F6EL0 Boze Amsterdammers vragen BIJT IE ALS IK HEM AAI? Machinisten bezetten station Heerlen VOOR 'N STEM FAN Nijp els kandidaat voor vice-premier VANGSTBEPERKING EN TIEN WEKEN VERPLICHT STILLIGGEN ROADSTER Premies ingehouden vóór goedkeuring 6Tientje van Lieftinck' geschiedenis DE BISTR0- UBOUTEIIlt Auto huren Auto lease Auto huur koop Bomaanslag op snelle Franse trein Verkeersleiders Schiphol vrezen meer vertragingen ches N l irant' AAN pezingen Vrouwen nog even eerder |met pensioen contra's geen partij voor Nicaragua Merijntje DEN HAAG - Staatssecretaris Ploeg (Land bouw en Visserij) is van plan de Nederlandse kottervissers de komende tijd flink de pin op de neus te zetten. 076-227.295 TIEN GEWONDEN Onderzoek naar fraude-officier wordt gesloten NS-DIRECTIE MET ACTIEVOERDERS DINSDAG 18 MAART 1986 Verkiezingen in Fabeltjesland Frankrijk opgeschoven naar rechts Wisseltruc in Hulster politiek OORZAKEN: DRUKTE EN PERSONEELSTEKORT SENAAT WORDT GEPASSEERD T^IEUWE ABONNEE ^lï I Woonplaats: I 14 DAGEN GRATIS DE STEM ffde 4in1 krant t zo n )roef-op-de- ment op die t gevarieerde 1 in die bon op. Dan krant heel 24 dagen ialf geld in de OEF AN 10,50 iptgirokaart). r postzegel opsturen I r 1)2. I 6911 Kunt u mot eon gerust hart via Do Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke Ak .Kleintjes "-rubriek. DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers ƒ1,10 IN politiek lijken rst gezicht niets te maken te heb- als de gemeente- iezingen in aan-5 dan willen de re- litici nog wel eens middag opofferen ;ezicht te laten bij ialwedstrijd. Zo ook ;EN-HW'24 waar kopstukken ineens zaken hadden, lens de pauze van I |rijd waren de heren bestuurskamer te hier hebben ze niet zoveel stem-1 innen. Die mannen de kantine. Daar j meeste mensen te dat kan nog stem- leveren", aldus be- Ringoot van II Hij merkte tijdens 1 irijd onmiddellijk de elling op van de po liet het niet na om er J in z'n jas te trekken. j al gezien hoe ons veld er bij ligt. Dat niet zo. We hebben trijden moeten afge- Ringoot kreeg on- J jk antwoord. „Je l] ijk. Dat kan niet en J middellijk wat aan j worden", werd hem j isterd. Wie de amb-j molen kent moet ch maar z'n beden- J ij hebben. AMSTERDAM {ANP) - Vijftien bewoners van de De Buyterkade in Amsterdam die ai maandenlang proteste ren tegen het aanwijzen van hun straat als gedoogzone voor straatprostitntie, hebben maandag op het Deense consulaat in de hoofdstad politiek asiel aangevraagd in Denemarken. 'De bewoners voelen zich in hun meest fundamenteel menselijke rechten tekort gedaan. Hun straat is hun straat niet meer, hun tand hun land niet meer. Zij wei geren daarom nog langer onderdrukt te werden door een politiek wanbeleid en ze besluiten politiek asiel aan te vragen in een land dat hen de bescherming zal bieden dat jij verlangen', aldus de bewoners. DEN HAAG (ANP) - Het 'Tientje van Lieftinck', vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederland een begrip, kan in de geschiedenisboeken worden opgeborgen. Minis ter Ruding van financiën heeft de Tweede Kamer na melijk voorgesteld de geld- zuiveringswet van 1945 in te trekken. Bij aanneming van het voorstel komt een defini tief einde aan de' na-oorlogse geldzuivering. De geldzuivering was noodzakelijk omdat tijdens de oorlog de geldhoeveelheid fors was gestegen en het na tionaal inkomen sterk ge daald. Op 12 september 1945 be paalde minister Lieftinck van financiën dat het pa piergeld buiten omloop werd gesteld en kon worden inge leverd bij postkantoren en banken. De tegenwaarde werd geblokkeerd op een renteloze rekening. Wel mocht f 10 aan oud geld voor nieuw geld worden gewis seld. Dat was het bekende 'tientje van Lieftinck'. Lieftinck (84) tvas voor de oorlog lid van de CHU. Na 1945 ging hij met de 'door braak' mee en sloot hij zich aan bij de Nederlandsche Volksbeweging en later bij de PvdA. Na de geldzuivering bleef Lieftinck voorstander van staatsingrijpen in het econo misch leven. In 1948 werd De Nederlandsche Bank gena tionaliseerd. Minister Ruding vari fi nanciën heeft aan prof. Lief tinck, die in Washington woont, vooraf het wetsont werp tot intrekking van zijn wet toegezonden. Von onze Haagse redactie DEN HAAG - „Een partijleider hoort in het kabinet". Met deze woorden stelde WD-leider Nijpels gisteren tijdens een bijeen komst van het Genootschap van Hoofdredacteuren in Den Haag nadrukkelijk zijn kandidatuur voor het vice-premierschap. „Als je er in het kabinet niet bijzit, verlies je al snel de grip op de gebeurtenissen", aldus Nijpels die daarmee ook de 'schuld' voor allerlei kwesties in en rond de VVD verre van zich wierp. Nijpels verklaarde dat zijn „politieke liefde" bij het fractie voorzitterschap ligt, „maar wat zwaarder is moet zwaarder we gen". Ploeg pakt vissers aan ALVERENIGING C bezuinigt wel heel igisch. De jeugd van s er de dupe van ge- Volgens het bestuur I wat al te veel water worden door de lende elftallen. DusJ ■r een bezuiniging! tafel komen. Dat I erd goedgekeurd en j ;en de allerkleinsten! ït meer douchen in ia de trainingen. De ;en zijn zelfs beperkt keer week, maar hy- laar valt natuurlijk t voor te zeggen. Na ining zijn de spe-j iezweet en het is niet eldig dat daardoor vat jeugdigen een verkoudheid kunnen terwijl hygiëne bij JB toch hoog in het staat geschreven, jk komt de jeugd vol- week al met een em met water naar het iveld van Clinge.... Willy van Leeuwen. Mark Ja® Schrijver. Van onze Haagse redactie IdEN HAAG - Vrouwen hoe ken voorlopig nog niet op de- lielfde leeftijd als mannen met I pensioen. De Sociaal Economi- liche Raad (SER) vindt dat er leen overgangsmaatregel van tenminste drie jaar moet ko nen. De SER schrijft dit in een ladvies aan de regering over de fvierde EG-richtlijn over ge lijke behandeling van mannen len vrouwen. Het beginsel van Igelijke behandeling van man- In en vrouwen in deze aan- Ivullende richtlijn onder- |schrijft de SER. Probleem is Heen dat onvoldoende duide- llijk is welke beroepsregelin- Ijen onder deze nieuwe richt lijn vallen. Vrouwen kunnen nu nog op |hun 60e met pensioen. Mannen moeten doorwerken tot ze 65 ijn of in tussentijd met VUT taan. Als de vierde richtlijn nu onmiddellijk zou worden zouden vrouwen #k gedwongen kunnen wor- fden tot hun 65e te blijven wer- |ken. De SER acht dat maat schappelijk gezien op dit mo ment ongewenst. De over gangsperiode van drie jaar fou moeten worden besteed, Mgens de SER, aan een studie pver pensioenregelingen. NAGUA/WASHINGTON PI RTR) - De door de Ver tilde Staten gesteunde con to's, die kampen met interne ferdeeidheid en beperkte mi- ltaire vaardigheden, zijn nau- kelijks nog partij voor het Ni- iraguaanse leger. IJJat is de overtuiging van "-heidene buitenlandse di aten in de Nicaraguaanse oofdstad Managua. In deze krant als extra bijlage Haal 'em eruit laP«n: actie tegen ioersuaZ van dollar V/APANSE minister van fi- pncien, Noburu Takeshita, P at grote westerse in- felanden gezamenlijke e ondernemen tegen de wtsval van de dollar. De van centrale Satoshi Sumita, zei dat Dank desnoods alleen zal wryeniëren. Nijpels heeft nu zichzelf maar gevraagd Van onze parlementaire redactie Vangstbeperking, individueel of per groep opgelegd, alsmede een stilligregeling van per jaar tien weken, moeten garanderen dat niet meer tong en schol wor den opgevist dan in EG-verband is overeengekomen. Over ae maatregelen, die bij de beroepsvissers en hun or ganisaties al felle protesten hebben uitgelokt, heeft Ploeg vanmiddag overleg met de vaste Kamercommissie voor Visserij. De vissers zelf heb ben tot 1 april de tijd op de voorstellen van Ploeg te rea geren. Individuele vissers kunnen zichzelf iets meer ruimte gun nen door groepscontingenten af te spreken, maar tot nu toe hebben de vissers van die mo gelijkheid geen gebruik ge maakt. Doen ze dat alsnog, dan kan de stilligregeling van vijf tot vier weken per half jaar worden teruggebracht. Ploeg hoopt ermee te berei ken dat de controle wordt ver gemakkelijkt, een doel dat hij ook met een aantal andere maatregelen al hoopt te berei ken. Zo moeten de producen tenorganisaties visplannen gaan opstellen, waarin ten minste wordt aangegeven in welk tempo de hoeveelheden schol en tong worden opgevist en welke sancties bij overtre ding worden toegepast. (ADVERTENTIE) Met deze drie verschillende mo gelijkheden is A.A.A. Roadsterhet snelle en voordelige auto-waren huis met een keuze uit meer dan 1.000 nieuwe en gebruikte auto's. AUTO HUREN: Gloednieuw auto huren per dag v.a. 22,excl. btw„ incl. 100 km vrij.Merkenen model len van zuinig tot exclusief. AUTO LEASE: Uiterst scherpe maand- en jaartarieven. A.A.A. Roadster Lease "Klaar terwijl u wacht". AUTO HUUR KOOP: Wist u dat het uiterst voordelig kan zijn een auto voor 12 mnd. te huren tegen een zeer voordelig maandtarief en deze auto dan vervolgens na 12 mnd. te kopen tegen een vastge stelde spotprijs? Nagenoeg alle merken '80 t/m '86 in voorraad: Audi, Opel, Volks wagen, Chevrolet, Datsun, Fiat, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsu bishi, Peugeot, Pontiac, Renault, Rover, Talbot, Toyota, Volvo. Ook vracht- en personenbussen. AUTOVERHUUR B V Wiihelmmasmqel AG Breda filialen Rotterdam Amsterdam Utrecht Den Haag. Dordrecht. Den Bosch Tilburq Breda Daarnaast worden de pro ducentenorganisaties ver plicht tot een wekelijkse ad ministratie, met als bestand delen de beschikbare vangs- thoeveelheden, de vissers vaartuigen die gerechtigd zijn om op het groepscontingent te vissen en de hoeveelheden vis per deelnemende kotter. Ploeg is minder enthousiast dan voorheen over het idee om via beperking van het motor vermogen van de kotters de vissers tot capaciteitsbeper king te bewegen. Deze maat regel sorteert te laat effect, omdat zij beperkt moet blijven tot nieuwe kotters. Ploeg overweegt nu sterk het vistuig, en met name de boomkor, aan maximale af metingen te binden. Hij ver wacht daarvan sneller effect. In zijn brief aan de Kamer en de bedrijfsorganisaties waarschuwt Ploeg tenslotte de vissers nog eens ten overvloe de, dat lopende beroepszaken bij het Europese Hof sancties op overtreding van de Neder landse quoteringsregels op geen enkele manier in de weg staan. Van onze correspondent PARIJS - Onbekenden hebben gistermiddag een aanslag ge pleegd op de snelle Franse trein TGV. Op de lijn Parijs- Lyon ontplofte even na drie uur een bom in het bagage ruim van een der wagons. De trein reed toen met een snelheid van 120 kilometer per uur. Dë explosie had plaats ter hoogte van het plaatsje Bru- noy in het zuidelijk van Parijs gelegen departement Assonne. Tien reizigers raakten ge wond, van wie drie vrij ern stig. De bom sloeg een gat in het plafond van de trein en blies een deur uit zijn hengsels. Het automatische remsysteem van de TGV trad direct in wer king. Een Franse spoorwegman sprak van een groot geluk dat de explosie niet een kwartier later plaats had op het spoor- gedeelte waar de TGV zijn maximum snelheid van bijna 300 kilometer per uur haalt. DE Britse Koningin Moeder aait de ierse wolfshond 'Connor', mascotte van de Irish Guards. Ze woonde maandag in de Chelsea kazernes in London de viering bij van St. Patrick Dag. - fotoap Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Tweede Kamer dringt niet aan op een verdergaand onderzoek naar de ac tiviteiten van de Maastrichtse fraude-officier Mr. Laumen. De officier is al enige tijd in op spraak. Hij zou volgens enkele zakenmensen fraude hebben gepleegd bij het faillisement van een drukkerij. De Rijksrecherche heeft niets onrechtmatigs kunnen vinden. Laumen leidt het onderzoek in de ABP-affaire. Volgens het PvdA-Tweede Kamerlid Kosto, voorzitter van de kamercom missie van Justitie, is er geen enkele aanlei ding voor de Tweede Kamer om Laumen's ver leden verder te onderzoeken. Volgens Kosto is er onvoldoende grond om aan te nemen dat Mr. Laumen echt gefrau deerd heeft. „Tegen Laumen is een diepgaand onderzoek ingesteld. Ik heb geen enkel ver moeden dat Laumen niet deugt," aldus Kosto. Van een onzer verslaggevers HEERLEN - Op het NS- hoofdkantoor in Utrecht vindt vandaag een gesprek plaats tussen de directie van NS en een delegatie van de 25 Heer- lense machinisten, die sinds gistermorgen het station in die stad bezetten. De actie duurt nog steeds voort. "De reizigers ondervin den (nog) geen hinder van de wilde actie, die ondersteund wordt door de Vervoersbond FNV, de Federatieve Spoor wegvakvereniging (FSV) en de Vereniging van NS-machinis- ten. De machinisten protesteren tegen het nieuwe dienstroos ter, dat op 1 juni a.s. in wer king treedt. Volgens actielei der Henk Marinus komen daardoor 17 van de 109 machi nisten, die Heerlen als stand plaats hebben, op straat te staan. Marinus eist vervan gend werk. Tevens willen de machinisten redelijke dien sten en een aanvaardbaar zo merrooster. Volgens een woordvoerder van de NS-directie in Utrecht is er geen sprake van dat door de nieuwe dienstregeling 17 banen in Heerlen verloren gaan. „Het gaat om slechts zes formatieplaatsen die met in gang van de zomerdienst ver dwijnen. Daarbij vallen geen ontslagen, de inkrimping ge beurt via interne verschuivin gen", aldus de NS-zegsman. De bezettingsactie in Heer len wordt met grote interesse gevolgd door machinisten el ders in Nederland. Het nieuwe zomerrooster heeft immers ook gevolgen voor de andere 24 standplaatsen in het land. In West-Brabant en Zee land zijn acties als in Heerlen niet te verwachten. De nega tieve gevolgen van de proces vereenvoudiging zijn in deze regio veel beperkter. „In De Koppeling staat dat Roosendaal erop vooruit zou gaan, maar dat is niet waar. We gaan ér hier ook enigszins op achteruit", vertelt de Roosendaalse machinist Sjaak van Gastel, lid van het over legorgaan. Protesten zijn vol gens Van Gastel niet te ver wachten. Voorzitter Frans Peeters van de Roosendaalse afdeling van de spoorwegvakbond FSV noemt de bezetting van de col lega's in Heerlen terecht. „Het kan gewoon niet wat daar ge beurt. Dat is tegen alle afspra ken en toezeggingen in", aldus Peeters. Roosendaal blijft vol gens hem met de procesve reenvoudiging 'in eerste ter mijn buiten spel'. Staatssecretaris Ploeg - FOTO DE STEM/J0HAN VAN GURP BIJNA 100.000 kinderen hebben tot dusver gerea geerd op een oproep van de Fabeltjeskrant om mee doen aan alternatieve ver kiezingen, die morgen wor den gehouden. Chico Lama en Bor de Wolf maken vol gens onderzoeker Maurice de Hond de meeste kans om gekozen te worden tot Bosmeester van het Grote Dierenbos. Zie pagina Gids-1 DE kiezers in Frankrijk heb ben gesproken met als re sultaat dat de veelbespro ken samenwerking tussen een rechtse parlements- meerderheid en een linkse president kan beginnen. Of niet natuurlijk. Zie Stem-achtergrond en Stem-commentaar OM fraude via stemmachti- gingen te voorkomen heeft het Hulster PvdA-raadslid een soort wisseltruc be dacht. Hij wil de raadsleden op de stembureau's steeds laten wisselen. Zie Stem van Zeeland SCHIPHOL (ANP) - De komende maanden zullen op de vluch ten van en naar Schiphol meer dan de normale seizoensvertra gingen optreden, zo vrezen de luchtverkeersleiders op Schiphol. Volgens de voorzitter van de Vereniging Het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde, H. van Opijnen, die dit maandag meedeelde, komen deze vertragingen voort uit een toenemend aantal vliegtuigbewegingen dat wordt verwacht, gekoppeld aan een nijpend tekort aan verkeersleiders bij de luchtverkeersbe veiliging op Schiphol. De tweede factor is de instelling van een horizontale scheiding in het Nederlandse luchtruim. Sinds 1 maart wordt al het lucht verkeer boven de grens van 30.000 voet (ongeveer 10 kilometer) niet meer begeleid door de verkeersleiders op Schiphol, maar door hun Europese collega's in Eurocontrol in Beek (Zuid-Lim burg). „Naast de bekende nadelige effecten van deze scheiding is de inwerkperiode van één maand tot aan de ingang van de drukkere zomerdienstregeling per 1 april aanstaande te kort", aldus Van Opijnen. Om de problemen zoveel mogelijk op te vangen zijn inmiddels overwerkregelingen getroffen en hebben de verkeersleiders vrije dagen ingeleverd, zo vertelde Van Opijnen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Nog voordat de Eerste Kamer ermee zal heb ben ingestemd, zullen uitvoe ringsorganen de veranderin gen in het ziekenfondsstelsel toepassen. Mensen die tot 1 april vrij willig verzekerd waren en be jaarden zullen al deze maand de nieuwe premies betalen. Als de Eerste Kamer met deze gang van zaken geen vrede heeft, dreigt de ophef fing van de vrijwillige zieken fondsverzekering en de be jaardenverzekering vertraagd te worden. Als gevolg daarvan zouden de fondsen met fikse aanslagen op hun reserves te maken kunnen krijgen. De problemen zijn ontstaan omdat de Senaat verleden week besloot de wijziging van het stelsel van ziektekosten niet al deze week te behande len, maar pas een week later. Vandaag moet staatssecretaris Van der Reijden* (Volksge zondheid) eerst een groot aan tal technische opmerkingen moeten beantwoorden. Degenen die de rueuwe pre mies al moeten inhouden, zijn ervan uitgegaan dat de wijzi ging hoe dan ook voor 1 april doorgevoerd zouden zijn. Aan gezien premies altijd vóóraf worden ingehouden, betaalt men nu dus eind deze maand al volgens het nieuwe systeem. Zuiver formeel is dat in strijd met de wet. De verwachting is evenwel dat dq Senaat dit ge sjoemel volgende week voor lief neemt. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. Naam en voorletters: |N Adres: Postcode: Betaling 68,06/Kwartaal O 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: I Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. I pellen kan ook: 076-236911J>

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1