Storm houdt danig huis abinet fig niet eilig D'66 blijft in de lift FNV fel tegen loonmaatregel Lezers «8® I® Stem horeca specialist DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MAANDAG «pectacuiaire brand in Bredase binnenstad STEM de Lampenier de stem IS voor u [ernwapens: licht iog niet op groen Britse soldaten gedood ZELFBEDIEftHNGSGROOTHANDEL mm m KOELEMEI 26 BREDA 17 DECEMBER 1979 119e jaargang no. 19058 'andaag in 2 Koopavond deze week dinsdag, donderdag, vrijdag tot 20.30 uur Verkoop 300 stuks orginele Perzische tapijten A 521 ZaFBEDIENINGSGROOTHANDEL VOOR DE HORECA UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE. DR W A J M HARKX. DRS J.H.M. BRADER. HOOFDREDACTEUR. L LEIJENDEKKER LaNTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ABON.PRIJZEN: 14.43 PER MAAND - 42.95 PER KWARTAAL - 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMERS 0.60 Zaterdagavond, spoelde op het strand bij Egmond aan IZee een twintig meter lange potvis aan. Zondag trokken I duizenden mensen er ondanks de storm op uit om het estje" te bekijken. Men neemt aan, dat het dier al min is een week dood was, voordat het door de storm aan lland werd „gezet". (Van onze verslaggevers) VLISSINGEN - Een hevige storm, op de Noordzee aan wakkerend tot orkaankracht, heeft het afgelopen weekeinde danig huisgehouden in de lan den rond de Noordzee, In Zee land en Zuid-Holland moest Rijkswaterstaat zaterdag avond een beperkte dijkbewa king afkondigen, omdat de wind uit een andere hoek ging waaien en hoge waterstanden werden verwacht. In Vlissin- gen bereikte het water een stand van 3.10 boven NAP. Ook voor de sector Wes tholland (Hoek van Holland) adviseerde Rijkswaterstaat een beperkte dijkwacht. In de sector Schelde werd na het spoedalarm het stormcoördi- natiecentrum van de provin ciale Zeeuwse waterstaat be mand. Volgens ir. A. de Grouw was dat nodig omdat de wind zaterdagavond in westelijke richting draaide en het water de kust opstuwde. Zondagmorgen vroeg kon de beperkte dijkbewaking in Zeeland en Zuid-Holland weer worden opgeheven. In het Zeeuwse Groede maakte de storm korte metten met de boerderij van landbou wer Van de Houwe. Op Ooster en Westerschelde raakte ette lijke schepen in moeilijkheden. Met sleepboothulp konden ze allen een veilig heenkomen zoeken. De sleepbootoorlog op de Westerschelde heeft zaterdag avond tot een zeer gevaarlijke situatie geleid, toen drie sleep boten dreigden de gastanker Garinda geladen met LPG los te laten als niet een vierde sleepboot onmiddellijk zou verdwijnen. Deze boot van een andere maatschappij had ook aan de Garinda vastgemaakt, op verzoek van de kapitein. Later is bij het havenschap Vlissingen en de rijkspolitie te water geprotesteerd: De storm had de Garinda gemakkelijk op de wal kunnen smakken. Ten zuiden van Egmond spoelde zaterdag een 20 meter lange potvis aan. Het beest trok vele duizenden toeschou wers. Voor de Noordfranse kust raakte een Grieks schip stuurloos. De bemanning kon van boord worden gehaald. Twaalf helicopters haalden zaterdagavond 525 man van een schip op de Noordzee, dat als onderkomen dient voor werknemers van booreilanden in de buurt. Inmiddels nadert een nieuwe stormdepressie de Noordzee. Verwacht wordt dat de wind woensdag en donderdag weer tot stormachtig zal aanwak keren. Iein5,1071pj,tel.b02007| impletn el 75 81, 4611 HS, iel (Van onze parlementaire redactie) |(EN HAAG - Het CD A-congres in Dronten heeft zatejr- g voor het kabinet het licht inzake de kernwapens nog It op groen gezet. Integendeel, het afgelopen weekeinde •ken niet alleen de tien dissidente CD A-Kamerleden in R geheel niet overtuigd van het regeringsoptreden, van •kant van de VVD kwam ernstige kritiek op premier Van it.Deze zei op het CD A-congres, dat het NAVO-commu- fcué. waarin de modernisering van kernwapens door alle ■gesloten landen wordt onderschreven, in feite niet Ier is dan een persbericht. towel VVD-fractieleider Rkerk als defensiespecialist kg van deze fractie reageer- „ontsteld" op deze uitla- Rietkerk liet weten, dat ferland gebonden is aan dat nuniqué. Als de regering jdeze week in de Kamer niet ptigt, dan is het kabinet I de WD nog niet klaar. |at is het zeker nog niet met tien CDA-dissidenten. katernen Innen/buitenland 2 |>k na vertrek sjah uit perika onzekerheid over Ivan gegijzelden in T-ambassade in Teheran pOW EN ZO l„Concorde"-film legt bij |Ma Kristel gebrek aan *nt bloot merijntje 1 schede: De Klanderi j 130, :l 045-717833.•s-Hertog'» ionsweg 2.2312 AV, telW71',jl m: 's Gravelandseweg 50 M O 15144 Zaandam,Pepers' Vandaag zal AR-voorzitter Hans de Boer, één van de tien dissidenten, met hen bijeen komen om te bekijken wat hen te doen staat. Duidelijk is, dat de tot nu toe verstrekte infor matie van de kant van de rege ring volstrekt onvoldoende is om woensdag met het gevoerde beleid in te stemmen. Hoe het Kamerdebat van woensdag zal aflopen blijft op dit moment dan ook volstrekt onzeker, ook al zegt geen van de betrokkenen op de val van het kabinet uit te zijn. Duide lijk is in het afgelopen'week einde wel geworden dat naar mate premier Van Agt meer begrip oogst bij het CDA hij de WD verder van zich afzet. Direct politiek betrokkenen wijzen er dan ook op, dat de lont woensdag maar al te ge makkelijk aangestoken kan worden. Het overleg vandaag van de tien dissidenten uit de CDA- fractie komt voort uit de spoedvergadering van het al gemeen bestuur van de AR, vrijdagavond in Utrecht. Tien voorzitters van AR-Kamer- centrales hadden in een brief het optreden van de dissiden ten onverteerbaar en onaan vaardbaar" genoemd. Maar het bestuur sprak uit, dat het stemgedrag van de tien vol strekt legitiem was. Bovendien werd unaniem het vertrouwen in partijvoorzitter De Boer uitgesproken. Wel werd hem dringend verzocht al het mo gelijke te doen om een kabi netscrisis te voorkomen. (Zie verder pagina binnen-buiten- land-2) Bij een felle brand in de Bredase binnenstad is zater dagmiddag de voormalige gemeentelijke technische school volledig uitgebrand. De brandweer had ernstige hinder van de storm, die er voor zorgde dat het vuur voortdurend oplaaide. De naast het gebouw gelegen Stadsschouwburg liep geen schade op. (foto Johan van Gurp) BELFAST - Vier Britse mi litairen zijn zondag in Noord- Ierland gedood bij een aanslag van de IRA. Hun auto reed bij Dungannon op een landmijn. De mijn is volgens het Britse leger op afstand tot ontplof fing gebracht. De Britten maakten deel uit van een groep patrouillewagens. De andere soldaten bleven ongedeerd. (ADVERTENTIES) Begin 1980 goed Oud en Nieuw vakantie weekend 4 t/m 7 januari. U weet toch: luxe bungalows met CV, open haard, badkamer en 1-, 2- of 3 slaapkamers golfslagbad, sauna 9 bowling met bar div. restaurants winkelcentrum kinderhofje en nog veel meer Reserveringen en inlichtingen bij Rabobank Perry Sport of BEL 010-333666 4 t/m 7 januari (vr. 15.00 tot ma. 10.30 uur) Vanaf f192.- per bungalow (4 pers.) incl. alle toeslagen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De opmars van D'66 in verkiezingsonder- zoeken gaat gestaag door. Vol gens het Nipo-Rooie Haan-on derzoek, geprikt in november 1979, kan D'66 bij verkiezin gen nu rekenen op 20 zetels in de Tweede Kamer tegen 8 in mei 1977 (de laatstgehouden kamerverkiezingen). Uit het verkiezingsonder- zoek bleek het CDA 2 zetels te verliezen (van 49 in mei 1977 naar 47) en de VVD 5 (van 28 naar 23 zetels). De toch al klei ne regeringsmeerderheid van nu, 77 kamerzetels, zou daar door weggevaagd worden. CDA en VVD samen staan in de enquête op 70 zetels. Ook de grootste oppositiepartij, de PvdA, incasseerde een gevoelig verlies van 6 zetels (van 53 in mei 1977 naar 47). Van de D'66-winst was veel afkomstig van PvdA (5 zetels), CDA (2 zetels) en VVD (3 zetels). In de opinie-onderzoeken is thans D'66 de WD dicht gena derd. Het verschil bedraagt nog 2,2 procent (15,2 tegen 13) en in zetels drie (23 tegen 20).. Wanneer D'66 zo blijft groeien streeft zij de VVD als derde partij voorbij. Opvallend was voorts de winst van de SGP, van 3 naar 4 zetels, terwijl ook de CPN (van 2, naar 3) en de PSP (van 1 naar 2) winst boekten. VOOR DETAILHANDEL, GROOTVERBRUIK EN HORECA Veilingkade 11 Breda, tel. 710567 in alle maten en soorten Door direkte import 40 tot 50% echt voordeel. Verkoop uit sluitend morgen dinsdag 18 december van 11.00 tot 17.00 uur onder volle garantie van echtheid in het Turfschip, Chassé- veld, Breda. Bij iedere aankoop ontvangt u een officieel garantiebewijs. Kom kijken. Het loont de moeite. Alle tapijten zijn geprijsd. Carpet Centre Oriënt, Heerlen Honingmanstraat 12 Goede verlichting begint bij deskundige voorlichting Licht is sfeer, is warmte, is intimiteit, kortom licht is 't waard "toegelicht" te worden. Door de verlichting specialist bij uitstek; de lichtwinkels metlde lagere prijs P"is Breda Houtmarkt Passage 8-10 (Van onze sportredactie) BREDA - Door een aantal afgelastingen is het competi tiebeeld enigszins scheef getrokken. Overigens niet in de top van de eredivisie waar Ajax blijft heersen. Het herstel van PSV en de conclusie dat Feijenoord nog steeds vastzit, waren de belangrijkste feiten uit het voetbalweekend. Voor het eerst sinds een groot aantal jaren heeft de Ne derlandse schaatsploeg van Noorwegen gewonnen. Welis waar verschenen de Noren niet in de sterkste samenstel ling, maar de resultaten van de Nederlanders geven toch hoop voor de toekomst. Uiteindelijk was er slechts een vijfde plaats weggelegd voor Jan Arnouts tijdens het Europese kampioenschap biljarten in Terneuzen. Maar toch maakte de jeugdige bil jarter uit Etten-Leur indruk in het veld van routiniers, waarin tenslotte de Belg Ludo Dielis de sterkste bleek. UTRECHT/DRONTEN - De FNV heeft het kabinet „ern stig" gewaarschuwd geen loonmaatregel te nemen. Op het CDA-congres, zaterdag in Dronten, had CDA-fractielei- der Lubbers een dergelijke in greep bepleit. Volgens FNV- loondeskundige Drabbe zal de vakbeweging zich fel tegen een eenzijdig gericht overheidsin grijpen verzetten. Ook PvdA-leider Den Uyl ziet mets in een loonmaatregel. Hij vindt een looningreep pas rechtmatig, als tegelijk de kortingswetjes worden inge trokken. Dat zijn wetjes die de korting op de ambtenarensa larissen, die van de trendvol gers en op de sociale uitkerin gen regelen. CDA-fractieleider Lubbers wil toch, dat de regering in grijpt in de loon- en inkomens vorming als het alsnog maken van strakke afspraken met de sociale partners niet lukt. Hij waarschuwde zaterdag als- volgt het kabinet: „De inter nationale economische baro meter staat weer op storm. De regering behoort dat als eerste te zien. In een situatie waarin de inflatie scherp omhoog gaat en de activiteiten omlaag, kan een regering niet neutraal blij ven - toe blijven kijken. Ze zal iets moeten doen." Premier Van Agt zei op het congres, dat het kabinet zich, nu het sociaal akkoord „op het nippertje" niet tot stand is ge komen „beraadt over de gevol gen van zijn eigen verant woordelijkheid in deze hoogst belangrijke zaak". NIJMEGEN - De Nijmeegse theoloog prof. dr. E. Schille- beeckx is matig tevreden over zijn gesprek met theologen van de Romeinse congregatie voor de geloofsleer. Inzet van dat twee dagen durende gesprek was zijn boek „Jezus, het ver baal van een levende." Volgens Schillebeeckx is tij dens dat gesprek het woord „ketterij" niet gevallen. Het gaat volgens hem om verschil lende uitlegmogelijkheden van zijn boek. Over enkele maan den zal de paus het definitieve uitslag van het „onderzoek" bekrachtigen. (Zie verder pagina binnen-buitenland 2) Abonnee mevr. A. Jansen-Smeulders uit Waspik: „Als men de 65 gepasseerd is, zijn superlatieven niet meer in onze vocabulaire aanwezig. Dat wil echter niet zeggen dat wij senioren geen waardering kunnen opbrengen voor al wat er zo omgaat, en ons al of niet bevalt. De Stem is zo'n object. Gewaardeerd en vaak bewonderd om zijn veelzijdigheid. En wat mij bijzonder bevalt: de beschaafdheid, keurig netjes, nergens op een laag peil. Stad en Streek steeds overzichtelijk en plaatselijk nieuws altijd aan bod. Al moet dan de leesbril altijd in de buurt liggen, missen kunnen we hem niet, De Stem." DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND NIEUWE ABONNEE-BON: Ik geef hiermee op als nieuwe abonnee Naam Adres Postcode/Plaats Betaalt: 0 14.43 per maand Of: 0 42.95 per kwartaal Hij/zij ontvangt De Stem eerst 2 weken gratis Opgegeven door abonnee Naam Adres Postcode/Plaats. Als kado ontvang ik graag: 0 Parker jotter of 0 Baddoek. Deze bon in open enveloppe zonder postzegel opsturen naar Dagblad De Stem. antwoordnr 112 4800 VB Breda Bellen kan ook 076-222555

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1