mm SlS Oostenrijk tolereert vrachtverkeer uit EG niet langer \0M GEDWONGEN VERKOPEN TE VERMIJDEN 0 Twintig jaar cel geeist voor afslachten vrouw Gestage toename aids-gevallen Lubbers doet Van Agt geen toezeggingen »u Iriittchen Voorjaar in de bol Grand Prix Zandvoort definitief van de baan 1986 fGaddafï is jood' Handelaar beroofd van goudstaven ZOMER VAKANTIE 10KKAANSE IBERTAPIJTEN 75.- 180.- 375.- 510.- 625.- 750.- DOTHPLEIN - BREDA Ï4666 iOT 205. 1ER '86 BETALEN. I kr VAC ANTI E AAN 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Th. De rest(ook max. 110.000,-) I. U krijgt daarbij van ons 50 1 rente 8,2%. Beide leningen! porwaarden van huurkoopover- Talbot organisatie neemt del Ir haar rekening. DOS 1986,1987, RO VAN PEUGEOT. Merijntje BRIEF OVER KERNCENTRALES SPEELT GEEN BIJZONDERE ROL Benzineprijs weer omlaag ZATERDAG 11 JANUAR11986 Uitslag Stem kerstpuzzel Nederlanders dit jaar massaal naar het buitenland Goedkoop logeren op het Franse platteland Sardinië; ongerept vakantieland René Colthof zet markt zomerhuisjes totaal op de kop Meer aandacht voor trein en pendelbus Vergelijken van prijzen kan geld opleveren I I 14 DAGEN GRATIS I I DE STEM „de 4in1 krant A58 BBi 'Xaliteit met wolmetk tolang de voorraad strekt EENEEMPRIJS! dvoor 600." 8,... eval minstens 3 jaar an 20-22, tel.: 01680-23380. ,i* -- Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen .Kleintje" onder de rubriek „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,.KIeintjes"-rubriek. DE STEM PEN HAAG (ANP) - Oostenrijk is niet lan cer van plan om het zware vrachtverkeer ,ji( landen van de Europese Gemeenschap op zijn wegen toe te laten in de mate zoals I dat nu gebeurt. In tien jaar tijd is het goe- I derentransport per vrachtwagencombina- I tie er met 346 procent toegenomen. Vooral Nederlandse en Duitse transport bedrijven gebruiken Oostenrijk op routes naar Italië, Joegoslavië en landen in het Oostblok. Het vrachtverkeer dat via Oos tenrijk rijdt is de laatste tijd nog drukker gewórden doordat combinaties zwaarder dan 28 ton Zwitserland niet in mogen. Volgens de ambassade heeft het milieu, maar ook de bevolking, ernstig te lijden van het intensieve goederenverkeer. Bovendien kost het de Oostenrijkse schatkist heel wat schillingen aan wegonderhoud. Minister van transport Lacina vindt dat het nu het moment is om in te grijpen in deze situatie. Tijdens de deze week in Den Haag ge voerde besprekingen van de ministers van verkeer van de EG heeft Lacina officieus om medewerking gevraagd voor de tot standkoming van intensiever gecombineerd vervoer, waarbij de vrachtauto aan de Oos tenrijkse grens op een trein moet worden gereden. De ambassade verklaarde dat die medewerking noodzakelijk is om de EG- landen vrije doorgang door Oostenrijk te garanderen. De werkgevers in het internationaal wegtransport vinden dat minister Smit als voorzitter van de raad van ministers van verkeer namens de EG een financiële toe zegging moet doen voor bij voorbeeld de bouw van terminals waar vrachtwagens op treinen kunnen worden gereden. Verzekering van hypothee! Van onze Haagse redactie [DEN HAAG (ANP) - Er komt een verzekering poor woonlasten. Als de regering akkoord gaat nog dit jaar. Met de verzekering kunnen huiseigenaren zich voor en aantal jaren indekken tegen woonlasten die te hoog zijn voor hun inkomen. Introductie van een der gelijke verzekering wordt bepleit in een rapport dat [staatssecretaris Brokx aan de Tweede kamer heeft aangeboden. Verantwoordelijk voor dit |rapport zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Baad voor Onroerende Za ken, de Vereniging Eigen Huis, de bemiddelende organen voor [gemeentegarantie en het mi- tisterie van Volkshuisvesting :el£. In het werkstuk staat ook jdat er een landelijk fonds voor [gemeentegarantie moet ko nen. Dat had Brokx in 1984 al [aangekondigd. Oprichting van een fonds en istelling van een woonlasten- jverzekering zijn ingegeven Lelijkheden: 1% van de koopprijs (en dat kan I I van uw huidige auto). Voor dt I en renteloze lening met'n maxi- ili 1986 rekent u af. It nog tot 11 januari 1986.) geot Reparatie Overeen- :emt u het zekere voor het latief lage kosten bent u na irantieperiode van twaalf ee jaar verzekerd tegen ratiekosten. breken, anders dan door aan vitale mechanische erdelen van uw auto, beta- ng. Dus als u nü een Peu- zékerdatutotl989 nooit kosten komt te staan. oil geloos genieten van uwl een onderdeel van heil Zekerheidspakket stan l garantie; daarbij gratis! hulpverlening bij onver jaar lang, dag-in-dag uitf ireciese voorwaarden vef| meer. aat 23a, tel.: 01170-2255. Beneluxweg, tel.: 01620-2215ÖJ 01650-36328/36450. Reinierstraat 3, tel.: 01670-66'j RUZALEM (AFP) - Kolonel Gaddafi heeft een joodse moe der. Dit opzienbarende nieuws jtaat in Evret Chabbat, een irthodox-joods weekblad dat Jeruzalem verschijnt. Het plad baseert zijn bericht op getuigenverklaringen van uit uibië naar Israël geëmi- erde joden. „In Libië woonden twee j on- |ge, mooie joodse meisjes, Ze- nirada en Razellalah. Hun ^ader stierf in de kracht van pijn leven. Op een dag deed Jjeik Ibn Linji hun dorp aan en nam hij de mooie Zemirada Taee, Met haar vestigde hij fich in een oase niet ver van de pbisch-Tunesische grens, paar zij leefden en kinderen tregen. De oudste zoon van iemirada is niemand anders ten kolonel Muammar Gad- Als dit verhaal, dat zo uit de ï>rookjes van 1001 nacht af- romstig lijkt, waar is, is de Li- jische leider een jood, omdat 'e rabbinale wet bepaalt dat sen zoon van een joodse moe- Ier zelf jood is. (ADVERTENTIE) ook sterk in gebruikte personenwagens- en exclusieve modellen Kom kijken bij armanweg 21, tel.: 01150-120 andpoortstraat 4, tel.: 01176-1^ \l RALLY'S 1985 S Idi-jood door de grote stroppen die het rijk en de gemeenten in het re cente verleden hebben gele den, doordat veel huiseigena ren hun hypotheek met ge meentegarantie niet meer konden betalen. In 1975 moes ten 22 woningen worden ver kocht vanwege financiële nood van de eigenaren, in 1984 was dat aantal opgelopen tot 2487. Bij verkoop door de bank van een woning met gemeen tegarantie moeten rijk en ge meente elk de helft betalen van de schuld die meestal overblijft. Juridisch blijft de huiseigenaar weliswaar aan sprakelijk voor die schuld, maar in de praktijk valt er voor de overheid in de meeste gevallen niets meer te halen. Voor instelling van een woonlastenverzekering is het nodig dat het rijk eerst vast stelt welk deel van het inko men een huiseigenaar aan zijn huis kwijt mag zijn. Bij een plotselinge daling van het in komen of een stijging van de hypotheeklasten, vult de ver zekering gedurende een aantal jaren het verschil aan tussen de werkelijke kosten en het normbedrag dat bij het inko men past, zo is het plan. Bij het fonds voor gemeen tegarantie is het de bedoeling dat alle gemeenten een bij drage storten waaruit even tuele stroppen kunnen worden gefinancierd. Of het rijk ook daarin mee zal doen, en in welke mate, is nog niet be kend. Tevens zullen de voor waarden voor gemeentega rantie voor het gehele land ge lijk worden. Thans stelt elke gemeente haar eigen regels. CDA en WD hebben vorig jaar in een motie uitgesproken dat het intergemeentelijk risi cofonds op 1 april in werking moet treden. Hartje winter en een ooievaarskoppel lijkt het voorjaar in de bol te hebben. In het ooievaarsbui- tenstation in Herwijnen gooien een mannetje en een vrouwtje met klep perende snavel de kop achterover. Een liefdesritueel dat meestal begint als het volop lente is. Wie weet hebben we het ergste van de winter gehad. - F0T0 ANP Van onze correspondente MIDDELBURG - Voor moord met voorbedachte rade op een 28-jarige vrouw in Terneuzen eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Middel burg tegen de 34-jarige Duit ser H.B. een gevangenisstraf van 20 jaar. B. had de vrouw op 30 sep tember die avond in een café aangesproken, nadat hij haar een week tevoren voor het eerst had gezien. Hij volgde haar ten slotte naar haar wo ning, waar hij binnendrong, om haar vervolgens, aldus het OM 'letterlijk af te slachten'. Het slachtoffer werd later door een zuster, badend in het bloed gevonden. Omtrent het motief tot de daad tast justitie nog steeds in het duister. B. Beperkte zich tijdens de in to taal 23 verhoren tot de beken tenis dat hij de vrouw inder daad heeft vermoord, maar dat hij verder geen commen taar wenste te geven. Stille ge tuigen bevestigden, na inten sief onderzoek, de schuld van B., zoals die door het OM be wezen werd geacht. De 49-jarige Spanjaard S.V. (eveneens uit Terneuzen) hoorde een gevangenisstraf tegen zich eisen van 8 jaar voor doodslag op zijn ex-echt- genote en haar'vriend op 27 september. Het Openbaar Mi nisterie acht een moord met voorbedachte rade niet bewe zen, omdat tijdens het onder zoek bleek dat V. het wapen waarmee hij beide slachtof fers om het leven had ge bracht, had aangeschaft om dat hij zelf door een landge noot werd bedreigd. V. Zou de vier dodelijke ko gels uit zijn revolver hebben afgevuurd omdat zijn ex-echt genote nogmaals te kennen had gegeven dat hij zijn kin deren nooit meer te zien zou krijgen. Beide slachtoffers be vonden zich in een auto toen de kogels werden afgevuurd. Zie ook regio-gedeelte Van onze sportredactie ZANDVOORT - Er wordt dit jaar in Nederland geen Grand-Prix voor formule I-auto's gereden. De wed strijd, die voor zondag 31 augustus op de agenda stond, is van de internatio nale kalender geschrapt. Dit maakte de persdienst van het circuit van Zand voort gisteren bekend. De gebrekkige accom modatie van het circuit wordt ais hoofdoorzaak aangewezen. Nogal wat voorzieningen (politie, pers, rode kruis) van het circuit zijn onder de maat. De maatschappij, die het circuit exploiteert ziet voorlopig af van investe ringen om de accommoda tie te verbeteren, mede omdat de provincie Noord- Hollarid een aantal eisen stelt met betrekking tot geluidshinder. Het circuit voert onder handelingen met de ge meente over de afsluiting van een veertig-jarig pachtcontract. Tevens maakt de gemeente een plan ter verbetering van de accommodatie. Als ge volg van het schrappen van de Grand-Prix zal de circuit-directie de ge meente verzoeken voor 1986 de pachtsom van met 400.000 gulden te vermin deren tot 300.000 gulden. Sinds 1948 zijn er 34 for mule-I wedstrijden op Zandvoort gehouden. Zie verder Sport 2. GENEVE (UPI) - Het aantal mensen in Europa dat met het do delijke aidsvirus besmet is, stijgt snel. De toename is het sterkst in West-Duitsland, terwijl Nederland vorig jaar één a twee nieuwe gevallen per week registreerde. Dit staat in een rapport dat de Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) heeft uitgegeven. De meeste nieuwe gevallen, gemiddeld vijf a zes per week, werden gemeld uit West-Duitsland, aldus de in Genève geves tigde WHO. Na de Duitse Bondsrepubliek komen Groot-Brit- tannië met drie a vier per week en Italië met,twee per week. Uit Nederland, België, Spanje en Zwitserland kreeg de WHO één a twee nieuwe meldingen per week binnen. Aan het kort geleden opgestelde WHO-programa voor de cen trale registratie van aids-gevallen doen in Europa 21 landen mee. Van deze 21 hebben er tot dusver vijf'geen besmettingsge- vallen gemeld. In de 16 andere landen is het aantal geregi streerde gevallen in een jaar tijd ruim verdubbeld: van 559 eind oktober 1984 tot 1.573 eind september 1985. Van een onzer verslaggevers BREDA - De 56-jarige handelaar M.H.K. uit Ulvenhout is gis termiddag op de parkeerplaats van motel Vianen beroofd van acht zogeheten broodjes goud ter waarde van 250.000. Een ne gende broodje moest de dader in de haast achterlaten. M.K. was samen met zijn compagnon, beiden handelen op be scheiden schaal in goud, op weg naar een zakenrelatie. Zij stop ten voor een lunch in het motel. Toen beide mannen rond een uur het gebouw verlieten spoot een onbekende hem op het par keerterrein traangas in zijn ogen. Direct erna ontstond een wor steling. Ten gevolge hiervan brak het handvat van het diploma tenkoffertje met de broodjes goud. Het koffertje ging open en de overvaller wist acht broodjes mee te pakketj. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Premier Lubbers zal de Brabantse commissaris van de Koningin, mr. A. van Agt geen toezegging doen over de vestiging van een of meer kerncentrales op Moerdijk. „De brief zal worden mee genomen in de overwegingen voor besluitvorming", aldus drs. G. Lörtzer, woordvoerder van de premier gisteren des gevraagd. De Rijksvoorlichtingsdienst erkende gisteren dat Van Agt aan Lubbers een persoonlijke brief heeft gericht waarin de Brabantse bestuurder op nieuw een klemmend beroep doet op het kabinet Moerdijk aan te wijzen als de vesti gingsplaats voor kernvermo gen. De brief volgt op eerdere correspondentie tussen Van Agt en Lubbers midden verle den jaar. Ook toen maakte Van Agt in niet mis te ver stane bewoordingen duidelijk de bouw van kerncentrales in Brabant te willen. Dit laatste onder meer om de financiële problemen van Moerdijk te verlichten. Dat Van Agts nieuwe brief belangrijk zou zijn voor de be sluitvorming in het kabinet is niet erg waarschijnlijk. Bij de Rijksvoorlichtingsdienst heet het dat „er toch in de eerste plaats een voorstel van Econo mische Zaken" moet komen. „Daarin zullen alle relevant en niet-relevante aspecten wor den meegenomen, ook de op vattingen van Van Agt. Deze brief speelt daarin geen bij zondere rol", aldus RVD-di- recteur Lörtzer. Het kabinet zal naar in Den Haag wordt aangenomen niet eerder dan over drie weken, eind januari, een besluit ne men over de vestigingsplaat sen van de kerncentrales. Aanvankelijk was er rekening mee gehouden dat een beslis sing volgende week zou vallen. Kringen rond het kabinet we ten te melden dat Economische Zaken en het ministerie van Milieu en ruimtelijke orde ning het in grote trekken wel eens zouden zijn. De eerder gesignaleerde meningsver schillen tussen Van Aardenne en Winsemius zouden van de baan zijn. De aanwijzing van een lo- katie voor de opslag van het radioactieve afval uit onder meer de bestaande centrales is nu ook uitgesteld. Rond 24 ja nuari zal de zogeheten mi lieueffectrapportage worden vastgesteld. Een beslissing over de lokatie, waarvoor Borssele en Moerdijk goed scoren, volgt dan niet vóór be gin februari, aldus melden in gewijden. ROTTERDAM (ANP) - De prijzen van super- en normale benzine, alsmede die van die sel en huisbrandolie, gaan maandag als gevolg van met name dalingen van de note ringen op de internationale markt van olieprodukten om laag. Super- en normale ben zine worden 2 cent per liter goedkoper, diesel en huis brandolie 2,4 cent per liter. Communistenjacht populair onderwerp Hollywood-films Terugspoelen: nieuwe rubriek over tv en radio Boeken van Warren, Isherwood, Toonder, Fallaci en anderen Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee ai melden en de pen zal u worden toegestuurd. NIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal D 23,60/maand I DE'NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT '^lellen kan ook: 076-236911. Datum van aanmelding: Naam: Adres: m/ Postcode: Woonplaats: Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stenig Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1