Raketaanval op Italiaans eiland ruttcnen Overheid loopt half miljard mis Politie houdt oogje in zeil 14«O Amerika jubelt EG in verlegenheid Sigaretten goedkoper! c< Merijntje JLJL DED 'er *9 ■lijk gering is. fault, Super 5 TS/ nemen. Dan eid(max,167km/ lorm), comfort en t: v.a. f21.995,- 140-13524. .01150-1775t in I Maakt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke I un» omdat negen van de tien Stern-lezers en -lezereassen I j*aali in week uit In onze ..Kleintjes"-kolommen kijkt of er Iets I "Thun gading bij staat Dat zijn elke dag vele tienduizenden Iv kleintjes lezers. LIBISCHE RAKETTEN MISSEN AMERIKAANS RADARSTATION TRIPOLI/ WASHINGTON/ DEN HAAG - Om twee minuten voor ne gen gisteravond leek in de Libische hoofdstad Tripoli voor de tweede maal de hel los te barsten. Opvang ME'ers onder de maat Piloot omgekomen Nederlandse F-16 neergestort MET INGANG VAN 1987 Vakantiegeld ambtenaren acht procent WOENSDAG 16 APRIL 1986 Meer over de Amerikaanse aanvallen op Libië op: We snoepen steeds meer Kluis Al Capone wordtgeopenend TEKORT AAN ACCOUNTANTS OORZAAK AMERIKAANSE BEDRIJVEN IN ZUIDWEST-NEDERLAND xy/V^r- 14 DAGEN GRATIS DE STEM „de 4in1 krant A59 1 \S bed geeft de juiste br van beide partners; pdige ontspanning eri verlichting van pijn. 89 rechtmatige bezitter vaii^ m er chagrijnig bij te lopen DE STEM 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Göes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Van ome correspondent rOME - Libië heeft dinsdag middag het Italiaanse Middei- landse zee-eilandje Lampe dusa (en daarmee dus het grondgebied van de NAVO) onder vuur genomen. Maar de twee projectielen die rond vijf uur 's middags op en bij het eilandje terechtkwamen, heb ben geen schade veroorzaakt. Italië neemt deze oorlogs- iaad, waarvoor Libië direct de •erantwoordelij kheid opeiste, hoog op. De afgelopen nacht is de Libische ambassadeur op het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden en de mantel uitgeveegd. Naar Tripoli ging een hevig protest. Italië is flink geschrokken van de aanval op zijn zwakste en meest afgelegen stukje ter ritoir (31 km2 groot, met 5000 bewoners). Premier Craxi zei dat hij als reactie op de bom aanval op Lampedusa aan alle strijdkrachten de opdracht had gegeven 'alle middelen te hanteren om het grondgebied van de republiek te verdedi gen'. De bomaanval van Kadaffi op Lampedusa had niet veel om het lijf. Kort voor 17.00 uur hoorden de bewoners van het eilandje twee dreunen van bommen die ontploften. Ken nelijk waren ze bedoeld voor het Amerikaanse weer- en ra darstation op het eiland. Straaljagers die van een ge alarmeerde luchtmachtbasis op Sicilië opstegen om de aan valler onschadelijk te maken, vonden niets, boot noch vlieg tuig. Vandaar dat nu aangeno men wordt dat het gaat om projectielen, om 'long range missiles' van het type Scoop, afgevuurd van het Libische vasteland, ongeveer 300 km zuidelijker. Tot zover onze correspon dent. Gaddafi heeft gister de Vei ligheidsraad van de VN om een spoedzitting gevraagd. Hij zou ook de Arabische landen hebben gevraagd tegen de VS en medeplichtige Europese landen strafmaatregelen te treffen. De 'Fatah-Revolutionaire Raad', de groepering rondom de door Libië gesteunde guer rillaleider Abu Nidal, heeft dinsdag gedreigd als vergel ding voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Libië overal ter wereld toe te zullen slaan tegen Amerikaanse belangen. Volgens het Amerikaanse tv-station ABC behoren kin deren van Gaddafi tot de slachtoffers. Zijn aangenomen dochter Hana (15 maanden oud) zou gedood zijn en twee zoontjes van 3 en 4 jaar zwaar gewond. Gaddafi's vrouw zou een zware shock hebben ge kregen, hijzelf ongedeerd. In de VS heeft gisteren een verkeersvliegtuig met 73 men sen aan boord een noodlan ding gemaakt na een bommel ding. De luchtvaartmaat schappijen hebben opdracht gekregen extra waakzaam te zijn. In Groningen en Den Haag gisteren gedemonstreerd tegen de luchtaanval van de Ver enigde Staten op Libië. In Sit- tard werd uit protest premier Lubbers het spreken onmoge lijk gemaakt. In meer dan twintig steden van de bonds republiek gebeurde werd gis teravond ook betoogd tegen de VS. Weer raketten op Tripoli I kunnen slapen, en daarom wil j! f bedden. Ik ga geen enkele bstcode Joonplaats [110,6460 WBKerkrade. Van onze redactie buitenland Diplomaten en buitenlandse correspondenten meld den dat er geschoten werd met luchtdoelgeschut en afweerraketten en dat ze explosies hoorden. (ADVERTENTIES) Kan best, goedkoper ro ken. Dankzij de lage dollar. Wie daarvan wil profiteren, die trekt meteen een sprintje naar z'n sigarenwinkel. Voor een pakje Texas, in hardbox, f 2,50. Op een hele slof scheelt dat méér dan een tientje. Met Texas bespaart u jaarlijks honderden guldens op uw rookgenot. fexclusiev^occasion^ en classic cars op voorraad: roercedes-benz (meer dan 100 st, alle leeftijden en typen), porche, bmw, saab, volvo, rover, audi, rolls-royce, alfa romeo, bugatti, cisitalia, hispano suiza, ferrari, isotta fraschini, 'amborghini, lancia, maserati, osca en diverse /^~T\ originele sportwagens, f Jl breda Personenwagens 076 - 653950 zorgvlietstraat 1, breda Howe heb ik het nou! WARNSVELD (ANP) - De op vang van politiemensen die in Mobiele Eenheid-verband op treden, laat in het algemeen te wensen over. Zowel binnen het ME-verband als in de nor male werksituatie is een goede opvang nog te vaak van toeval of persoonlijk initiatief afhan kelijk. Terwijl de spanningen die een ME'er bij een actie op doet, vergelijkbaar zijn met die van een soldaat in de frontlinie. Tot deze voorlopige conclu sies zijn hoge functionarissen van onder meer politie en jus titie gekomen. Volgens mr. H. Rijpstra, oud-commissaris van de koningin in Friesland, kan opvang van ME'ers niet bestaan uit een handdruk en een bloemetje. Inwoners van Tripoli nemen de schade van het bombardement op. DEN HAAG (ANP) - Een F-16 van de vliegbasis Volkel is gis termorgen rond elf uur veron gelukt in de nabijheid van Seedorf in de Duitse Bondsre publiek. De 39-jarige piloot, kapitein R.H.K. de Wijk uit Uden, is omgekomen, aldus het ministerie van Defensie. Het vliegtuig voerde een verkenningsvlucht uit. Het is het dertiende gevechtsvlieg tuig, dat vanaf de indiensttre ding van dit toestel in 1979, is verongelukt. DEN HAAG* (ANP) - Ambtenaren en trendvolgers krij gen wat de Kamer betreft uiterlijk met ingang van 1987 weer acht proeent vakantiegeld. De regeringsfracties CDA en VVD zien geen enkele aanleiding om de beper king tot 7,5 procent vakantieuitkering, die sinds 1983 voor deze groepen werknemers geldt, ook volgend jaar te laten voortduren. De PvdA Is zelfs tegen voortzetting van de beperking tot 1 januari volgend jaar. Ook het CDA toont zich bereid te onderzoeken of verhoging van de huidige 7,5 naar 8 procent al eerder mogelijk is. Dit blijkt uit de schriftelijke inbreng van de grote frac ties ter voorbereiding op de behandeling van het wets voorstel inzake voortzetting van de beperking van de va kantieuitkering voor overheidspersoneel en overeenkom stige personen. Woorvoerder Sims van het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak berichten op een nieuwe aanval tegen, maar de Libische ambassade in Madrid maakte bekend dat vliegtuigen van de Zesde Vloot gedurende twee minuten ra ketten op Tripoli afvuurden. De Tweede Kamer heeft gisteravond in een spoeddebat de Amerikaanse bombarde menten in Libië eensgezind veroordeeld. Bovendien vond vrijwel de hele Kamer dat de Amerikanen met hun optre den de Europese bondgenoten hebben 'gebruskeerd'. Minister Van den Broek on derstreepte de eerder door Lubbers geuite 'teleurstelling' over het VS-optreden, maar voegde eraan toe dat het niet aangaat de tegenstellingen nu zo op de spits te drijven, dat alleen het terrorisme er maar bij kan zijn gebaat. Van den Broek zelf werd maandag avond om acht uur door de VS ingelicht over de voorgenomen acties. De Westeuropese bondgeno ten van de Verenigde Staten hebben in meerderheid de Amerikaanse bombardemen ten boven Libië veroordeeld. De Sovjet-Unie heeft het be zoek van minister van Buiten landse Zaken Sjevardnadze aan Washington afgelast. Ook China en de organisaties van ongebonden staten en de Afri kaanse eenheid hebben de VS veroordeeld. De meeste Westeuropese landen zijn te meer teleurge steld omdat ze enkele uren voor de aanval in Den Haag besloten hadden diplomatieke maatregelen tegen Libië te ne men èn bij Washington op te rughoudendheid aan te drin gen. Premier Margaret Thatcher liet een in EG-verband afwij kend geluid horen, toen zij in het Lagerhuis de Ameri kaanse luchtacties met verve verdedigde. De grote moeite die de meeste EG-landen met het militaire optreden hadden, bleek ook uit hetfeit dat Frankrijk en Spanje hun luchtruim gesloten hielden voor de F-111's, waardoor deze een flinke omweg moesten maken. De Verenigde Staten lijken niet erg onder de indruk van de boosheid van de Westeuro pese bondgenoten. Meer zorgen maakt men zich in Washington om de Russische houding die vrij scherp werd gevonden. Mos kou was door Washington ruim tevoren op de hoogte ge bracht. De twaalf EG-ministers van Buitenlandse Zaken ontmoe ten elkaar morgen in Parijs opnieuw om maatregelen te bespreken die verdere escala tie moeten tegengaan. Daarbij horen mogelijke contacten met een aantal Arabische landen, waaronder Egypte. Syrië en Iran hebben Libië alle mogelijke steun toege zegd. Alle Arabische staten hebben het VS-optreden afge keurd. De positie van de Engelse minister Howe in het EG-be- raad werd ook gisteravond niet volledig duidelijk. In Lon den werd bekend gemaakt dat Howe pas bij terugkeer uit Den Haag van premier That cher te horen kreeg dat ze Reagan toestemming had ge geven van Engelse bases ge bruik te maken. Algemeen werd gister echter aangeno men dat Howe eerder op de hoogte was en dit tegenover zijn EG-collega's heeft ver zwegen. PAGINA 2 Nederland paraat voor nieuwe terroristische aanvallen STEM-commentaar PAGINA 4: Kern terrorisme in M-Oosten Aanval vijfde actie van Reagan tegen Libië Relatie Amerika met Libië voortdurend verslechterd 'Geen sprake van noodweer' Reacties uit Londen, Parijs, Bonn, Rome, Jeruzalem, Cairo PAGINA 5: Het draaiboek van de aanval OPEC: Geen olie-embargo •Spanje toch betrokken bij aanval Of er nou sprake is van tij den yan matiging of niet, wij Nederlanders slagen er jaar na jaar weer in om per hoofd van de bevol king meer te consumeren. Het vorig jaar werd bij voorbeeld voor vele tien tallen miljoenen aan snoep en zoutjes meer naar binnengewerkt dan in 1984. De zoetwaren- branche verkocht voor maar liefst 4,5 miljard aan hongerige klanten. B Zie De Stem Extra op Woensdag De kluis van de legendari sche Amerikaanse gang sterkoning Al Capone wordt in de nacht van 21 op 22 april geopenend in een live televisieshow. B Zie De Stem Gids AMSTERDAM (ANP) - De schatkist loopt jaarlijks een half miljard gulden mis door de sterke onderbe zetting bij de Rijksaccountantsdienst. Daardoor kan onvoldoende controle worden verricht op de boek houding van grote ondernemingen. Deze schatting maakte voorzitter M.A. Clarijs van de Vereniging van Overheidsaccountants (VOA, aangesloten bij de ambtenarencentrale CMHA) dinsdag tijdens de jaarlijkse ledenvergade ring van zijn vereniging in Amsterdam. Clarijs noemde de overheid nalatig in het treffen van maatregelen. Met name de nog steeds toene mende uittocht van ervaren accountants naar het feeter betalende bedrijfsleven maakt een doeltref fende controle onmogelijk door gebrek aan man kracht, zowel in aantal als in kwaliteit Met slechts enkele tientallen miljoenen guldens is een verbete ring van de arbeidsvoorwaarden voor het gehele ac- countantspersoneel bij de overheid te bereiken, waardoor een betere controle mogelijk is, aldus Cla rijs. Een eventuele privatisering van de accountants diensten, waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, zal volgens Clarijs hooguit een optische verfraaiing bieden van de positie van de overheid, namelijk minder personeelsleden. Maar de overheid moet vervolgens diezelfde accountant als extern adviseur weer inhuren tegen een veel hoger honorarium, zo besloot Clarijs. Van de 800 accountants die de rijksaccountants dienst in 1985 telde, verlieten er in dat jaar 120 de dienst. In januari van dit jaar verdwenen er nog eens 26 accountants. Van onze verslaggevers BREDA BERGEN OP ZOOM - De politiekorpsen van West-Brabant houden bij Amerikaanse instellingen en bedrijven een oogje in het zeil in verband met mogelijke aanslagen. Die bewaking is al ingeroe pen toen enkele maanden ge leden het ministerie van Justi tie de tip ontving dat Arabi sche terroristen op weg naar Nederland zouden zijn om aanslagen te plegen. De poli tiekorpsen van Bergen op Zoom en Breda zien echter geen aanleiding om de surveil lance te intensiveren na de ge- weldadigheden tussen de Ver enigde Staten en Libië gister nacht. Een politiewoordvoerder in Bergen op Zoom zegt overi gens geen problemen te ver wachten, omdat de in de Mar- kizaatstad gevestigde bedrij ven, zoals General Electric en Philip Morris, van niet-mili- taire aard zijn. In Breda zijn er slechts kleinere Ameri kaanse bedrijven, waarmee de politie sinds de vorige dreiging in contact staat. Volgens de zegsman in deze stad worden sindsdien de instellingen wel in de routes opgenomen, maar bestaat er geen aanleiding om extra bewaking in te stellen. Bij de Rijkspolitie district Breda zijn geen signalen bin nengekomen dat er in West- Brabant terroristische activi teiten te verwachten zijn. Men zal pas extra bewaking instel len als er aanleiding toe is, al dus kolonel B. Lutke. roü-eft ball kado Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. NIEUWE ABONNEE Naam en voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Betaling 68,06/kwartaal 23,60/maand DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT Datum van aanmelding: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr 112,4800 VB BREDA. Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1