ESTEM '5 '5 oden bij ranse toom- roeven Halfvolle Koffiemelk PvdA MOET OFFICIËLE CONTACTEN AANKNOPEN MET PLO DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Eén miljoen toeristen minder naar Spanje Ql DONDERDAG ~kicfc STEM VLUCHTELINGEN OPGEPIKT BLOEIENDE HEIDE DIT JAAR ZELDZAAM Regeling verkoop woningwetwoningen gewijzigd sktuwdag kompleet 9 AUGUSTUS 1979 119e jaargang no. 18952 iitsnapte ?vangene ijgtlift m< 'andaag in 2 SAOEDI'S VERHOGEN LPG-PRIJS ZWAVELPERCE.YFAGE GAS- EN STOOKOLIE MOET LAGER WORDEN Stof in whisky die mogelijk kanker kan verwekken fles 1000 gram fill Stopkogel in Duitsland voorlopig van de baan Verkoop 300 stuks originele PERZISCHE TAPIJTEN Werkgroep: WESTDUITS PLAN VOOR ERKENNING PLO-ISRAËL |G| Niet in het minst omdat er elke dag opnieuw znveel aantrekkelijke „Kleintjes" in staan Met aanbiedingen, die u niet mag missen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE: DR W.A.J.M. HARKX, DRS J.H.M. BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER [TOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 (Van onze redactie buitenland) STRAATSBURG - Een ontsnapte bewoner van de strafge vangenis van Straatsburg heeft maar kort van zijn vrijheid 'mogen genieten. Een paar uur nadat hij was uitgebroken kreeg hij van een vriendelijke automobilist een lift. Toen de vluchteling instapte bleken de heren elkaar te ken nen. De automobilist was namelijk cipier van de gevangenis waaruit de lifter zojuist was ontsnapt. SSS53 (Van onze redactie buitenland) MADRID - Het bezoek van buitenlandse toeristen aan Spanje is dit jaar sterk terug gelopen. Volgens officiële cij fers kwamen vorige maand tij dens het hoogseizoen meer dan één miljoen toeristen minder het land binnen dan in juli vo- rig jaar. Het waren er namelijk iets meer dan 5,5 miljoen tegenover vorig jaar juli 6.759.000. Functionarissen van het toeristenwezen geven de schuld aan de sterk gestegen prijzen in Spanje en aan de re cente bomaanslagen van Bas- kische guerrillastrijders op toeristenoorden. Overigens kan het naseizoen nog wat goedmaken voor Spanje. Het aantal boekingen voor reizen naar de zon in het najaar is in Duitsland, België en Nederland zeer groot. Dit als gevolg van de slechte zo mer, zo wordt gezegd. jnd met iwerk. [s banden, |rige jring, leet met tijs: Geen commentaar (Van onze redactie buitenland) BUS/AUCKLAND - Bij Franse ondergrondse kernproeven Moeroerowa-atol in Polynesië hebben zich in juli twee lukken voorgedaan, waarbij twee mensen zijn gedood en een il ouderen gewond raakte. Het Franse dagblad „Le Matin" de gisteren dat bij een explosie niet alleen een acetonreser- lelucht is ingegaan, waarbij de doden waren gevallen, maar >en wolk die plutonium bevatte. Bovendien zou bij een ge- elijkmislukte poging een onderaardse ontploffing teweeg te gen een vloedgolf zijn ontstaan, waardoor verscheidene ar- Its op de atol gewond raakten. bom was namelijk in de ht blij- en steken en toen 1 hem tot ontploffing it, ontstond de vloedgolf. afdeling Nieuw-Zee- van Greenpeace (de mi- eschermingsorganisatie ch onder meer ook keert de walvisvangst en de ling van radio-actief riaal op de zeebodem) te gisteren melding van it. Deze organisatie heeft (ens bij de Franse presi- Giscard d'Estaing protest katernen "NEN/BUITENl.AND-2 takking Fokker schokt Wtvaartwereld "NEN/BUITENLAND 3 Blivia over een jaar weer t de stembus NNEN/BUITENLAND 4 BHLP: Raad van langzaam61"'"96") W6rkt I0W EN Zo Champ: Film over "jkheden van leren «Tl lrau s|aat aanval af soeps aangetekend tegen de kern proeven. Een woordvoerder van het ministerie van defensie in Pa rijs weigerde gisteren com mentaar te geven op berichten uit Nieuw-Zeeland, volgens welke de kemproeven daad werkelijk op 26 juli plaatsge vonden hebben en een aard schok van 6,3 op de schaal van Richter tot gevolg hadden. Het KNMI in De Bilt had al op 27 juli melding gemaakt van een nieuwe Franse proef. De Franse woordvoerder zei in Parijs dat zijn ministerie niet de gewoonte heeft berichten over kemproeven te bevesti gen of tegen te spreken. Frankrijk neemt onder hef tige kritiek van de omringende landen sinds 1974 onder grondse kemproeven op Moe- roerowa. Actievoerders tegen de kemproeven zijn een paar jaar geleden door de Franse marine met hun schepen weg gesleept. KOEWEIT (RTR) - Het offi ciële persbureau van Koeweit heeft gisteren bericht dat Sa- oedi-Arabië zijn prijs van LPG met terugwerkende kracht tot 1 augustus met gemiddeld 17,6 procent heeft verhoogd van 170 tot 200 dollar per ton. Bu taangas zou met 35 dollar in prijs zijn verhoogd van 160 tot 180 dollar per ton. Het persbureau heeft van deskundigen aan de Perzische Golf vernomen dat de natio nale oliemaatschappij van Sa- oedi-Arabië (Petromin) heeft besloten de prijzen van deze produkten eens per maand te herzien. Tot dusver was dat eens per kwartaal. Saoedi- Arabië heeft over prijsverho gingen geen uitsluitsel gege ven. DEN HAAG (ANP) - Een verdere stijging van de zwa- veldioxyde uitworp zal tijde lijk moeten worden getole reerd. De doelstelling om ten hoogste 500 miljoen kilo per jaar als maximale uitworp aan te houden, werd reeds in 1978 overschreden. Op voordracht van minister Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhy giëne zal nu per 1 september ter uitvoering van een Euro pese richtlijn het maximaal toegestane zwavelgehalte van zware stookolie van 2,5 tot 2 procent en van gasolie van 0,5 tot 0,3 procent worden ver laagd, aldus zijn ministerie gisteren. VS-INSTITUUT: (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON - Het Ame rikaanse nationale instituut van wetenschappen heeft mee gedeeld dat in zes merken whisky kleine hoeveelheden gevonden zijn van nitrosqmi- ne, een stof die mogelijk bij mensen kanker zou kunnen verwekken. Het bewijs is nog niet geleverd, maar wel bleken proefdieren die ziekte te krij gen. Het gaat om zes door het FDA, het bureau voor toezicht op levensmiddelen en farma ceutische produkten in de VS, genoemde merken whisky: Chivas Regal, Black en White, J and B, Ballantine, Cutty Sark en Sandy Scott. Het Amerikaanse instituut herinnerde er gisteren volgens het persbureau AFP aan, dat nitrosamine onlangs ook in bier werd gevonden. Volgens een opgave van het FDA wordt bier dat nitrosamine bevat ge leverd onder de merken San Mlgual (Filippijnen), Kirin (Japan), Marathon Dark (Griekenland), Heineken en Skol (Nederland), St. Pauli Girl (W.-Duitsland), Guinness (Ierland), Fosters (Australië) en Newcastle Dark Ale (Enge land). Bij Skol was gisteren nie mand bereikbaar voor com mentaar. (ADVERTENTIES) ISUPERI 159 Bemanningsleden van een Amerikaanse red- dingshelicopter ontdekten in de Zuidchinese Zee dit wrakke bootje met 21 Vietnamese vluchtelingen. De Vietnamezen werden aan boord van de helicopter gehesen en naar het Amerikaanse marineschip Par sons gebracht. Het vissersbootje dobberde op onge veer 60 kilometer uit de kust van Maleisië, nadat het was aangevallen door piraten. (Van onze redactie buitenland) BONN - De vorige week voor de Nederlandse politie aanbevolen „stopkogel", die speciaal voor de Duitse politie zou zijn ontwikkeld, zal in West-Duitsland voorlopig niet worden ingevoerd. Men acht de kogel te gevaarlijk. Een Nederlandse commissie had minister Wiegel (Binnen landse Zaken) geadviseerd de huidige munitie van de politie te vervangen door de zoge naamde stopkogel. Eén treffer met deze kogel zou een ver dachte uit kunnen schakelen, zonder dat onaanvaardbare risico's worden gelopen. In Duitsland is men daar niet van overtuigd. De discussie over de stopkogel is in de ijskast ge plaatst. De Westduitse over heid wacht nu af tot er een nieuwe, minder gevaarlijk geachte kogel zal zijn ontwik keld. (ADVERTENTIE) in alle maten en soorten Door import 40 tot 50% echt voordeel. Verkoop uitsluitend morgen vrijdag 10 augustus van 11.00 tot 17.00 uur onder volle garantie van echtheid in Het Turfschip, Chasséveld, Bre da. Bij iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken. Het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd. Carpet Centre Orient, Heerlen, Honingmanstraat 12. HUI iiiiii—i (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De Neder landse regering en de PvdA moeten officiële contacten met de Palestijnse bevrijdingsbe weging (PLO) aanknopen. Dat zal naar alle waarschijnlijk heid een van de aanbevelingen aan het PvdA-partijbestuur zijn van een werkgroep, die zich vanaf november 1978 heeft gebogen over de Midden- Oosten-problematiek. Het PvdA-partijbestuur zal daar uit beleidsconclusies trekken. Eind volgende week hoopt de uit 16 man samengestelde werkgroep het rapport af te ronden en beleidsaanbevelin gen te doen. Tot voor kort waarnemend internationaal secretaris en werkgroeplid Relus ter Beek acht de kans „vrij redelijk", dat de werk groep er volgende week uit komt. Hij verwacht dat het rapport uitgebracht kan wor den door minimaal een over grote meerderheid van de commissie. De werkzaamhe den van de werkgroep zijn op gehouden door forse verschil len van mening. „Dat er ver schillen van mening zijn is zo klaar als een klontje", aldus het Coevordense PvdA-Ka- merlid. „Wanneer alle stro mingen binnen de partij over het Midden-Oostenvraagstuk zijn namelijk vertegenwoor digd in de werkgroep". Het voornaamste discussie punt volgende week zal zijn de „preciese formulering van de HET BELGISCHE ministerie van volksgezondheid ziet geen reden om het slaapmiddel Hal- cion uit de markt te nemen, maar is wel begonnen aan een enquête onder artsen en apo thekers over hun ervaringen met mogelijke neveneffecten van het medicijn. passage over de officiële con tacten met de PLO". Commis sievoorzitter Van der Stoel (oud-minister) wil geen mede delingen doen over de discus sies binnen de werkgroep. „Wij gaan gewoon volgende week neuzen tellen om te kijken wie er achter bepaalde standpun ten staan", aldus Van der Stoel. Hij wil wel kwijt in de werkgroep het standpunt be pleit te hebben, dat de Neder landse regering en ook de PvdA geen contacten met de PLO moet schuwen. Voor Van der Stoel zijn diplomatieke contacten met de PLO uit den boze. Ter Beek wil contacten met de PLO op basis van de „erkenning van het feit, dat zonder Palestijnse betrokken heid een oplossing van het Midden-Oostenvraagstuk niet mogelijk is". Voorwaarde is voor Ter Beek dat de PLO arti kel acht van haar handvest schrapt. Dit artikel gaat over de vernietiging van de staat Israël. Israël zou echter een Palestijnse staat moeten aan vaarden. Mevr. Per Braak uit Hengelo heeft in een plaatselijke super markt een blik gekocht, dat in plaats van os- sestaartsoep een gymnastiekbroek be vatte. Bovendien zat er in het blik ook nog een varkensstaartje. De di rectie van de super markt zal de soepfabri kant om opheldering vragen over wat ze „een misplaatste grap" noemt. BEIROET (DPA) - De woordvoerder voor buiten landse zaken van de West duitse liberale partij FDP, Jürgen Möllemann, heeft in een gesprek met de leider van de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO, Yasser Arafat, in Beiroet een geheim plan van acht punten voorgelegd dat de wederzijdse erkenning van de staat Israël en de PLO beoogt. Möllemann is als vertrou weling van de Westduitse mi nister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, voor een gesprek achter gesloten deuren door Arafat ontvangen. Het gesprek duurde anderhalf uur. Möllemann zei dat bijzon derheden van zijn plan van daag zouden worden bekend gemaakt. ARNHEM (ANP) - Bloeiende heide zal dit jaar weinig voorko men. Zeker driekwart van de ongeveer 60.000 hectare heideveld in ons land is volgens Staatsbosbeheer in Arnhem aangetast door het heidehaantje, een kevertje dat de bladeren en jonge scheuten van de heideplant eet. De heide op zich is zeker niet verloren. De bodem zit stampvol heidezaad, maar het duurt wel enige jaren eer jonge heideplanten tot bloei komen. De omstandigheden dit jaar waren zeer gunstig voor het heidehaantje: een vochtig voorj aar en doorgaans oudere heide. „Het beste is zoveel mogelijk heide in het komende vroege voorjaar plat te branden. Over enkele jaren hebben we dan weer volop bloeiende heidevelden, terwijl het heidehaantje veel min der kans heeft", aldus ir. Kuiper van Staatsbosbeheer. De bloeitijd van de heide zou overigens deze maand moeten beginnen en duurt tot en met september, maar slechts hier en daar is de hei paars gekleurd. (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG Staatssecre taris Broks (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de regeling voor verkoop van woningwetwoningen aan be woners op een aantal punten gewijzigd. Met name geldt dit voor de grens van het inkomen, die beslissend is voor het al dan niet kunnen kopen van een dergelijke woning. In een circulaire aan de ge meentebesturen schrijft Brokx, dat het belastbaar in komen van een huurder, die zijn woningwetwoning wil ko pen, in 1977 niet hoger mag zijn geweest dan 35.000 gulden (was voor 1976 ƒ33.000). De nieuwe inkomensgrens geldt van 1 januari jl. af. Werken man en vrouw allebei, dan worden hun belastbare inko mens opgeteld, maar blijft een bedrag van 1.900 (was 1.800) van het inkomen van de vrouw buiten beschouwing. Als het te verwachten be lastbare inkomen over 1979 tien procent of meer hoger is don het inkomen over 1977, zal het te verwachten inkomen over dit jaar getoetst worden aan een op 38.500 gulden ge stelde inkomensgrens. De nieuwe eigenaar moet tenminste vijf jaar in de wo ning hebben gewoond. De huurder zal het te kopen huis tenminste tien jaar als eige naar moeten bewonen. Als hij zijn woning binnen die termijn wil verkopen, moet hij het huis aan de gemeente of de woning corporatie aanbieden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1