Spoedtransporten bloed naar Zeeland in gevaar VERWACHTING BRUSSEL:NA FRANSE VERKIEZINGEN Koninklijk paar in India riittchen rüttcHen Cr .Iiilliii Kabinet verlaagt specialistentarieven UIKE PEN VOOR 'N STEM FAN Graf van King Kong wellicht geopend W erkgelegenheid in de bouw kan Ta 8 stijgen PvdA-twijfels over prijs atoomstroom ROADSTER 0 Merijntje MENINGSVERSCHIL OVER UITVOERING 'GENERAAL AKKOORD' Goedkoop auto huren Rekruten naakt in vrieskou met een KLEINTJE in 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 ZIEKENHUIZENVERBIJSTERD 'Dollarkoers niet verder naar omlaag' BRUSSEL - In EG-kringen in Brussel wordt er rekening mee gehouden dat begin april een herwaardering zal plaatsvinden van de mun ten van het Europees Monetair Systeem. run van dijnsen beveiligingen bv Werkgevers in metaal eisen loonmatiging Bezetters Hartkerk naar Rome 076-227.295 WOENSDAG 15 JANUAR11986 Onderzoek bevestigt Wallraffs ervaringen Rotterdamse Zesdaagse 'gerenoveerd' Benzine weer goedkoper Inieuwe abonnee j 14 DAGEN GRATIS I I DE STEM „de 4in1 krant irt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke omdat negen van do tlon Stem-tozers on -lezeresssen m week uit In onze ,.KIelnt|es"-kolommen kijkt of er Iets hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden klelntles lezers. DE STEM Van een oneer verslaggevers MIDDELBURG - De medi sche wereld in Zeeland vreest ernstige gevolgen van een ver bod dat de Bloedbank te Dor drecht is opgelegd om een si rene of zwaailichten te voeren bij spoedeisend transport van :d naar de Zeeuwse zieken huizen. Zeeland is aangewezen op deze Bloedbank van het Rode gruis, die de tijdige levering Mn bloed en bloedprodukten nu niet meer in alle gevallen kan garanderen. De bloedbankdirectie heeft de verantwoordelijkheid hier voor in handen van de ver- keersinstanties gelegd. Het verbod is opgelegd door de of ficier van justitie, die het voe ren van signalen tot 1 januari j.I. oogluikend toestond. De medische staf van de zieken huizen op Walcheren heeft in middels verbijstering over de zaak uitgesproken. De specialisten voorzien 'even onvermijdelijke als on nodige calamiteiten in hun ziekenhuizen'. Ze wijzen op de grote afstand tussen Dor drecht en Walcheren.- Volgens medisch-directeur H. Sybe- sma van de bloedbank komt het gemiddeld zo'n 2 keer per maand voor dat spoedvervoer naar Zeeland noodzakelijk is. In sommige gevallen Kan men van politiebegeleiding gebruik maken, maar dat vindt men bij de bloedbank een oplossing vol haken en ogen. Zo houdt de begeleiding van de gemeente politie te Dordrecht bij de ge meentegrenzen op. Er moet dan weer gewacht worden op verdere begeleiding door de rijkspolitie. Zie ook De Stem van Zeeland ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Peper van Rotterdam moet beslissen over het verzoek van de Haarlemse mevrouw Thöne om het graf van de dubbelspion Chris Linde mans (King Kong) te ope nen voor een onderzoek. De Haarlemse was in de oorlog lid was van een ver zetsgroep die door King Kong aan de Duitsers zou zijn verraden. Zij wil een einde aan de onzekerheid of het wel Lindemans is die in het graf begraven ligt. De mo gelijkheid bestaat dat .Lin demans na zijn gevangen neming is gevlucht met be hulp van inlichtingendien sten. Gulden en mark omhoog rdent Van onze correspondent WASHINGTON - „Ik heb de persoonlijke in druk opgedaan dat de Amerikaanse regering de koers van de dollar niet verder wil laten zakken". Dat zei gisteren minis ter Ruding van financiën die in Washington heeft gesproken met zijn Ame rikaanse collega Baker en met de voorzitter van de Federal Reserve Board, Volcker. Ruding is zelf ook geen voorstander van een ver dere daling van de dol larkoers. „De dollar zal, ten opzichte van de Euro pese munten, niet verder móeten dalen. Te snelle schokken zijn niet goed voor de internationale handel". Ruding is in Washing ton als voorzitter van de Interimcommissie van het Internationale Mone taire Fonds. Hij heeft met het IMF en de Wereld bank o.a. gesproken over het zogenoemde Baker plan, dat voorziet het te rugbrengen van de enorme schulden van vooral de Latijnsameri- kaanse landen. Van. onze correspondent De kans wordt groot geacht dat de gulden en de Duitse mark opgewaardeerd zullen worden en dat alle andere EMS-munten. wellicht met uitzondering van de Deense kroon, in waarde zullen verminderen. bestrijding het in de Bondsre publiek veel beter. Het was duidelijk dat de pariteit tussen Bonn en Parijs herzien moest worden in het nadeel van Frankrijk. Maar met kunst grepen, zoals systematische ondersteuning, werd de franc in stand gehouden. Volgens ingewijden in het ËG-circuit bestaan er voor de periode na de Franse verkie zingen nu twee scenario's: een devaluatie van de Franse franc, waarbij de vraag ge steld wordt in hoeverre de an dere munten zich zullen ge dragen; of een eenzijde reva luatie van mark en gulden van ongeveer 4 procent, op afstand gevolgd door de Deense kroon. De laatste operatie zou een de valuatie van de Franse frarió min of meer verhuiler., ie; 5 waarop de binnen het EMS eri Europa toch invloedrijke Mit terrand bij voorkeur op aan zou willen sturen. In het laat ste geval, indien er geen sprake is van een totale her schikking binnen het EMS, heeft Nederland zijn beden kingen. De Bondsrepubliek heeft ruimte voor een revaluatie van 4 voor de mark. Maar Nederland aarzelt, net als bij de laatste grote monetaire operatie op 20 maart 1983, waarin het de Bondsrepubliek volgde, maar wel op een kleine afstand, om de Bondsrepu bliek nu achterna te gaan. Het terugschroeven van de con currentiekracht op het mo ment waarop de inleveringen in Nederland juist wat inter nationale concurrentie betreft hun vruchten beginnen af te leveren, lijkt de Nederlandse regering niet logisch. Niette min zal neerwaartse- en op waartse druk op respectieve lijk franc en gulden het gevolg hebben dat de gulden de mark heel dicht moet volgen. Het revaluatie-percentage voor mark en gulden zou op 4 uitkomen. Als geschikte data voor de monetaire operatie worden 5 en 6 april genoemd, als de ministers van Financiën van de EG onder voorzitter schap van minister Ruding in het Twentse Ootmarsum bij eenkomen voor informeel be raad. Die ontmoeting van de mi nisters is de eerste na de alge mene verkiezingen in Frank rijk op 16 maart, de datum die gezien wordt als het moment waarop de centrale Franse bank uit politiek oogmerk de franc niet langer hoeft te on dersteunen. Op de Europese wisselmarkt is men tot dusver redelijk in staat geweest de verzwakking van de dollar te verwerken, maar de Franse franc heeft de druk slechts met kunstgrepen kunnen overleven. Eind 1985 werd al over een devaluatie van de Franse franc gesproken, maar presi dent Mitterrand wist dit te voorkomen, omdat hij het zich niet kon permitteren om, sinds hij in 1981 aan de macht kwam, voor de vierde keer in successie de franc te laten kel deren. Ondanks de verdere libera lisering in Frankrijk deden economische groei en inflatie- AMSTERDAM (ANP) - De vooruitzichten voor 1986 geven san dat de meer voorspoedige ""ij van zaken in de Neder- Ise economie nu ook de bouwnijverheid heeft bereikt. In het bijzonder komt dit tot uitdrukking in de toename (ADVERTENTIES) ook sterk in gebruikte personenwagens- en exclusieve modellen Kom kijken bij Personenwagens 076-653950 5_orgvlietstr, 1, Breda Koude oorlog van de utiliteitsbouw (kanto ren, fabrieken). De stijging be droeg in deze sector 16 procent. Dit zei directeur drs A. Buur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) dinsdag op de jaarlijkse bij eenkomst voor de bouw, waar het EIB zijn licht over het nieuwe j aar laat schij nen. Het instituut voorspelt dat er dit jaar negen procent meer zal worden gebouwd dan vorig jaar. Dat komt overeen met een een bedrag van ruim acht tien miljard gulden tegen ruim 16,5 miljard in 1985. Buur verwacht dat de werkgelegenheid dit jaar met zeven tot acht procent zal toe nemen als gevolg van de pro- duktiestij gingen in de ver schillende delen van de bouw sector. f ADVERTENTIE) w Tel. 076-223822* Koningin Beatrix en Prins Claus zijn gisteren oegonnen aan een bezoek van negen dagen aan India. Zij werden offi cieel verwelkomd door premier Rajiv Gandhi en zijn vrouw Sonja. - foto ap Zie ook pag. 5: 'Staatsbezoek is geen formaliteit' Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De PvdA Tweede Kamerfractie blijft grote twijfels houden over de kostprijs van nucleair opge wekte stroom uit Borssele. Dat blijkt uit een lange reeks nieuwe vragen van het PvdA-Kamerlid Zijlstra aan minister Van Aardenne (Eco nomische Zaken). Hij wil weten hoe de prijs ontwikkeling in de periode '74/86 is geweest, wat de oor spronkelijke investeringskos ten voor de kerncentrale wa ren en welke investeringen, sinds die tijd nog zijn gedaan. Nieuwe stof voor twijfel vindt Zijlstra in de begroting '86 van de PZEM, waar zij stelt dat er een 'verkrapping' plaatsvindt in het prijsver- schul tussen nucleaire (ura nium) en conventionele (kolen, gas, olie) brandstof. Daarnaast heeft Zijlstra be hoefte aan nieuwe informatie over de kosten van ontmante ling van de bestaande kern centrale in Borssele en over de kosten van tussen- en eindop- slag van het hoog radio-ac tieve kernsplijtingsafval, dat vrijkomt bij opwerking van de bestraalde splijtstofstaven uit Borssele in de opwerkingsfa briek in het Franse Cap la Ha gue. Dit kernsplijtingsafval komt na 1990 naar Nederland terug. Van Aardenne heeft steeds beweerd dat de kostprijs van nucleair opgewekte elektrici teit rond 7,8 cent per kilowatt uur zal bedragen. Zijlstra is er steeds van uitgegaan dat wan neer alle kosten worden mee gerekend (van uraniumwin- ning tot en met de ontmante ling van de centrale en de eindopslag van al het be straalde materiaal) kernener gie financieel niet kan concur reren met energiedragers als kolen, olie, gas en duurzame bronnen. DEN HAAG - De vereniging van werkgevers in de metaal - en elektrotechnische industrie FME wil een tweejarige cao voor de grootmetaal. Matiging van de loonkosten en een versoepeling van de ar beidstijd moet het uitgangs punt zijn. Dat blijkt uit de cao-voor stellen die de FME gisteren heeft gepresenteerd. Een eventuele arbeidstijdverkor ting op basis van 104 uur per jaar, noemde voorzitter Ter Hart 'onbespreekbaar en cata strofaal'. BREDA - Strijders voor het behoud van de be zette Heilig Hartkerk in Breda zijn naar Rome vertrokken om een laat ste poging te doen de kerk open te houden en afvoeren van de inventa ris te voorkomen. Dat bleek gistermid dag tijdens het tweede kort geding van het kerk bestuur tegen de bezet ters. UTRECHT (ANP) - De Lande lijke Specialistenvereniging (LSV) overweegt het in juli 1984 met het kabinet gesloten 'generaal akkoord' op te zeg gen. Aanleiding zijn menings verschillen over de uitvoering ervan. Die hebben ertoe geleid dat staatssecretaris Van der Reij- den (WVC) de LSV nu heeft laten weten dat hij plannen heeft voor een algemene ver laging van de specialistenta- rieven. Het generaal akkoord hield onder meer in dat de specialis ten van 1984 tot en met 1986 jaarlijks 55 miljoen zouden in leveren en dat deze in totaal 165 miljoen gulden mocht wor den gebruikt om jonge specia listen aan de slag te helpen. Staatssecretaris Van der Reijden en de LSV verschillen van mening over het bedrag dat inmiddels op de inkomens van de specialisten is bezui nigd. Ze zijn het evenmin eens over het aantal specialisten dat dankzij het generaal ak koord door 'inschikken' van al gevestigde specialisten werk heeft gekregen. Dat zouden er uiteindelijk vijfhonderd moe ten worden. Volgens de staatssecretaris zijn er tot nu toe zestig specia listen bijgekomen, volgens de LSV ongeveer tweehonderd. Ze berekenen ook het door de specialisten ingeleverde be drag verschillend. De staats secretaris komt tot de slotsom dat er sinds de ingangsdatum van het akkoord enkele tien tallen miljoenen te weinig zijn bezuinigd, terwijl volgens de LSV het streefbedrag wèl is gehaald. Het verschil zit in de vraag wat wel en wat niet van de 165 miljoen mag worden 'afgetrokken'. De LSV heeft becijferd dat de specialisten er sinds 1981 gemiddeld 70.000 gulden aan koopkracht op achteruit zijn gegaan (28,7 procent). Vanaf 1983 gerekend is er volgens de LSV gemiddeld ruim 30.000 gulden ingeleverd door omzet daling, tariefsverlagingen, ta rieven voor ziekenfondsverze kerden die trapsgewijs relatief afnemen en een niet gecom penseerde stijging van de praktij kkosten. De LSV is woedend over de aankondiging van nieuwe ta riefsverlagingen in 1986. Ze houdt morgenavond een extra algemene vergadering om zich met de leden over de nu ont stane situatie te beraden. (ADVERTENTIES! Alle prijzen incl. 100 km. vrij: o.a. Ford Fiësta 19,-p.d.,OpelKadett 29,- p.d., Ford Sierra 39,- p.d., Opel Rekord 45p.d., Ford Gra nada 49,- p.d., Mustang/Rover 79,- p.d., Mercedes 280S 198,- p.d. Speciale weekendtarieven. Bussen: VW, Toyota, Mercedes, v.a. 37,- p.d. prijzen exci. BTW AUTOVERHUUR B V Wilhelminasinge! 46 Breda filialen: Arnslerdam/Breda/Oen Bosch/ Rotterdam/Tilburg/Utrecht. Giinter wallraff heeft niet overdreven. Uit een onder zoek van het ministerie van Arbeid van Nordrheinland- Westfalen is gebleken dat er bij de firma's die perso neel aanbieden inderdaad zulke erbarmelijke toestan den heersen als Wallraff beschrijft in zijn boek 'Ganz Unten'. Zie De Stem Achtergrond Een consequent doorge voerde koppeling van een wegrenner aan een baan renner, een toename van het aantal jachten op een dag, derny-wedstrijden met een individueel klassement, een proloog in de vorm van een koppeltijdrit over drie kilometer met aflossing, en Fransesco Moser als grote trekpleister. Met deze ele menten, waarvan hij zelt veel verwacht, wil directeur Peter Post 'zijn' Rotter damse Zesdaagse nieuw leven inblazen. Zie De Stem Sport UTRECHT (ANP) - Bij het 17e pantserinfante- riebataljon in Oirscho- theeft zich opnieuw een 'vernederend staaltje van intimidatie' voorgedaan. Een aantal rekruten moest zich buiten in de vrieskou naakt opstellen om de militaire kledij te passen. Dat heeft de Al gemene Vereniging Ne derlandse Militairen dinsdag bekend gemaakt. Volgens de AVNM moesten 30 rekruten vo rige week naar een kle dingmagazijn in Vught. Buiten het magazijn werden zij door hun meerderen gedwongen zich geheel te ontkleden om de spullen te passen. Volgens het ministerie van Defensie is het ver haal juist. 'De wagens waarin de soldaten terug zouden gaan naar Oir- schot waren vies, dus de dienstplichtigen moesten van kleding wisselen: van het nette pak in een werkpak', aldus een woordvoerder. 'Dat is na tuurlijk dom en het had, zeker gezien de weersom standigheden, niet mogen gebeuren'. ROTTERDAM (ANP) - De prijzen van van super- en nor male benzine gaan morgen als gevolg van dalende noteringen op de markt van internatio nale olieprodukten met één cent omlaag. De adviesprijzen worden dan respectievelijk 1,67 gulden per liter (super) en 1,62 gulden per liter (normaal). Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. I Naam en voorletters: Adres: B Postcode: I Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand I DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT ZN KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112; 4800 VB BREDA. ^Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1