t 'AnneMareL Van Aardenne verwacht snel herstel olieprijs DIKE PEN m h FNV: WERKGEVERS ROEPEN ONNODIG CONFLICTEN OP ROUW OM PALME STEM CDA Belasting op patat De Graaf wil boete voor overtreden regels WW Vrijdag 13e echt pechdag Nederlanders in buitenland nauwelijks naar stembus Merijntje tal O O uw gemeente op 19 maart 1986 Wiegel wil De Korte adviseren I 14 DAGEN GRATIS j IT 1886 ig akeld HUIS- - •xw™'"" ,n s""" Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Chinese eet en drinkt al 7 jaar niet Miljoen schade bij brand in meubelfabriek AMSTERDAM - De FNV verwijt de werkge vers onnodig conflicten op te roepen. Om con flicten het hoofd te bieden hebben de bonden besloten de rijen te sluiten. Zij staan op scherp. Stokerij ontmanteld O O O O O Maak binnenkort ook in Terneuzen kennis met een verrassende kijk op Mooie Mode Over 11 dagen is het zover. Geen extraatje voor hoger gasgebruik CDA-RAADSLID: DINSDAG 11 MAART 1986 Fotojacht op ongekeurde oude auto's De toewijding van The Alarm Poëzie rond Het Binnenhof Financiële crisis in EG voor de deur OPEN HUIS Tientallen doden bij overstroming I Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand DE STEM „de 4in1 krant veeg had irg 3 niet mochten :balheren id spelen |2. Voor- |lend ver- t -BC Sas- |Genderen was ook innie Kot- I gelederen niet be- le spelers ib veran- faarts won 55. Ive is voor (basketbal- pakeld. De topscorer I week zijn rdoor zijn promotie j>rt vrijwel Naast De de Terneu- |g Ruud de die naar brgeplaatst. wedstrijd li, volgende J zal door de (n Grusé de l'ijfeld een pht krijgen. liet zijn f dit week ot ingaan, se basket- Jerstek gaan strijd tegen lie Schelde- (nimaal ver- 1 Peter Heine en heel an- boot in. Het [je welis- door een Iroodsweken. pijn afwezig- JLD niet de vas Souburg Barnes wacht- ltevergeefs op Jiders, die om lien afbelden. Ideling dat de luur niet zou lavraag bleek .ijuist te zijn. [zal dan ook [idienen en de ondenkbaar alsnog flink ■gaan. i-jarige Annie :ende de wed- irwaarts 2 te- ing 2 haar ren- :ompetitiebas- ex-Batavo- :1de voor het jaar en drie >r een basket- Zij deed het l^celdige wijze, len de rebound prima in orde. afstandsschot wat pricisie, va arts won de van koploper 2 toch met svertoon. i: Rlnu* Verberk- an Leeuwen, Freo den Doelder en Heieen Hage (An*f! in 1.29.56 uur, 2. f. Jekel (Leusden), ioogland), 4. op l "5 >1 (Soest), 5. C. Til* Bosch) 6. M. O's -. van Gaaien (De™j t (Den Haag), f da) 10. L. van de 1 m), 11. G. Fleer" G. van de Mo 13. P. van de T 4. A. Barre (Sitta: (Tegelen), 16. B-1 morden), 17. J. van i. C. Beks (Heerle). Rotterdam), 20. B rn). Hveri laton on „ef korr>t »n orde tienduizenden Stem-lezers en l<T1r^on op de drie) lozen uw edverlontie speciale belangstelling nebbon DE STEM 126ste jaargang DEN HAAG (ANP) - Als mensen met een werkloos heidsuitkering zich niet houden aan de regels die voor zo'n uitkering gelden, moet deze met tenminste 50 gulden per maand worden gekort. Dat lichte bedrag geldt voor ucnve overtredingen. Bij middelzware overtredingen wordt die minimumkorting 100 en bij zware overtredin gen 200 gulden. Voor het overige mogen gemeenten uitmaken met welke percen tages zij de uitkeringen bij overtredingen willen korten. Daarbij moeten zij wel een aantal normen in acht ne men. Dat stelt staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor in een notitie over het sanctie beleid bij werkloosheidsuit keringen. De notitie is naar de Tweede Kamer gegaan. Volgens de staatssecreta ris is het denkbaar de per centages tot het dubbele te verhogen als er zeer ernstige verwijtbaarheid in het spel is. Alle sancties zouden naar zijn mening gedurende drie maanden moeten worden toegepast, de thans ook meest gebruikelijke sanctie- duur. Als de sancties volgens de voorsteilen van De Graaf doorgaan betekent dit dat een werkloze met een gezin bij een lichte overtreding 3 procent wordt gekort, bij een middelzware overtre ding 7 en bij een zware 13 procent. Voor alleenstaan den zijn die percentages 5,10 en 20. Het zwaarst kunnen minderjarige kinderen die nog bij hun ouders inwonen worden getroffen. Bij lichte overtredingen wordt voor hen de korting 12 procent, bij middelzware 23 en bij zware 46 procent. L. de Graaf - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP DEN HAAG (ANP) - Op vrijdagen die op de dertiende dag van de maand vallen, vinden meer verkeersongeval len plaats dan op andere vrijdagen. Dit blijkt uit statistisch cijfermateriaal van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB. Het maart nummer van het ANWB-blad Verkeerskunde besteedt hier aandacht aan. Volgens de ADAC lag het percentage verkeersdoden op de drie vrijdagen die in 1984 de dertiende dag van de maand waren, 48 procent hoger dan op de andere vrijda gen in dat jaar. Het aantal gewonden was 29 procent ho ger, terwijl het percentage verkeersongevallen dertig procent boven het gemiddelde van de overige vrijdagen lag. De ADAC heeft geen verklaring voor deze opmerke lijke uitkomsten. PEKING (AFP) - Een Chinese van 23 jaar die een geheimzinnige ziekte heeft, eet en drinkt al ze ven jaar niet en blijft In leven dankzij transfusies met een oplossing van dnüvesuiker. Het volksdagblad van Peking schreef dat Xiong Zhaiding nooit is hersteld van een onbekende ziek te, die zich in april 1978 openbaarde en aanvan kelijk voor een gewone verkoudheid werd aan gezien. Enkele dagen later echter kon Xiong Zhai ding niet meer eten en drinken. Sindsdien ver blijf zij in een ziekenhuis van Wuhan. De dokters hebben nog geen diag nose van de ziekte kun nen stellen. Xiong Zhaiding is sinds zeven jaar niet naar de WC geweest, maar vermagerd is ze nauwe lijks. Ze is volkomen bij bewustzijn en ziet en hoort normaal, aldus het Volksdagblad. Van een onzer verslaggevers MAASTRICHT/DEN HAAG - In het buitenland woonachtige landgenoten blijken nagenoeg géén interesse te hebben om hun slem uit te brengen voor de komende Kamerverkiezin gen. Bij de Rijksinspectie der I Bevolkingsregisters in Den Haag - waar ze zich moeten aanmelden - zijn tot nu toe 50.000 kiesregistraties binnen. Dat is nauwelijks acht procent van de in totaal 600.000 in het buitenland verblijvende stem gerechtigde Nederlanders. In Den Haag is de verwach ting dat het aantal reacties mogelijk nog licht kan stijgen. „Maar meer dan 10 procent zit er niet in", oordeelt een woordvoerder van de rijksin- I spectie. WIERDEN (ANP) - Een felle brand heeft gisteravond een gedeelte van de meubelfabriek HTM aan de Industrieweg In Wierden verwoest. De schade bedraagt volgens een eerste schatting één miljoen gulden. Het vuur ontstond in de produktiehal door nog onbe kende oorzaak in een vat met zeer brandbare lak. Vijf me dewerkers, die aan het werk waren, sloegen direct alarm. De brandweer van Wierden, Rijssen en Almelo waren bij het blussen betrokken. Ze slaagden erin de brand te be perken tot een gedeelte van de Ptoduktiehal. Belasting op friet: dat zal 'n vetpot worden Bonden staan op scherp Van onze Haagse redactie De vakcentrale FNV verwijt de werkgevers niet te goeder trouw te handelen. Daardoor zouden afspra ken die eind november zijn gemaakt in de Stichting van de Arbeid over scholing van langdurig werklozen en jongeren, in gevaar komen. Volgens de FNV trekken de werkgevers tegen de afspra ken in toch één gezamenlijke lijn. „Een negatieve vorm van coördinatie, waar men open over zou moeten zijn. In elk geval niet stiekem en achter baks", zei FNV-voorzitter Pont gisteren. Hij doelde hiermee op het veto dat de harde kern van werkgevers heeft uitgespro ken tegen verdere arbeidstijd verkorting. Het cao-overleg in de metaal, bij Philips, Akzo, de banken, de zuivel en DSM is daarop vastgelopen. „Het is al te opvallend dat we iedere keer nee horen", al dus Pont. „We hebben al zo vaak gezegd dat we maatwerk willen leveren. Maar het heeft geen zin meer je te verdedigen, de werkgevers scheppen een sfeer die niet in overeenstem ming is met de realiteit." Volgens Pont ontbreekt de wil te streven naar overeen stemming bij de werkgevers. „Als je ja hebt gezegd tegen herverdeling van arbeid en je maakt er vervolgens niets van, heeft dat ook te maken met goeder trouw." Beide partijen hebben zich immers uitgesproken vóór herverdeing van arbeid als middel om de werkgelegen heid te herstellen, beiden vin den dat daardoor de concur rentiepositie niet in gevaar moet komen en beiden willen loonmatiging. De FNV heeft bovendien een knieval gedaan door de 36- urige werkweek niet voor iedereen op te eisen, maar in elk bedrijf te bekijken waar arbeidstijdverkorting moge lijk is. Pont: „Als er niet meer serieus valt te praten over herverdeling van arbeid, valt ook het kader voor scholing weg. Als je mensen schoolt, heb je arbeidsplaatsen nodig willen ze niet terugvallen in een zwart gat." De FNV-Federatieraad heeeft gisteren nog niet ge sproken over acties. Wel heb ben de afzonderlijke vakbon den besloten eveneens één lijn te trekken. Het cao-overleg zal onderling op elkaar wordenaf- gestemd en centraal worden begeleid. Later zullen zonodig ook acties van bovenaf wor den gecoördineerd. FNV-bestuurder Stekelen burg verwacht echter dat eventuele acties pas midden april zijn te verwachten. HELMOND (ANP) - De doua nerecherche heeft in Helmond in samenwerking met de FIOD en de plaatselijke politie een illegale alcoholstokerij ontmanteld. De stokerij had een ge schatte capaciteit van 6.000 li ter per week. Dat betekent dat wekelijks voor 200.000 gulden aan accijns kon worden ontdo ken. (ADVERTENTIES) o O Mode voor u, voor de modieuze vrouw van nu Zweden heeft gisteren een minuut stilte in acht geno men om de doodgeschoten Olaf Palme te gedenken. Vooral op de plaats van het misdrijf waren velen bijeen gekomen. Een bloemenzee bleef na afloop achter. Zie ook pagina vijf. - foto ap DEN HAAG (ANP) - Gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondkomen hoeven er niet op te rekenen dat zij dit jaar in aanmerking komen voor een volledige compensatie van het extra gasverbruik als gevolg van de koude winter. Staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) heeft dit de Tweede Kamer laten weten op schriftelijke vragen van het PPR-Ka merlid Lankhorst. Vorig jaar werden de minima geconfronteerd met een koopkrachtdaling. Daarvan is dit stookseizoen geen sprake geweest. DEN HAAG (ANP) - Minister Van Aardenne van economi sche zaken verwacht dat de olieprijs zich de komende tijd vrij snel zal herstellen na het inzakken van de prijs de afge lopen maanden. Van Aardenne verwacht dat de prijs zich over enige tijd zal stabiliseren op ongeveer 20 dollar per vat (159 liter). Rond het jaar 2000 zal de olieprijs tussen de 25 en 30 dollar per vat zal liggen. De minister zei dit in de Tweede Kamer, waar hij met de vaste Kamercom missie voor economische za ken sprak over het onderdeel energie uit zijn begroting. De verwachting voor een herstel van de olieprijs op wat langere termijn is volgens Van Aardenne gebaseerd op het feit dat de vraag naar olie in de jaren negentig zal toene men. Dagelijks zal de vraag naar olie in dat decennium 10 tot 15 miljoen vaten boven de huidige vraag liggen, aldus Van Aardenne. Deze groei in de vraag komt volgens hem vooral van de zijde van de ont wikkelingslanden. Dat zal dan ook betekenen dat de Opec- landen een hogere dagelijkse produktie kunnen afleveren dan momenteel kan worden afgezet. De huidige lage olieprijs brengt volgens Van Aardenne mee dat de exploitatie van olie en gas uit het Nederlandse deel van de Noordzee enigs zins onder druk komt te staan. De bestaande produktievelden kunnen nog wel rendabel in exploitatie blijven maar be slissingen tot nadere explora tie zullen worden uitgesteld, aldus Van Aardenne. Als het huidige prijsniveau lang duurt zal de aarzeling bij het doen van risico-volle investeringen in deze sector merkbaar zijn, zo verwacht de minister. Van Aardenne vindt dat Nederland moet vasthouden aan het uitgezette beleid om in de behoefte aan energie te voorzien via verschillende energiedragers, de zogeheten diversificatie. Een dergelijke diversificatie is het beste wa pen tegen de gevolgen van prijsschommelingen, zo hield de minister de Kamer voor. Van Aardenne erkende dat bij de huidige lage olieprijs elektriciteit opgewekt door kernenergie duurder is dan elektriciteit die is opgewekt met behulp van olie. Het om slagpunt ligt volgens hem bij een prijs van 18 of 19 dollar per vat olie. Van Aardenne meent echter dat er zonder meer aan de uitbreiding van kernenergie in Nederland moet worden vastgehouden omdat het volgens hem zeer onwaarschijnlijk is dat de olieprijs steeds zo laag blijft. Van Aardenne zei te ver wachten dat in april of mei of fertes zullen worden gevraagd voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Uit deze offer tes kan dan begin volgend jaar een keuze worden gemaakt, zo verwacht hij. De regering gaat uit van de richtlijn dat onge veer 65 procent van het werk aan te plaatsen orders ten goede moet komen aan de Ne derlandse industrie. Aan welk consortium een opdracht wordt gegund is echter pri mair de zaak van de elektrici teitsmaatschappijen, aldus Van Aardenne. OOSTBURG - Het Oostburgse CDA-raadsiid R. Calon vindt het het overdenken waard om een gemeentelijke frietbelas ting in te voeren. Op die ma nier, zo hoopt Calon, moet ook dé dagrecreant meebetalen aan de recreatievoorzieningen die de gemeente in stand houdt. Zijn gedachte kwam voort uit de bij meer Oostburgers le vende frustratie, dat mensen die 'een dagje Oostburg doen' wel profiteren van de goede voorzieningen, zonder dat zij er een cent aan hoeven bijdra gen. Het ziet er echter niet naar uit de frietbelasting er zal ko men. Calons medeleden van de gemeentelijke recreatiecom missie voelen er althans niets voor. Zie verder regiogedeelte OMMEN (ANP) - De commis saris der koningin in Fries land, Wiegel, zal indien nodig minister De Korte van Bin nenlandse Zaken adviseren. Deze hulp zegde Wiegel de nieuwe WD-minister toe op een WD-verkiezingsbijeen- komst. Wiegel noemde het een goede zaak dat De Korte tot het kabinet is toegetreden. Zijn inbreng in de zogenoemde ministeriële vijfhoek (het overleg van ministers van Al gemene Zaken, Economische Zaken, Financiën, Sociale Za ken en van Binnenlandse Za ken) betekent volgens Wiegel een versterking daarvan. De Korte wordt morgen door de koningin tot minister beëdigd. Wie zijn oude auto niet of te laat verplicht laat keuren loopt evenveel kans op een boete als degenen die geen motorrijtuigenbelasting be talen. Blijkt een oudere auto niet gekeurd, terwijl dit wel had moeten gebeuren, dan volgt een boete van 120. UZie pagina 3 „The Alarm is niet mo dern", zegt Mike Peters, de voorman van deze pop groep. „Je kunt ons niet promoten, ons voor een ca mera laten glimlachen en dan platen verkopen. We bouwen onze groep op ouderwetse waarden: toe wijding en proberen jezelf steeds weer te overtreffen UZie Gids-1 Hoe poëtisch zijn onze volksvertegenwoordigers op Het Binnenhof? Onze parlementaire verslagge vers hebben niet zo'n hoge pet op van de dichterlijke voorkeuren van bewindslie den en kamerleden. UZie pagina Achtergrond De Europese Gemeen schap stevent op een finan ciële crisis af. De lage dol larkoers, waardoor de land bouwuitgaven sterk stijgen, en verplichtingen die in het verleden werden aange gaan, betekenen dat de be groting over dit jaar al met 7,5 miljard overschreden zal worden. Minister Ru- ding spreekt van „een schokkende ontwikkeling, die roept om strenge maat regelen". UZie pagina 5 (ADVERTENTIE) MET DE NIEUWSTE LENTE/ ZOMER BRUIDSMODE HALSTRAAT 23 - 4811 HV BREDA TEL. 076-136528 LIMA (AFP) - Bij overstro mingen in Peru zijn ongeveer veertig mensen omgekomen onder een lawine van modder en stenen. Tientallen gezinnen worden nog vermist. Vier dorpen zijn gedeeltelijk bedolven door aardverschui vingen. De autoriteiten heb ben het getroffen gebied nog niet kunnen bereiken. Zware regenval van de af gelopen weken in het Pe ruaanse Andesgebied heeft ze ker 50.000 mensen getroffen, vooral in het grensgebied met Bolivia. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd. TwEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: - Postcode: I DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: I Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA. j^ellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1