FNV: Forse korting in uitkeringen KUNST EN CURIOSA DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND PEMBER WIE LEVERT WAT IN? Paf veilige VRIJDAG Brugge mmmmm Restant NAC-Feyenoord zonder publiek ïïartcentrum Breda mag op 5 november niet met operaties beginnen pv'andaag Brugge ;ral Moto# TON MENKEN SPORTCENTRUM LEIJSDREAM IDE STEM VUXHALL HONGERENDE KINDEREN 2 NOVEMBER 1979 hlamie Eisenhower overleden VOORWAARDELIJKE BOETE (75.000) VOOR BREDASE CLUB PREMIE PARTICULIEREN MAG 10V2% OMHOOG jzelfde mensen dit :lorida laten rijden! iwbaarheid van Gej levette is door GMj )lle Europeaan var 2 273. Onrust REKREON BV REKREON-DISCO m.m.v. de KRO D.J. Edvart Niessing REKREON LEIJSDREAM Ontkoppeling „Niets nieuws" Ruim 5000 minder werklozen Albeda; Radio en tv bezorgen industrie slechte naam DE STEM MAAKT WEGWIJS A 81 ;*n van de euwste rubrieken in de Kleintjes- kolommen van De Stem Niet ten onrechte ingevoerd immers van elke vier Stem-lezers/lezeressen is er minstens één. die speciale belangstelling heeft voor juist deze rubriek B>j elkaar zijn dat er vele tienduizenden I I L kvMvlv^v UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM BV DIRECTIE DR WAJM HARKX. DRS. J H M BRADER. HOOFDREDACTEUR L LEIJENDEKKER 119e jaargang no. 19020 iïiciï <ANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14,43 PER MAAND - 42,95 PER KWARTAAL - 166,- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0,60 E iel Kadett 2-deurs 74 65.000 km el er mooi mgeot 504 173 108.000 km oen lanciering mogelijk enault 12TL stationcar >75 76,000 km rars lanciering mogelijk >yota Corolla 30 >75 72.000 km geel lanciering mogelijk litroën GS Club 976 72.000 km jroen metallic (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON - Mamie Eisenhower, de weduwe van president Dwight D. Eisenho wer, is gistermorgen op 82-ja- jge leeftijd overleden. Zij stierf in haar slaap als nvolg van een hartaanval. Zij werd in het militaire hospitaal (alter Reed in Washington itrpleegd sinds zij op 25 sep tember door een hersenbloe- iiag was getroffen. ,\'adedoodvan„Ike"in 1969 seriiet zij nog maar zelden het uiten ver blijf van de familie te Mamie Gettysburg in Pennsylvania. Al vele jaren liet haar gezond heid te wensen over. (Van onze sportredactie) BREDA - De resterende 27 minuten van de op zaterdagavond 6 oktober in Breda ge staakte wedstrijd NAC-Feyenoord zullen zonder publiek moeten worden uitgespeeld. Dat zal meer dan waarschijnlijk gebeuren op woensdag 14 november als ook de door plotseling opgekomen mist gestaakte wed strijd FC Twente-Ajax op het programma staat. Naast de straf van het spelen zonder publiek kreeg NAC gisteren van de tucht- commissie van de KNVB, die de Bredase ver eniging al eerder verantwoordelijk stelde voor de incidenten op 6 oktober, een voor waardelijke boete opgelegd van vijfduizend gulden. Met een proeftijd van twee jaar, het geen inhoudt dat NAC, mochten er in de ko mende twee jaar opnieuw moeilijkheden ontstaan rond het NAC-veld, automatisch die vijfduizend gulden moet betalen. (Zie ook onze sportpagina's (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De particuliere ziektekostenverzekeraars mo gen hun premies voor Individuele contracten (met een eigen risi co van minder dan duizend gulden) met ten hoogste IOV2 procent verhogen per eerste vervaldatum na 31 december, aanstaande. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken gisteren meegedeeld. Met in geld uitgedrukt dezelfde bedragen mogen de premies omhoog van de overige particuliere ziektekostenverzekeringen (de collectieve contracten en de individuele verzekeringen met een eigen risico van duizend gulden en meer). De toestemming tot deze premieverhoging is gegeven wegens de stijging van de kosten van de gezondheidszorg en de toene ming van het gebruik van de medische voorzieningen, die in 1980 worden verwacht. olkswagen Golf LS 975 50.000 km ood nanciering mogelijk lënault 1100 Combi 976 26.000 km ood financiering mogelijk Hartpatiënten kwaad Ford Fiësta 1100S 1977 50.000 km groen financiering mogelijk Ford 1600L 1976 72.000 km geel financiering mogelijk Opel Kadett Combi 9-12-'76 25.000 km licht groen financiering mogelijk Peugeot 304 SLS 1977 80.000 km blauw metallic Renault 12TL 1976 40.000 km geel financiering mogelijk (Van een onzer verslaggevers) BREDA - „De hartchirurgie in Nederland be- indt zich klaarblijkelijk op drijfzand, waarbij inanciële belangen en concurrentie een grote rol spelen". „De hartpatiënt wordt hiervan tenslotte het slachtof- fcr", zegt de Henk Fievetvereniging naar aanleiding van tetbesluit van staatssecretaris Veder-Smit om de opening het hartchirurgisch centrum De Klokkenberg in Breda gepland op 5 november voor onbepaalde tijd uit te stellen. De staatsecretaris heeft me- patiënt niet prevaleren", aldus de Henk Fievetvereniging, die het verhaaltje dat men hier niet zou kunnen opleiden tot hartchirurgie „dubieus en goedkoop" noemt. De vereni ging daagt de Begeleidings commissie Hartchirurgie Ne derland uit om haar adviezen omtrent de hartchirurgie en met name het negatieve advies over de Klokkenberg aan Ve der-Smit openbaar te maken. „Eindelijk kan dan de grootste groep belanghebbenden, de hartpatiënten, zich overtuigen van de juiste inzet en mentali teit van deze vakmensen". Ie op advies van de Begelei- iagscommissie Hartchirurgie Sederland de samenwerkings - mreenkomst tussen De Klok- Itnberg en het Ignatiuszie- lenhuis niet goedgekeurd en t om een herziene over- Mkomst. De Klokkenberg denkt dat tn daar een paar dagen voor ndig heeft, terwijl voorzitter Ir. W. van Geldof van de be- idingscommissie spreekt over een paar weken. -De hartchirurgie in Ne- erland blijkt uit te lopen op nacademische hobby, waar- pi de directe belangen van de BMW 320 1976 92.000 km wit financiering mogelijk Renault 2ÖT3 16-11-'77 118.000 km algue elektrische schuifdak Renault 5TL 1978 20.000 km bQjgg financiering mogelijk Provincialeweg 422, 4515 PA IJzendijke (gem. Oostburg), Tel. 01176-1473. katernen IWINEN/buitenland 2 I faster Scholten voelt IWiniet gebonden aan |®A-standpunt over l'srnbewapening binnen/buitenland 3 ger teistert Oost-Timor |8innen/buitenland 4 lernisering kernwapens |«West-Europa nauwelijks r te voorkomen Nnen/buitenland 5 I'amer wil debat over I «invoer van Ing SHOW EN ZO Apocalypse Now laat de •nnenkant van de hel zien SPORT 1 rnltink start goed in pddelburg Vauxhall Cheve«4 Pitte 1300 motqi 0-100 km/u 1 15 sekonden, tol 145 km/u. Toch zuinig j km/u konstant 1 op 1 bekrachtiging. Standaard uitvoeringen o.a. vast tap) voorruit van gelaagd g]f- Vanaf 12.844,- inkl. 4-deurs en stationwacp onomy, L- of GL-uitv°®r'n| iral Motors Continental o- swijzigingen voorbehoud merijntje Hart spel De Nederlandse Hartpa tiënten Vereniging (NHV) dringt eveneens aan op open heid van zaken. „De hartpa tiënt weet niet meer waar hij aan toe is. Al dat geharrewar leidt tot veel onrust bij de pa tiënten", aldus voorzitter P. van Overveld van deze vereni ging. „Als de vakbekwaam heid niet in het geding is, dan is het een grof schandaal dat De Klokkenberg nog niet open gaat. Maar men moet ook niet onder druk deze kliniek willen openen. Dan is de hartpatiënt meer gebaat bij een uitstel tot dat men op goede basis kan openen". De directies van zo wel de Klokkenberg als het Ig- natiusziekenhuis onthielden zich van commentaar omdat Veder-Smit had gevraagd geen mededelingen te doen om de hartchirurgie in een rustiger vaarwater te brengen. Men toonde zich wel teleurgesteld over het uitstel. (ADVERTENTIES) Zaterdag 3 november 1979 opening van de in Roosendaal en wel in: C0MMAND0BAAN 10, TELEFOON: 01650-38933 OPENINGSTIJD: 09.00 UUR Ter gelegenheid van deze opening kunt u dansen op de schaats op zaterdagavond a.s. om 19.30 uur (aanvang). Vodt u treedt op de bekende Kaarten aan de zaal verkrijgbaar Prijzen: tot 15 jaar 4,- v.a. 15/65 jaar 5,50 Heeft u al een afspraak I gemaakt met Centraal J Parket Magazijn Breda? I U kunt er tegen groot- handelsprijzen kopen. I Massief parket reeds vanaf 19,—perm2. Centraal Parket Magazijn Nieuwe Haagdijk 8, I tel. 076-139044 b.g.g. 076-143421 I Ook's avonds (tot 21.00 i, uur) en in het weekend! JIII I I Hongerende, zieke kinde ren in het dorp Laga op Oost- Timor. De Australische ver slaggever die deze foto on- latfgs maakte, verklaarde dat sinds 1975, toen na een bur geroorlog Oost-Timor in In donesische handen kwam, zeker 100.000 mensen zijn omgekomen als gevolg van oorlog of door verhongering. Een medewerker van het Ro de Kruis verklaarde dat de situatie zo slecht is als eer tijds in Biafra en mogelijk net zo erg als nu in Cambod ja. UTRECHT (ANP) - Volgens de Vakbondskrant van de FNV is het kahinet-Van Agt van plan de minimumlonen en de sociale uitkeringen in één kl~ f->rs te verminderen met bedragen van ei 'r,ele tientjes tot b'jna 160 gulden per maand. Een en ander blijkt volgens de FNV uit een nog geheim wetsontwerp van staatssecre taris De Graaf (Sociale Zaken) over de ontwikkeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen. De FNV is woedend over de regeringsplannen en consta teert dat het „uit is met de schone verhalen over de zorg voor mensen in de sociale ver zekering". FNV-bestuurder Herman Bode, specialist op het gebied van de sociale verzeke ringen, zegt dat „de bewering dat dit kabinet de zwaksten wil ontzien, nu wel volledig is ontmaskerd". Hij vindt dat het kabinet capituleert voor de harde VNO-lijn. „Als het ka binet moet vallen - zoals de geruchten in Den Haag willen - dan is het toch zeker over de ze a-sociale plannen", aldus Bode verontwaardigd. Hij hoopt dat het CDA-Ka- merlid Weijers en diens geest verwanten in de CDA-fractie in verzet zullen komen tegen de regeringsplannen. De FNV memoreert dat Weijers half oktober nog in de Vakbonds krant verklaarde dat hij een loskoppeling van uitkeringen en lonen - wat het kabinet al dus de FNV nu wil - niet zou accepteren, (hetgeen hij gis teravond herhaalde). De FNV constateert voorts dat de regering „ongegeneerd" een eind maakt aan de volledi ge koppeling van lonen en uit keringen, dwars tegen de ver langens van de vakbeweging in. De uitkeringen moeten achterblijven bij de loonont wikkeling en voor zover er geen „systeemfouten" zijn ge maakt die tot inhoudingen kunnen leiden verlangt de re gering een zogeheten „solida riteitsbijdrage" van de uitke ringstrekkers. Een eis die door werkgeversvoorzitter Van Veen van het VNO was gesteld, wordt daarmee uitgevoerd al dus de FNV. „Uit de plannen moet wor den geconcludeerd dat de aan vankelijke voornemens om elk halfjaar een half procent in te houden, zijn vervangen door een onmiddellijke en brute mokerslag op het hele uitke ringsstelsel", aldus de FNV. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken zal staatssecretaris De Graaf „over goed een week" de twee wetsontwerpen indienen die de kortingen op het mini mumloon en de sociale uitke ringen regelen. Over de inhoud ervan wilde hij op dit moment niets kwijt. Het gaat om de kabinets plannen om per half jaar eer. half procent op de stijging var het minimumloon en van de uitkeringen tekorten. In totaal zou via zes stapjes drie procent worden ingehouden. door Pierre Janssen Wat Pierre Janssen vroeger op de beeldbuis deed, doet hij vanaf vandaag elke vrijdag in De Stem: vertellen over kunst en de kunst van het leven U zult merken: Pierre Janssen schrijft precies zoals hij vertelt. Met dezelfde brede gebaren, met dezelfde liefde voor het kleine, met dat bekende enthousiasme waarmee hij de mensen aan zijn lippen krijgt. Pierre Janssen is directeur van het Gemeente-museum in Arnhem. En vanaf vandaag dus columnist van De Stem. Zijn eerste vrijdagse ..Kunstgrepen" staat op pagina Binnen/buitenland 4. DEN HAAG De werkloos heid is in oktober gedaald met 5200. Volgens de eerste voor lopige tellingen stonden eind oktober 207.400 mannen en vrouwen (respectievelijk 422.300 en 85.100) als werk loos ingeschreven. 2300 man nen en 2900 vrouwen minder dan een maand eerder. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - Minister Albeda van sociale zaker vindt dat de media de industrie in Nederland een slechte naam hebben bezorgd. De bewinds man zei dit gisteren tijdens de Zeeuwse beroependag in Mid delburg. De negatieve berichtgeving voor radio en televisie is er vol gens Albeda de oorzaak van dat veel jongelui beroepen kie zen buiten de industrie. „Het mijden van functies in de in dustrie is een belangrijke fric tie bij de bestrijding van wer keloosheid", aldus de minister. Hij gaf het industriële be drijfsleven het advies om zich in de toekomst beter aan het publiek te presenteren via be tere aanpak van de public re lations. De regering is volgens de FNV van plan, op de laagste uitkeringen scherper belasting te heffen. Dat betekent dat op de AOW voor gehuwden maandelijks 18 gulden meer netto wordt ingehouden. Daarvan is al 6.10 geïncas seerd via de halfjaarlijkse kortingen en daar komt nog eens 11,90 bij, Bij de WAO wordt in totaal 27,70 per maand gekort, en de netto bijstandsuitkering voor echt paren gaat 27,30 omlaag. De hogere uitkeringen gaan ook fors omlaag: Bj de Wao'ers is het netto-inkomensverlies iets boven het minimum 62 gulden waarvan 57 gulden in 1980 en latere jaren. Op de modale uit kering wordt 77 gulden inge houden waarvan 67 gulden in 1980 en daarna. De uitkering komt dan op 1,599 gulden per maand. Iemand met een wao- uitkering op het niveau van anderhalf modaal moet 131 gulden per maand inleveren en komt op 2,186 gulden. De hoogste uitkering wordt 2,760 gulden en gaat daarmee 158 gulden omlaag. Bij de langdu rig werklozen met een wwv- uitkering worden offers ge vraagd van 2 7 tot 4 2 gulden per maand. Even de veiligheid optellen: in de auto sjort u de riem vast, op de brommer draagt u de helm, uw fiets is versierd met reflec toren. Stuk veiliger allemaal. Maar hoe staat het met uw veilig heid in het maatschappelijke verkeer Weet u wat van links en van rechts op u atkomt, kent u oorzaak en gevolg van het gedrag van mede-wereldgebcuikers Met een abonnement op De Stem kan u niks meer gebeuren. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND I NIEUWE ABONNEE-BON: J Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee Naam: Adres: Postcode/Plaats. 1 Betaalt: 0 14.43 per maand Of: 0 42.95 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis Opgegeven door abonnee; t 1 Naam:J 1 Adres Postcode/Plaats Als kado ontvang ik graag: 0 Parker jotter of 0 Baddoek, Deze bon in open enveloppe, zonder postzegel opsturen naar J Dagblad De Stem. antwoordnr 112 4800 VB Breda 1 Bellen kan ook 076-222555 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1