F t f<4 ENORME DOORBRAAK PvdA ul >i 0 rüttchen 'Niet altijd even fotogeniek' UIKE PEN VOOR 'N STEM FAN MASSALE ANNULERINGEN DOOR TERREURDREIGING IN ONS LAND GALAXY 2 Kabinet komt met eigen voorstel over euthanasie Casino Putte biedt ton aan gemeentebestuur Ie anders? Merijntje In 1990 half miljoen werklozen Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummer^JMjJO kkeren. c. Zeshonderdzestig ïtstellend idee [rtegenwoordiger in jen kunt u nu profite- jfenkans bent u wel len Bel 020-86 73 51 lurt. gemeenti OPINIECIJFERS WIJZEN OP ENORME WINST VOOR OPPOSITIE IaMSTERDAM - Nederlandse reisorganisaties Lorden overspoeld met annuleringen van rei len, die Amerikanen van plan waren naar Ne- Iderland te ondernemen. De hoteliers in Am sterdam komen in een voorlopige raming tot ■de conclusie dat er al tienduizend overnachtin gen zijn afgezegd. Prijs van [benzine |weer omlaag GALAXY SPECIAL EVE ERKOOP BOMEN rüttchen ook sterk in 19&bruikte bestel len vrachtwagens kom kijken bij: Overvallen Oosterhouter overleden Kabinet: Nog geen besluit kerncentrales VOOR TERUGKEER NAAR GRENSDORP ZATERDAG 18 JANUAR11986 Nederlands ski-lyceum in Aitenmarkt 'Mama is boos' in Kaatsheuvel 14 DAGEN GRATIS DE STEM „de 4in1 krant ietstekoap aan te bieden? Met een ..kleintje" In De Stem heeft u absoluut het meeste succes, immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM liióste jaargang Van onze Haagse redactie I HAAG - De PvdA staat gigantische verkiezings- jst te wachten in de provin- j ^oord-Brabant, Limburg I Gelderland. In de drie zui- j-lijge provincies wordt de jvdA bijna de helft groter. Dei CDA gaat er bijna 6 om lig, de VVD 5 en in Gelder- mi zelfs 9 Dat blijkt uit de .„«te NIPO-cijfers, die gis- LjvoihI door de AVRO-tv l,trien gepubliceerd. I pe opiniecijfers, die lande- L het beeld van vorige opi- Lpeilingen - forse winst voor PvdA, fors verlies voor WD, tschéiden winst voor CDA en D66, de zittende coalitie op rond 75 zetels - bevestigen, la ten vooral regionaal enorme verschuivingen zien. Volgens NIPO-onderzoeker drs. Ger Schild zijn de meest in het oog springende gege vens ten opzichte van de Ka merverkiezingen in '82 het verlies van het CDA in de zui delijke provincies (deze partij blijft in het noorden en oosten stabiel en wint in het westen), de enorme winst van de PvdA in het zuiden en het giganti sche verlies van de VVD in de oostelijke provincies. Opval lend is verder het verlies van D66 in Zeeland, Brabant en Limburg. Deze partij, die bijna overal elders op winst staat, zou in het zuiden 2,8 pro cent verliezen. PvdA-voorzitter Max van den Berg verklaarde gister avond in een eerste reactie verheugd te zijn over de en quête-uitkomsten: „Voor mij staat vast dat het CDA hier mee de rekening gepresen teerd krijgt voor zijn a-sociale beleid op sociaal-economisch gebied en wat Brabant betreft, voor het feit dat het CDA, met de kruisraketten en de kern centrales, van deze provincie één groot vuilnisvat maakt". Volgens Van den Berg ver liest de VVD weinig aan de PvdA, maar loopt de verschui ving - vooral ook in de ooste lijke provincies - via het CDA. „De verklaring is, kort gezegd, dat Lubbers een VVD-premier is. Hij wint stemmen op de rechterflank van het CDA, maar verliest aan de linker kant aan ons." Premier Lubbers ver klaarde gisteravond desge vraagd tegenover deze krant, dat de NIPO-cijfers hem niet verontrusten. „Ik lees eruit af, dat de grote verschillen weg vallen. Wij verliezen in het zuiden, waar we traditioneel sterk waren, en we winnen in de Randstad, waar de PvdA traditioneel sterk was. Zo be zien is er sprake van een logi sche ontwikkelingsgang." Volgens Lubbers zijn de plaatsing van de kruisraket ten in Woensdrecht en de ver moedelijke bouw van een kerncentrale op Moerdijk maar een heel gedeeltelijke verklaring voor de CDA-te- ruggang: „In Limburg verlie zen we net zo hard, en de kie zers daar letten niet op wat er in West-Brabant gebeurt." Zie verder pagina 3 Amerikanen blijven weg Van een onzer verslaggevers Dit is het gevolg van grote publiciteit in de VS rond |de al dan niet vermeende terreurdreiging die met ïame in Nederland zou bestaan. 7 lung van hel bepaalde in artikel 13 van Jrenswaarden binnen zones langs we-1 [burgemeester en wethouders van Ter- |nbare kennis, dat zij voornemens zijn i ne van Gedeputeerde Staten van Zee beken hogere grenswaarden vast te nieuw te bouwen (46) bejaardenwo- I Axelsestraat/van Steenbergenlaan Én houdt verband met het feit, dat g [de geluidbelasting van de gevels vanI en als gevolg van het verkeer op dei Én de Van Steenbergenlaan hoger zal lelijk is toegestaan en het treffen van pan de bron of overdrachtsfeer niet rtio- J peel niet haalbaar is dan wel bezwaren frd ontmoet 1/erzoek aan Gedeputeerde Staten van knaf heden gedurende één maand voor j hnzage ter gemeente-secretarie, afde- s zaken (4e etage), elke werkdag tus- 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.30] purende één maand vanaf heden is een pegenheid eventuele opmerkingen met Jït het ontwerp-verzoek schriftelijk aan fan burgemeester en wethouders ken- \n. Mondeling kunnen opmerkingen ter- Kt worden tijdens een openbare zitting I februari a.s. te 10.00 uur in kame' stadhuis van Terneuzen. 7 januari 1986. irgemeester en ithouders voornoemd, Ockeloen, burgemeester J. van Pagee, secretaris i De Amerikaanse overheid aat niet af om aspirant-toe- risten te waarschuwen en met roe berichten van de zijde [van de Nederlandse poiitie- md dat men onvoldoende middelen heeft om de veilig heid van bezoekers te garan ten, hebben in de VS diepe idruk gemaakt. Maandag hopen de onderne- ners in de reis- en horecawe- tld te beschikken over pre- cijfers, op basis waarvan i samen met de overheid ontwikkeling een halt ipt te kunnen toeroepen. De [ituatie wordt op dit moment p de reiswereld als 'rampza lig'betiteld. „Dit is een hetze. Het gaat 'r Amerikaanse leiders niet 1 het beschermen van hun [ROTTERDAM (ANP) - De ■prijzen van aardolieprodukten liaan weer naar beneden. Die sel, huisbrandolie en petro leum zullen met ingang van 21 nuari per liter vier cent nder kosten en de benzine |toeecent. De prijsdaling vólgt op de paljng op de internationale tarkt. De geadviseerde prij st per liter aan de zelftank- [lUtions bedragen dan: 165 ut voor super, 160 voor nor- aal en 105,8 voor diesel. De prprijs voor huisbrandolie pmt dan uit op 82,05 en die por petroleum op 89,35 cent f'l afname van hoeveelheden ran 1500 liter. De olieprijzen bereikten in W vorig jaar een hoogtepunt. Pie voor superbenzine be- 'r°eg toen 201 cent per liter, fa dalingen en schommelin- Pnwas deze prijs drie maan- geleden uitgekomen op 182 ut. Sindsdien is hij alleen '1 gedaald. reizende landgenoten. Men ge bruikt dit als een voorwendsel om eindelijk te bereiken dat de Amerikanen terwille van de betalingsbalans in eigen land blijven. En met deze stok-om- de-hond-te-slaan lukt dat kennelijk, aldus een zeer geë motioneerde Ingrid Teijema, directrice van Delta Travel Service, een organisatie die zich specialiseert in het orga niseren van reizen voor -Ame rikanen naar Nederland. De massale annuleringen begonnen nadat de Ameri kaanse televisie uitvoerig aandacht had besteed aan de dreiging die met name Neder land betreft. De beelden van politiebond-voorzitter Leen v.d. Linden, die verklaarde dat de Nederlandse politie geen goede beveiliging kan garan deren, zijn van kust tot kust uitgezonden. Onmiddellijk daarna begonnen de telexen annuleringen uit te spugen. Ook de ANVR, de Algemene Vereniging van Reisbureaus in Nederland is gealarmeerd. Directeur G. Couvreur van de ANVR heeft over deze kwestie contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en heeft een enquête onder zijn leden laten instellen om de aard en omvang van de annuleringen te meten. Nederlandse hoteliers wor den verder in toenemende mate door Amerikaanse be drijven, die daar bijeenkom sten of diners organiseren, om extra veiligheidsmaatregelen gevraagd. (ADVERTENTIE) Geopend do. t/m zo. 22.00-04.00 uur. Iedere zondagavond: met gezellige muziek en speciale mixdrank Torenstraat 17 - Breda (ADVERTENTIE) -f- sr en wethouders van Hulst bieden te I POPULIEREN OP STAM. (DIVERSE me' geschiedt inclusief het afvoeren van t et uitfrezen van 89 stobben. sn dienen in een gesloten enveloppe in de linkerbovenhoek van ..inscririjviny brlijk 27 januari 1986 op het gemeente- >ntvangen. htingen zijn verkrijgbaar op afdeling 9®" i ten, tel.: 01140-13555 3n en inschrijfformulieren worden dooj I meentewerken op aanvraag beschikba inuari 1986 lemeester en iouders van Hulst, urgemeester, :.A.W. Jacobs ecretaris, tan Denderen hedrijlswagens 076-877850 Weten die Amerikanen dan waar Nederland ligt? LUBBERS: DEN HAAG (ANP) - Premier Lubbers houdt onverminderd vast aan zijn opvatting dat de werkloosheid in 1990 tot een half miljoen kan worden te ruggebracht. Hij bestreed de opvatting van het VVD-ka- merlid De Korte, die meent dat Lubbers 'veel te optimis tisch' is en de kiezer 'knollen voor citroenen' probeert te verkopen. Na afloop van de wekelijkse vergadering van de minister raad noemde Lubbers het te rugdringen van het aantal werklozen tot 500.000 'een moeilijke, maar wel degelijk haalbare doelstelling'. Hij zei dit streven te zien als een uit daging, waaraan hij wenst vast té houden. „Ik weiger te aanvaarden dat dit niet kan", aldus de premier. Hij vroeg zijn opposanten vertrouwen in de Nederlandse samenleving te hebben. OOSTERHOUT - De 72-jarige Oosterhouter Frans Maas is gis termiddag in een Tilburgs ziekenhuis overleden. Maas werd vo rige week vrijdag getroffen door twee schoten bij een gewa pende overval op zijn woning aan de Oosterhoutse Kastanje laan. De drie Bredanaars, die afgelopen zaterdag zijn gearresteerd, hebben inmiddels volledige bekentenissen afgelegd. Uit de ver horen heeft de Oosterhoutse gemeentepolitie een duidelijk beeld van de toedracht van de overval. Bisschop Desmond Tutu, deze week, op rondreis door de Ver enigde Staten, trekt hier gekke gezichten tegen fotografen in Detroit. „Ik kan nu eenmaal niet voortdurend als een la chende clown voor de camera's poseren", aldus Tiitu. De bisschop was in de VS in het kader van zijn campagne voor steun aan de anti- apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. - fotoap Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet is gisteren niet toegekomen aan zijn voorgenomen discussie over de vestigingsplaatsen voor de min stens twee nieuwe kerncentrales die de komende jaren moeten worden gebouwd. Alleen de onderraad voor ruimtelijke ordening en milieu wijdde er 'een eerste oriënterende ronde' aan, aldus premier Lubbers, die na afloop van de ministerraad zei dat te veel tijd was heengegaan met discussie over de stellingname van het ka binet inzake de euthanasie. De ministerraad komt volgende week op de lokatiekeuze voor de kerncentrales terug en hoopt dan ook tot besluitvorming te komen. Door onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet komt volgende week met een eigen wetsvoorstel inzake euthanasie. Het voorstel, dat niet als wetsontwerp, maar als 'proeve van een ontwerp' naar de Kamer zal gaan, zal in be langrijke mate afwijken van het initiatief-ontwerp dat on langs door D66-Kamerlid Wessel Tuinstra werd inge diend en waarop volgens Lub bers veel is aan te merken. In grote lijnen hinkt het ka binet op twee gedachten. Euthanasie wordt niet toege staan. Wel komen er 'schuld uitsluitingsgronden'. In het voorstel van D66 zijn recht vaardigingsgronden opgeno men. Het kabinetsvoorstel biedt dus aanmerkelijk min der ruimte voor euthanasie. In het tweede spoor neemt het kabinet een duidelijke re latie met het overlijden op. Al leen als er daadwerkelijk een doodsverwachting is en de arts niets meer kan doen, komt euthanasie in beeld. Hoe dat precies geformuleerd wordt, zal komende week blijken. Het voorstel van het kabinet wordt gedragen door alle mi nisters. Maar volgens de pre mier had het hele kabinet lie ver gezien dat er nu helemaal geen wetgeving zou komen. „Je kunt je afvragen of alles al wel voldoende uitgekristalli seerd is. Hebben de vakmen sen -de medici en de recht spraak - de zaak genoeg door dacht?", aldus de premier gis teren op de wekelijkse pers conferentie. Volgens Lubbers kleeft aan wetgeving nu als groot be zwaar dat het nieuwe grenzen oproept. Voor Lubbers staat het daarom vast dat het op dit moment beter is te wachten met wetgeving. Dat het kabi net desondanks een eigen proeve van wet voorlegt, komt omdat er inmiddels het voor stel van de staatscommissie ligt. Daar moet commentaar van de regering op komen. Ook zal het kabinet binnen kort moeten reageren op het voorstel van Wessel Tuinstra. Dat wordt in grote lijnen ge steund door de WD-fractie. WD-fractievoorzitter Nij- pels beschouwt de proeve voor een euthanasiewet die het ka binet op tafel gaat leggen als 'een belangrijk politiek feit en een doorbraak'. De fractie van D66 in de Tweede Kamer vindt het kabinetsstandpunt 'teleur stellend, maar niet geheel on verwacht'. Van een onzer verslaggevers PUTTE - De directie van het voormalige casino in Putte wil perse terug naar dit grens dorp. Ze heeft er 100.000 gul den per jaar voor over om zich daar weer te mogen vestigen. De gemeenteraad van Putte heeft onlangs een brief van deze strekking ontvangen. B en W hebben er nog geen ad vies over uitgebracht aan de gemeenteraad. „Wij hebben zelf geen standpunt bepaald, omdat de raad beslist over het al dan niet ontvangen van gif ten. Vandaar dat we dinsdag eerst maar eens advies aan de commissie vragen", zegt loco burgemeester Louis Buijs des gevraagd. Hij voegt daar heel eerlijk aan toe dat hij het een 'opmer kelijke gang van zaken' vindt. „De gemeenteraad heeft des tijds de regels in de APV vast gesteld (op grond daarvan moest het casino destijds ge sloten worden, red.) en die gel den nog steeds. Zouden we nu ineens wel toestemmen, is dat in feite in strijd met de regel geving. Maar het is uiteraard aan de raad om te beoordelen of er uitzonderingen kunnen worden gemaakt". Wethouder Buijs voegt daar nog aan toe dat de casino-di rectie tijdens hoorzittingen over de vergunningaanvrage wel eens heeft gemeld dat ze bereid is te betalen voor de vestiging van een gokpaleis in Putte. „We hebben hen daarop gezegd dat ze zo'n voorstel zwart op wit moeten doen, omdat de raad erover moet be slissen. Het heeft ons wel ver baasd dat ze het inderdaad ge daan hebben". „Kijk, Putte ligt natuurlijk een stuk dichter bij de grens dan Hoogerheide", zo ver klaart Rob Schaad, een van de medewerkers van het casino in Hoogerheide, het opzienba rende aanbod. Zoals bekend was het Hoogerheidense speel huis voorheen in Putte geves tigd. Schaad wil verder niet veel zeggen over het voorstel van de casinodirectie. „We hebben de gemeente inderdaad deze aanbieding gedaan, maar ver der is het de afdeling van di recteur Mertens. Die vertoeft momenteel echter in Curasao. Vandaar dat ik bijvoorbeeld ook niet kan zeggen wat er in de toekomst met het casino in Hoogerheide gaat gebeuren, mocht de gemeente Putte op ons aanbod ingaan". Schaad geeft het Putse gemeentebe stuur wel de suggestie mee om die 100.000 gulden ten goede te laten komen aan het plaatse lijke verenigingsleven. De raadsvrouwe van de ca sino-exploitanten, mevrouw mr. Boks -Van Ulven was we gens vakantie evenmin voor commentaar bereikbaar. Haar collega, mr. Van Mierlo, die haar zaken waarneemt, was nog niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Wel meldde hij desgevraagd dat het eenieder vrij staat om een bepaalde overeenkomst aan te gaan. „In dit geval zou dat dus een con tract betekenen tussen de ge meente Putte en dè directie van het casino". Meer bedrijfsauto's IN 1985 zijn 27 procent meer bedrijfsauto's verkocht dan in 1984. Het totaal kwam uit op 62.000 nieuwe wagens. Volgens algemeen voorzitter van de RAI Beers is deze scherpe stij ging van de afzet volledig toe te schrijven aan de opleving van de economie. Vooral de verkoop van bestelauto's zit met een toename van 37 pro cent tot 50.000 wagens" op het goede spoor. Duurste schroot in een haven van Rotterdam ligt het duurste schroot van Nederland aan de ketting. Het is de viool gespeciali seerde schepen, die voor de Oosterschelae werd gebruikt. Een koper heeft zich dan ook nog niet gemeld. Twee van Breda Deze week is het 35 jaar gele den dat de doodstraf van Franz Fischer en Ferdinand aus der Fünten omgezet werd in levenslang. Sindsdien zit ten de twee gevangen in De Koepel in Breda. Noord-Jemen Noord-Jemen is een op het oog onbeduidende vlek aan de Rode Zee. waar de sjeiks het vaak nog voor het zeggen hebben. Toch krijgt het land meer en meer belangstelling. In De Stem Weekend leest u een reisreportage. Op het gebied van alpine skiën stelt Nederland nau welijks of niets voor. in het Oostenrijkse Aitenmarkt werd een voormalig hotel gehuurd, dat werd omge vormd tot ski-lyceum. S3 In een restaurant in Kaats heuvel werden opnamen gemaakt voor de nieuwe Nederlandse speelfilm 'Mama is boos', het vervolg op 'Schatjes'. Op de boekenpagina een interview met Roals Dahl: „Kinderen lachen om din gen waardoor wij in verle genheid gebracht worden". Zie Gidsl (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. FNIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: 0 Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand 1 DENIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding s Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. ^Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1