:k de als gevolg van bezuinigingen door kabinet 0 ruttchen Mogelijk lagere heffing droge mest 1,49 DIKE PEN VOOR 'N STEM FAN Handel in stemmen in Rucphen >oi- Frix wkunst) „TOBBETJE" Plan waterleiding van Z-Amerika naar Afrika Merijntje BRAKS: ANDERE HEFFINGEN DAN EXTRA OMHOOG Mediadebat Kamer gaat toch door Justitie: Onderzoek naar Kohl Vrees voor aanslagen in Spanje ZIETUDAAR GEEN ,t^-: -IAT? GROF GELD VOOR VOLMACHTEN KIEZERS Weer vier man in ABP-zaak gearresteerd IJSBERGEN VOOR DE SAHARA Mist zorgt voor verkeerschaos Vrije jongens bestormen 'Hilversum' Middenschool nog ver weg Proces tegen de Staat Vanaf heden kost een gesneden wit- of bruinbrood nog maar DMOZ^DSü1 I Woonplaats: I 14 DAGEN GRATIS j DE STEM „de 4 inl krant I VGINA Gips 21 Ispiderwoman. ides Club 2 - 1.45 (9 en 21.30 u. The dragon. ades Club 3 - 12,14 In 22 u. P R O F S, ades Club 5 - 12, 15.19.10 en 21.30 u. Zwart-Huls Idles 1 I u. Prizzi's honor, 18 Idles 2 u. The sure thing, l/lies 3 10 u. Miami supercops. ly 4, a.l. Indt let ontuchtkamp ont- ERZANDE lende Man - 13.30u Ivoor bejaarden. Iht Rolen - 13.30 u. Ivoor bejaarden. ZEN I - Etsen en penteke- pn Ada Overbeeke. Ge il 1-20.30 u. (t/m 20 Ijk Museum - De |n de schilderkunst', t/m vrij. 14-17 u., za. 114-17 u zon. 10-13 lu. (tot 11 mei). tPEN llgang De Singel - Mo pe objecten en tekenin- Ton van de Ven. Geop. (8.30 u. (tot 25 maart) |eginnen de voorrondes de bouwkunst als 0 len: architectuur en ste-1 is bekend gemaakt op I i van Beeldende Kunst liseert en voorbereidt in I Ijn, volksgezondheid en I in dag- en weekbladen I et het werk zijn ingele-l bordelen twee jury's hetl oerdeel vier deelnemers I f-t twee maanden (julienI ptember de einduitslag! de Prix de Rome is be-1 1 minimaal twee jaar in Boen. Jigen van de prijzen aan-1 Ivier geselecteerden vootl 1 gulden krijgen. VoorI I gulden bij en voordel Minaars in totaal 40.000 et I eling van de prijs is dall gaan om zich voor hun| briënteren. hard stikke leuk kialntlss" D® StDITI. bijzonder, .n ""Tfriïant. a.nt>r«dlno«n In '""'TTzJ. FIKS dao v»«r t staan. DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Van een onzer verslaggevers rUCPHEN - In Rucphen wordt volgens CDA en PvdA in georganiseerd verband en op grote schaal handel ge dreven in stemmen voor de komende gemeenteraads verkiezingen. Betaalde krachten kopen huis-aan-huis oproepings- kaarten op voor bedragen die varieren van een tientje tot 25 gulden. De plaatselijke CDA-frac- tie zegt dit vernomen te heb ben van haar achterban maar weigert namen van betrokkenen te noemen. Het CDA heeft over de kwestie, evenals de PvdA die ook zegt bewijzen te hebben, een klacht bij burgemeester Du Chatinier ingediend. De WD-fractie heeft zich daar achter geschaard. Du Chatinier zegt al lan ger op de hoogte te zijn van 'geruchten', maar verklaart in feite machteloos te staan. 'Je kunt ze niet betrappen. Ik krijg er geen vinger tussen en de politie ook niet. Maar ik vind het wel vreemd dat het CDA en de PvdA geen namen willen noemen. Zo kan ik niets doen'. Er zijn twee manieren om bij volmacht te stemmen. Een kiezer kan, na de oproe- pingskaart ondertekend te hebben, zijn stemkaart aan iemand in hetzelfde stemdis- trict meegeven en de andere mogelijkheid is via een for mulier aan de gemeente. Die laatste methode is niet van toepassing, want daar kan voldoende controle op wor den uitgeoefend. Adrie Konings van het CDA: 'Ze gaan van huis tot huis en bieden geld voor de volmacht. Zo kan elke sym pathisant van een bepaalde groepering op zijn stembu reau maximaal twee stem men extra uitbrengen. Als je dan bijvoorbeeld 30 van die sympathisanten hebt, kun nen die 90 stemmen uitbren gen. Rampzalig voor de de mocratie'. En strafbaar. Volgens de kieswet is het zelfs een mis drijf, waar een gevangenis- straaf van maximaal zes maanden op staat. Dat geldt voor de koper én de verko per. De vijf politieke groepe ringen van Rucphen die naast CDA, WD en PvdA aan de verkiezingen mee doen, ontkennen met klem dat ze zich met deze praktij ken inlaten. Kohl - FOTO ARCHIEF DE STEM 'Bejaardenhuizen failliet' UTRECHT (ANP) - Nog dit jaar dreigt er voor een aantal bejaardentehuizen een faillisse ment als gevolg van de door het kabinet opge legde bezuinigingen. Dat zegt directeur M. Rijkers Meinen van de Fede ratie LSB, de overkoepelende organisatie van de be jaardentehuizen in ons land. Uit een binnenkort af te ronden enquête onder de aan gesloten organisaties blijkt volgens hem dat veel tehuizen grote moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. 'De problemen blijken gigan tisch te zijn', zegt hij in het FNV-magazine. MAASTRICHT (ANP) - Op nieuw zijn vier personen gear resteerd die ervan verdacht worden steekpenningen te hebben aangenomen in de ABP-affaire. Bij het voortgezet onderzoek in deze zaak is justitie gesto ten op mogelijk nieuwe mal versaties, aldus Officier van Justitie mr. Nabben. Het totale aantal arrestaties in deze nu al meer dan twee jaar slepende affaire is hiermee gestegen tot 19. In het belang van het onder zoek wil Nabben geen nadere mededelingen doen. Het be richt als zou het om vier func tionarissen van het ABP zelf gaan en niet van bouwonder nemingen die eertijds zaken hebben gedaan met de twee hoofdverdachten, de geschor ste directeur beleggingen Masson en de ABP-adviseur Van Zon, wil hij niet bevesti gen. Tegen de twee hoofdver dachten loopt een justitieel onderzoek ter zake van het aannemen van grote bedragen aan smeergelden (meerdere miljoenen) en valsheid in ge schrifte. Volgens hem zijn bijna alle huizen al door hun eigen ver mogen heen. Velen houden met lapmiddelen het hoofd bo ven water. Ze betalen geen pensioenpremies meer of dra gen loonbelasting niet meer af. Bij sommige tehuizen is de deurwaarder een regelmatige bezoeker. Hij voegt daar aan toe dat de bejaardentehuizen vooral in de problemen gekomen zijn door de nieuwe manier van fi nancieren die in '85 van kracht is geworden. Als er tekorten dreigen kan men nu niet meer aankloppen bij de bijstand die de zaak aanzuivert. De tehuizen zijn gebonden aan een bepaald budget en als ze dat overschrijden komen ze in de problemen. 'Voordat er tehuizen gesloten moeten wor den moet er wel heel wat ge beuren. Maar als we geen maatregelen nemen zie ik het daar wel op uitdraaien', aldus Rijkers. Volgens AbvaKabo-be- stuurder Van Beek, die de be langen van het personeel in de bejaardentehuizen voor de FNV behartigt, zijn in de be jaardentehuizen steeds meer ontoelaatbare vormen van be zuinigen te bespeuren. De bewoners die vaak nau welijks meer voor zichzelf kunnen zorgen wordt ge vraagd lichte huishoudelijke werkzaamheden voortaan maar zelf uit te voeren en zelf stof af te nemen of kopjes te wassen. Vooral de wat oudere tehui zen zetten de verwarming een paar graden lager, wat op jaarbasis al snel een ton scheelt. 'Ik kom in tehuizen waar het hooguit 17 of 18 gra den is. Dat is voor oude men sen, die de hele dag stil zitten zeker niet warm', aldus Van Beek. (ADVERTENTIES) VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN CAFÉ-RESTAURANT met gratis levende muziek Weststraat 1, Biervliet, tel. 01152-1474 NEW YORK (UPI) - Een particulier instituut in de Ver enigde Staten is tot de conclusie gekomen dat de droogte in Afrika kan worden verminderd met behulp van een 2.900 kilometer lange waterleiding van de monding van de Amazone in Zuid-Amerika naar Afrika. Dat staat in een rapport dat het instituut heeft op gesteld na een conferentie in november vorig jaar. Het instituut acht het mo gelijk om voor een bedrag van tien miljard dollar van de Afrikaanse woestijn in een periode van vijftig jaar vruchtbare grond te ma ken. bm het oprukken van de woestijn - aan de zuidkant van de Sahara is dat vijf kilometer per jaar - tegen te gaan moeten de water houdende lagen onder de oppervlakte worden aan gevuld. De beste oplossing om dat te bereiken is het water van Afrikaanse ri vieren als de Niger en de Kongo via aquaducten of pompsystemen naar de woestijn te leiden. Maar het instituut meent dat het goedkoper is een pijpleiding van Zuid- Amerika naar Afrika aan te leggen dan in Afrika zelf geulen te graven of aqua ducten aan te leggen. De deskundigen van het insti tuut adviseren verder om ijsbergen naar de kust van Afrika te verslepen en het smeltwater te gebruiken voor bevloeiing van de woestijn. rüttchen ook sterk in gebruikte personenwagens- en exclusieve modellen Zie onze unieke aanbieding elders in dit blad a a breda personenwagens 076-653950 Zorgvlietstr. 1, Breda 3 01 'A3 ?Tq xaous Q '?ïjaP - lappiui 'L 'ueui uba Pue^ i 'uaAoqsiipax f ue I lejfDz z 4<JuietjauiaiPs I Deze Stem is ook te koop Een inwoner van Alblas- serdam is gisteren aan de dood ontsnapt toen zijn auto bij een spoorwegovergang in Lage Zwaluwe werd gegre pen door twee treinen. Door een black-out reed hij door de stoplichten op de overweg en werd gegrepen door de sneltrein Roosendaal-Dor- drecht. De auto werd vijftig meter meegesleurd en kwam op het andere baanvak te recht. De bestuurder slaagde er in uit het wrak te sprin gen, enkele seconden voor dat een trein uit de richting Dordrecht naderde. De auto werd ook door deze trein ge grepen en paar honderd me ter meegesleurd. De bestuur der kon na behandeling van enkele kneuzingen in het ziekenhuis naar huis. Na de tweede botsing brandde het wrak uit, evenals een deel van de cockpit van de tweede trein. Door snel in grijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het eerste deel van het trein stel uitbrandde. - FOTO ANP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Braks (Landbouw) heeft een lichte voorkeur om producenten van droge pluimveemest een la gere overschotheffing te laten betalen, omdat die mest een hogere kwaliteit heeft en makkelijk is af te zetten. Dat betekent wel dat de eer der vastgestelde overschothef fing per kilo fosfaat (laag ta rief 25 cent, hoog tarief 50 cent) met acht procent moet stijgen. Volledige vrijstelling van hef fing voor droge mest zou een verhoging van de tarieven met 34 procent betekenen. Daf blijkt uit een becijfe ring die de bewindsman giste ren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer zal overigens deze week niet meer spreken over de meststoffen wet in verband met de inge laste behandeling van de me diawet. Braks presenteert de Kamer een aantal mogelijke aanpas singen van het heffingensys teem, zonder zelf een uitge sproken keuze te maken. De minister signaleert dat het niet mogelijk is om de hoogte van de heffing per re gio te laten variëren. Braks verwerpt verder de mogelijk heid om op mest die voor ex port bestemd is een lagere of geen heffing te laten rusten. De berekeningen wijzen uit dat een uitzonderingspositie van producenten van droge pluimveemest 3,25 miljoen gulden minder in het laatje brengt. De bewindsman wil in elk geval jaarlijks 43,5 miljoen gulden in kas krijgen om met name onderzoek naar het mestprobleem te bekostigen. Iedere aanpassing moet dan ook steeds op dat bedrag uit komen, vindt Braks. De minister heeft ook laten uitrekenen wat verandering in het verschil tussen het lage (van 125 tot 200 kilo fosfaat per hectare) en hoge (boven 200 ki lo) tarief kan betekenen, zon der rekening te houden met de kwaliteit van de mest. In het oorspronkelijke voorstel zou den de leghennenbedrijven de hoogste tarieven betalen (rond 4.248 gulden per jaar), melk veebedrijven het minste (rond 340 gulden). Als er geen verschil tussen het hoge en lage tarief bestaat, betaalt het gemiddelde leg- hennenbedrijf 3.776 gulden per jaar, het gemiddelde melkvee bedrijf stijgt tot een heffing- Minister Braks. - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP bedrag vén 449 gulden. Alle overige bedrijfsvormen beta len in het laatste voorbeeld ge middeld minder. Van onze Haagse redactie EN HAAG - Tot grote verras sing van met name de opposi tie in de Tweede Kamer gaan CDA en VVD toch akkoord met de behandeling door de Kamer van de omstreden me diawet van minister Brink man (Cultuur). Het debat be gint morgen al. Eerder deze week bleek uit opmerkingen van CDA, WD en minister Brinkman dat de behandeling in de Kamer wel eens zou kunnen worden opge schort tot na de verkiezingen. CDA en WD waren het na wekenlange beraadslagingen niet eens geworden over een gezamenlijk standpunt. Zo wil de VVD koste wat kost de in voering van commercieel op gezette televisie doorzetten. Het huidige omroepbestel hoeft dan volgens de liberalen niet fundamenteel aangetast te worden. Het CDA is tegen commerciële televisie in welke vorm dan ook. Uitgedaagd door het PSP- Kamerlid Willems besloten de woordvoerders van de rege ringspartijen alsnog het debat te beginnen. PPR-woordvoer- der Lankhorst en het D'66- Tweede kamerlid Engwirda drukten de regeringspartijen wél op het hart om de wet 'se rieus' te behandelen. Lankhorst heeft geen enkele 'behoefte aan poppenkast. De Mediawet moet zorgvuldig be sproken worden', zei hij. Eerder op de dag had minis ter Brinkman in de Eerste Ka mer al meegedeeld dat hij zich wel bij een meerderheid wilde neerleggen als deze behande ling van de wet wilde uitstel len. 'Maar ik trek de wet niet in', aldus Brinkman. Bij vorige besprekingen van de Mediawet zijn er meer dan zeventig voorstellen ingediend om de wet te veranderen. Brinmaris's wet is zo omstre den dat er wel voor bijna alle belangrijke punten een meer derheid van de kamer is te vinden, maar die meerderheid is steeds anders van samen stelling. BONN (AFP/RTR) - Volgens Westduitse commentatoren is de positie van bondskanselier Helmut Kohl ernstig ver zwakt, nu de federale justitie ook een onderzoek gaat instel len naar het gedrag van Kohl in de Flick-omkopingszaak. De reden voor dat onder zoek ligt in de verdenking van de justitie dat Kohl een com missie van de Bondsdag heeft misleid toen hij werd onder vraagd over financiële schen kingen aan zijn CDU door het industriële concern Flick. Tegen Kohl loopt al een ge rechtelijke procedure in Ko blenz omdat hij ook tegenover het regionale parlement daar een valse verklaring zou heb ben afgelegd. Op de vraag of deze nieuwe actie van justitie gevolgen heeft voor zijn politieke posi tie antwoordde Kohl gister avond glimlachend: 'Niet in het minst'. DRIEBERGEN (ANP) - Een plotseling opkomende mist heeft dinsdagmorgen gezorgd voor een enorme verkeerscha os; met name op de wegen richting Amsterdam. Op een gegeven moment stonden er files met een totale lengte van 95 kilometer. Één file richting Amsterdam had een lengte van 25 kilometer. Vooral op de Al tussen Amersfoort en Amsterdam ontstond een grote ravage door tal van kettingbotsingen. Daarbij vielen nogal wat ge wonden. Volgens de politie werd er veel te snel gereden. De mist legde ook het vlieg verkeer op Schiphol enige tijd lam. Voor vanmorgen verwacht het KNMI opnieuw mist. Kerntaken ALS de plaatsing van 48 kruisraketten in Woensdrecht niet doorgaat, vervalt de aan leiding tot afstoting van de kerntaken van de Orion en de F-16. Dat antwoordde minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) op vragen de PvdA- kamerleden De Vries en Ter Beek. WOENSDAG 12 MAART 1986 Onafhankelijke producen ten hebben zich de laatste jaren een vaste plaats ver worven in Hilversum. Belbo (Ben Eikerbout) kwam in het nieuws en ook de rol van Joop van den Ende is bekend. Maar ook de zend tijd die René Stokvis, John de Mol, ID Productions en Han Peekei 'veroverd' heb ben, is aanzienlijk. MZie Gids De middenschool is nog erg ver weg en als hij er komt zal dat zeker niet de middenschool zijn waar in de jaren zeventig om werd gevraagd. Politiek Den Haag mag opnieuw een po ging wagen knopen door te hakken. MZie pagina 2 Met de moed der wanhoop procederen twintigduizend Nederlanders tegen de Staat. De inzet: De kruisra ket moet buiten onze gren zen blijven. MZie Extra op Woensdag BARCELONA - De Ameri kaanse militaire bases in Spanje worden sinds maan dagnacht door veiligheids troepen zwaar bewaakt uit angst voor terroristische aan slagen en ongeregeldheden tij dens het NAVO-referendum dat vandaag in Spanje wordt gehouden. Bovendien worden alle 42.000 stemlokalen en alle elec- triciteitscentrales, regerings gebouwen en communicatie centra in het hele land door maar liefst 80.000 politie-agen- ten en militairen zwaar be waakt. De spanning rond het om streden NAVO-referendum nam gisteren toe, toen werd bekend dat de Baskische onaf hankelijkheidsbeweging ETA in San Sebastian een 61-jarige ondernemer heeft ontvoerd. Bijna 29 miljoen Spanjaar den krijgen vandaag de kans om via hun stembrief te ver tellen of ze het wel of niet eens zijn met de pro-NAVO-poli- tiek van de socialistische pre mier Felipe Gonzalez. Volgens de laatste opiniepeilingen heb ben de tegenstanders van de NAVO een kleine voorsprong op de voorstanders van het Spaanse NAVO-lidmaatschap. (ADVERTENTIES) (import, dagelijks vers aangeleverd) Verkoop van dinsdag t/m zaterdag! Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd. I^IEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand I DEN1EUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT I Datum van aanmelding: I Naam: Adres: Postcode: J Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. I »^JBellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1