte het tempo dan ook aanzienlijk Door een ongelukkig eigea doelpunt van Frans van Meerfe kwam Hoek op 1-0. Hoek kreeg nu iets meer greep op de wedstrijd en dat resulteerde#, I een tweede treffer, die op naam kwam van Frans van der pyi AXEL - AARDENBURG 1-2. I Een gelijkopgaande eerste helft, waarin nog geen condi- tieverschil te zien was. Narust een conditioneel sterker Aar- denburg, doordat deze forma tie al iets langer in training js dan Axel. Via Rick Henry j kwam de Aardenburgse for- matie na vijftien minuten inde I tweede helft tot scoren. Jan I Buyze bracht de Axelse for- matie langszij. Vijftien minu- ten voor tijd pakte Aardenburg alsnog de winst door een tref. i fer van weer Rick Henry. SDO - TERNEUZENSE BOYS 2 1-0 - Een eerste helft met wisselende kansen. Geen van de scoringsmogelijkheden werd echter benut, zodat er met een blanke stand kon wor den gerust. Na rust sloeg de vlam al direct in de pan, toen in de derde minuut SDO-speler Mare Heyens binnen de be kende lijnen gevloerd werd en SDO een strafschop toegewe zen kreeg. Honnie Claessens belastte zich met dit karweien wist de strafschop te verzilve ren. Na rust opnieuw een ge lijkopgaande partij maar het I bleef bij die ene treffer. COLIJNSPLAATSE BOYS VIOS 3-2 - Een uitermate in teressant duel vanwege de score. In de eerste helft namen de Boys via Wim de Fouw de I leiding, maar voor rust had Wim van der Venne de stand van VIOS uit Achthuizen weer gelijkgebracht. Na rust was het Koos Kempe, die de Boys opnieuw aan de leiding hielp. Toen Kees Tazelaar de stand naar 3—jl omboog, speelde Co- lijnsplaatse Boys in de tweede helft een gewonnen partij. In de slotfase was het weer Wim van der Venne van VIOS die scoorde en zo de 3-2-eindstand j vastlegde. NOORMANNEN - ZEELAN- DIA 5-4 - Een doelpuntrijk duel met twee aanvallende ploegen. De eerste helft was duidelijk voor Noormannen. De ploeg rende in een tijdsbe stek van nauwelijks dertig mi nuten naar een 4—O-voor sprong door treffers van Henk van der Welle, Leunis Minder hout (tweemaal) en Hans Ga- brielse. Willy Hoek scoorde voor Zeelandia tegen, maar he was Henk van der Welle, dienu de marge van Noormannen op vier goals bracht. Na rus'een beter Zeelandia, dat duidelijk de weg naar de goal wist e vinden. Het waren achtereen volgens Willy Hoek, Appie Ruyter en Leen Houweis. de achterstand tot 5-4 terug brachten. (Van onze sport me de werker) GOES - De Zeeuwse zate'- dagafdelingseersteklasser SSV'65 uit Goes fungee™| zaterdag als oefenpa1'"6 NAC en werd met l-l^ rold. SSV dat nog amper een I weekje had getraind en ui1 wedstrijd bovendien vier P. Iers miste die nog met vak zijn deed zijn uiterste bes I er iets van te maken ma I feite bleef het een kat en spelletje. Martin Vreijssen Bertus Quaars scoor ef „ven-1 de rust elk driemaal, ot - I tueel met behulp van de libero Peter Boonman, d' kele schoten van gem° J NAC-spelers van richting anderde. Eenmaal kwam via van SSV toch nog vrij verwacht voor Ton van hr0k| naam. De Goesenaa1" anS| echter zo van die dro<0 je| dat hij verg-at tescoï,ennenaa»J hervatting ging Van Ee e#| bij SSV onder de la'.stan,e bij NAC kwam Ad"aa gl UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE DR W A J M. HARKX. DRS J.H M. BRADER HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER 119e jaargang no. 189S0 WOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 zwartkruis: Idee voor nieuw Értnje. (Van een onzer verslaggevers) ZEIST Op 4 of 11 september aan staande zal voor de eerste maal het Ne derlands elftal, geformeerd uit spelers van de eerste divisie, m actie komen. Tegenstander van dit nieuwe Oranje wordt dan Jong-Oranje en het stadion De Vliert in Den Bosch heeft zich tot nu toe als enige kandidaat gemeld om dit duel binnen zijn poorten te halen. Het plan om de spelers uit de eerste divisie een kans te geven om uit de ano nimiteit te treden, dateert al van enige tijd terug. Dit idee is van bondscoach Jan Zwartkruis, die zijn assistent Rob Baan met de organisatie heeft belast. Vandaag zullen de clubs, die spelers voor Jong Oranje afstaan benaderd worden met de vraag of zij eventueel ook akkoord gaan met de datum van 11 september zodat bondscoach Zwart kruis en assistent Baan in de gelegen heid zijn het debuut van dit Oranje-elf tal te volgen. Op 4 september namelijk, verblijven zij met het Nederlands elftal in IJsland, waar op 5 september de kwalificatiewedstrijd voor de finale van het Europees kampioenschap wordt gespeeld. Er staat al een selectie van 30 spelers op papier. Acht zullen er na de eerste competitieweken afvallen, daarna zal een selectie van 22 of 16 spelers over blijven, die dan op 3 of 10 september uitgenodigd zullen worden voor een eerste kennismaking en trainingsbij eenkomst in Zeist. Rob Baan (assistent bonds coach). (Van onze weerkundige medewerker) |wij hebben een paar mooie augustusdagen kunnen noteren, laarbij de temperatuur maandag tot rond 25 a 26 graden steeg. Ij hct komende etmaal zal van Engeland een front je passeren met p enkele plaatsen een bui. Even gaat de temperatuur iets dalen, taarde komende daj*en blijft het toch vrij aangenaam. Vanaf oensdag kunnen wij weer zonnige perioden verwachten en de liddagtemperatuur blijft daarbij tussen 20 en 23 graden Ihommelen. fin Frankrijk is het nog zeer warm, plaatselijk werd daar ook (stermiddag weer 34 graden bereikt en in het binnenland van banje, evenals aan de Costa del Sol 36 graden. Ook Duitsland en e Alpenlanden hebben mooi weer en ook in Scandinavië is het delijk. De meeste regen viel de laatste dagen in Schotland, mdat men daar het dichtst bij een depressie ligt, die langzaam bar het noordoosten wegtrekt. DEN HAAG - Minister Pais Onderwijs en Weten pappen heeft het reglement por het rijksinstituut voor Irlogsdoeumentatie (RIOD) tstgesteld. In het uitgewerkte [glement is onder meer de jrantwoordelijkheid voor de henbaarmaking van de door ft RIOD verzamelde gegevens egd, zo heeft het mi- [sterie van Onderwijs giste- a gemeld. katernen ^INNEN/BUIT ENLAND-2 .Spanning rond Westelijke [Sahara laait weer op. 8INNEN/BUITENLAND-3 [Verhuizers in nood door steeds meer Echtscheidingen. BINNEN/8UITENLAND-4 l '?W!kaping geweldloos peeindigd, SHOW EN ZO Faggers bezorgen Abba poe oude dag. P0RT-1 iubliek W'nt V°0r 6'9en f akantiegids fcJland' sPeeltuin van Ne- Nuntje DIJ ft.wam het doel. Nadat Ton Sp»™,. en Wanny van Gils de star p 0-8 hadden opgevoerd, J de SSV via Peter BoonmL die in de voorste lijn pi opereren-tegen: 1-° - Vreij-1 Lokhoff, Sprangers en J sen maakten daarna he voor NAC vol 1-12. Hoewel deze wedst J teraard geen duiden! bj beeld gaf imponeerden NAC vooral Vre0 s Quaars terwijl ook tie ruime voldoende haal ze daar nu uk Voor publikatie van gege vens over zuiveringen en ver gelijkbare disciplinaire maatregelen en over lidmaat schappen van landsverrader- lijke organisaties tot 10 mei 1940 is de instemming nodig van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, als die ge- vens tot individuen herleid baar zijn. Strafrechtelijke gegevens zullen alleen ten behoeve van wetenschappelijk geschied kundig onderzoek worden verstrekt. Dit onderzoek moet dan worden gedaan door of onder leiding van een hoogle raar of lector, wiens leerop dracht de nieuwe en nieuwste geschiedenis omvat. De gege vens mogen alleen voor het on derzoek gebruikt worden. Zij mogen alleen met tot indivi duen herleidbare strafrechte lijke gegevens gepubliceerd worden als de minister van Justitie dat goed vindt. Aan de opstelling van een reglement voor het RIOD bleek het parlement behoefte te heb ben nadat RIOD-directeur prof. dr. L. de Jong begin no vember vorig jaar een rapport over het oorlogsverleden van oud-CDA-fractieleider Aan- tjes openbaar had gemaakt en de manier waarop hij dat deed, tot discussie leidde. De collecties van het RIOD met een openbaar karakter, zoals brochures, affiches en boeken, zijn algemeen toegan kelijk. Met uitzondering van die stukken en strafrechtelijke gegevens, die slechts met een speciale ontheffing toeganke lijk zijn, kunnen partikulieren het archief raadplegen „mits zij een wetenschappelijk oog merk en/of een zo objectief mogelijke voorlichting nastre ven", zo stelt het reglement. BRUSSEL (AFP) - De Bel gische radio heeft gisteren ge waarschuwd tegen zwemmen in de Maas. Reden: er zwemt een krokodil rond. De politie van Huy bij Luik zegt dat de krokodil door zijn aas in de Maas is losgelaten „omdat hij te snel groeide". Verder wilde de politie slechts kwijt dat het parket een onder zoek instelt. Volgens deskundigen heeft de krokodil goede overle vingskansen omdat de rivier wordt verwarmd door het koelwater van de kerncentrale van Tihange. KJ WOLFSBURG (AP) Volkswagen voert onderhan delingen met de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije over de vervaardiging in licentie van auto's en motoren, zo heeft een woordvoerder van de Volks wagenfabrieken in Wolfsburg gisteren bekendgemaakt. Met de Russen wordt onder handeld over de vervaardiging van auto's van het type Passat. Met de Tsjechoslowaakse Sko- da-fabrieken wordt overleg gepleegd over de fabricage van motoren voor de Golf. SCHIPHOL (ANP) - De 28- jarige heroïnekoerier H. K. H. uit Hongkong is op Schiphol aangehouden met 2,5 kilo he roïne in zijn bezit. Tegelijker tijd werd de 50-jarige Thai N. N. uit Bangkok, die de koerier begeleidde en controleerde gearresteerd. Zij kwamen met een vliegtuig uit Bangkok. Dit heeft de politie gisteren mee gedeeld. De vangst van het tweetal werd voorbereid en uitgevoerd door ambtenaren van de doua ne, de dienst luchtvaart van de rijkspolitie en de gemeentepo litie van Amsterdam. Er was voor aankomst van het duo een tip over de heroïnesmokkel bij de politie binnengekomen. HASSELT (ANP) In het Belgische Lummen bij Hasselt heeft de politie gisteren acht honderd kleuren-t.v.'s die op 22 juli in Tegelen (bij Venlo) werden gestolen, teruggevon den. De partij zat in een vrachtauto en was voor West- Duitsland bestemd. De dieven gingen er met de vrachtwagen vandoor. Die werd bij Maas tricht leeg teruggevonden. De opslagplaats in Lummen is eigendom van een handelaar in elektrische apparaten. De eigenaar zei de partij goed koop te hebben gekocht. Hij is niet aangehouden. Een deel van de 6.000 kilo speciale biscuits be stemd voor de vluchtelin genkampen in Maleisië staat klaar op een vracht- lift vóór de Dr. Albert Plesman van de KLM. Dit is de eerste van drie zen dingen van het Neder landse Rode Kruis be stemd voor alle kinderen tot 2 jaar, aanstaande moeders en jonge moeders in de kampen op Pulau Bidong. De zending is on derdeel van het hulpplan van de Nederlandse Werkgroep Bootvluchte lingen die 1 miljoen hier voor heeft uitgetrokken: voedsel voor 2500 mensen voor één jaar. UTRECHT (ANP) - Op de spoorbaan vlakbij het station Den Dolder (gemeente Soest) is gisterochtend het lijkje van een baby gevonden. De eerste melding was afkomstig van de machinist van een stoptrein Utrecht-Amersfoort. Bij nader onderzoek bleek het om een pasgeboren kind te gaan. De navelstreng was nog niet afge bonden. Een woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen deelde mee, dat inmiddels met vrij grote zekerheid is vastge steld dat het kind uit de Scan- dinavië-express afkomstig is. Bij een onderzoek aan de Ne derlands-Duitse grens is de moeder echter niet gevonden. Zij kan ook in Amersfoort of Hengelo zijn uitgestapt. De Nederlandse spoorwegpolitie zet hier het onderzoek voort, voor eventuele nadere gege vens is zij afhankelijk van de Duitse en Scandinavische po litie. (Van onze redactie buitenland) LUSAKA Het nieuwe plan voor Zimbabwe-Rhodesië, dat het afgelopen weekeinde is opgesteld op de gemene best-top in Lusaka, heeft vijandige reacties gewekt, zowel van de regering van Rhodesië als van de guerillagroepen die deze regering bestrijden. Het plan, gebaseerd op de voorstellen die in Lusaka zijn gedaan door de Britse premier Margaret Thatcher, onder vindt ook kritiek bij de rech tervleugel van haar eigen conservatieve partij. Een woordvoerder van Jos hua Nkomo, hoofd van een vleugel van de guerilla-orga- nisatie Patriottisch Front, zei: „De veronderstelling dat de huidige Britse regering onpar tijdig is en daarom een ge schikte instantie om de verkie zingen te leiden, is niet aan vaardbaar voor ons". Maar hij beklemtoonde tevens dat hij slechts een voorlopige reactie kon geven, omdat ZAPU (De Afrikaanse Volksunie van Zimbabwe) nog niet over alle details van de voorstellen be schikt. Als we alle bijzonder heden kennen ziet het er mis schien anders uit, zei hij. De ZAPU-woordvoerder noemde de nieuwe voorstellen met name onrealistisch omdat wordt genegeerd dat er een oorlog gaande is in Zimbabwe- Rhodesië, en omdat niet vol doende gewicht wordt toege kend aan de rol van het pa triottisch front. Premier Abel Muzorewa van Zimbabwe-Rhodesië heeft de Britse voorstellen een beledi ging van zijn regering en de kiezers genoemd. Toch sluit hij nieuwe verkiezingen niet he lemaal uit. Zijn eindbeslissing zal, naar van welingelichte zij de vernomen wordt, genomen worden na bestudering van de details van het plan als het eenmaal op schrift is ontvan gen. President Julius Nyerere van Tanzania, die als voorzitter optreedt van de vijf frontlijn- staten Angola, Botswana, Mo zambique, Tanzania en Zam bia, verklaarde gisteren dat de frontlijn-staten zullen probe ren het patriottisch front te overtuigen van de redelijkheid van het plan. „Het plan zal ui teraard worden besproken met het pattriottisch front, en zij zullen zien dat het redelijk is", aldus Nyerere. Een instemmende reactie is uit Washington ontvangen. Een woordvoerder van het de partement van buitenlandse zaken zei dat de overeenstem ming op de gemenebestconfe- DE modelacties van de douane in de Britse zee- en luchtha vens heeft in het afgelopen drukke weekeinde niet de cha os opgeleverd die ervan ver wacht werd. rentie in Lusaka een belang rijke stap in de richting van een rechtvaarige en duurzame oplossing was. Mevrouw Thatcher zei gis teren tegen verslaggevers dat ze geen illusies koestert over het vredsplan. „Daar ben ik veel te voorzichtig voor", zei ze. Volgens het plan zal Enge land, dat juridisch de bestu rende koloniale mogendheid is, een conferentie van alle be trokken partijen beleggen, een nieuwe grondwet opstellen en toezicht houden op nieuwe verkiezingen. LONDEN - Berkley Squa re is een mooi plein met een plantsoen tussen Oxford Street en Piccadilly en enigs zins terzijde van Bond Street. Daar, op nummer 50, staat één van de beroemdste Londense spookhuizen. Honderdentwintig jaar gele den werd daar een jongeman afgewezen door de vrouw die hij hartstochtelijk beminde. Hij zwoer toen als een klui zenaar verder te leven en het huis lang na zijn dood nog als spook met jammerklachten te vullen. Hij heeft zich aan die lugubere belofte gehou den. Zo zijn er wel meer spook huizen en -kastelen in Enge land, waar bijna vier miljoen volwassen mensen bij hoog en bij laag beweren ooit een spook te hebben ontmoet. In de nazomer zullen hon derden Amerikaanse toeris ten in Londen op spoken jacht gaan. De Britse hoofd stad is buitengewoon rijk aan ruimten waarin zich lang ge storven nonnen bevinden en doorzichtige personen en hoofdloze mannen die weg smelten in de dikke muren van de Tower. Een reisbureau in Califor- nië organiseert de spoken jachten in Londen en geeft er een officieel tintje aan door een Britse helderziende Sybil Leek als getuige-deskundige er bij aan te trekken. De Britten nemen hun spoken namelijk buitengewoon se rieus. Het toeristische ka rakter van de spokenjacht lijdt er niet bijzonder onder dat de bezoeken aan spook- domeinen worden gecon centreerd op pubs, theaters, historische gebouwen en mu sea, waar het ook zonder spook of ectoplasma goed toeven is. In minstens twee Londense theaters, in Drury Lane en de Haymarket, ma ken spoken incidentele en trees en in het metrostation van Covent Garden is talloze malen een man gezien in kle dij uit de vroege 18e eeuw, die daar zweeft bij nacht en ontij. In de majestueuze Bank of England waart een wenende non rond, die stellig haar tranen stort om het Pond, en ook haar willen de Amerikaanse toeristen zien en zo mogelijk, fotograferen. Het spook van Oliver Crom well, de Lord Protector die door onze zeventiende eeuw- se voorouders niet bijzonder werd gewaardeerd, zou hoofdloos kunnen gaan rondwaren in het huis van een grootgrondbezitter in Lincolnshire, die anoniem wenst te blijven. Deze man heeft de schedel van Crom well, die 380 jaar geleden werd geboren, namelijk ter verkoop aangeboden bij een veiling. De schedel is rond en de universiteit van Notting ham gaat onder meer de in houd van de enorme hersen pan van Cromwell bereke nen, die 2.230 kubieke centi meter moet bedragen. Ook via technieken zal men pro beren de authenticiteit van de schedel boven iedere twijfel te verheffen. Deze wetenschappelijke manipu laties, waarvan diverse zul len worden uitgevoerd in Londen, zullen door het spook van Cromwell hoogst waarschijnlijk niet worden gepikt en de Amerikaanse toeristen „togen hopen dat hij zijn spookachtige activi teit dramatisch zal verhogen. - 4T w i|| i Voor veel mensen zit de vakantie er weer op. We gaan allemaal weer naar huis, uitgerust, gebruind en natuurlijk met de nodige souvenirs. Deze toerist is duidelijk onder de indruk gekomen van de Zwitserse huizen. Op het dak van zijn auto nam hij een fors model van een typisch Zwitsers „chalet" mee. DEN HAAG (ANP) - Het so cialistische Kamerlid Castri- cum wil dat staatssecretaris Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat bij haar Duitse collega's nagaat in hoeverre ook Nederlandse brieven door de Duitse autoriteiten voor onderzoek geopend worden. (ADVERTENTIE) LONDEN (ANP) - De rege ring van Nigeria heeft besloten om Britse bedrijven te boy cotten. De bouwonderneming George Wimpey heeft al te horen gekregen dat zij niet op nieuwe opdrachten hoeft te re kenen en andere vestigingen van Britse bedrijven in Nigeria krijgen binnenkort dezelfde boodschap. Eerder heeft Ni geria de belangen van British Petroleum in Nigeria genaast. De Britse regering is nog niet officieel op de hoogte gebracht van de boycot. Bij de betrok ken Britse ondernemingen, zo als Wimpey, Unilever, Dunlop, Guinness, Whitbread en Cad- bury Schweppes is men er van overtuigd dat het een tijdelijke maatregel betreft. Het wordt niet uitgesloten geacht dat ook vestigingen van andere bui tenlandse bedrijven geboycot zullen worden. SAN FRANCISCO (REU TER) - Een lichte aardbeving heeft gisteren een groot deel van de baai van San Francisco getroffen. De gevolgen bleven beperkt tot angst bij veel be woners en tot het heen en weer zwaaien van hoge gebouwen. Een woordvoerder van het seismisch centrum in Berkeley zei dat het epicentrum van de schok op 150 km van San Francisco lag. De kracht ervan was 5,7 op de schaal van Rich ter. 89 ■M, KARNEMELKSTRAAT 10 -BREDA TELEFOON 076-133772 g

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1