'Bouwvak' verdwijnt Geen schadevergoeding kernramp ROBOT-DANSER 'Wilde jongens' blokkeren cao wegtransport KADO POLITIE ROTTERDAM: HANDELSWAARDE 50 MILJOEN GULDEN Merijntje irdagsbingo Boekje 10 Kernreactor in Hamm lekte weer EG-BOTER NAAR DE KALVEREN A® onverhoopt iet waardevols 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 VAKANTIE: BOEREN STAPPEN MOGELIJK NAAR DE RECHTER [ROTTERDAM - Douane en politie hebben in de Rotterdamse haven iruim 220 kilo zuivere heroine in be klag genomen met een handels- Iwaarde van minstens 50 miljoen gulden. I Voor zover bekend is er nooit eerder een dergelijke grote vangst gedaan, zeker niet in West-Europa, aldus een woordvoerder van de politie. De heroine zou af komstig zijn uit het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. [Brouwer Alphen 400,-; 3 X J500,- 1 X 700,- ickpot 1000,- Jgertje kleuren-t.v. >onbeantwoorders jStichting licht echtparen op' en larkt Bingo Geslachtsziek Van der Heijden tegen verhoging sociale premies BONDEN GAAN NU MET BEDRIJVEN ONDERHANDELEN EN ACTIES VOORBEREIDEN Adriaan van Dis verdwijnt van tv DONDERDAG 5 JUN11986 West-Duitslami 'Concertzalen inspireren orkesten niet' Morgen in De Stem: De laatste Stem Auto dit seizoen Luxe hotels halveren hun prijzen r 14 DAGEN GRATIS DE STEM „de 4 in1 krant s Laat dat dan ovon weton via oen ..Kleintje In De Stem hebt aan oor. „oodo hone dat do ooriiiha vinder ódn van de vele tienduizenden Stem lezers Is. die regelmatig onze ..Kleintjes rubriek ..Gevonden-Verloren" natDOUrt DE STEM Van een onzer verslaggevers WOERDEN - De Bouw-en Houtbond FNV en het Al gemeen Verbond Bouwbe drijf (AVBB) zijn het in beginsel eens over de af schaffing van de collec tieve bouwvakantie. Volgens AVBB-voorzit- ter De Vilder valt die va kantie altijd in de periode die voor de bouw juist de gunstigste is. Over het al gemeen is het goed weer en kan een hoge produktivi- teit worden gehaald. De Bouw- en Houtbond vindt al jarenlang dat er geen collectieve bouwva kantie moet worden opge legd. Een woordvoerder: 'Net als in de andere be drijfstakken moet je indi vidueel kunnen overleggen over de periode dat je va kantie wilt. Die vrijheid is overigens in de cao opge nomen, maar de werkge vers hebben onderlinge af spraken gemaakt om toch collectief vakantie te ge ven. Op zich was het al een doorbraak dat we vier jaar geleden een grotere indivi duele vrijheid hebben af gedwongen: je kunt va kantie nemen buiten de periode dat het bedrijf is gesloten. Alleen gebeurt dat nog niet zo vaak. De baas oefent vaak te veel druk uit', aldus de woord voerder. Een afschaffing van de bouwvak is ook van belang voor de toeleveringsbedrij ven, zoals beton- en tim merfabrieken. In de hui dige situatie zijn deze door de collectieve bouwvak ge dwongen ook zelf drie we ken lang de poorten te slui ten. De bond wil er intussen voor waken dat vakantie tegoeden en opgespaarde rooster vrije dagen ver plicht naar de maanden december en januari wor den geschoven, zoals de werkgevers graag willen. DEN HAAG (ANP) - De re gering ziet geen enkele re den de schade die de melk veehouderijsector en de (glas)groenteteelt hebben geleden als gevolg van de kernramp, eind april in Tsjernobyl (Sovjet-Unie), te vergoeden. Minister Braks (Land bouw) die dit woensdag meedeelde tijdens overleg met het Landbouwschap, wil de betrokken boeren al leen een vergoeding geven voor de spinazie en schape- melk die op last van de over heid is vernietigd. Het dagelijks bestuur van het schap gaat zich beraden op verdere stappen om als nog een schadevergoeding te krijgen. Dat kunnen zijn het inschakelen van de 'politiek' en het beginnen van een ge rechtelijke procedure tegen de Staat. De schade die de melkvee houderij door het graasver bod heeft geleden schat het Landbouwschap op onge veer 25 miljoen gulden, on der andere omdat boeren extra voer moesten aanko pen. Hoe groot de schade in de (glas)groenteteelt is, is nog steeds niet duidelijk. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Ne derland schatte het omzet verlies op de veilingen als gevolg van de kopersstaking op ongeveer 25 miljoen gul den. Minister Braks heeft het Landbouwschap meege deeld niets te voelen voor het voorstel het Landbouw- Economisch Instituut een berekening van het omzet verlies te laten maken. Dat is volgens Braks niet de taak van het LEI. Als het schap die berekening wil hebben moet een particulier bedrijf die maar maken, zo liet hij weten. Grootste heroinevangst Van een onzer verslaggevers Om het onderzoek niet te [bemoeilijken is de politie uiterst karig met nadere in formatie over de vangst. Er [zijn tot nu toe geen arrestaties [verricht. De heroine is gister middag al vernietigd. Naar verluidt zijn douane ten politie al enkele dagen ge leden op het spoor van de he- i gekomen. Besloten is [toen te wachten op de perso enen voor wie de partij was be stemd. De politie vermoedt dat dat plan is uitgelekt, omdat 'niemand is komen opdagen. Deze enorme vangst beves tigt het reeds enige tijd be staande vermoeden bij de Rot- jterdamse narcotica-brigade, dat Rotterdam de belangrijk ste doorvoerhaven voor de smokkel van heroine is gewor- Jden. De eerste aanwijzing van de smokkel kwam uit Amster dam naar aanleiding van de liquidatie op 15 mei van een belangrijke heroine-hande- laar. De brigade heeft de gele genheid aangegrepen om op hieuw het ongenoegen te ïpuien over door het kabinet loorgevoerde bezuinigings maatregelen. Vooral de beper- cing van het overwerk plaatst leze afdeling voor enorme Sroblemen. De Rotterdamse politie is er ran overtuigd dat er meer luccessen kunnen worden ge- >oekt in de strijd tegen de he- oinesmokkel als er meer nankracht wordt ingezet. De luidige bezetting van de bri- ;ade bestaat per dienst uit de crepeersterkte' van drie of 'ier man. 'Dat is een lachertje voor de grootste haven ter we reld', zegt een woordvoerder. Door onderbezetting zijn vorig jaar honderden kilo's heroine en cocaine en duizen den kilo's hasj, waarvan de politie bekend was waar ze werden verhandeld, niet in be slag genomen. Ook de douane in de Rotter damse haven klaagt steen en been over het gebrek aan mankracht. Dat betekent niet alleen dat men veel moet laten lopen, van de kant van de ex pediteurs wordt ronduit ge steld dat de Rotterdamse douane niet goed meer funk- tioneert. Ze schreven daarover gisteren een brandbrief aan staatssecretaris Koning (Fi nanciën). la. 19.45 uur, bingo 20.15 uur, 5 In. Gratis bus Breda, Diepstraten Ttis bus Geertruidenberg, Doms, p46, route bekend. p. Nummerkiezers en doorkiezers ïmunicatie. Tel. 01131-2406. gUlDZANDE - De stichting Welcome Group in Zuidzande licht echtparen op die een kind jut India willen adopteren. Dat zegt het Vlaardingse Bu reau Ongeruste Adoptie ouders. Op verzoek van dit bureau, barbij zich inmidddels zo'n Tjftig echtparen hebben ge- ield, stelt de Middelburgse jjistitie een onderzoek in, In taal zouden de ouders de ichting in 1985 twee ton te 1 hebben betaald. j «Zie ook het regionale gedeelte selnemers Iburg. Inl. >f 430956. nu nog dan voor- Woensdag 10x25x50x200 I» 750,- boekje 7,50 bus Tel. 076-878032. Heb ik 't wel, heb ik 'l| Bel G.G.D. Breda 076-227033 (bandje) lyu nog de paarlen voor de zwijnen DEN HAAG (ANP) - Staatsse cretaris Van der Reijden (Volksgezondheid) is tegen een verhoging dit jaar van de pre mies voor de verplichte zie kenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Ziekenfondsraad vindt dat wel nodig omdat de tekor ten in de fondsen eind dit jaar tot 1,6 miljard gulden oplopen. Van der Reijden verwacht hogere premie-inkomsten vanwege de gunstige economi sche ontwikkeling. Een verho ging van beide premies in 1987 acht hij overigens niet uitge sloten. Eerder deze week heeft Van der Reijden's baas, minister Brinkman, in zijn 'politiek tes tament' vastgelegd dat beide premies de komende vier jaar wel moeten worden verhoogd vanwege de toenemende ver grijzing van de bevolking. Van onze correspondent DÜSSELDORF - Niet alleen op 4 mei maar ook op 21 mei is er in de kernreactor in het Westduitse Hamm radio-acti viteit is vrijgekomen'. Pas als het onderzoek naar de lekken is afgerond mag de centrale weer opstarten. Over hoeveel radio-activi teit die in de atmosfeer en de grond terecht is gekomen lo pen de meningen sterk uiteen. De directie van de centrale vindt dat er van verwaarloos baar kleine hoeveelheden mag worden gesproken. Ze zien er dan ook geen enkel bezwaar in de centrale onmiddellijk weer in gebruik te nemen. Het Ecologisch Instituut in Freiburg laat in het midden hoeveel radio-activiteit uit deze centrale naar buiten is gekomen, maar houdt nadruk kelijk de mogelijkheid open dat het veel is geweest. Begin mei werd in Westfa- len, vooral in de buurt van Hamm, verrassend veel stra ling gemeten. Aangenomen werd, dat die afkomstig was van de rampcentrale in het Russische Tsjernobyl. MINISTER SMIT-KROES OP CONGRES: Oponthoud aan grenzen kost gezin elk jaar 1.000 gulden FRANKFURT (ANP) - Het oponthoud voor vrachtwa genchauffeurs aan de grenzen van de EG vanwege het voldoen van de nodige formaliteiten kost een gezin jaar lijks gemiddeld 1.000 gulden. Aldus minister Smit-Kroes (Verkeer) gisteren op een congres in het Westduitse Frankfurt. De onkosten als gevolg van het urenlange oponthoud (de chauffeurs moeten veel formulieren invullen) worden door de transportbedrijven in de tarieven doorberekend. Uiteindelijk draait de consument op voor de bureaucratie van de documenten, aldus de bewindsvrouwe. Het is volgens haar hard nodig dat de Europese minis terraad zo snel mogelijk een eind maakt aan die papieren rompslomp. Bezoekers van het stadspark in Hamburg keken hun ogen uit toen de 24-jarige Benny uitgedost als 'Robot danser' een nummertje weggaf. Zijn outfit is samenge steld uit electronische en huishoudelijke apparaten en hij verdient de kost met het maken van reclame voor discotheken. BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft besloten bijna 150.000 ton oude boter uit de koelhuizen als veevoer van de hand te doen. Het gaat daarbij om boter die meer dan twee en een half jaar oud is en voor geen enkel ander doel meer kan worden ge bruikt. De maatregel is hard nodig omdat de Europese botervoorraad een recordniveau van 1,1 miljoen ton heeft bereikt. Om de ver koop van minder oude boter te stimuleren heeft de commissie ook besloten de steun voor de afzet van boterconcentraat te ver hogen. Daardoor worden bak- en braadprodukten die op basis van dit boterconcentraat worden gemaakt iets goedkoper. Ook verenigingen zonder winstoogmerk zullen goedkoper aan inter- ventieboter kunnen komen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een aantal grote transportbedrijven krijgt tot 11 juni de gelegenheid een cao af te sluiten met de Vervoersbonden van FNV en CNV. Daarna komen er acties. Dat hebben de bonden besloten nu de onderhandelingen over een cao voor het weg transport zijn mislukt. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport-Ondernemingen (KNVTO) heeft inmid dels laten weten zelf een cao met de bonden te wil len afsluiten. Deze werkgeversorganisatie gaat ak koord met de vakbondseis dat er een sluitende rege ling moet komen voor wachturen. Bij de KNVTO zijn 90 grote transportbedrijven aangesloten. De vereniging is een van de vier werk geversorganisaties die bij de cao-onderhandelingen zijn betrokken. Opvallend is de scherpe houding die de KNVTO tegenover de andere drie organisaties aanneemt. Volgens een woordvoerder hebben die organisaties een cao-akkoord geblokkeerd. Hij noemde dat gis teravond dat een 'schertsvertoning'. Gistermiddag liep het laatste cao-gesprek al na een uur vast, waardoor er voor het eerst sinds 1963 een cao-loos tijdperk voor het wegtransport aan brak. Woordvoerder Grein van de Vervoersbond- FNV noemde het 'bedroevend en beschamend' dat de onderhandelingen 'in het zicht van de haven' zijn mislukt. Volgens hem zijn de werkgeversonderhandelaars teruggefloten door de grote groep marginale, kleine transportbedrijfjes met hooguit zeven vrachtwa gens, die het met name binnen de werkgeversorga nisaties PCO en NOB-wegtransport voor het zeggen hebben. Die kleine bedrijfjes, door Grein getypeerd als 'de jongens van de wilde vaart die pakken wat ze pak ken kunnen', hebben in het geheel geen belang bij een landelijke cao die de zaakjes keurig netjes re gelt. Integendeel, ze kunnen alleen het hoofd boven water houden door zwart loon, jaagpremies en an dere zaken die het cao-licht niet kunnen verdragen maar die in het wegtransport nog steeds schering en inslag zijn. aldus Grein. Die kleine bedrijfjes domineren volgens hem de markt. Ze maken 70 procent uit van de bedrijfstak die in totaal 7.400 transportondernemingen telt met ongeveer 70.000 werknemers. De cao-onderhandelingen begonnen in oktober vorig jaar. Na een moeizame start organiseerde de Vervoersbond FNV in december acties die door de rechter werden verboden. Een omstreden vonnis, te meer daar de president van de rechtbank tevens commissaris van een transportbedrijf bleek te zijn. Nadat hernieuwde onderhandelingen in februari opnieuw waren vastgelopen op arbeidstijdverkor ting en overwerkvergoedingen toog een bemidde lingscommissie aan het werk, die in april het advies gaf aan beide partijen om afspraken te maken over loonsverhoging en vrije weekeinden. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat werkgevers en bonden snel tot een vergelijk zouden komen. Op 29 april echter dwarsboomden de werkgevers de on derhandelingen door ineens niet akkoord te gaan met de aanbeveling van de bemiddelingscommissie om de niet-produktieve uren van vrachtwagen chauffeurs (wachten, laden, lossen, grensopon- thoud) in de cao vast te leggen. Overigens zullen de drie andere werkgeversorga nisaties hun achterban alsnog adviseren akkoord te gaan met een proef met een wachturen-regeling, al was het alleen maar om aan te tonen dat een derge lijke regeling in de praktijk niet werkt. Ze willen de malafide bedrijven, die de wachtu ren niet uitbetalen, door controleurs laten opsporen. Maar volgens de bonden werkt dat niet. Zij voeren aan dat de controle van de cao-bepalingen in het wegtransport altijd al een puinhoop is geweest. BRUSSEL - Adriaan van Dis keert volgend seizoen niet meer terug op de tv met zijn praatprogramma 'Hier is Adriaan van Dis.'" De voor de VPRO werkende Van Dis verklaarde dit gister avond tijdens een radiopro gramma van de BRT. Van Dis wil zich de komende jaren weer volledig gaan wijden aan het schrijverschap. Frans Beckenbauer kon gisteren toch nog lachen. Vijf minuten voor tijd mocht de zo fel bekritiseerde Westduitse bondscoach de gelijkamker van zijn 'mann- schaft' tegen Urugay be groeten. Paraguay manou- vreerde België in groep B in een lastige positie. De Zuidamrikanen klopten Irak met 1-0. Om de volgende ronde te halen zal België Paraguay moeten kloppen. Boris Becker fungeert sinds gistermiddag als toeschou wer op de banen van Ro land Garros. In het toernooi in Parijs sneuvelde de Westduitser In de kwartfi nales tegen de jeugdige Zweed Mikael Pernfors. Directeur van Het Brabants Orkest Van Werkhoven be klaagt zich over de kwaliteit van de concertzalen in Zuid-Nederland. In Brabant is de zaalcapaciteit te klein om dure solisten financieel te kunnen opvangen. Zie pagina Gids Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - Nu veel Amerikaanse toeristen Nederland mijden heb ben alle grote luxe hotels in Amsterdam besloten in juli en augustus de prijzen per kamer en per persoon met de helft te verlagen van 300 gulden tot 150 gulden. De hotels hebben on derling afspraken ge maakt om te felle onder linge concurrentie, zoals door middel van dump prijzen voor groepen bui tenlandse gasten, te voor komen. Verwacht wordt dat ook hotels in andere ste den het voorbeeld van de Amsterdamse hotels zul len gaan volgen. Regel rechte dumpprijzen wor den echter als een te groot risico voor de hele bedrijfstak bechouwd. (ADVERTENTIE) bolLER bar I t*cze k°n '4unl u een n,euwc abonnee aan- Vi melden en de pen zal u worden toegestuurd. i v NIEUWE ABONNEE I I J Naam en voorletters: j Adres:J S Postcode: S i i Woonplaats: Betaling 68,06/kwartaal 23,60/maand 1 DE NIEUWE ABONNEE ONTVANGT Z'N KRANT j i Datum van aanmelding: J i i J Naam: i Adres: I Postcode: Woonplaats: i J J Deze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen I naar: De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB BREDA- i Bellen kan ook 076-236911. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1