fIL L AAR" Voedende reacties op verlaging gasprijs bedrijven IKV-voorzitter treedt af Chirac gevraagd als formateur COMPUTER- We hebben onze olieprijzen alvast verlaagd. UIKE PEN VOOR 'N ■STEMFAN 6r Scholen 'omgebouwd' voor de verkiezingen DE ECONOMIE TREKT MN, WIJ WERKEN GEWOON DOOR. Jii WERKGEVERS KIEZEN HARDE LIJN, BONDEN BEREIDEN ACTIES VOOR Voetbal op televisie I CONSUMENTENORGANISATIES EN VEGIN: MAAT IS NU VOL Merijntje Akkoord bij Ahold NÜ 5?s R.6 GROEDE '1-1639 <51/6^ f? GEEN SAMENWERKING MOGELIJK MET FABER 2 <D ■sj Uw stem is daar voor nodig! KANDIDAA T-PREMIER Staatslening levert rijk 4 miljard op RUITER Eindexamens niet meer via Teletekst WOENSDAG 19 MAART 1986 Nederland helpt Poolse hartpatiëntjes Rutger Hauer toch weer als schurk Jongen redt zusje van verdrinking 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 11 I"nieuwe abonnee j 14 DAGEN GRATIS Iteribar: |uten pinda's. 250 gram 225 nu1?S Dao Penedo, vinho tinto 1979. Robijnrode la£ /A P°rtuSese kwaliteitswijn, vol van smaak. 5.96 fn hoi}?*0 |pEN^?g belegen Goudse kaas. an't mes. 500 gram. 6.95. NXJ Big t/m 22 maart '86. 1150-14875. 7 (NABIJ OUDE MARKT). gA-^C etfEN TIJD ^1 TE LEZEN? V«rfl«* dan n,0, da Kleintjes" door te nemen. Er staat vast ieti „anuwaadino Wi ggle vandaag DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Btten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers ƒ1,10 Van een oneer verslaggevers I ngiv HAAG - Consumentenorganisaties en I vegin hebben gisteren woedend gereageerd 0p de nieuwe verlaging van de gasprijs I Toor bedrijven, die per 1 april in een half I jaar tijds al met bijna 20 cent is gezakt. Ze spreken van pure discriminatie ten I opzichte van de kleinverbruikers, voor wie [het gas per 1 januari j.l. zelfs nog 2 cent duurder werd. Een 'Gastribunaal', te houden door de in 'Woonlasten Overleg Nederland (WOON) georganiseerde woonlastencomité's, zal op 5 april in Utrecht een oordeel vellen over het beleid van de regering ten aanzien van de gasprijzen. Behalve politici en bestuurders is daarvoor ook minister Van Aardenne van Economische Zaken uitgenodigd, die zijn eventuele komst nog in beraad houdt. Terwijl de industrie sinds vorig jaar in totaal al circa 1,8 miljard gulden goedkoper uit is blijven de huishoudens volgens WOON, Konsumenten Kontakt en Vegin veel te veel betalen. Volgens cijfers van de Vegin - de vereniging van gasbedrijven die het aardgas betrekken van de Gasunie - ko men er jaarlijks tweehonderdduizend Ne derlandse gezinnen zodanig met de hoge gasrekening in de problemen dat er beta lingsregelingen moeten worden getroffen. In tienduizend gevallen wordt het gas, tij delijk, afgesloten. Konsumenten Kontakt: „De maat is vol. Het prijsbeleid is pure discriminatie van de kleinverbruikers. Nog steeds profiteren die niet van de zo fors gezakte olieprijs. Wij vinden dat de konsumenten al jaren te veel betalen voor hun gas - en nu dreigen ze te worden afgescheept een prijsdaling van 4 tot 5 cent. Wij vinden dat er 15 cent af moet, inclusief BTW. Dat zou het gemiddelde huishouden 400 per jaar schelen. De Vegin onderhandelt momenteel met de Gasunie over een verlaging van de gas prijs voor kleinverbruikers. De woordvoer der: „Daarbij versterkt de prijsverlaging voor de bedrijven met 6 cent ons onbehagen. Het gat tussen die prijs en wat de konsu- ment betaalt wordt steeds groter." De Vegin vindt al jarenlang dat de koppeling van de aardgasprijs voor kleinverbruikers aan de prijs voor huisbrandolie moet worden afge schaft. Metaal Van onze Haagse redactie lüEN HAAG - In de grootmetaal lijkt een con- Iflict onvermijdelijk nu de werkgevers, ver- [enigd in de FME, in een brief aan de vakbon- |den hun harde opstelling blijken te handha- |ven. Toch verwacht verwacht FME-voorzitter Ter Hart Idathij binnenkort het cao-overleg met de bonden kan [hervatten. op weg naar conflict Maar uit de opstelling van e werkgevers blijkt voorals nog niets van die verwachting. |ln de brief die gisteren aan de bonden werd gestuurd, hou- Jden de werkgevers hun poot ■stijf. De brief is niet anders [dan een herhaling van stand punten die ook tijdens het cao- [overleg werden geformuleerd jen met geen woord wordt ge rept over een eventuele voort- zetting van het overleg. „Daar is die brief ook niet zegt Ter Hart. „Laat de Van onze sportredactie I BREDA - De topper uit de kwartfinales van de drie Europese voetbal toernooien, Juventus- Barcelona, kan door de I voetballiefhebbers op de voet gevolgd worden. De wedstrijd wordt door de VARA rechtstreeksop Nederland 1 uitgezonden, i De uitzending begint om 120.25 uur. Duitsland 2 brengt j v anaf 20.15 de Europacup 2-ontmoeting Bayer Uer- j dingen-Dinam Dresden. Om 22.50 volgt een uitge- breide samenvatting van 1 de wedstrijd Anderlecht- I Bayern München. Die wedstrijd wordt wellicht door de BRT op bet tweede net recht streeks vertoond. Of de wedstrijd rechtstreeks te volgen is, is nog niet ze- her omdat ook SV Ware- gem (tegen Hajduk Split) op eigen terrein speelt. Das als het Regenboog stadion van SV Waregem vrijwel uitverkocht is, zal de BRT het treffen in Brussel rechtstreeks op bet scherm brengen. Later op de avond volgt een uitgebreide sa menvatting van de be- 'ongrijkste wedstrijden uit de kwartfinales. JADVERTENTIES) [exclusieve occasions en classic cars op voorraad: I mercedes-benz (meer dan 100 st, I r», ï"e ,eeft'iden en typen), I Porcne, bmw, saab, volvo, rover, audi, rolis-royce, alfa romeo, u9atti, cisitalia, hispano suiza, terrari, isotta fraschini, amborghini, lancia, maserati, osca en diverse /^pN 0figine!e sportwagens. Naar je hok! bonden nu eerst eens bestude ren wat er staat. We zitten in het denken veel dichter bij el kaar dan in het zeggen." De Industriebonden FNV en CNV hebben inmiddels fu rieus gereageerd op het schrij ven van de FME. FNV-onder- handelaar Rijkse spreekt van „botte onwil" van de werkge vers „die hun verantwoorde lijkheid ontlopen. Er is zelfs geen uitnodiging". Volgens het CNV is „enige beweging in de opstelling van de FME niet te ontdekken." Beiden noemen het vreemd dat de FME geen einde maakt aan de schorsing, waartoe toch op initiatief van de werkge vers werd besloten. Beiden verwachten dat het overleg zal mislukken en dat zij uitgelokt worden acties te starten. Voordat het zover is wil het CNV nog trachten met aparte ondernemingen cao's af te sluiten. De FNV peilt tot eind vol gende week de actiebereidheid onder de leden. Na de 28e zal een beslissing worden geno men. De voorbereiding van de acties al is gestart. Uit de brief van de werkge vers en de toelichting van voorzitter Ter Hart, blijkt dat de 36-urige werkweek het hete hangijzer blijft. Daarop liep gisteren ook het overleg bij Akzo in Arnhem stuk. De FME wil van een 36-urige werk week of van 1648 uur per jaar niets horen. Hoewel Ter Hart beweert dat achter de schermen het overleg druk over en weer gaat, is de brief voor FNV'er Rijkse niet anders dan: „een opsomming van vastgeroeste standpunten, die ons geen en kel aanknopingspunt biedt voor verder overleg. Daarmee kunnen wij niets beginnen." VELE scholen zijn dinsdag omgebouwd tot verkie zingslokaal in verband met de raadsverkiezingen die vandaag worden gehouden. De aanloop tot de verkie zingen werd gelardeerd met allerlei 'incidenten'. In Maarheeze krijgen alle 6.000 kiesgerechtigden vandaag een nieuw, van het orgineel afwijkend stembiljet als zij zich op het stembureau melden. Dat is nodig omdat per ongeluk in de gemeente een aantal stembiljetten is bezorgd in plaats van de kandidatenlijst. En in Den Bosch gaf aannemer Stienstra de inwoners in een pa gina grote advertentie in een plaatselijke krant het advies niet te stemmen op het CDA en de PvdA. Hij verwijt deze partijen dat zij geen openheid van zaken willen geven over een conflict tussen hem en de ge meente. - FOTO ANP Zie ook pagina 3 'Ruim 11.000 raadszetels te verdelen' UTRECHT (ANP) - Prof. dr. J. van Putten is afgetreden als voorzitter van het Interkerke lijk Vredesberaad (IKV). Hij acht het onmogelijk tot een vruchtbare samenwerking te komen met IKV-secretaris Mient Jan Faber. Van Putten verwijt Faber dat deze hem systematisch veronachtzaamt en te weinig informeert. Ver der laakt Van Putten het dat de IKV-secretaris te weinig overleg met hem pleegt en af spraken niet nakomt. Van Putten, hoogleraar po liticologie aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam, is sinds februari 1985 voorzitter van het IKV. De directe aanleiding tot de stap van Van Putten was het interview van secretaris Fa ber met het NRC-Handels- blad, dat op zaterdag 22 fe bruari werd gepubliceerd. Daarin verklaarde Faber dat de tijd van het Komitee Kruis raketten Nee voorbij is en dat hij daarom voor het IKV in dat comité geen plaats meer ziet. Volgens Van Putten had Faber hem in het interview een dolkstoot in de rug gege ven, onder meer door niet het standpunt van het IKV-be- stuur weer te geven. Sinds eind februari heeft het bestuur van het IKV vier keer vergaderd om het ver trouwen tussen bestuur en se cretariaat te herstellen. Ter wijl het overleg nog gaande was, bleek vorige week bij een nieuw incident dat het secre tariaat eigenmachtig bleef op treden. Daarmee werd het voor Van Putten duidelijk dat het geen zin meer had de dis cussie voort te zetten. De eerste aanvaring tussen Van Putten en Faber dateert van juli vorig jaar. Na decem ber namen de meningsver schillen in aantal en frequen tie toe. Van Putten heeft al in januari op het punt gestaan zijn functie neer te leggen, na dat Faber voor de NCRV-ra- dio de PvdA had opgeroepen de plaatsing van kruisraket ten tijdelijk te aanvaarden. Van Putten sluit niet uit dat hij lid blijft van het beraad, waarin vertegenwoordigers van de kerken zitting hebben. i SiM PARIJS (DPA/REUTER/AFP/UPI) - President Mitterrand van Frankrijk heeft Jacques Chirac, de leider van de neo-gaullisti- sche RPR, dinsdagavond gevraagd een nieuwe regering te vor men. Chirac zal 'binnen 24 a 48 uur' op dit verzoek reageren. Daags na de verkiezingen van zondag spraken RPR en UDF met elkaar af dat ze met el kaar zouden overleggen voor dat een door de president be naderde politicus de benoe ming tot premier zou aan vaarden. Omdat Chirac en Mitter rand dinsdagavond meer dan twee uur met elkaar overleg den, achten waarnemers de kans groot dat zij een stevige discussie gevoerd hebben. Naar geruchten willen heeft de president bezwaar geuit te gen enkele aspirant-ministers en tegen de plannen van Chi rac, bepaalde maatregelen per decreet af te kondigen. Volgens de Franse grondwet benoemt de president een pre mier, waarna hij de ministers benoemt 'op voordracht van de eerste-minister'. Ondertussen komen geruch ten op gang over de bezetting van belangrijke posten in een regering-Chirac. Zijn partij genoten Jacques Toubon en Charles Pasqua worden getipt als minister van binnenlandse zaken. Alain Juppe, ook van de RPR, zou goede kans ma ken op het ministerie van eco nomische zaken. Ex-president Valéry Giscard d'Estaing wordt genoemd als nieuwe voorzitter van de Nationale Vergadering. Vrijkaartjes NS NET als vorig jaar zal het NS- personeel de komende dagen kaartjes uitdelen voor een dag gratis treinreizen. De bedoe ling is dat de NS-ers de kaartjes weggeven aan vrien den of familieleden die zelden of nooit de trein nemen. In to taal zijn er 56.000 kaartjes te vergeven. DEN HAAG (ANP) - De vierde staatslening met storting in dit jaar heeft het rijk 4 mil jard gulden opgebracht. Tegen een koers van 101,8 procent wordt 25 procent van de in schrijvingen toegewezen. Op het ministerie van fi nanciën vond men de uitslag van de lening een succes. De laatste lening van deze orde van grootte dateert van no vember 1985, toen op een even eens 10-jarige lening 3,75 mil jard werd toegewezen tegen een koers van 100,4 procent. Elke dag nieuwe DE bij: Paul Krugerstraat 55-57 VLISSINGEN 01184-12733 Meer dan 2000 titels in voorraad Ook: SOFTWARE C64 SPECTRUM B.B.C. v.a. 12.50 Paul Krugerstraat 55-57 VLISSINGEN 01184-12733 ARNHEM (ANP) - Het Cen traal Instituut voor Toetsont wikkeling (CITO) in Arnhem zal dit jaar geen oplossingen van de antwoorden van de centrale schriftelijke eindexa mens meer uitzenden via Te letekst. Hoewel er van deze service, waarmee vorig jaar werd be gonnen, door vele duizenden eindexamenkandidaten ge bruik is gemaakt, iS besloten om het experiment te staken. Veel scholen hebben geklaagd dat de snelle bekendmaking de examenrust verstoort. De antwoorden zullen nu pas na afloop van het gehele centraal schriftelijke eindexa men, eind mei, bekend worden gemaakt. De centrale schriftelijke eindexamens starten dit jaar voor het LBO op 17 april en voor MAVO, HAVO en VWO op 21 april. De laatste examen dag is op 12 mei. (ADVERTENTIES) DE ACTIE 'Poolse hartpa tiëntjes naar Nederland' loopt nog steeds goed. In het Wilhelmina-kinderzie- kenhuis in Utrecht zijn al ruim 140 Poolse kinderen geopereerd. Ondertussen worden in Utrecht ook Po len opgeleid in hartchirur- gie. De bedoelings is dat er straks drie getrainde teams terug gaan. Zie Stem Extra op Woensdag „Ik zat eigenlijk helemaal niet om weer een schurken- rot te springen", zegt de 42-jarige Rutger Hauer over zijn nieuwe Ameri kaanse film „ik aasde op betere rollen, maar van deze raakte ik echter hele maal in de greep." Zie pagina Glds-1 EEN elfjarige jongen uit Hoofdplaat heeft met ge vaar voor eigen leven zijn zusje uit de Westerschetde gered. Spelenderwijs was zij in het water terecht ge komen. Zie De Stem van Zeeland 1 Van onze redactie binnenland ZAANDAM (ANP) - Ahold (Albert Heijn, Miro, Etos, Al berto) en de dienstenbonden van FNV en CNV en de Unie BLHP- hebben dinsdag in be ginsel overeenstemming be reikt over een nieuwe eenja rige cao voor de 2.500 werkne mers van het hoofdkantoor en de bedrijfsleiders. De gemiddeld 38-urige werkweek gaat iets omlaag. Ahold is in principe wel bereid de arbeidstijd verder te ver korten tot 36 uur, maar mo menteel is de financiële ruimte daarvoor te klein. Voor de ongeveer duizend werknemers van het Ahold- distributiebedrijf is vorige maand wel een 36-urige werk week per 31 december 1987 overeengekomen. In verband met de dalende grondstofprijzen hebben we alvast onze huismerkartikelen waar olie in verwerkt zit, in prijs verlaagd, b.v. fyt Mayonaise, O /jQ iL' pot 0.65 liter 2^8 C.rxZJ ^■Fritessaus, !sJ bus 0.65 liter Slasaus, 1 °JO "0 fles0.75-literie9rJL./Z/ 1 GQ ^Zonnebloemolie,O /IQ ±XJZ/ ÏSJ fles 1 liter 2mC.HAj Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. I Naam en voorletters: Adres: Postcode: 0 Woonplaats: Betaling 68,06/Kwartaal 23,60/maand 1 DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA. ^Bellen kan ook: 076-236911. DE STEM „de 4in1 krant

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1