If® ELFSTEDENTOCHT NOG NIET VAN DE BAAN VOOR MINDER GRENSCONTROLE WIL ANWB: rüttchen Commissaris mag kandidaat om leeftijd negeren Rupelstreek na vervuiling onbewoonbaar UIKE PEN r i i i i t 'Gasbuffer in zoutkoepels Ombudsman: sleper Theunisse onjuist behandeld Aanslag op econoom in Rome Zwendel met auto's in West-Brabant Nederlanders kopen vrije zenders op l26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzenj-_V2jssingen____^ Ier 16 S 5-deurs: f27.335,^ Merijntje DEN HAAG - Opheffen van controles bij de onderlinge grenzen binnen de EG. En, zolang dat nog niet zover is, bij elke grensovergang twee rijstroken, een rode en een groene. Wie niets aan te geven heeft, kiest de groene; wie de douane iets te melden heeft rijdt de rode rijstrook op. BOERTIEN HANDELDE JUIST BELGISCHE HOOGLERAAR: caravanbef. Weer te koop Geschiedenis van de Wederdopers Amateur-galerie Kinderen en tv-geweld I^VIEUWE ABONNEE I 14 DAGEN SHAHS DE STEM „de 4 in1 krant "I* lerwachten dat satie gereed lent terzijde te pjf langzamer- 1? Dan is dat té n. Irmatief en uiter- ln reparatie van alle Irken ■het ook repareren kan. laat 1 - Oud-Gastel 1652-4214 vij onze cliënten een pedig 1986 dTh; waarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat .Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Stern-lezers en lezeressen pluizen week in week uit onze ,,Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM %ST Van een onzer verslaggevers LEEUWARDEN - Met het hardnekkig doorzetten van de vorst en de steeds stren gere nachtvorst is de kans op een Elfstedentocht niet definitief verkeken. Gisteravond staken in Leeuwarden de rayonhoof den van de Vereniging De Friesche Elf Steden de hoof den weer bij elkaar. Dit weekeinde worden moge lijkheden en knelpunten op de ijsroute in Friesland op nieuw geïnventariseerd. Maar, ondanks de strenge kou, zijn de kansen klein. Sneeuwval zal de kansen nog verder verkleinen. Nachten met 10 tot 14 gra den vorst sterken de ijsvloer nog steeds aan. Het ijs op zich blijft uitstekend. Alleen halen de harde wind en de steeds warmere zon overdag ook voortdurend wat van de toplaag weg. Een dik pak sneeuw op het 200 km lange traject zal de organisatie grote problemen geven. Voorzitter ir.Jan Sipkema van de vereniging: „Niets is onmogelijk. Maar de berich ten uit de rayons wijzen nog niet op een echt herstel van het ijs. In het weekeinde wordt een korte stijging van dë temperatuur verwacht, op de langere termijn op nieuw heel lage temperatu ren. Maar dat willen we eerst maar eens afwachten. Sneeuw zal ook slecht zijn, ja." Dit weekeinde wil de Sne- ker hoofdingenieur van Pro vinciale Waterstaat zelf op de schaats flinke delen van de route proberen en even- tueel verder overleggen over alsnog een Elfstedentocht. Die zou dan geschiedenis maken. Vorig jaar al was de tocht van 21 februari later dan ooit in het seizoen geor ganiseerd. Sipkema: „Won deren zijn natuurlijk altijd mogelijk. Maar het loopt al tegen maart. Om het te ha len moet het dan steeds har der vriezen." GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse Gasunie en de NAM willen de mogelijkheden onderzoeken om kleinere lege gasvel- den en zoutkoepels als bufferruimte voor aardgas te gebruiken. Het is de bedoeling om aardgas uit het Groningenveld te winnen en dat op te slaan in die kleinere velden en koepels. Op die manier wil de Gasunie in de toekomst de flexibele le vering van aardgas blijven garanderen. Bij plotseling ontstane grote gasafzet zal het Groningenveld bij Slochteren in de toe komst onvoldoende druk hebben, waardoor de gaswinning enigszins beperkt wordt. Aardgasbuffers in kleinere gasvelden en zoutkoepels kunnen bij plotseling grote afname het Gronin genveld dan ondersteunen. Dat heeft de technisch directeur van de Gasunie, ir. A.W. Guinée, bekend gemaakt. Groene rijstrook bij grens Bij een aanslag op een eco noom in overheidsdienst te Rome is gisteren een terro rist om het leven gekomen. De lijfwacht van de econoom verraste vier schietende ter roristen, die daarop zich uit de voeten maakten, twee per scooter en een te voet. De vierde bleef dood achter. - FOTO ANP Zie ook pagina 5 Van een onzer verslaggevers OUD-GASTEL - De rijkspolitie heeft de 38- jarige koopman O.S. uit Oud-Gastel aangehou den. Hij wordt ervan ver dacht betrokken te zijn bij een grootscheepse zwendel met gestolen auto's. De rijkspolitie in West-Brabant heeft de laatste maanden in sa menwerking met de korpsen van de gemeen tepolitie een onderzoek ingesteld naar het stij gende aantal autodief stallen. In West-Brabant zijn sinds augustus '85 honderdvijftig personen auto's met een totale waarde van drie miljoen gulden gestolen. Het gaat daarbij om velerlei mer ken en modellen. "Een inventarisatie heeft ertoe geleid dat woensdag jongstleden O.S. op Schiphol is aan gehouden', heet het in een persbericht van de RP te Breda. S. is gisteren voorgeleid bij de officier van justitie. Hij heeft geen bekentenis afgelegd. (ADVERTENTIE) rüttchen ook sterk in Qobruikte bestel- en vrachtwagens kom kijken bij: bedrijfswagens 076-877850 rkstraat 1 breda En oranje aan grens voor onzekeren Van een onzer verslaggevers Met een pakket simpele, snel te verwezenlijken maatregelen wil de ANWB hèt grensverkeer vereen voudigen. In een nota, 'De groene schijf en grensovergangen', heeft de toeristenbond zijn pleidooi aangeboden aan de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie, Financiën, Defensie en Verkeer en Wa terstaat, met het verzoek om reacties. De ANWB heeft er begrip voor, dat steekproeven voorlo pig nodi,?, blijven bij grens- overschrijdéiM verkeer in Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Zeeuwse commissaris der koningin heeft correct gehandeld toen hij, conform de wensen van de Vlissingse raad, de Zuid hollandse gedeputeerde Hoek van Dijke op grond van zijn leeftijd niet bij de minister van Binnenlandse Zaken voordroeg als burge meesterskandidaat. Dat blijkt uit antwoorden van de donderdag overleden minister Rietkerk (Binnen landse Zaken), die gisteren bij de Kamer arriveerden. De Kamerleden Niessen (PvdA) en Hermans (WD) besloten tot schriftelijke vragen over de affaire nadat Hoek van Dij ke zelf een pro testbrief had gestuurd. Zoals bekend is inmiddels Van Dijkes partijgenoot Van der Doef (51) benoemd. De twee Kamerleden stoorden zich nogal aan het feit dat Hoek van Dijke op grond van slechts één crite rium - zijn leeftijd - jverd afgewezen. De Vlissingse raad had een bovengrens gesteld van 53, omdat hij vindt dat de nieuwe burge meester in principe twaalf jaar moet kunnen blijven. Boertien honoreerde dit ver zoek door Hoek van Dijke niet voor te dragen. Uit de antwoorden van Rietkerk blijkt dat de leef tijd van kandidaten op zich niet van belang is, zij het dat zowel de minister als de commissarissen ervan uit gaan dat een burgemeester nog minstens één ambtspe riode kan volmaken. Vol gens de opvattingen van de minister is in het algemeen zo - Niessen en Hermans hadden deze stelling vra genderwijs neergelegd - dat verscheidene criteria tesa- men de geschiktheid van de kandidaat bepalen, niet een geïsoleerd gegeven als de leeftijd alleen. Alle commissarissen der koningin in Nederland krij gen, conform het verzoek van Niessen en Hermans, een afschrift van Rietkerks antwoorden. BRUSSEL (ANP) - In en rond Willebroek (Rupelstreek), tus sen Antwerpen en Brussel, heeft de milieuvervuiling zo hard toegeslagen dat de bewo ners er ernstig gevaar lopen. „De gehele streek is eigen lijk onbewoonbaar geworden", zo luidt de conclusie die de to xicoloog prof. Heyndricks, verbonden aan de Rijksuni versiteit van Gent, trekt in een door hem uitgebracht rapport. (ADVERTENTIE) 28 febr. van 10.00-22.00 uur 1 maart van 10.00-22.00 uur 2 maart van 10.00-18.00 uur LEYSDREAM ROOSENDAAL Bomen en planten sterven er. Groenten uit eigen tuin eten is meer dan gevaarlijk. De gezondheid van vooral kin deren, bejaarden en astmapa tiënten wordt er rechtstreeks bedreigd. Auto's in de streek vertonen al na korte tijd cor- rosieverschijnselen en zelfs de huizen lopen van de verontrei nigde lucht schade op, aldus het rapport van de Gentse hoogleraar. Prof. Heyndricks, die uitge breid onderzoek in de streek heeft ingesteld, is tot de con clusie gekomen dat chemische bedrijven bij Willebroek jaar lijks 3.400 ton stikstofdioxyde en 700 ton zwaveldioxyde in de lucht brengen. In en rond Wil lebroek heeft de hoogleraar bij zijn onderzoek bijna 300 che mische stoffen en vervuilende deeltjes aangetroffen. Het gaat daarbij onder meer om zwavel- en stikstofdioxyde, ammoniak, koolwaterstoffen en asbestdeeltjeS. Stikstofdioxyden komen volgens de hoogleraar een tiental dagen per jaar in zulke hoge concentraties voor dat astma- en bronchituspatiën- ten dan onmiddellijk gevaar lopen. Van een onzer verslaggevers ESSEN WUUSTWE- ZEL - Door het 'opkopen' van vergunningen van legale stations willen de - in Nederlandse handen zijnde - vrije zenders de Belgische PTT (RTT) de wind uit de zeilen nemen. In de praktijk zal dat er op neer komen dat de complete zender wordt overgenomen. De Essense zender Ra dio Paloma denkt op die manier volgende week weer in de lucht te zijn. Paloma is een van de ze ven Essense zenders, die deze week door de RIT uit de lucht zijn gehaald. Deze zenders waren voor het merendeel op Neder land gericht en zonden Nederlandse reclame uit. Een ander populair Nederlands station dat zijn antennes vanuit Bel gië naar het noorden richt, radio Actief, heeft aangekondigd de uitzen dingen te zullen voortzet ten. Radio Europa in Wuustwezel zegt pogin gen te ondernemen om zo snel mogelijk in de ether terug te keren. Deze "vrije radio' in de grens plaats stopte donderdag, om moeilijkheden te voorkomen, rond het middaguur de uitzendin gen. Bij Radio Continu, ook in Wuustwezel, gaan de uitzendingen voorlo- pig gewoon door. Van een onzer verslaggevers DINTELOORD - De toenma lige minister van Justitie, mr. J. De Ruiter, heeft onbehoor lijk gehandeld inzake de af handeling van de claims op bergingsloon van de Din- teloordse sleper Geert Theu nisse in de Mi Amigo-affaire. Tevens zijn leden van de rijkspolitie te water en officier Inr. Pieters uit Amsterdam in deze zaak hun boekje te buiten gegaan. Tot die conclusie komt dr. J. Rang na een vier jaar durende onderzoek rond de Mi Amigo kwestie. Het komt de natio nale ombudsman voor dat de minister de zaak onnodig lang heeft gerekt en in dit opzicht onbehoorlijk heeft gehandeld. Hij vertroebelde de afhande ling van Theunisse zijn vorde ring door lang vol te houden dat de sleper geen recht had op bergingsloon, terwijl intern op het departement al twijfel was gerezen aan de juistheid van die stelling, aldus de ombuds man. De minister bleef bestrijden dat Theunisse een bergingsop dracht had gekregen voor de Mi Amigo die op 19 september 1979 op drift sloeg. Volgens de nationale ombudsman doet niet zozeer ter zake of er een officiële opdracht was ver strekt, maar eerder dat Theu nisse op verzoek van de rijks politie uitvoer op basis van 'no cure no pay'. Zou hij de Mi Amigo redden, dan moest er betaald worden, zo luidde de afspraak. Hetgeen jaren later na inschakeling van een arbi ter alsnog geschiedde. Verder had De Ruiter vol gens Rang handelend op moe ten treden toen er een geschil ontstond over door Theunisse geclaimde inkomstenderving en een vergoeding voor imma teriële schade. Hoewel Theu nisse met zijn eis (180.000 gul den) volgens dr. Rang aan de hoge kant zat, had De Ruiter naar een oplossing moeten zoeken, vindt de ombudsman. De rijkspolitie te water ging evenwel in de fout door niet vooraf de officier van justitie te kennen bij het inzetten van Theunisse en de officier had niet moeten toestaan dat slechts twee slopers (boven dien een relatie van een rp- man) de Mi Amigo ver onder de prijs opkochten en verhan delden. Europa. Zolang de binnen grenzen vande EG-landen nog niet vrij zijn kunnen grens controles nog niet vervallen. Die steekproeven zullen dan buiten de groene strook moe ten plaatsvinden. Andere weggebruikers hebben daar van dan geen hinder en kun nen via de groene strook door rijden. De vorig jaar bij verschil lende Europese grenzen geïn troduceerde groene schijf heeft nog weinig zin gehad, le verde toch veel problemen op en kan volgens de ANWB ver vallen, bij een keuze voor het plan van de bond. De nieuwe regels voor grensoverschrij ding kunnen in een vorm ge goten worden die lijkt op die groene schijf. Zo wordt toch aansluiting gevonden bij een symbool, waarvoor Europese landen al gekozen hebben. Zo'n groen symbool kan dan ook bij de groene rijstrook ge plaatst worden. Ook wil de bond een betere regeling voor de snelheid, waarmee men de grenzen mag passeren. Nu weet niemand, wat 'ie precies moet doen bij de open grensposten tussen bijvoorbeeld Nederland en België. Bij het bord 'Stop, douane' stopt de een en rijdt de ander door met snelheden vaak ver boven de toegestane 60 km/u. De ANWB stelt een passage met beperkte snelheid voor bij alle grensposten. De aanbevelingen van de ANWB zijn tot stand gekomen na inventarisatie van ervarin gen van ANWB-leden met grenspassages en groene schijf. ZATERDAG 22 FEBRUAR11986 Nederland heeft zijn bekende en soms kleurrijke weerman nen, die al dan niet met wat folklore erbij de leek wat over het weer van de komende da gen proberen uit te leggen. Harry Otten, Bredanaar van geboorte en bekend van het NOS-journaal, gaat de zaken professioneler aanpakken. In Middelburg loopt tot en met 1 maart een expositie over de geschiedenis van de Wederdopers. In De Stem een portret van Wederdoper Menno Siemonsz en een over zicht van de geschiedenis van de Wederdopers, die vooral voor het onderwijs in ons land van belang zijn geweest. Galerie De Gaffelaer in Breda heeft zich gespecialiseerd in het exposeren en verkopen van werk van amateur-kun stenaars. Galeriehoudster Ien van der Kroon vindt niet dat ze de beroeps onder hun dui ven schiet, maar niettemin zijn de meningen over dit ini tiatief verdeeld. „Laatst zag ik Buck Rogers tegen een vampier. En toen werd de muziek heel rustig en daar vond ik niks aan. Ik wil meer aktie", zegt een scholier. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. Naam en voorletters: Adres: Postcode: I Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand I DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA, pellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1