Prijzenoorlog verwacht TARIEFSVERLAGING EEN SUCCES CDA en PvdA: gasprijs op 1 juli omlaag UIKE PEN VOOR 'N STEM FAN 1.49 DE 3.19 79 4.98 98 2.98 2.98 98 1.17 77 g?. 1.47 134 2.15 3.95 Werknemers zwak bedrijf eerder ziek Klokkentoren Onderwijzers weten te weinig van kindermishandeling Angst jaagt migrant naar stembus Foeilelijke stropdassen voor Gaddafi LAGER. Merijntje Passtoors naar het ziekenhuis Walter Planckaert van renner tot ploegleider /indt u gezonde /lees: I. En mals. [vraagt u zicht pn |n van lage Ke maaltijd hutspot D D urt WAREN aaaggi stamppot g boerenkool hutspot •nstick blauw )es HARD LEUK 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers STRAKS VOOR EEN PRIKJE NAAR LONDEN IN 1984/6 MILJARD AAN ZIEKENGELD UITGEKEERD I UTRECHT - De trein wordt dit jaar niet duur der. Dat wil niet zeggen dat op 1 april, de jaar lijkse datum waarop de spoortarieven worden herzien, er helemaal niets verandert. GASUNIE GAAT PRATEN MET VEGIN vraag BUITENLANDERS VREZEN CENTRUMPARTIJ VERZEKERAARS Vliegrampen kostten miljarden 47.000 GEVALLEN PER JAAR Signaleren Vormen COMPUTERS DONDERDAG 23 JANUAR11986 Periodieke onthouding een uitweg Koers pond verder omlaag IN SPAANSE STAD GERONA Inwoner Bavel veroordeeld tot zes jaar Nieuwe abonnee I Woonplaats: 14 DAGEN GRATIS I I I DE STEM „de 4ir»1 krant I A5I aê: ïf R I E S si A gram N T E ruit Panklaar, 500 gram <ilo.. ELTJES am... 335 E E R >mt rongen 1.79 s-535 overheidsmaatregelen nzljde voorbehouden. |anuari 1986 die ..Kleintjes" in De Stem Omdat er zoveel bijzondere en interessante aanbiedingen in staan. Elke dag weer 1 DE STEM JVEDt Van een onzer verslaopeuers SCHIPHOL - Rond het be gin van het vakantieseizoen zal er een prijzenoorlog ont staan tussen zeven lucht vaartmaatschappijen die van Amsterdam op Londen vliegen. De felle concurren tie wórdt veroorzaakt door het feit dat aanzienlijk meer vluchten zullen worden uit gevoerd dan het reizigers aanbod zal stijgen. Dit wordt in luchtvaartkringen verwacht. Het grotere aantal vluch ten is een gevolg van de libe ralisering (de vrijlating) van het luchtvaartverkeer zoals die in 1984 tussen Groot- Brittannië en Nederland bij akkoord werd vastgelegd. Thans is een retourtje Amsterdam-Londen voor ƒ229 te koop. Nu al wordt verondersteld dat het aantal aan reizigers aangeboden vliegtuigstoelen binnenkort zal stijgen met rond de 40 procent, maar dat de vraag naar vliegvervoer tussen Amsterdam en Londen nau welijks met 10 procent zal toenemen. De KLM kijkt volgens woordvoerder N. Harmse de kat uit de boom. „Maar we zullen ons aandeel verdedi gen wanneer dat nodig is." Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Hoe slechter het een bedrijf gaat, hoe eerder de gemiddelde werknemer zich ziek zal melden. De financieel-eco- nomische positie van het bedrijf is wei degelijk van invloed op het ziekteverzuim. Dat concludeert de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in de jongste publicatie 'bedrijfskli- maat en ziekteverzuim'. Van grote invloed op het ziekteverzuim is daarnaast de kwa liteit van het werk, een hoge automatiseringsgraad of een tradi tionele en autoritaire organisatie van het werk. Uiteraard spe len ook de menselijke verhoudingen en de invividuele proble men een belangrijke rol. Maar 40 van het totale ziekteverzuim is te wijten aan de si tuatie binnen het bedrijf zelf. Volgens SMO blijkt de aloude uit spraak, dat elk bedrijf het verzuim krijgt dat het verdient, nog weinig van zijn actualiteit te hebben verloren. SMO baseert zich op een onderzoek van dr. Smulders, die is verbonden aan het TNO in Leiden. De Nederlandse Bond van Gemeente-Ambtenaren maakte gisteren bekend dat gemeenteambtenaren zich vaker ziek mel den dan werknemers in het bedrijfsleven. Volgens de Bond moet de oorzaak van dit hoge ziekteverzuim gezocht worden in het bezuinigingsbeleid van de overheid. Tussen 1959 en 1979 verdubbelde het ziekteverzuim. Daarna daalden de percentages scherp naar 7,2 in 1984 en 6,9 in 1985. Tegenover de 7,2 in 1984 staat een bedrag van 6 miljard aan ziekengeld- uitkeringen. Dat is 1,5 tot 2 van het netto natio naal inkomen. De uitkeringen worden betaald van de premies die zowel werkgevers (80 als werknemers (20 opbrengen. Trein dit i aar niet duurder Van een onzer verslaaaevers Van een onzer verslaggevers Maar de tariefsverlaging van vorig jaar is zo'n I groot succes geworden dat het gros van de kaartjes, dus de enkele reizen en retours, de seniorenkaart en de meeste abonnementen, in prijs gelijk blijven. De dalurenkaart wordt zelfs I nog twee tientjes goedkoper, I de kortingkaart gaat echter I met hetzelfde bedrag omhoog. I Eersteklas-reizigers betalen I«rtaan voor hun jaarkaart ,- meer, de tweedeklassers worden echter ontzien. Dat de openbaar vervoers- I kaart 18,- duurder wordt, I ligt niet aan NS. Dat komt om- I dat stads- en streekvervoer opslaan. NS heeft zowel voor senio ren als voor tieners leuke I nieuwtjes. De zestigplussers I mogen na 1 juli ook op zon- en J feestdagen een vrije reisdag I opnemen. En voortaan kan er look in de herfst- en kerstva kantie getienertoerd worden. President-directeur drs. |LF. Ploeger toonde zich dui- Ilelijk in zijn nopjes dat zijn I oedrijf de interne wedden- I chap- indirect met de minis ter van Verkeer en Water staat - had gewonnen: de door Den Haag opgelegde tariefs verhogingen hadden tot af braak geleid, het door NS ge wenste goedkopere kaartje tot een aanzienlijke toeneming van het aantal reizigers. Nu gaf drs. Ploeger graag toe dat, behalve een intensieve markt bewerking, de slechte zomer („In de trein zit je droog") en de barre winter daartoe ook hebben bijgedragen, net als een paar publiektrekkende evenementen, die op zich goed waren voor een half miljoen kaartjes extra. Ondanks de tariefsverla ging steeg de opbrengst met 56 miljoen tot ruim 1 mil jard. Ook het goederenvervoer deed het veel beter. Voor het eerst sinds 1981 werd de 20 miljoen vervoerde goederen overschreden, wat een op brengst van 286 miljoen op leverde. DEN HAAG (ANP) - PvdA en CDA, een ruime Ka- I mermeerderheid, dringen aan op een verlaging van de I aardgastarieven voor kleinverbruikers per 1 juli als I het huidige, lage niveau van de noteringen op de olie- I markt aanhoudt. De CDA-fractie heeft daar- |°ver gisteren vergaderd. Zij hielde zich op het standpunt hat het kabinet uiterlijk bij de Voorjaarsnota uitsluitsel moet heven over de aardgasprijs, I aldus dr. A. Lansink, de ener- 18'e-specialist van de CDA- I Kamerfractie. Nog de Ook de PvdA eist een verla ag van de aardgastarieven Pr i juli indien het huidige I niveau van de olietarieven on- ISeveer gelijk blijft. De woord voerder van de WD-fractie evenmin als energiespe- I o'alist dr. R. Braams beschik bar voor commentaar. Minister Van Aardenne I 'Economische Zaken) heeft I Bisteren gezegd dat de aard- ISasprijs in juli alleen omlaag I 'jou kunnen wanneer van een I "uurzame lagere olieprijs I sl>rake is. Volgens de minister "as dat nog maar de vraag. De Gasunie is bereid om op korte termijn met de Vegin (gasbedrijven) te gaan praten over de prijs van het aardgas voor kleinverbruikers. Dat heeft woordvoerder A.Warner van de Gasunie woensdag des gevraagd meegedeeld. De Gasunie houdt vooralsnog wel vast aan 1 januari als datum voor een prijsaanpassing. De aardgasprijs is gekop peld aan de huisbrandolieprijs die door de vrije val van de al gemene olieprijs de laatste da gen is gekelderd. De huisbran dolieprijs ligt nu onder die van aardgas. Zou dat Gaddafi de das omdoen? OF DEZE 'klokkentoren' vlakbij het station St. La- zare in Parijs ooit het 'uur U' zal doen slaan, is onwaar schijnlijk. Het uurwerkmonument is een schepping van de Franse beeldhouwer Armand. - fotoanp Van onze verslaggever) ROTTERDAM - Deelname van de Centrumpartij aan verkiezingen - en vooral het standpunt van de CP jegens ethnische minderheden - is juist een belangrijke stimu lans geweest voor veel mi granten (buitenlandse werk nemers) om de gang naar de stembus te maken, waarbij met name de PvdA werd ge kozen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Leidse universiteit bij de Rotterdamse deelraadsver kiezingen in mei 1984. Onder zoeker Rath van het Centrum voor Onderzoek en Maat schappelijke Tegenstellingen van de Leidse universiteit noemt het „navrant" dat de aanwezigheid van de Cen trumpartij aanzienlijk meer effect hadd op de hoge op komst van migranten dan de inspanningen van de geves tigde partijen om migranten aan te spreken. Kennis van en inzicht in het Nederlandse politieke systeem blijkt overigens nauwelijks van invloed te zijn op het al dan' niet uitbrengen van een stem door een migrant. „De rol van de voorlichtingscampagne van de overheid om niet-Ne- derlanders over het kiesrecht te informeren, is kleiner ge weest dan velen hadden ge hoopt", aldus Rath. Over het algemeen stemmen buitenlandse werknemers (zo wijst ook onderzoek in het buitenland uit) op sociaal-de mocratische partijen. In Rot terdam stemden migranten veelal op de PvdA, terwijl een Turkse minderhedenpartij een andere, maar geringe factor van betekenis was. Volgens Rath was de 'sleutel' van het succes van de minderheden- partij het inspelen op ethni- -sche gevoelens, maar dat was ook haar grootste handicap omdat daardoor verdeeldheid werd gezaaid onder migran ten. De Rotterdamse situatie bij de deelraadsverkiezingen wijst verder uit dat partijen die migranten op een verkies bare plaats zetten, de buiten landse werknemers meer aan spreken. LONDEN (DPA) - Het rampjaar 1985 in de internationale burgerluchtvaart heeft de verzekeringsmaatschappijen ongeveer een miljard dollar (ongeveer 2,75 miljard) ge kost, meer dan in enig vorig jaar. Dit is woensdag bekend gemaakt door het Institute of London Underwriters, waarbij meer dan honderd grote verzekeringsconcerns zijn aangesloten. Er zijn vorig jaar in totaal negentien verkeersvliegtui gen neergestort, waaronder vijf Jumbo-jets. Daarbij kwamen meer dan 1.500 mensen om bet leven. De verze- keringswaarde van de neergestorte toestellen bedroeg in totaal 410 miljoen dollar (ruim 1,1 miljard). In 1984 ver ongelukten acht straalvliegtuigen. Daaronder waren geen Jumbo's. In de sector satellieten werden de verzeke ringsmaatschappijen vorig jaar geconfronteerd met schadeclaims tot een bedrag van 385 miljoen dollar (ruim 1 miljard) tegen 282 miljoen dollar 775 miljoen) in 1984. JOHANNESBURG (ANP) - Héiène Passtoors, de ex- vrouw van Klaas de Jonge en tegelijk met hem gearresteerd, is vorige week wegens depres siviteit in een Zuidafrikaans ziekenhuis opgenomen. De Belgische consul-gene raal in Johannesburg, X. van Nigen, heeft dat woensdag be vestigd. Mevr. Passtoors zit al sinds juni vorig jaar in eenzame op sluiting in Zuid-Afrika. Haar advocate mag haar niet bezoe ken. Ze heeft alleen contact Héiène Passtoors. -fotoanp met de Belgische consul en via brieven met haar familie. Een aanklacht tegen haar is nooit ingediend. DEN HAAG (ANP) - De Vereniging tegen Kindermis handeling (VKM) schat dat in ons land ongeveer 47.000 kinderen per jaar worden mishandeld. Dat zei Anke Brandenburg, een vertegenwoordigster van deze landelijke organisatie, woensdag tijdens een studie dag voor onderwijspersoneel in Den Haag. Het cijfer is ge baseerd op berekeningen die met behulp van gegevens uit Amerika zijn gemaakt. Van al deze gevallen komen er jaarlijks maar circa 3.000 terecht bij een Bureau Ver trouwensarts (BVA). Daarvan zijn er tien in Nederland. De VKM heeft twaalf regionale voorlichters in het land. De VKM en de BVA's werken nauw samen. Woensdag werd gesteld dat de onderwijzers een belang rijke signalerende en preven tieve taak kunnen hebben. Noodzakelijk is dan wel dat een onderwijzer weet hoe hij een mishandeld kind (en mis handelende ouders) kan her kennen en wat hij in zo'n ge val moet doen. Dat dat bij de meeste leer krachten niet zo is, blijkt wel uit het feit dat maar tien van de honderd gevallen die bij een BVA terechtkomen, door een onderwijzer zijn gesigna leerd. Veel leerkrachten heb ben zich nog te weinig in de kwestie kunnen verdiepen en vinden de afstand tussen de scholen en de hulpverlendende instanties te groot, zo werd woensdag geklaagd. Anke Brandenburg ging uitgebreid in op de verschil lende vormen van mishande ling: lichamelijke, seksuele en geestelijke mishandeling en li chamelijke en emotionele ver waarlozing. Want behalve dat een kind bont en blauw kan worden ge slagen, is het mogelijk dat het wordt getreiterd, dat het een gevoel van warmte en veilig heid moet missen of dat het stinkt en in slechte kleding loopt, waardoor het wordt ge pest. In alle gevallen ontstaan complexen. Seksuele mishan deling is wel het meest scha delijk voor een kind, aldus Brandenburg. Met de studiedag hoopt de VKM de discussie binnen on derwijzend Nederland te sti muleren. SHALIMAR (AFP) - Om niet achter te blijven bij de economische sancties die de regering in Wash ington tegen Libië heeft genomen, heeft een win kelier in de Amerikaanse staat Florida besloten de lelijkste stropdassen naar Moammar Gaddafi te sturen die hij vinden kan. „Wie verdient het meer dan Moammar Gaddafi dat hem de das wordt omgedaan?" zegt Al Hearn, herenmodespe cialist. Hij heeft al 35 foeile lijke dassen bij mekaar. Hearn zal de dassen op 14 februari, Valentijns dag. naar Gaddafdi op sturen. Hij betaalt 150 dollar aan degene die hem een das brengt waarvan men zich kan afvragen wat de fabrikant in 's hemels naam bezielde. (ADVERTENTIES) KOOPT U BIJ INDELEC' UW LEVERANCIER VOOR: PERSONAL COMPUTERS HOMECOMPUTERS ALLE RANDAPPARATUUR DOOR EIGEN TECHNISCHE DIENST GOEDE EN SNELLE SERVICEVERLENING Wilhelminastraat 44 BREDA Telefoon 076-142333 WALTER Planckaert, die de afgelopen twee jaar als koerskapitein in de Panaso- nic-ploeg van Peter Post fungeerde, is als derde ploegleider bij die formatie aangesteld. De ploeg zal dit jaar aan drie grote rondes - Vuelta, Giro en Tour - deel nemen. Eerste sportpagina DERTIG jaar voordat de pil bestond, zorgde periodieke onthouding voor de eerste doorbraak tot geboortebe perking. Zie Stem achtergrond. AMSTERDAM (ANP) - De on zekere situatie op de interna tionale oliemarkt heeft giste ren geleid tot een verder koersverlies voor het pond sterling. Voor het pond werd gisteren op de wisselmarkt in Amster dam een officiële middenkoers vastgesteld van 3,8980 gulden, meer dan twee cent minder dan de 3,9200 gulden van dins dag. Van onze corespondent BARCELONA - Een recht bank in de Spaanse stad Ge- rona - aan de Costa Brava - heeft de 46-jarige Nederlander Adrianus J. M. uit Bavel op beschuldiging van smokkel van 3000 kg. hasj veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en het betalen van een boete van 20 miljoen gulden. Volgens de Spaanse advo caat van M. - mr. Rafael de Quintana uit Gerona - is de Nederlander het slachtoffer van een complot en van een onverantwoordelijke recht spraak. De advocaat verklaarde woensdag aan deze krant dat de Nederlander op 14 juli 1984 voor de kust van Tossa de Mar aan boord van het Libanese vrachtschip Ashraf, door een patrouille van de waterpolitie werd gearresteerd. Ook de ka pitein, de tweede stuurman en de negen bemanningsleden - allen van Syrische nationali teit - werden opgepakt. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. Naam en voorletters: Adres: Postcode: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: .j^Bellen kan ook: 076-236911. Woonplaats: Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. II2, 4800 VB BREDA.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1