52.- 48.- 32.- ENS FRACTIE HOUDT VAST AAN D66-VOORSTEL EUTHANASIE Religieus protest op Filippijnen VNO: Hoge groei onontbeerlijk UIKE PEN Brede steun voor W im Kok CDA akkoord met uitstel nieuwe werkloosheidswet Politie mag blijven infiltreren IINGCAR n maes nv tete«l Lucratieve vergissing Van Agt bestudeert Franse kernenergie 4Kernafval dan niet op Moerdijk Merijntje Vliegtuigen Libië door Amerikanen onderschept Jongetje (4) komt om bij brand in Tilburg KAMER STEUNT MINISTERIE OTHEEK JDAGAVOND tVOND EVEREN HULST Vene) N.V. AUDET 'UW FEMIS AGENTSCHAP WEET DE WEG mogelijk op alle PVDA-LIJSTEN j^i 0PSLAGBEDRUF: I het Koers dollar weer lager DONDERDAG 13 FEBRUAR11986 Actieweek studenten Koos Postema verlaat Vara Prijs benzine en LPG weer omlaag 'DAN ALLEEN KOOPKRACHT OP PEIL I Woonplaats: 14 DAGEN GRATIS DE STEM de 4in1 krant A55 aat 8-Tel. 95027 dranken 1.25 140-12845 jewoonlijk. agen van 14 tot 18 uur. l! zen 3\s- blij- ler- ch- de- 99- ige Tel. KAMPEER PLAATSEN TE HUUR? Haal het bordje „VOL maar vast te voorschijn, als u in de rubriek heeft geadverteerd die wekelijks meer dan 1 miljoen Nederlanders bereikt De rubriek verschijnt elke zaterdag SPECIALE TARIEVEN k. il A Vraag de k folder aan met alle informatie bij- Advertentieafd. Postbus 65, 5900 AB Venlo of bel: Tel. 077-551234 tst. 221 of 222 BENT l' geïnteresseerd in financiële privacy? FEMIS agentschap Sas van Gent Westkade 58, 4551 CD Sas van Gent Telefoon 01158 - 2240 DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Van onze parlementaire redactie BEN HAAG - Wim Kok, dc voormalig voorzitter van d( FNV, krijgt zeer waarschijn lijk op alle zeventien geweste lijke kandidatenlijsten van de PvdA voor de Kamerverkie zingen een plaats. Daardoor wordt het voor ieder die op de PvdA wil stem men, mogelijk een stem op Kok uit te brengen. Wim Kok heeft er in toegestemd dat alle gewesten, wanneer zij dat wil len, hem op de lijst plaatsen. Een eerdere poging uit en kele gewesten om Kok overa! op de tweede plaats te zetten is op niets uitgelopen. In overleg tussen de gewestvoorzitters en het partijbestuur is van een dergelijke actie afgezien. Niet alle gewestvoorzitters vonden dit een goed plan en een hall geslaagde actie zou Kok en de partij meer kwaad dan goed doen. Bovendien werd ge vreesd, dat op die manier de discussie over het iijsttrek- kersschap weer zou oplaaien. De PvdA kent niet één kan didatenlijst, maar zeventien gewestelijke lijsten. De ge westelijke vergaderingen ma ken zelf uit welke kandidaten na de lijsttrekker (Den Uyl) op de lijst komen. Kok krijgt in het gewest Amsterdam de tweede plaats. De kans is groot dat ook het gewest-Gelderland hem als tweede op de lijst zal zetten. Ook in het gewest Friesland wordt actie ondernomen om Kok direct na Den Uyl op de lijst te zetten. In Brabant- West is die plaats echter weg gelegd voor het Kamerlid Cas- tricum. GILLINGHAM (UPI) - Al zes jaar lang vult de Brit Eric Hewson trouw dezelfde combinatie cij fers in op zijn voetbal poolformulier. Vorige week vulde hij bij vergis sing echter één ander cij fer in. Gisteren zag Hew son zijn fout beloond met een hoofdprijs van een kwart miljoen pond ster ling. Van een onzer verslaggevers DEN BOSCH - De Brabantse commissaris van de koningin, Dries van Agt, heeft zich in de afgelopen drie dagen in Frankrijk op de hoogte gesteld van de technische ontwikke lingen op het gebied van kern energie aldaar. Van Agt, die ook president commissaris is van de PNEM (Provinciale Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij), die op het industrieterrein Moerdijk een of meer- kern centrales wil bouwen, reisde naar Frankrijk op uitnodiging van de Franse regering. Zoals bekend heeft de Franse industrie, evenals de Zweedse, onlangs duidelijk te kennen gegeven aan ons land apparatuur voor kerncentra les te willen leveren. Van Agt - aldus een woord voerder gisteravond - is in de afgelopen dagen uitvoerig over de stand van zaken in Frankrijk met betrekking tot kernenergie en vooral over het opbergen van kernafval geïn formeerd De Fransen spraken met Van Agt bovendien over indu striële samenwerking in het algemeen tussen Frankrijk en Noord-Brabant. Deze Frankrijk-reis van de Brabantse commissaris van de koningin kreeg een belang rijke impuls gedurende een recente bijeenkomst in de Franse ambassade in Den Haag, tijdens welke bijeen komst Van Agt een hoge Franse onderscheiding ont ving. Van Agt maakte de trip naar Frankrijk alleen. Een woordvoerder verklaarde gis teravond desgevraagd dat het hier om een Brabantse missie ging, niet om een reis van re geringswege. WD riskeert ruzie met CDA Van een onzer verslaggevers ROOSENDAAL - Opslag van kernafval zou voor het distributie- en op- slagbedrijf Damco Inter national Transport reden zijn zich niet op het in dustrieterrein Moerdijk te vestigen. Damco is een van de bedrijven die zitting heb ben in het stichtingsbe stuur van het Logistiek Centrum Moerdij k (LCM). Dit LCM moet binnen een aantal jaren zijn uitgegroeid tot een bedrijvencomplex van tachtig hectare. Vervoer ders, zoals Damco, spelen hierin een belangrijke rol. Volgens Damco-direc- teur B. Klaasman zijn vooral Amerikaanse klanten zeer gevoelig voor alles wat het kern afval en kernenergie te maken heeft 'gezien hun ervaringen in eigen land'. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De VVD blijft vasthouden aan het D66-voorstel om een euthanasiewet te ma- ken. De fractie heeft gisteren in grote lijnen ingestemd met deze keuze. Daarmee riskeert de VVD grote poli tieke ruzie met het CDA. Dat is gisteren gebleken na overleg in de WD-fractie. Van de kant van de WD- fractie kwam indirect de be vestiging dat de woordvoer der, Dees, volgende week maandag zijn eerdere steun aan het D66-voorstel om te ko men tot wettelijke regeling van de dood-op-verzoek kan handhaven. Wel is er in de VVD een minderheid die vindt dat het kabinetsvoorstel om in de eerste plaats te kiezen tegen een wettelijke regeling ge steund moet worden. De WD-fractie moest gis teren zijn mening bepalen in deze politiek uiterst gevoelige zaak. Urenlang koortsachtig beraad leverde uiteindelijk steun op voor het standpunt dat woordvoerder Dees in een eerder stadium innam. Dat kwam erop neer dat het voor stel van D66 tot wet verheven mag worden. Dat gaat uit van de stellingname van de meer derheid van de staatsscom- missie, die vindt dat ondraag lijk lijden voldoende reden kan zijn om tot de dood op verzoek over te gaan. Dat standpunt lag de chris ten-democraten zo zwaar op de maag dat maandenlang touwtrekken in het kabinet nodig was om daar tot een compromis te komen. Dat kwam erop neer dat een wet telijke regeling werd afgewe zen. Als daartoe toch besloten zou worden dan alleen als er een 'concrete doodsverwach- ting' was. De VVD heeft nu met dit criterium gebroken. De afge lopen dagen maakten een aan tal WD-prominenten als fractievoorzitter in de Senaat Zoutendijk en ex-commissaris van de Koningin Geertsema zich sterk vóór steun aan het D66-voorstel. Komende maan dag moet de Tweede Kamer zich uitspreken over de zaak van de euthanasie. Dan zal zo wel de brief van het kabinet als het D66-voorstel op tafel komen. Voor dat laatste lijkt er nu een kamermeerderheid. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich "««gelegd bij uitstel met drie weken van de behandeling van de nieuwe werkloosheidswet. Het is nu uiterst onzeker ge worden of het kabinet er nog ln slaagt tijdens deze kabi netsperiode Nederland te voorzien van een nieuw stelsel foor de sociale zekerheid. Het verzoek om uitstel is af komstig van een kleine meer derheid van de vaste kamer commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De frac as van CDA en VVD waren te§en dit uitstel, maar de Meerderheid van het Presi dium (het dagelijks bestuur van de Kamer) heeft gister avond het verzoek ingewilligd, "et Presidium achtte de vraag om meer tijd voor een zorg vuldiger behandeling van het wetsontwerp terecht. Ook de CDA-leden in het residium hebben geen be waar meer gemaakt tegen l tel met drie weken. Alleen voorgelegd aan de Tweede Kamer en zal er zonodig vol gende week dinsdag over wor den gestemd. De kans daarop is klein, nu de VVD niet meer op steun hoeft te rekenen van het CDA om het uitstel ongedaan te maken. I het ene VVD-lid heeft protest aangetekend. Om die reden zal verzoek morgen worden De eerste kernafvaller? AMSTERDAM (ANP/RTR/ DPA) - De koers van de Ame rikaanse dollar is woensdag weer enkele centen gedaald. Op de wisselmarkt in Am sterdam werd een officiële middenkoers vastgesteld van 2,6650 gulden, ruim twee cent minder dan de 2,6885 gulden van dinsdag. Tegen het slot van de handel had de koers zich iets hersteld tot omstreeks 2,6700 gulden. De banken heb ben hun advieskoersen met twee cent verlaagd tot 2,73 gulden bij verkoop van dollars en 2,61 gulden bij aankoop er van. De koersdaling van woens dag begon al op de valuta markt in Tokio. Handelaren hadden verwacht dat de Ja panse centrale bank maatre gelen zou nemen tegen de voortdurende waardestijging van de yen ten opzichte van de dollar. Toen ingrijpen uitbleef, zakte de dollarkoers tot een nieuw dieptepunt van om streeks 186 yen. WASHINGTON (UPI/RTR) - Amerikaanse gevechtsvlieg tuigen hebben gisteren boven de Middellandse Zee meer dan twaalf Libische toestellen on derschept. Dit hebben functio narissen van het Pentagon meegedeeld. Er zou zich echter geen treffen hebben voorge daan. De functionarissen, die niet genoemd wilden worden, ver klaarden dat de Libische toe stellen, waaronder Mig-23- en Mig-25-gevechtsvliegtuigenop weg waren naar de Ameri kaanse Zesde Vloot. Er was evenwel geen aanwijzing dat de vliegtuigen met vijandige bedoelingen kwamen, zo zei den zij. De Zesde Vloot van de Ver enigde Staten is dinsdag weer met vlootoefeningen begonnen in de Middellandse Zee bij de omstreden Golf van Sirte. Li bië rekent het gebied tot zijn territoriale wateren, terwijl het volgens Washington tot de internationale wateren be hoort. EEN Rooms Katholieke religieuze bevestigt een houten kruis in de prik keldraad-versperring voor het presi dentiële paleis in de Filippijnse hoofd stad Manila. Zij was een van de vele deelnemers die gisteren meeliepen in een protestmars tegen het bewind van president Ferdinand Marcos. - foto ap Zie ook De Stem Commentaar en pagina Buitenland DE actieweek die studenten vanaf zaterdag in diverse universiteitssteden houden, Is gericht tegen weer een plan van minister Deetman. De minister heeft ditmaal een ander onderwerp voor bezuinigingen gevonden: de studentenvoorzienin gen. MZie pagina Achtergrond „DE financiering van mijn programma 'Klasgenoten' is het breekpunt geworden, maar we hebben geen mot gehad". Koos Postema ver laat de Vara, de omroep, waarvan hij jaren lang het gezicht bepaald heeft Mo gelijk brengt de tv-maat- schappij Belbo zijn succes volle programma onder bij een andere omroep. ■Zie pagina Gids-1 TILBURG (ANP) - De brand die gistermiddag het woonge deelte van het Chinese restau rant China in Tilburg volledig in de as legde, heeft het leven gekost aan de 4-jarige Ling Kau Lay. De brand is volgens de politie vermoedelijk op de bovenverdieping ontstaan doordat het kind met vuur speelde. Op het moment dat de brand uitbrak waren twaalf personen in het pand aanwe zig. Negen van hen konden het pand op normale wijze verla ten. Twee personen zijn ge wond afgevoerd naar het St. Elisabeth ziekenhuis. De materiële schade loopt volgens de politie in de tonnen. ROTTERDAM (ANP) - De prijzen van benzine en LPG gaan morgen met respectieve lijk 3 en 2,5 cent omlaag. De gemiddelde prijs aan de zelf- tankpomp wordt voor super- benzine 154,00 cent en voor normaal 149,00 cent per liter. LPG komt op 59,9 cent per liter (bediend). Het is voor het eerst sinds mei 1980 dat LPG onder de zestig cent komt. (ADVERTENTIE! Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De politie kan onder bepaalde voorwaarden blijven werken met infiltran ten in criminele milieus. De Tweede Kamer gaat daarmee akkoord, zo bleek gisteren tijdens een mondeling overleg met minister Korthals Altes (Justitie). Volgens de minister moet de politie wel gebruik maken van infiltranten, omdat sommige harde criminaliteit, vooral in de drugshandel, niet meer op normale manier te bestrijden is. Ook voor andere gevallen (bankrovende bendes of inci dentele moorden en ontvoerin gen) acht de minister infiltra tie toegestaan. Een infiltrant is een agent die voor kortere of langere tijd deel uitmaakt van een groep criminelen om zo informatie te vergaren. De man of vrouw mag geen strafbare feiten uit lokken en moet van zijn doen en laten zijn chef en de officier van justitie op de hoogte hou den. De officier moet van te voren schriftelijk toestem ming geven voor infiltratie. Zowel Kamer als minister hebben gisteren onomwonden uitgesproken dat infiltratie van buitenlandse agenten in Nederland verboden is en moet blijven. Alleen met toe stemming en voorkennis van de Nederlandse regering mag dat plaats hebben. De minister zal dat binnenkort nog eens nadrukkelijk meedelen aan zijn EG-collega's. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De koopkracht van de mi nima kan alleen op peil worden gehou den, als we erin slagen een economische groei van meer dan drie procent te reali seren. Dat is op zichzelf wel mogelijk, maar dan moet het bedrijfsleven niet met ver zwaringen van de lasten worden opgeza deld. Die boodschap hield VNO-voorzitter mr. C. van Lede gisteren voor tijdens een persconferentie in Den Haag. Van Lede verwierp de suggestie die van de kant van de PvdA en het CDA zijn gedaan dat het bedrijfsleven een deel van de lastenverlichting moet inleveren om de tegenvallers voor de schatkist op te vangen. Volgens Van Lede zou daar door een belangrijke grondslag worden weggevaagd onder het beleid van herstel. Het bedrijfsleven kan immers alleen een zo hoog mogelijke groei realiseren als het daarbij zoveel mogelijk geholpen wordt. Bovendien profiteert het bedrijfsleven maar weinig van de daling van de olie prijs. Het voordeel is niet groter dan maximaal 1 miljard. Toch kan het bedrijfsleven volgens de VNO-voorzitter wel iets inleveren. Van Lede noemde onder meer de herstelfi nanciering, een pot van zo'n 100 miljoen voor slechtlopende bedrijven. Van Lede was van mening dat die subsidie wel kan vervallen, omdat met het geld niet le vensvatbare bedrijven overeind worden gehouden, terwijl men het in principe op eigen kracht moet kunnen. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd NIEUWE ABONNEE "™Tj Naam en voorletters: Adres: Postcode: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: J Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: I iDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. I ^Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1