Shell bereid cao-gesprek te hervatten Het kind mmernisa Is DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND £H0tf° Van Aflt overschrijden ne Sigaretten 40 ct duurder van de Tekening rekent op u. 120 n iMrAr Maandagmorgen wordt t oorlog BONTMANTELS BONTHOEDEN PELTERIJENHUIS - VERMEULEN, Giro 5657 (XV Grootse Onjel occasion show isii a3 E o o E M IE LEZEN? 5 0 ai "3 yandaag in DE STlüM 3 katernen Bergens thuis V mm m Trijntje VLIEGRAMP SARDINIË: 31 DODEN VOLVO-AIITO'S TERUG MAR DE FABRIEK HENNEKAM B.V. Hogere sociale uitkeringen Zeer exclusieve modellen in het betere genre Gesprek *- r: h- ai -2 a) cq <D O "O C P (D C I -c c a>oo ïèL'~ O S- C 0? <11 <D E 8><* O SCP CO c E CO CN «O IM» 17TCN w- i a JU c S5 o o -* 01 c aE- E a) N Q. D sO D O CN 15 'd 1_ -Q -3- t "a 5 v j) _~a° 8 0-§ £8 £'a-5 -^~R d) o C Q <D 9- *0 a> E la co o a a - c |Zz 2 .9 - oi.S ai on *r o -Q O t^.-9-U - t/j i- r- i_ CL OJ "T 0 l ,*tZ v O" •*- —r _S3 0 t=. co K? a *5 Q) ■oo o a) Q5 p 5: E~£ D CL C ^.ÏUO,ï -* c x >o _0J O Nt -a o c O O (11 <11 i_ <D 0 J* t 0 _Q È-è 8>'E O 0) O _C 01 U k! c O to -* c ai o TS to c a3 J* a> oi<-, Oj3 0) 1 i_ CO O) 1- Ie'-J t dan nist de door te Kleintjes iemen.Erstaat vast iets |an uw gading bij, jok vandaag 1 c oo i 1_ C D n 0(J<" 0 -Q f !s 13 L 1- <U S= dj dl J)T3 J£ -5 "O O CN <J O O r- d)^ 2^ i- r C .01° D.E o-2 -E o o UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX. DRS J H M. BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER 15 SEPTEMBER 1073 119® jaargang no. 1S954 I KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 0 ro c o "S3 E 0 O) O c 0 L_ 0 O Q_ 0 E 0 O) 0 h O _c u O c 0 O 0 CD~Ü o <s> Binnen de Nederlandse samenleving wonen zo n half miljoen buitenlanders. Ze blijven hier. Ze zijn werknemer of vluchteling. Of zoeken werk. Er is op velerlei terrein al veel gedaan voor deze minderheid. Bergen werk vallen nog te verzetten alvorens de laatste oneffenheid zal zijn glad gestreken. Koningin Juliana zal op 18 september in de Troonrede waarschijnlijk ruim aandacht besteden aan deze mensen die graag Ergens thuis zijn maar vaak Nergens terecht kunnen. Een belangrijk deel van de komende Miljoenennota zal eraan gewijd zijn. De Stem brengt in de komende weken een serie artikelen over dit belangrijke onderwerp. Vandaag in Vrij Uit de eerste aflevering. Omdat welhaast iedereen in zijn dagelijkse leven er mee te maken heeft. En uit solidariteit meteen groot aantal mensen, dat in onze samenleving een „vergeten groep" dreigt te worden. i Vandaag vindt U in de krant de eerste uitdagende keus aan puzzels in het kader van de Aktie Klavertje Vier, ten bate van Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Vanaf vandaag kunt U puzzelen voor aantrekkelijke geldprijzen. Elke week 444 prijzen voor de goede oplos sers van amusante, spannende puzzels. Vijfenzeventig jaar geleden scheelde het niet veel of de oude Rid derzaal, waar dinsdag weer de Troonrede wordt uitgesproken, was ge sneuveld onder de slo pershamer Voor Den Helder bevindt zich een merkwaardig, landerig eiland dat zich beweegt in de richting van I Texel: de Razende Bol. Tot nu toe gaat het koelwater van energie centrales in het op pervlaktewater dat daardoor „thermisch" verontreinigd wordt. Misschien kan het nut tiger worden besteed aan de landbouw. Engelse Joan Col- ns werd eens gelan terd als een tweede Elisabeth Taylor en nu Is K te zien in het ranzige Redukt ,,Spel voor aas- S'eren Toch wist ze indrukwekkende 'deputatie op te bou- lven' '£en interview. i Joan Collins -o keurig. Ralph Edström Ralp Edström moet er aan wennen om bi; Stan dard Luik als een echte spits te spelen. Ëd Steeds meer mensen in nood grij pen de telefoon, draaien het nummer van de SOS-hulp- centrale en vinden daar troost of op luchting. Werkwilligen verlaten een boot waar zij hun arbeid hadden verricht, na bezoek van een dweilploeg. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - Volgens de rijkspolitie uit het district Breda wor den de laatste tijd door lieden (zuidelijke type) insluipingen en berovingen gepleegd. Hun belangstelling gaat bij voorkeur uit naar alleenstaande huizen en boerderijen, vooral in lande lijke gemeenten. Een dergelijke, in groepsverband optreden de, eenheid bestaat meestal uit een of twee mannen, vergezeld van twee tot drie vrouwen. De door hen gebruikte tactiek is de volgende: een lid van de groep belt of klopt aan en vraagt in gebrekkig Nederlands om water. Zodra de deür van de woning is geopend dringen de vrouwen zich binnen en wordt de bewoner of bewoonster gedwongen zich rustig te houden. Het uitzicht van de bewoner wordt hem of haar ontnomen door kledingstukken voor het gezicht te houden. Ondertussen doorzoekt de rest van de groep de woning, -waarbij vooral de slaapkamers in hun belangstelling staan. Voorkeur van degroep gaat uitnaar geld, geldkistjes en siera den. De insluipingen duren veelal niet langer dan enkele mi nuten, waama de groep zich snel uit de voeten maakt. Daar de zuidelijke provincies de laatste tijd stevig in de belangstelling staan van deze mensen, adviseert de rijkspoli tie vooral voorzichtig te zijn met het openen van de deur voor onbekenden. Wie deze mensen in de buurt van hun woning waarneemt doet er goed aan direct contact op te nemen met de plaatselijke politie of de centrale meldkamer 076-224061. Hele haven moet (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - De prijs van sigaretten en shag gaat, naar verluidt, met veertig cent per pakje omhoog. De prijsstijging zou rond 1 januari aanstaande of kort daarna van kracht worden. Si garen zouden niet duurder worden. De accijns op sterke drank zal met twee gulden per liter worden verhoogd. CAGLIAEI (Sardinië) - Alle 31 inzittenden van de Ita liaanse DC-9 die vrijdag bij de luchthaven van Cagliari op Sardinië tegen een berg vlogen zijn om het leven gekomen. (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM/DEN HAAG - De stakingen in de stuk goedsector in Rotterdam worden volgende week voortge zet. De acties zullen worden verhard en uitgebreid. Het stakingscomité heeft gistermiddag aangekondigd dat het zal proberen het hele Rotterdamse havengebied plat te leggen. Ook de stakingen onder de sleepbootbemanningen gaan door. Stakers contra werkwilligen, gistermorgen bij Seaport Terminals in Rotterdam. ROTTERDAM (ANP) - De directie van Shell heeft de In dustriebonden vrijdag in een telegram laten weten bereid te zijn volgende week donderdag de cao-onderhandelingen te hervatten. Dit in antwoord op het ultimatum, dat de Indus triebonden vrijdag aan de Shell-directie hebben ge stuurd en dat volgende week vrijdag om middernacht af loopt. In het telegram zegt Shell over de cao te willen praten met als uitgangspunt de tot nu toe bereikte resultaten. Ook wil zij de cao-resultaten, die bij andere petrochemische be drijven in het Rijnmondgebied zijn bereikt, in de onderhan delingen betrekken. Shell herinnert er in haar telegram aan, dat zij bij de af gelopen onderhandelingen er op heeft gewezen, dat de in voering van een 35-urige werkweek en van een vijfploe gendienst tot „onaanvaard bare gevolgen zou leiden, mede in nationaal verband gezien". In hun ultimatum eisen de industriebonden, dat er voor volgende week vrijdag afspra ken moeten zijn gemaakt over de invoering van een 35-urige werkweek, invoering van een vijfploegendienst, uitbreiding van de vut-regeling en een re geling voor werknemers die met gevaarlijke stoffen om gaan. Als voor vrijdag niet aan deze eisen is voldaan zullen de bonden een staking uitroepen zo hebben zij aangekondigd. De Industriebonden hadden nog geen commentaar op het telegram van Shell, omdat zij dit nog niet hadden ontvangen. STOCKHOLM (AFP) - Door een montagefout moeten eer daags 85.000 auto's van het merk Volvo terug naar de fa briek, zo is vrijdag in Stock holm meegedeeld. Een groot aantal modellen uit de series 242 en 260 van het bouwjaar 1979 heeft een montagefout in het differen tieel van de achteras. Een woordvoerder van de Volvo- fabriek zei dat het defect wel iswaar niet hoeft te leiden tot ongelukken, maar dat het wel materiële schade kan veroor zaken. Van de auto's die naar de fa briek terug moeten, is 83 pro cent in het buitenland ver kocht. De schade voor Volvo wordt geraamd op zeven mil joen gulden. (ADVERTENTIES) Ook vandaag nog.. Ca va BE Ba sa Ba ËJ LEYSDREAM-HAL Roosendaal (tot 17.00 uur) -fa Uw Ford dealer fa DEN HAAG De sociale uitkeringen, met uitzondering van de kinderbijslag, gaan per 1 oktober a.s. met 1 procent omhoog. De verhoging is een voor schot op de gebruikelijke op trekking van de sociale uitke ringen per 1 januari. Dat voorschot wordt gegeven om zeker te stellen, dat de koop kracht van de trekkers van so ciale uitkeringen niet wordt aangetast. (Vervolg op pagina binnen-/buitenland 4) Met weinig kunt u - ook in het jaar van het kind - al veel doen. Want bijvoorbeeld voor: f 25,- schenkt u een baby weegschaal f 250,- geeft u een beademings ballon voor de adem halingsmoeilijkheden van een pasgeboren baby f 1.000,- heeft een kraamkliniek een verlosbed (gemakkelijk om te onthouden gemakkelijk om in te vullen) Eendrachtsweg 49,3012 LD Rotterdam Tel 010-144888 W.jn het Veilinggebouw Walcheren té Middelburg: Vandaag'de laatste dag, mpssei.vmtct'Ri' Sept.vórf 10-17 uur. inur J nu u» kans 1UW I de laagste prijzen laatste dag, zaterdag 15 STUKS eigen atelier t 's maandags gesloten Vismarktstraat 19, Breda-Centrum Parking Haven op 30 mtr. Premier Van Agt heeft gis teravond de vechtpartijen, die in de ochtend tussen stakers enerzijds en werkwilligen en politie anderzijds, scherp ver oordeeld. Overschrijding van de grens zoals nu het geval is geweest, kan niet worden aan vaard, aldus de premier. Een schriftelijke stemming onder de rond drieduizend aanwezige stakers in het Feij- enoord-stadion wees gister middag rond vier uur uit dat de stakers, die nu al negentien dagen niet werken, willen doorgaan. Er werden 2450 stemmen uitgebracht. Onge veer tweederde wilde door gaan en bijna zevenhonderd stakers wilden de acties beëin digen. De laatsten verlieten nadat zij hun stem voor beëin diging hadden uitgebracht het stadion. Stakingsleider Stavinga zei na de stemmingsuitslag dat de strijd om de centen nu pas goed gaat beginnen: „Wij zullen er nu echt voor gaan knokken. De tolerantie bij ons is voorbij, de hele haven moet nu plat." Het stakingscomité deelde mee dat de havenarbeiders, die nog in het havengebied werken, door middel van „dweiltroepen" van de terreinen zullen worden geveegd. Het stakingscomité is bereid FNV-voorzitter Wim Kok als mogelijke bemiddelaar in het conflict te aanvaarden. Maar de opmerking van Kok don derdagavond op een FNV-bij- eenkomstinhet Zuidhollandse Klaaswaal dat de Vervoers- bond aan werkwilligen een voorschot zou kunnen betalen vonden de leiders „een smerige gedachte". De Vervoersbond liet giste ren na de stemmingsuitslag weten dat nog slechts een op de vier havenarbeiders voor voortzetting van de staking is. Uit de opkomst kan worden afgeleid dat het stakingsco mité veel terrein heeft verlo ren. Volgens de bond is er een harde kern van stakers over gebleven, die de staking wil verharden. Burgemeester Van der Louw heeft ook die indruk. Hij deed gistermiddag een beroep „op de redelijkheid van alle bij de acties betrokkenen". De sleepbootbemanningen van Smits sleepbedrijven be sloten hun acties, die al ruim drie weken duren, verhard voort te zetten. Een gesprek, dat de Vervoersbond gisteren met de Smit-directie had, is voor de stakers niet bevredi gend verlopen. De werkgever is niet op de eisen over uitbe taling van de gestaakte dagen ingegaan. De situatie in de Rotter damse havens is na het massale jawoord voor voortzetting van de staking verwarder dan ooit. Fanatieke stakers roepen de revolutie uit, werkwilligen zijn bang voor nieuwe en fellere vechtpartijen zoals die gister morgen bij het overslagbedrijf Seaport International plaats vonden. Enkele honderden werkwilligen werden daar buiten de hekken gewerkt, door een zogeheten dweilploeg van harde stakers. Die ramden met hun lege goederenwagon het spoorweghek van het be drijf, en toen werd er geknokt. Een man, die zegt al 27 jaar ploegbaas te zijn bij Seaport meent: „Maandagmorgen wordt het oorlog. Dat voel ik. Ik loop lang genoeg mee." Zelf is hij dan evenals de Rotterdamse gemeentepolitie (zoals een woordvoerder dat noemde) rustgevend aanwezig. „Ik verdien goed, ik hoef niet voor mijn boterham te staken, maar wat moet ik? Als drie kwart van mijn mensen de hekken binnengaan, ga ik mee. Anders niet. Ik zeg tegen nie mand: jij moet aan het werk, daar denk ik niet aan." De meningsverschillen zijn groot, maar niemand steekt zijn nek verder uit dan hij vei lig vindt. „Hoe je ook denkt, je moet nog jaren hier samen met je maten werken." Rotzooi werkt lang door. Dat is de sfeer. Poster In een snackbar waar werk nemers van Seaport komen, laat een achtergebleven poster (hij is niet naar de Kuip ge gaan), en loert herhaaldelijk naar buiten of de fruitbaron- nen niet van de gelegenheid gebruik maken de rottende si naasappelen weg te halen) fo to's zien, die stakers vorige week genomen hebben toen onder dekking van de mobiele eenheid 600.000 kilo fruit op geladen is. Hij wijst op die fo to's: „Kijk die lui. Ik ken ze zelf niet. Dat zijn boeren uit Oude Tonge en Brabant. Laten zich even voor een karretje span nen. Nou, die hoeven hier nooit meer te komen. Die zijn afge brand." Er komt een man van tegen de 50 de snackbar binnen. Hij is na een uur het Feyenoord- stadion ontvlucht. Scheurt demonstratief zijn .gele sta dion-stembiljet in stukjes „Dat is toch geen eerlijke stemming? Ze hadden biljetten met ja en nee moeten uitreiken. En dan hadden er meteen bij de ingang bussen moeten staan, waarin je je stem eerlijk hed kunnen uitbrengen. Ik heb nou toch mensen gezien die stie- kum zaten te krabbelen. Bang dat hun buurman zou zien wat ze opschreven." Hij weigert te zeggen of hij een werkwillige is. „Ik ben havenarbeider. Weet je wat dat zeggen wil? Ik heb geen diploma's, ik moet hier tot mijn 65-ste staan. Dan wil ik toch niet hebben dat ze al die tijd zeggen: jij bent een maffer!". Maffer is een haven woord voor werkwillige of sta kingsbreker. (Vervolg op pagina binnen-buitenland 2)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1