THE TIMES ZAL WEER VERSCHIJNEN LAMINGEN SLAAGS MET RIJKSWACHT eldslagen in Voerstreek EG-reddings- actie \ooi' Cambodja z DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND f iOEDKOPEI STEM Man ri jdt door na veroorzaken dodelijk ongeluk Dayan stapt op SU DVISEURS HEDENDAAGS WONEN MAANDAG VANAVOND Maandag is één dag andaag m Verkoop 300 stuks originele Perzische tapijten Ltoren Verboden Schietpartij AANGEHOUDEN IN BREDA Buit bij overval: een miljoen Conflict met regering NAJAARS-WINTERMAMIEL MEUBELFABRIEK OISTERWIJK DE STEM, DAAR ZEG JE JA TEGEN A 57! fkking Inde decor-strepen sierlijst op bumper lontrasterende kleur rechts elbare hoofdsteunen TT signatuur sierlijst rond grille 1 contrasterende kleur Pangepaste bekleding velours bekleding van stoelen en banken Igsknop ^pbËdIeningsgroothandelvoor de horeca KOELEMEI 26 BREDA BREDA STEM UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE DR WAJM HARKX DRS JHM BRADER HOOFDREDACTEUR L LEIJENDEKKER 22 oktober 1879 119e Jasrgsng no. 19Q1Q TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON PRIJZEN: 14.43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 (Van onze correspondent) loNDEN-TheTimes en de Lclegenheid van 3.700 L zijn gered. Na 26 uur on- (erbroken onderhandelen fcn laatste poging om de ko- Ijn Van de Britse dagbla den de alom gerespecteerde Idav Times weer tot leven te Igen is het conflict zondag tonden bijgelegd. Dat sue- |lovam na een „Times-loze" lode van bijna elf maanden Len schadepost voor de uit- L van meer dan honderd ■oen gulden. Het is nog niet precies bekend wanneer The Times en The Sunday Times weer zullen verschijnen. Het zal ongeveer vier weken duren voordat de persen ge reed zijn voor de produkt ie van The Sunday Times, die in een oplaag van meer dan anderhalf miljoen exemplaren ver schijnt. De hoofdredacteur van The Times hoopte op 13 of 14 november zijn krant tot leven te kunnen brengen. De bladen werden op 30 november vorig jaar door de eigenaars uit de circulatie genomen. De onderhandelingen bij The Times waren zaterdag ochtend begonnen en strekten zich uit door de gehele nacht van zaterdag tot zondag tot in het middaguur. Vermoeidheid stond op de gezichten geëtst van Les Dixon, de voorman van de grafische bond en Duke Hussey (bijgenaamd de IJzeren Hertog) die de onderhandelin gen voerde voor The Times. Het akkoord rond The Times en The Sunday Times betekent niet dat de moeilijkheden in Fleetstreet nu van de baan zijn. Een van de grootste proble- menn namelijk de vraag of journalisten en advertentie- personeel de zetcomputers zullen mogen voeden, zal pas over een jaar aan de orde ko men en in dit geval betekent uitstel geen afstel. Terwijl The Times elf maan den in coma lag, deden zich tussen 1 januari en 1 oktober van dit jaar op Fleetstreet tal rijke arbeidsconflicten voor als gevolg waarvan het werk tijdelijk werd neergelegd en bijna 74 miljoen exemplaren van kranten in de productie verloren gingen. (Van onze correspondent Mare de Koninck) ■OEREN - In de Belgische Voerstreek - grenzend aan Lrlands Zuid-Limburg - is het gisteren tot de zwaarste [echten uit de geschiedenis van dit door Vlamingen en «en fel omstreden gebied gekomen. Bij keiharde con- Ltaties in het dorp 's-Gravenvoeren tussen Vlaamse Eifestanten en de massaal aanwezige rijkswacht vielen [tallen gewonden, waarvan een aantal met gebroken len en benen moest worden opgenomen. botsingen in de Voer- fek waren onder meer mo- om dat de Belgische wacht zich ondanks de in- Jvan helikopters compleet •laten verrassen door de lek van de Vlaamse beto- 1 Deze waren met ruim. 20 jbussen richting Voerge- fcte gegaan die aan Belgi- Izijde door de zwaarbewa- le politie hermetisch was [loten. De 2000 Vlamingen Jen van het „Taal Actie Été" en het „Vlaams Blok" jsseerden echter de grens •Nederland, om vandaar |ia de bossen en de velden [het dorp 's-Gravenvoeren trekken. Zij kwamen aanvankelijk slechts zeg- In schrijven twee rijks- Iters tegen. pijl de hulptroepen van plitie zich daarheen ver- p van de gewonden in de ptrec/c. 1INNEN-/BUITENLAND 2 feter Scholten woedend jer optreden VA-Kamerleden flOW EN ZO etwood Mac knutselen Ie luwte van het lees MERIJNTJE p' werd Time(s) ook! plaatsten om met traangas en charges te paard de infiltran ten tegen te houden, bezetten echter tientallen leden van de uiterst rechtse „Vlaamse Mi litanten Orde" het gemeente huis van Voeren. Zij hadden zich sinds zater dagavond schuil gehouden in de Voerstreek, waar al enkele weken een samenscholings verbod geldt en afgelopen weekeinde zelfs alle autover keer was verboden en de cafés gesloten moesten blijven. De stadhuisbezetters, gehuld in militaire gevechtskleding, waren nog maar goed en wel bij een hevig gevecht over meesterd en afgevoerd, of de bijna 2.000 Vlaamse strijdlie deren zingende betogers slaagden erin tot het kerkplein van 's-Gravenvoeren door te dringen. Zij waren uit de verte reeds „begroet" door enkele Voerenaars die vanuit de kerktoren vuurpijlen afstaken. Met waterkanonnen, traangas en knuppels werd de manifes tatie echter uiteen gedreven. Daarbij vielen de meeste ge wonden, omdat politie te paard vluchters achtervolgden en op hen insloeg. Vanaf de heuvels rond het centrum van 's-Gravenvoeren koelden de betogers vervolgens hun woe de met een regen van zware stenen en stokken. Een tiental rijkswachters en ook enkele paarden werden gewond. Een reportagewagen van de Waalse omroep werd vernield. Tot de 140 arrestanten be hoorde ook een Kamerlid van de Vlaamse Volksunie, die had geprotesteerd tegen het harde optreden van de politie. Rond zes uur gisteravond werd het weer rustig in de Voerstreek, waar de politie rekening hield met nieuwe rellen. De stad huisbezetters werden onder meer vast gehouden op be schuldiging van overtreding van de wet op privé-milities. De spanningen in de Voer streek zijn een maand geleden naar een hoogtepunt gegaan door een schietpartij waarbij een Franstalige caféhouder drie Vlamingen neerschoot. De verontwaardiging van de Vlaamsgezinde Voerenaars werd nog groter toen de schutter al na een dag weer door de Franstalige justitie- autoriteiten van Luik op vrije voeten werd gesteld. De Voerstreek was aanvan kelijk Waals gebied, maar bij het vaststellen van de taal grens in 1963 kwam het gebied bij Vlaanderen in ruil voor de Zuidvlaamse steden Komen en Moeskroen die naar Wallonië gingen. IN Tarbes, Zuid-Frankrijk, is zaterdagmorgen een autobus met pelgrims uit Rome veron gelukt. Er kwamen 18 mensen om het leven, 32 passagiers moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Het wei geren van de remmen van de bus wordt als oorzaak gezien. Rijkswachters te paard in het centrum van 's-Gravenvoe ren tijdens betogingen van mi litante Vlamingen, gehuld in wolken traangas. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT/BREDA - De Bredase politie heeft zater dagavond de 34-jarige Utrechtenaar M.O. aangehou den. Hij wordt ervan verdacht op rijksweg 27 onder Ooster hout een dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt en daarna te zijn doorgereden. De 5-jari- ge Geert de Peuter uit de Bel gische gemeente Ranst kwam bij het ongeluk om het leven. Zijn 7-jarige broertje Koert raakte zeer ernstig gewond. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht van de rijksweg. Een Belgische wagen, be stuurd door de vader van het slachtoffertje, werd plotseling met zeer grote snelheid van achteren aangereden door de Utrechtenaar. Door de klap sloeg de Belgische wagen en kele malen over de kop om ver volgens in een naast de weg gelegen sloot terecht te komen. Van de vijf inzittenden (vader, DEN HAAG (ANP) - Bij een overval op een juweherszaak in Den Haag hebben drie on bekende mannen zaterdag te gen het middaguur juwelen er sieraden buitgemaakt met eer waarde die volgens de politie zeker één miljoen gulden be loopt. moeder en drie kinderen) wera Geert de Peuter uit de wager geslingerd. Op de rijbaan were het jongetje nog eens geraakt door een passerende wagen. De jongen was op slag dood. Zijn 7-jarige broertje moest zeet ernstig gewond naar het St- Josephziekenhuis in Ooster hout worden gebracht. De an dere inzittenden kwamen met de schrik vrij. Na het ongeval te hebben veroorzaakt is de Utrechte naar doorgereden. De Ooster- houtse politie trof de door hem achtergelaten en zwaar be schadigde auto aan in een Oosterhoutse woonwijk. Later op de dag werd M.O. in Breda uit een taxi gehaald. Bij hem werd een bloedproef afgeno men. De Oosterhoutse politie ver zoekt getuigen zich te melde"n. In Ossendrecht is gisteren de 27-jarige L. van Tilburg uit Hoogerheide met zijn auto te gen een boom gebotst. Hij overleed ter plaatse. ASHFORD-CASTLE (DPA) - De lidstaten van de Europese Gemeenschap zullen een grootscheepse reddingsactie starten om de hongersnood in Cambodja te bestrijden. Dit heeft de Ierse minister van buitenlandse zaken en voor zitter van de Europese minis terraad van buitenlandse za ken, Michael O'Kennedy, zon dag gezegd na afloop van tweedaagse informele bespre kingen van de raad in Ashford- Castle in Ierland. Hij voegde eraan toe dat de gemeenschap maatregelen moet en wil treffen om de „tot nog toe nooit voorgekomen omvang van de hongertrage- die" m Cambodja te bestrij den. De vertrouwelijke bespre kingen van de raad stonden volgens O'Kennedy in het te ken van de borg over de „zeer tragische situatie in Cambod ja". De gastheer gaf te kennen dat noch de EG, noch de lid staten, politieke voorwaarden zullen stellen aan de hulp. (Van onze redactie buiten land) JERUZALEM - Mosje Dayan is gisteren afgetre den als minister van bui tenlandse zaken van Israël. Dayan is tot zijn besluit ge komen wegens een conflict met de regering inzake de onderhandelingen over Falestijnse autonomie. Zijn verrassende stap lijkt zeker te leiden tot een crisis situatie voor premier Begins regering. Dé Israëlische oppo sitieleider Shimon Peres deed inmiddellijk een beroep op de gehele regering het voorbeeld van Dayan te volgen. De Egyptische minister van sta*at voor buitenlandse zaken Boutros Ghali, zei in een eerste reactie dat de stap van Dayan bewijst „dat de Israëlische ne derzettingenpolitiek op de westelijke Jordaan-oever een obstakel vormt op de weg naar vrede". De 64-jarige Dayan zei dat hij zich onthand voelde in een rol die meer neerkwam op het bijwonen van cocktail-party's dan het vorm geven aan een beleid, aangezien hij als mi nister van buitenlandse zaken met de onderhandelingen leidde met Egypte over de kwestie van de Palestijnse au tonomie. Dayan, een politieke eenling m het kabinet van Begin, wei gerde zes maanden geleden Israël te leiden in de onder handelingen over Palestijns zelfbestuur met Egypte en de VS wegens fundamentele me ningsverschillen tussen hem en Begins regering. „Ik weigerde omdat ik niet het standpunt van de regeringscoalitie in de ze zaak verwoord", zei hij. „Ik denk, tot mijn grote te leurstelling, dat een groot deel van de onderhandelingen over autonomie, lege onderhande lingen zijn", aldus Dayan. (zie ook pag. binnen-buiten- land 2) (AD VERTE NTIESi Koop nu UW in de maten ^^38 tot 60 XAls NATIONALE WOON MANIFESTATIE gezellig naar de woonbeurs in De Leijsdream Roosendaal Speciale gasten FRANK EN MIRELLA showt een prachtige collectie eiken meubelen Open van 14.00 tot 22.00 uur. (Van onze sportredactie) ENSCHEDE - Het was zaterdagavond mis door dè mist. Werd in Nijmegen al helemaal niet afgetrapt in dé wed strijd NEC - Sparta, in Enschede (FC Twente - Ajax) en Den Bosch (FC Den Bosch - Eindhoven) konden de toe schouwers voordat de reglementaire speeltijd voltooid was hun weg naar huis zoeken. De wollige deken was volgens de betreffende arbiters te dik gworden. Met name in En schede nam Egbert Mulder met „staken" na drie minuten in de tweede helft de enig juiste beslissing. „Niet alleen kon ik mijn grensrechters op dat moment helemaal niet meer zien", motiveerde hij later, „maar ik von4 dat ook rekening met het publiek gehouden moest worden". O:he: Hog van seheidsrechters-opzichter Leo van der Kroft hiëiti Mulder het na tien minuten „hopen op beter" voor gezien. Wanneer het duel tussen FC Twente en Ajax zal worden overgespeeld (hele wedstrijd), is nog in nevelen gehuld. Binnen tien dagen is reglementair onmo gelijk. Het weekend van 17 en 18 november, door de KNVB vrij gehouden als inhaalweekend, komt voor de Ajax-in- ternationals (Schrijvers, Krol, Tahamata en Ling) met het oog op de uiterst belangrijke interland tegen Oost-Duits- land (21 november) ook minder goed uit. Jan Timman heeft het net niet gehaald. In de beslissende partij tegen de Cubaan Garcia kwam Timman tot remise. Daardoor kwam hij een half punt tekort om zich bij de eerste drie van het eindklassement van de schaakstrijd in Rio de Janeiro te voegen. Zoals bekend mogen deze eerste drie deelnemen aan de kandidaten tweekampen voor de wereldtitel. lATWFFTFNTTF.sl in alle maten en soorten Door direkte import 40 tot 50% echt voordeel- Verkoop uitsluitend morgen dinsdag 23 oktober van 11.00 tot 17.00 uur onder volle garantie van echtheid in Het Turfschip, Chasséveld, Breda. Bij iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken. Het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd Carpet Centre Oriënt, Heerlen Honingmanstraat 12 De sportbijlage. Vandaag 'n prima reden om De Stem te lezen Maar wat dacht u van de andere dagen? De Stem geeft elke dag opvallend veel ruimte aan uw eigen stad en streek. Bevat elke dag - naast het nieuws - persoonlijke rubrieken van men sen die echt iets te zeggen hebben. Schotelt u elke dag een snelle ontbijtpuzzel voor. En tolereert altijd dat brutale Menjnt|e op de voorpagina. Om maar 'ns wat te noemen Daarom is De Stem al de dagelijkse huisgenoot van bijna 110.000 abonnees. OAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND l NIEUWE ABONNEE-BON. Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee i Naam i 1 Adres Postcode/Plaats i Betaalt: 0 14.43 per maand Of: 0 42.95 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis i i j Opgegéven door abonnee i Naam. Adres: Postcode/Plaats Als kado ontvang ik graag: 0 Parker jotter of 0 Baddoek. Deze bon in open enveloppe, zonder postzegel opsturen r Dagblad De Stem, antwoordnr 112 4800 VB Breda Rellen kan ook 076-222555

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1