>c BEMIDDELING MISLUKT Staking bii Shell begint vandaa VLEmmix ETALAGE I.S.P.C. u DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND „Palestijnen moeten eigen staat STEM inter decor EERSTE SNEEUW Politie: geen politieke moord OPEN HUIS MAAND STAKING HAVENS VOORBIJ CHAPMAN SWEATERS Duitse mark ^!ÏEMEI26 8RlSECA I^Jandaag WINKEL INRICHTING Spinveld Breda Thevu&yVbuiikeEt Verkoop 300 stuks origi nele PERZISCHE TAPIJTEN krant van de spoit 24 SEPTEMBER 1979 jl19e jaargang no. 18992 2 225 Man extra laatste nieuws Schijnoplossing Dode tijdens anti „Grijze Wolven" manifestatie SYSTEEM CANADIAN STOCKS Verwachting: duurder DE STEM TREFT ALTIJD DOEL is-groothandel in d, gevestigd dustrieterrein ;igen besteldienst eel Brabant en gen commodaties Restaurant an ons idigen wij ;n instellingen uit m vrijdag 28 sept, van 08.45 uur tot lonstraties van het extra een kijkje te ijken kost niets!) nt kerstpakketten zeker de moeite feestelijk te mogen .S.P.C., Kalshoven 3x: 54990 articulieren. EN BETER GESORTEERD BREDA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE: DR WA J M HARKX. DRS. JHM BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER JJtoREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 Ifoto: Pick de Boer. f (Van onze verslaggevers) BERGEN OP ZOOM - „Ik ben in ieder geval voor de bevrijding van de Palestijnen. Ze hebben het recht om I zichzelf te bevrijden. Ze moeten zeker hun eigen staat [krijgen". Dat zei een uiterlijk vermoeide, maar verder ge- I zond ogende Ludwina Janssen (26) gisteravond in de dit I «eekend druk bezochte woning van haar ouders aan de I Bergen op Zoomse Zandstraat. De Stem had gisteravond met Ludwina een kort gesprek in de gang. „De kamer zit al vol mensen, het loopt hier storm", zo verontschuldigde I Ludwina zich. In haar cel in de Israëli sche Nevetirna-vrouwen- Bevangems heeft Ludwina [gedurende drie jaar volop [de tijd gehad om zich op de [Palestijns-Israëlische vvestie te oriënteren. Ze bestudeerde zowel de Pa lestijnse als de zionistische geschiedenis. Ook leerde ze Ier Arabisch en Hebreeuws. 1,1k zal nu niet meer op de zelfde wijze als in 1976 me rzetten voor de vrijheids- jstnjd van een volk. Ik kan [als Nederlandse nu op een manier effectiever jtunderheden in hun vrij- neidsstrijd steunen. Die |strijd zie ik ook niet meer s een op zichzelf staande maar als een wereld tijd gebeuren", aldus Ludwina, die vanaf het moment van haar veroor deling te midden van Pale- katernen ^HEN-BUITENLAND 2 zonder ""akkoord kan het ook SHOW EN zo Jjf6 Lies Franke: „Te 3 'ijd om te rouwen" MERIJNTJE "kwc/f "og geshellig stijnse vrouwen haar ge vangenschap heeft doorge bracht. Op 24 september 197 b werd de toen 23-jarige Ludwina op het vliegveld Ben Goerion aangehouden. „Uit de manier waarop ik gearresteerd werd kon ik duidelijk opmaken dat ze wisten wie ik was. Ik kwam daar om inlichtingen te ver zamelen over de beveiliging van het vliegveld. Die zou ik via contactmensen in Israël doorgeven aan de PLO", al dus Ludwina, die een dui delijk onderscheid wil ma ken tussen het kapen van een vliegtuig en het gooien van een bom. „Bij een vliegtuigkaping ligt het lot van onschuldige mensen volkomen in handen van de Israëlische regering, terwijl je bij het gooien van een bom van te voren weet dat er onsehuldigen worden getroffen". „Het heeft geen zin om spijt te hebben van hetgeen ik toen gedaan heb", ver volgt Ludwina. „Dat geldt ook voor mijn gevangenis straf: je kunt twee dingen doen, of er jezelf continu te gen blijven verzetten, of je erbij neerleggen en je tijd zo goed mogelijk besteden. Ik heb ontzettend veel gelezen en daardoor heb ik mijn vi sie op het lot van de Pale stijnen kunnen ontwikke len. Ik heb ook gemerkt dat de Israëlische politiek erop gericht is de Palestijnen te elimineren. Daarom zijn de Palestijnen wel gedwongen om te vechten voor levens behoud". Ludwina heeft zo te zien uiterlijk niet veel geleden van haar gevangenschap. Ze ziet er goed uit en heeft ook geestelijk haar gevan genschap en wat daaraan voorafgegaan is goed kun nen verwerken. Haar plan nen voor de toekomst zijn in zoverre duidelijk, dat ze eerst in Rotterdam wil gaan studeren aan de sociale academie. „Ik hoop dat ik daar nu nog tussen kan ko men. En wat ik daarna ga doen kan ik altijd nog be kijken". - Vakbeurs voor harde é,n zachte vloerbedekking, tapijten, woning- en huishoudtextiel. N&p' ,5' Jaarbeurs-Utrecht il 23 t/m 28 september (Van ónze redactie buitenland) HANNOVER - Een in Seedorf gelegerde Nederlandse militair heeft dit weekeinde een „uitstapje" met een Leopard-tank on dernomen. Hij legde ongeveer 100 km, voornamelijk op een snel weg, af voordat hij door de Nederlandse militaire politie kon worden aangehouden. De militair, die onder invloed zou hebben verkeerd, was met zijn tank dwars door het hek van de kazerne gereden. Het zware militaire voertuig werd later door een patrouillewagen gesigna leerd toen het met een ronkende motor op de vluchtstrook van de snelweg naar Bremen-Osnabrück stond. Toen de patrouillewagen de Leopard naderde startte de mili tair opnieuw waarna hij „in wilde vaart" (aldus de politie) en behoorlijk slingerend over de weg reed. Daarop stond hij weer stil op de vluchtstrook, klom uit de tank maar werd korte tijd later aangehouden. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM/MOERDIJK - Vanmorgen om acht uur is de staking bij Shell-Chemie in Pernis begonnen. Vanmid dag begint de actie bij Shell-Moerdijk. Na een instructie bijeenkomst over het afbouwen van de produktie, van nacht om vijf uur, werd de poort van de raffinaderij in Pernis gesloten. Alleen het personeel dat bij de afbouw van de produktie betrokken is, kreeg toegang tot het terrein. Ook het administratieve personeel moest buiten blijven. Een laatste gesprek tussen de Shell-directie en de Indus- triebond-FNV over een nieuwe collectieve arbeidsovereen komst mislukte zondagmid dag. Het gesprek was op gang gebracht door „bemiddelaar" W. Thomassen, oud-burge meester van Rotterdam. Het afbouwen van het pro- duktieproces zal zeker drie da gen in beslag nemen. De In dustriebond verwacht woens dag de bedrijven in Pernis en Moerdijk helemaal „plat" te krijgen. Dit weekeinde probeerde de heer Thomassen, op verzoek van de centrale onderne mingsraad, beide partijen wat dichter bij elkaar te. brengen. Uit afzonderlijke gesprekken met de Shell-directie en In dustriebondsbestuurder Piet Scheele, bleek volgens Tho massen, dat er nog wel enige (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM Vanmorgen zijn de Rotterdamse havenar beiders weer aan de slag ge gaan. Precies vier weken na het uitbreken van de staking legde het actiecomité het hoofd in de schoot en adviseerde het de stakers weer te gaan werken. Stakingsleider Jim Stavenga gaf zaterdag toe, dat het co mité enkele beoordelingsfou ten heeft gemaakt. Eén daar van was de opvatting, dat de werkgevers uiteindelijk door de knieën zouden gaan. Een andere stakingsleider, Bertus van der Horst, zei het nog nooit meegemaakt te hebben dat een staking door vakbondsgeld is gebroken. Hij doelde daarbij op het voorschot van 550 gul den, dat de FNV aan werkwil ligen verstrekt. De staking van de 500 ha venslepers gaat onvermidderd voort. (Zie verder pag. Binnen/ buitenland 2). De meerderheid van de on dernemingsraad van Shell- Raffinaderij en Shell-Chemie heeft vannacht een dringend beroep op de Industriebond FNV gedaan om de stakings acties niet te laten doorgaan of op zijn minst op te schorten. De meerderheid bestaat uit leden van de Industriebond CNV, de vrije kandidaten en de verte genwoordigers van hoger Shell-personeel. De elf verte genwoordigers van de FNV- fractie in de 25- koppige on dernemingsraad zijn het met de meerderheid niet eens en vinden dat er een staking moet komen. ruimte was voor hernieuwd overleg. Zondagmiddag zaten Shell en de Industriebond weer rond de onderhandelingstafel, zij het kort. Na het vastlopen van dat overleg liet de Shell-direc tie weten bereid te zijn de on gemakken van de vol-continu- diensten te verlichten, door meer vrije dagen aan te bieden. Daardoor zou het aantal per soneelsleden met 225 moeten worden uitgebreid. Vakbondsonderhandelaar Piet Scheele vertelde echter, dat de directie zelfs niet wilde praten over een gefaseerde in voering van de belangrijkste werknemerseis: de 35-urige werkweek. Volgens Scheele wilde Shell ook geen enkele toezegging doen voor volgend jaar. De Industriebond gelooft niet, dat het de Shell-directie ernst is wat betreft de perso neelsuitbreiding. „Wat hier extra is toegezegd (225 man, red.) haalt Shell uit inkrim pingen elders". Dat noemt Scheele een „schijnoplossing" en dus onaanvaardbaar. Als vandaag tot een staking wordt besloten, liggen de be drijven in Pernis en Moerdijk op z'n vroegst woensdag plat. Shell heeft al laten weten, dat de consument de gevolgen van de staking op vrije korte ter mijn gaat voelen: vooral de le vering van benzine kan snel problemen opleveren, aldus Shell. (ADVERTENTIES) De Zwitsers zijn inmiddels de eerste schrik weer te boven, maar ze hebben zaterdagmorgen toch even moeten wennen aan de eerste sneeuw van het nieuwe seizoen. In het oosten van het land werden wegen onbegaanbaar en liepen de treinen forse ver tragingen op. En dat terwijl de stoelen op de terrassen nog buiten stonden. (Van een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - Ondanks tal van aanwijzingen en verkla ringen die in een andere rich ting wijzen, gaat de Nijmeegse politie er vooralsnog van uit dat aan de dodelijke schiet partij zaterdag tijdens een Turkse manifestatie in Nijme gen, geen politieke motieven ten grondslag liggen. De 24-jarige Turk die gister nacht bekende de fatale scho ten te hebben gelost, heeft tij dens een eerste verhoor laten weten niemand te hebben wil len treffen. Hij zou tijdens een massale vechtpartij slechts „waarschuwingsschoten" hebben willen lossen. Mantels-Japonnen 'Deux Pièces-Overgooiers Gor Ray rokken—Viyella Blouses leuke mode in maten 38 tot 60 Ginnékenstraat 15,3, hoek van Coöthplein Breda, telefoon 076-134965 Dinsdag tm zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur geopend 's maandags de gehele dag gesloten Op koopavonden gesloten Een van de kogels trof een 18-jarige Turk uit Leeuwarden in het hoofd. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Een 16-jarige Turk kreeg tijdens de schermutselingen een dolk steek in zijn borst. Hijis buiten levensgevaar. De fatale scho ten vielen aan het begin van een grote manifestatie tegen de „Grijze Wolven", een extreen rechtse Turkse beweging, die zich van fascistische methoden zou bedienen om landgenoten onder druk te zetten. De bij eenkomst In het Nijmeegse concertgebouw De Vereniging die door honderden Turken uit alle delen van Nederland en West-Duitsland bezocht werd, was georganiseerd door ver schillende links georiënteerde Turkse organisaties en de in dustriebond FNV. Het symposium was nog maar net geopend met de eis dat de Grijze Wolven in ons land verboden moesten wor den, toen een massale vecht partij onder de Turken ont stond. Tijdens die kloppartij werden plotseling drie schoten gelost, waarbij één Turk dode lijk werd geraakt. Alle dertig deelnemers aan de vechtpartij werden aangehouden, maar zijn gisteren weer vrijgelaten. De schutter bleek te zijn ont komen. Aan de hand van ge tuigenverklaringen kon hij zaterdagnacht worden gear resteerd. Willem van Hanegem, die woensdag in het interlandduel tegen Belgie officieel afscheid van Oranje neemt, is nog niets van zijn populariteit verloren. In de Amsterdamse Meer waren er gisteren 20.000 mensen (een ongekend aantal voor een duel tegen FC Utrecht), getuige van hoe Ajax op vrij gelukkige wijze de Utrechtenaren met 3-2 bedwong. Omdat ook de andere koplopers wonnen, veran derde er niets in de ranglijst van de eredivisie. NAC staat sinds gisteren troosteloos onderaan de rang lijst van de eredivisie. Omdat men bij de Bredanaarsde mening is toegedaan dat het zo niet langer kan, heeft Jo Jansen toestemming gekregen om versterking te zoekn. Er zijn contacten met Ajacied Ruud Kaiser. NAC zal trachten om hem nog vandaag in te lijven. ...Daar slaag je wèl meteen! BREDA, Ginnekenstraat 17 (Van onze redactie buitenland) PARIJS - Binnenkort zal de Duitse mark worden opge waardeerd. Dat is vernomen rond de geheime topconferen tie van acht EG-ministers van financiën, de presidenten van de nationale banken en enkele EG-commissarissen, gisteren in Parijs. De Deense premier Jörgen- sen zei te verwachten dat de zwakke munteneenheden in de EG, zoals de Deense kroon en de Belgische frank, in waarde zullen dalen. Over het tijdstip waarop de Europese munteen heden zullen worden aange past, is niets meegedeeld. Horeca Groothandel Centrum U komt deze week toch ook? Kalshoven 25 Breda in alle maten en soorten Door directe import 40tot 50% echt voordeel. Verkoop uitsluitend morgen dinsdag 25 september van 11.00 tot 17.00 uur onder volle garantie van echtheid in Het Turfschip, Chasséveld, Breda. Bij iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken. Het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd. Carpet Centre Orient, Heerlen, Honingmanstraat 12 Dat is natuurlijk typisch maandag. Dan komt De Stem voor een groot gedeelte rechtstreeks van de sporttribunes. Dat proef je: pakkende verslagen, pittige nabeschouwingen, prima analyses. En wat het aardige is: hoe treurig of juichend de weekendsport ook was, de aanpak van De Stem valt nimmer tegen. Vandaar dat de krant natuurlijk de meeste supporters heeft. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND NIEUWE ABONNEE-BON: Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode/Plaats: Betaalt: o 14.43 per maand Of: 0 42.95 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis. Opgegeven door abonnee: Naam: Adres: Postcode/Plaats: Als kado ontvang Ik graag: 0 Parker jotter of 0 Baddoek. Deze bon, in open enveloppe, zonder postzegel opsturen naar Dagblad De Stem, antwoordnr. 112, 4800 VB Breda. Bellen kan ook: 076-222555.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1