IEEFTU IETS Ook bont vervangen in Nederlandse F-li SER MOET ADVISEREN OVER REPERKING VAN PRIJSCOMPENSATIE VANAF MORGEI Zomer wordt toch nog serieus Tarieven van makelaars fors omhoog DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND -vrn. uit FELLE KRITIEK BONTMANTELS BONTWEDEN PELTERIJENHUIS FNV komt met hoge looneisen ZATERDAG ckerste. etty Baxter £HOW° en zo Uitvoer met 13% gestegen ROULETTE CASINO MONTE-CARLO WUUSTWEZEL 18 AUGUSTUS 1879 119e jaargang no, 1SSSO fandaag in DE STH'ïVT 2 -IX. i puur proeft Teid is. >as erieur Amerika's rei zende ambassa deur Strauss is in Jeruzalem' om Is raël gerust te stel len: Amerika erkent de PLO niet. Zie pag. binnen-/bui- tenland 2. L in Frankrijk breekt men zich nog jliet hoofd over de kraak van de leeuw. (Nice, 1976). Aan de voor- lavond van het proces haalt onze [correspondent nog wat herinnerin- Igen op. iiOok celibatairen zijn mensen en [kennen daarom gevoelens van affec tie. Hoe leven ze daarmee? Een [boeiend proefschrift over een delicaat [onderwerp. Parijs en Moskou ontmoeten elkaar p het Parijse museum Beaubourg. [Onze correspondent bezocht deze belangwekkende expositie. Ook in Nederland gaan de politici [steeds meer doen aan „imagebuil ding". We kunnen spreken van „pop- lpolitiek", waarbij het beleid van de ho ge heren niet meer zo belangrijk is. [•Een van de zwaarste en de- gelijkste pijlers [van de Ameri kaanse (tv)cul- tuur is de „To- h'ght Show" van Johnny Carson. Nederland en vooral Willem lD"ys kunnen veel van dit fe nomeen leren. VLIEGVERBOD IN VS EN BELGIË Tweede kind achtling overleden ~- Zon Files Rekening Israël meldt actie in Zuid-Libanon Van Brienenoord- brug: Botsbrug KABINET FAALT" Lrvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde aientie voor geplaatst moet worden? Plaats dat yje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw Litentis gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Lezers en lezeressen pluizen week in week uil Kleintjes '-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V DIRECTIE DR W A.J M. HARKX. DRS JHM BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42.95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0.60 katernen &sss. rs. L streuss. 'ij was kreupel en krom groeid, maar werd op één I ïoment door een wonder tods volkomen genezen 'ertelt over haar genezing maandag 20 augustus 20 uur in de Pelgrimskerk, Langedijk 48, Breda TOEGANG VRIJ! IEDEREEN WELKOM! MERIJNTJE (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG - Ook bij één van de in Neder land in aanbouw zijnde gevechtsvliegtuigen van het type F-16 is gisteren een verdachte bout van de motorbevestiging vervangen. In Amerika is gisteren een vliegverbod opge legd aan 48 gevechtsvliegtuigen van dit type omdat een breuk in een bout was geconstateerd. Daarop werden alle F-16's gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van Fokker, waar 16 toestellen in aanbouw zijn, is de vervanging van een bout niets bijzonders. „Het gebeurt re gelmatig dat een extra inspectiebeurt wordt ge- geven aan een onderdeel van een bepaald type vliegtuig". Er zitten in de F-16 in totaal twintig van dergelijke bouten. Slechts bij één vliegtuig werd in ons land een verdachte bout opge spoord. In België heeft men ook een vliegverbod in gesteld voor de F-16. Na controle, die één tot twee dagen kan duren, mogen de toestellen weer vliegen. Met de „koop van de eeuw" bestelden in 1975 België, Nederland, Denemarken en Noorwegen 348 straaljagers van het type F-16 in de Ver enigde Staten. Een deel van die machines wordt in de diverse landen gebouwd. De Westduitse bondskanse lier Helmut Schmidt brengt momenteel een bezoek aan De nemarken. Samen met zijn ambtgenoot Anke Jörgensen bezocht hij een school. De bei de regeringsleiders werd on middellijk gevraagd een teke ning van elkaar te maken op het schoolbord. Tot algemene hilariteit van de kinderen in de klas bracht Jörgensen een kleine verandering aan in de versie die Schimidt van hem had getekend. Wat ontbreekt is dat kleine plukje haar op mijn vrijwel kale voorhoofd, zei de Deense premier. DEN HAAG - Minister Al- beda (Sociale Zaken) heeft de SER gevraagd hem op korte termijn te adviseren over af topping en beperking van de prijscompensatie. De minister spreekt geen voorkeur uit voor of een wettelijke aftopping of een door werkgevers en werk nemers vrijwillig overeen te komen regeling. De adviesaanvrage omvat twee soorten beperking van de prijscompensatie: aftopping voor de hogere inkomens én beperking van de compensatie voor iedereen met b.v. een half procent (suggestie van CDA- fractieleider Lubbers). Boven dien wordt het oordeel van de SER gevraagd over storting van de aldus vrijkomende gel den in een werkgelegenheids- fonds, zoals door de vakbewe ging is gesuggereerd. In het kader van het 1-juli- pakket is aftopping van prijs compensatie voor inkomens boven 55.000 wettelijk gere geld. Die wet geldt voor slechts een half jaar. Voor het over heidspersoneel geldt - even eens tijdelijk - een aftopping voor inkomens boven 45.000 Minister Albeda herhaalt in de adviesaanvrage zijn teleur stelling over het feit, dat „het bedrijfsleven niet op vrijwilli ge basis tot afspraken is geko men over extra loonmatiging ten bate van de werkgelegen heid in het algemeen en van hogere inkomens in het bij zonder". Hij laat de SER weten dat het kabinet het „een zaak van rechtvaardigheid vindt dat de hogere inkomens naar verhouding een extra offer brengen in de sfeer van de no minale inkomensontwikke ling. Daarbij speelt een meer billijke verdeling van het na tionaal inkomen, in het bij zonder in een ernstige econo mische ontwikkeling als de huidige, een rol. Extra mati ging is evenzeer, juist in ver band met die economische ontwikkeling, van betekenis met het oog op de werkloos heidsbestrijding". Opvallend is, dat minister Albeda in zijn adviesaanvrage met geen woord rept over de door de Kamer aangenomen motie-Engwirda (D'66), waarin aangedrongen wordt op nog een extra matiging van de prijscompensatie, door daarin de gestegen prijzen voor energie niet te laten doorwerken. ADVERTENTIE Donzig zacht blauwvos bont accentueert deze twee stijlvolle mantels. Model links: cognac-kleurige Saga-nerts, rechts een mantel van Buchara Karakul. BREDA - E1NDSTRAAT14 NAPELS - Gisteren is een tweede kind overleden van de achtling, die de Italiaanse me vrouw Anatrella donderdag in Napels ter wereld heeft ge bracht. De toestand van de overige zes baby's is volgens het ziekenhuis „stabiel". (ADVERTENTIES! [V woont d/e Van rwenne? Mijn tarief DEN HAAG (ANP) - In juni is de Nederlandse uit voer in waarde met 19 procent toegenomen. In de eerste helft van dit jaar bedraagt de uitvoerstijging in verge lijking met de eerste helft van het vorige jaar dertien procent, aldus bet ministerie van Economische Zaken. Volgens de voorlopige CBS-gegevens is in juni 1979 ingevoerd voor 11,4 miljard gulden (juni 1978 9,5 mil jard gulden) en uitgevoerd voor 10,9 miljard gulden (juni 1978: 9,2 miljard gulden). De waarde van de invoer is in juni 1979 ten opzichte van juni 1978 eveneens gestegen met 19 procent. Wanneer men de in- en uitvoer van aardolie en aard- olieprodukten, schepen en vliegtuigen welke aan sterke schommelingen onderhevig zijn, buiten beschouwing laat, dan bedroeg in juni 1979 de invoer 9,1 miljard gulden (juni 1978: 8,3 miljard gulden) en de uitvoer in juni 1979 9,3 miljard gulden (juni 1978: 8,3 miljard gulden). Zundert Wemhout WUUSTWEZEL CASINO Antwerpen Dagelijks open van 15.00 tot 03.00 uur BREDABAAN 2 (grensovergang Wernhout) GRATIS CONSUMPTIES WOENSDAG GRATIS KOUD BUFFET (Van onze redactie binnenland) DE BILT/DRIEBERGEN Het ziet er naar uit dat de „zo mer" van 1979 toch nog een echt zomers staartje gaat krijgen. De weersverwachtingen - deze maanden vaak even grillig gebleken als het weer zelf - voor de komende dagen hebben b.v. de horeca nog enig uitzicht gegeven een goed einde te kunnen breien aan een grotendeels verloren zomerseizoen. Onze weerkundige mede werker Jan Pelleboer meldde gisteravond: „Wanneer de voortekenen ons dit keer niet bedriegen, gaat de zomer vanaf morgen wat serieuzer worden in ons land. Daar voor zorgt een hoge-druk- gebied bij de Oostzee, waar door met oostelijke winden warme lucht uit Midden- Europa wordt aangevoerd. Tot Midden-Duitsland stijgt het kwik vandaag al tot on geveer 24 graden en deze warmere lucht bereikt in de loop van zondag ook ons land. Wij in het zuidwesten van Nederland liggen nog het dichtst bij de zwakke storing, die gisteren een regenachtige dag veroorzaakte. Ook van daag is een enkele verspreide bui met mogelijk wat onweer nog niet uitgesloten, maar zondag zal het al droog kun nen blijven met geleidelijk meer zon. Het lijkt waar schijnlijk dat de naderende zomerse periode zich begin volgende week ook nog enige dagen zal weten te handha ven en dat is ons deze zomer vrijwel niet overkomen". Deze optimistische ver wachtingen zullen onge twijfeld hoop wekken bij vele miljoenen Nederlanders, die - zo zij het eigen land niet „ontvlucht" hebben op zoek naar een beetje zon, warmte en dus gezelligheid - de af gelopen maanden al te vaak tegen dreigende wolkendek ken hebben moeten aankij ken. De te verwachten zon zal dan toch nog wat kleur kunnen brengen op de ge zichten van de schoolkinde ren die de komende week nog vakantie hebben en dan nog Het beeld van gisterend: (te vroeg?) terugkerende vakantiegangers en het nor male verkeer samen in een file van veertien kilometer. niet gehinderd door school tijden de buitenlucht kunnen opzoeken zonder met een nat pak thuis te komen. Gezien het te verwachten weer zal de drukte op de we gen vooral morgen niet on aanzienlijk zijn. Gisteren was dat ook al het geval, maar dat lag aan de terug kerende vakantiegangers, gevoegd bij het normale drukke vrijdagverkeer. Zo kon er tussen Utrecht en Den Bosch een file ontstaan van veertien kilometer, die nog in de hand werd gewerkt door werkzaamheden aan het wegdek. Ook op de gebrui kelijke plaatsen op de weg van Rotterdam naar Breda was het weer raak: zeven ki lometer. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De toestemming die minister van Aardenne (Economische Zaken) aan de makelaars heeft verleend om hun tarieven met gemiddeld vijftien procent te verhogen, ontmoet felle kritiek van de kant van politieke partijen en consumenten organisaties. Men noemt het besluit „onverteerbaar, voorbarig en willekeurig". De makelaars mogen hun courtage voor woningen in de prijsklasse 100.000 tot 300.000 gulden met meer dan vijftien procent verhogen. Voor de duurste woningen stijgt het tarief met twintig procent. Voor de woningen beneden de 70.000 gulden is het tarief met tien procent verlaagd. Reden voor deze „aanpas sing" is de slechte gang van za ken in de huizenverkoop. Wat dat betreft zijn de gouden ja ren voor de makelaars voorbij. Niet alleen zakken de prijzen van koopwoningen. Ook het aantal kopers is fors gedaald. En omdat de tarieven aan die prijzen zijn gekoppeld, hebben de meeste makelaars minder inkomen. De Nederlandse Bond van Makelaars had om een tariefs verhoging van maar liefst 25 procent gevraagd. Alleen dan is er sprake van een redelijk inkomen, zeggen de make laars, die vrezen dat veel kan toren personeel zuilen afstoten omdat men verlies lijdt. Ook de Unie BLHP - waarbij veel werknemers van makelaars kantoren zijn aangesloten vindt de verhoging te gering. De Consumentenbond, het Konsumenten Kontakt en de Vereniging Eigen Huis daar entegen zijn woedend op mi nister Van Aardenne. Ze be schuldigen hem er van de modellen eigen atelier Zeer exclusieve modellen in het betere genre Vismarktstraat 19, Breda-Centrum Parking Haven. consument te laten betalen voor een jaren achtereen ge voerd wanbeleid door de ma kelaars. In de jaren tussen '75 en '78 hebben de makelaars goud verdiend, omdat de ge middelde koopprijs van huizen in veel gevallen zelfs verdrie voudigde. Men heeft daarop ongecoördineerd uitgebreid en het aantal makelaars is schrikbarend gegroeid. Nu ze het wat minder aan kunnen doen, moet de consument de rekening betalen, vinden deze consumentenorganisaties. De PvdA-fractie in de Twee de Kamer vraagt zich af waar op minister Van Aardenne zijn besluit baseert. Vier PvdA- Kamerleden zullen de be windsman nader vragen gaan stellen. De verhoging zelf is te absurd om serieus te nemen, vindt de fractie. De makelaars hebben jaren achtereen gewel dige winsten geboekt ten koste van de consumenten. Nu sla gen ze er in (met hun riante in komenspositie) de consument voor handhaving van dat in komen te laten betalen. Dat vindt de PvdA onverteerbaar. Het heeft in ieder geval niets meer met inkomensmatiging te maken, stelt de fractie. TEL AVIV (RTR) - Israëli sche militairen hebben don derdagnacht in Zuid-Libanon twee huizen opgeblazen, die bewoond werden door Pale stijnse guerrillastrijders, zo heeft het opperbevel in Tel Aviv vrijdag meegedeeld. Drie Libanese burgers zijn gedood en zeven gewond bij een schotenwisseling in Zuid- Libanon, zo is door inwoners gemeld. De schotenwisseling werd gevoerd tussen Palestij- nen en rechtse christelijke mi litie. ROTTERDAM - De Van Brienenoordburg in Rotter dam is met 100.000 passerende auto's per dag niet alleen een van de drukste stukken snel weg in Nederland, het aantal botsingen ligt flink hoger. Het zit nu op vijf maal het landelijk „snélweg-gemiddelde". Dat staat in een ambtelijk rapport over de brug. Burge meester en wethouders van Rotterdam hebben daar vrij dag een deel van gepubliceerd in een brief aan de gemeente raad. Die discussieert volgen de week donderdag over de verbreding van de brug. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De FNV pikt het niet, als door regerings maatregelen de koopkracht van de gemiddelde werknemer (jaarinkomen 32.500 gulden) volgend jaar daalt. FNV-be- stuurder Frans Drabbe liet gisteravond weten dat in dat geval de vakbeweging bij de komende loononderhandelin gen zeer forse looneisen zal stellen. Eerder deze week liet pre mier Van Agt weten, dat de koopkracht voor modaal waarschijnlijk niet gehand haafd kan worden. Het doel van het kabinet met het bezui nigingsplan Bestek '81 was, dat die koopkracht niet zou dalen. Men ging er zelfs vanuit dat de inkomens tussen 50 en 60.000 gulden niet in koop kracht mochten dalen. Volgens Drabbe heeft Van Agt nu zelf toegegeven dat Be stek '81 volledig gefaald heeft. Dat de werknemers daarvoor straks de rekening moeten gaan betalen pikt de FNV niet. „We zullen bij de werkgevers, die weer forse winsten maken, halen wat er te halen valt", voorspelt Drabbe. Hij is het eens met de opvatting van de NKV-centrale Breda, dat de tijd van woorden voorbij is. Het komend najaar kan de re gering rekenen op daden, aldus deze FNV'er.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1