itjes letten. Belgische douane eerste tocht van verstoort zeeschip Èfc In Nederland ruimte voor 350 windmolens VOLLEDIG AKKOORD ZETELVERDELING EN KANDIDATEN Verplicht bodem onderzoek MET DE SCHRIK VRIJ Hulp contra's komt uit pot voedselhulp 2.75 1129109 ,9.90 1.98 3.75 4.95 CABEDRUVEN-CAFPS Sm Merijntje Banken V S verlagen disconto ,7*r> Uil AUTO OP MOTOR 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Góes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers ƒ1,10 rstylist OOK ZEEVWSCH-VLAANDEREN FAVORIET DEN HAAG - Het kabinet Lubbers II van CDA en VVD is bijna rond. Beoogd vice-premier De Korte (VVD) sluit niet uit dat de nieuwe ploeg al maandag beëdigd l^an wor den. De woordvoerder van informa teur De Koning was daar echter wat terughoudender over. bingo Bingo IUUR AANGEBODEN: Ontsnapte gevangenen 'opgevist' Met caravan vol drank naar Spanje Aiili-tankraket onder Waalbrug Wonderkind grossiert in diploma's TEGENSLAG VOOR TRITON-LINE Grenscontrole zeer streng na R AF-moord VRIJDAG 11 JUL11986 Bijna kwart van branden aangestoken DE STEM „de 4 inl krant A6i rkenslappen, «4.98 ®®@®13r48i ers gepaneerd, 9 1.09 «X3X3XS> li90 I&76 4.98 8.98 iele kippen schaal, 10- pram (2K3X3XI) Xv/i eloen, esse, llkilo Remengd artikelen in deze advertentie lie AH winkels kopen, behalve jen waar kleine cijfertjes bij j artikelen kunt u alleen kopen kels waar één van die cijfers op at Reclameprijzen gelden van r 10 t/m zaterdag 12 juli as.. Rang de voorraad strekt te koop Wat dacht u van het resultaat als u dat even laat wdten via een kleintje" in De Stem Bijna 5 van de 10 mannen die De Stem lezen hebben speciale belangstelling voor onze kleintjes" rubriek. ".Auto's en motoren" Uw aanbieding in die rubriek kan dus niet missen. DE STEM N Van onze Haagse redactie HOEK VAN HOLLAND - In Nederland is plaats genoeg voor maximaal 350 windmo lens van het grootste type waarmee momenteel wordt gewerkt. Aangevuld met klei nere turbines kan uit wind in Nederland een elektriciteits productie van 6.000 MegaWatt worden gehaald. Dat blijkt uit een studie die het onderzoeksbureau van de stichting Energie Anders in opdracht van het minister Winsemius (Ruimtelijke Or dening en Milieubeheer) uit voerde. eopend van ag t/m jg, vrijd- 0. Kerkstraat 613-2086 Hoewel windenergie door de beleidsmakers in Den Haag nog steeds niet wordt gezien als een energiebron van be lang, gaat de stichting Energie Anders ervan uit dat zelfs bij een aanscherping van de eisen op planologisch en milieuge bied windenergie nog altijd goed kan zijn voor 3500 Mega Watt. Bij een versoepeling van de eisen kan dat zelfs 8700 Mega Watt zijn, ofwel ruim achttien maal het vermogen van de kerncentrale in Borssele. De toepassing van windenergie moet dan wel enorm worden gestimuleerd, meer dan nu het geval is. Minister Van Aardenne, die de eer te beurt viel gistermor gen in Hoek van Holland een binnen- en buitenexpo te ope nen over 'Duurzame energie in Europa', zei dat de huidige subsidieregelingen in ieder ge val voldoende moeten zijn om voor windenergie een door braak te kunnen bewerkstelli gen. Voor investeringssubsi dies is momenteel 70 miljoen gereserveerd, fabrikanten van windturbines kunnen aan spraak maken op bijdragen voor een ontwikkelingspro gram (gereserveerd: ƒ40 mil joen). Daarnaast is voor een algemeen ondersteunend on- derzoekprogram nog 20 mil joen beschikbaar. Volgens Van Aard enne kan op deze manier in 1990 100 Wa 150 MegaWatt windenergie zijn gerealiseerd. De stichting Energie Anders heeft aan de hand van compu termodellen berekend dat in de windrijke delen van neder- land maximaal plaats is voor 350 van de allergrootste wind molens (vermogen 3 MW, as- hoogte 75 meter, wiekdiameter 80 meter). Windturbines van 1 MW (ashoogte 50 meter) kun nen in een aantal van 1700 worden geplaatst, van het 300 kW-type zouden er zelfs 5500 kunnen worden weggezet. Overigens is maar een deel van Nederland voor met name de grotere windmolens ge schikt. Favoriet zijn dan de kop van Noord Holland, de Flevopolders, Noordoost Gro ningen en Zeeuwsch-Vlaande ren. Op haar eigen expoterrein in Hoek van Holland heeft de stichting Energie Anders de komende maand verschillende typen windturbines opgesteld staan. Een klein eenpersoons vliegtuigje dat zich op uitslui tend de wind voortbeweegt, moest gisteren aan de grond blijven: vanwege de harde wind zag de piloot af van een vlucht. Kabinet vandaag bekend Van onze Haagse redactie Gisteravond rond elf uur bereikten de ouderhande laars na een groot aantal schorsingen een volledig ak koord over toedeling van de ministersposten en de staatssecretariaten. Donderdag 10 juli in de Schelf te UdenW"! kienpakket 5000,- Bus Mien tel. 076-1399", Beide partijen hebben gis teravond een lijstje met be oogde kandidaten op tafel ge legd, maar nog geen defini tieve afspraken gemaakt over wie op welke post komt. Voor enkele posten figureren meer dere kandidaten. Als alles meezit, aldus de woordvoerder van De Koning kunnen vanavond de namen bekend worden. Daardoor lijkt de formatie haast een formaliteit te worden. De for matie zal in iedere geval zeer kort gaan duren. Informateur De Koning brengt vandaag - op de 51e l van zijn werkzaamheden - zijn eindverslag aan de ko ningin uit. Kort daarna zal de beoogd premier Lubbers tot formateur worden benoemd. De Korte, die eerder door zijn partij als co-formateur naar voren werd geschoven, wilde gisteravond niet bevestigen dat hij inderdaad Lubbers in de formatie ter zijde zal staan. Hij zei nu: „Dat is een kwestie van het staatshoofd". De Vries en de Korte tonen zich eensgezind tevreden over de gemaakte afspraken. De Vries: „Wij kunnen hiermee goed leven". De Korte: „Er is een evenwichtig plaalje uit gekomen. Voor geen van de door de WD of het CDA in het geding gebrachte kandidaten is gisteren een blokkade opge worpen". De Korte wilde niet ingaan op de vraag of en op welk ministerie Nijpels minis ter wordt. Volgens Voorhoeve heeft de WD haar zin gekre gen met WD-ministers „in alle sectoren die wij belang rijk vinden". Donderdag 10x40x60x300 jacKPJ] 1000,- boekje 10,- bus Tel. 076-878032. DEN HAAG (ANP) - Demis sionair staatssecretaris Brokx (volkshuisvesting) gaat onder zoek naar mogelijke bodem- verontreinging op bouwloka- ties met ingang van 1 januari 1987 verplicht stellen. Dit geldt voor gesubsidieerde woning bouw. De verplichting zal worden opgenomen in de subsidie voorwaarden. Tezijnertijd wil de bewindsman de verplich ting door een wijziging van de Woningwet voor de gehele bouw invoeren. Zowel de koper als de ver- I koper van de grond kunnen net onderzoek laten verrich ten. Van belang is volgens wokx dat een gemeente mee deelt met de resultaten van pen dergelijk onderzoek te kunnen instemmen in het ge- ya' zij het onderzoek niet zelf laat verrichten. De kosten van het onder zoek (naar schatting 150 tot 200 gulden per woning, behoren k>t de normale bestuurskosten van een gemeente. Daarom zijn er volgens Brokx geen ne- j gatieve gevolgen voor de woonlasten te verwachten. gelegenheid in Limburg o.a. te KerW8' n, Brunssum, Hoensbroek, Nieuwen'18' ordelige huurcondities - Geen overna-1 Horecapapieren vereist. lUWERIJ PIEDBOEUF, Brusselsestra8' PH Maastricht - Tel. 043-219741 11 (na 19.00) Blij dat ik slijterij AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft gisteravond drie mannen uit het water van de Weesper- trekvaart gehaald, die even eerder waren ontsnapt uit de nabijgelegen Bijlmerbajes in de hoofdstad. De drie gevangenen ont snapten tijdens de recreatie. Ze forceerden een raam met een tafel en verdwenen via een dak, aldus de politie. Er werd echter snel alarm geslagen, zodat de politie de ontsnapten kon opwachten. Een van de gevangenen ligt nu in het ziekenhuis. Van een onzer verslaggevers OOSTERHOUT - Een in woner van Goor (Over ijssel) heeft gisteren, op bevel van de Ooster- houtse gemeentepolitie, zijn complete drankvoor raad moeten afstaan. Zo niet, dan kon hij verder reizen naar zijn vakan tiebestemming Spanje wei vergeten. De man, die onderweg was met auto en caravan, was op de A27 door de Oosterhoutse politie aan gehouden. In eerste in stantie gebeurde dat om dat de man te hard reed: 111 kilometer per uur in plaats van de daar voor auto's-met-caravan toe gestane 80 kilometer. Bij weging bleek echter ook dat de caravan te zwaar beiaden was: er was sprake van 92 procent overgewicht, dat voor het allergrootste deel (210 kg) bestond uit kratten bier en frisdrank. De Spanjeganger mocht dan ook pas verder nacfat hij de drank had uitgeladen en die had overgedaan aan een in de haast opgetrommeld fa milielid. NIJMEGEN (ANP) - De Explosieven Opruimings Dienst heeft gisteren een anti-tankoefenraket (Bazooka) on schadelijk gemaakt die was bevestigd aan een pijler van de Waalbrug in Nijmegen. De raket was verpakt in een plastic zak aan de onder kant van de brug bevestigd. Op de raket bevond zich een ontstekingsmechanisme. Het projectiel werd gevonden door twee 14-jarige jon gens. Met een familielid verwijderde hij het explosieve voorwerp en legde het in een weiland bij de brug. De in middels gewaarschuwde politie schakelde onmiddellijk de EOD in, die het ontstekingsmechanisme verwijderde. Tijdens het verwijderen van de ontsteking werd het ver keer over de Waalbrug stilgelegd. De oefenraket werd ter plekke door de EOD tot ont ploffing gebracht. De politie heeft nog geen enkele aan wijzing wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de raket. Maar zij sluit niet uit dat er een verband is met de duizenden militairen die volgende week aan de Vier daagse deelnemen. Het zal je maar overkomen. Je rijdt nietsvermoedend over straat en een seconde later bevind je je op de bodem van een reusachtige krater. Het gebeurde in de Amerikaanse stad Co lumbus (Ohio) en het gemeentebestuur staat voor een com pleet raadsel hoe zo'n enorm gat zomaar kan ontstaan. De automobilist had overigens geen schrammetje. - fotoap LONDEN (UPI) - Een 14-jarig meisje dat nooit op school heeft gezeten krijgt volgende week van de universiteit van Oxford met lof twee diploma's. Het wonderkind Ruth Lawrence sloot vorig jaar een studie wiskunde van drie jaar in twee jaar af en omdat ze daarna 12 maanden 'vrij' was, haalde ze het doctoraal examen natuur kunde waarover eigenlijk ook drie jaar gedaan wordt. „Ik denk dat het komt omdat ze altijd thuis heeft gestudeerd", zegt de vader van het meisje, die computeradviseur is. „Wij begonnen haar toen ze vier was les te geven, te beginnen met lezen. Toen ze vijf was begonnen we haar met rekenen ver trouwd te maken. Er zullen wel meer kinderen zijn die zich zo zouden ontpoppen, als ze maar het juiste onderricht kregen", al dus vader Lawrence. Ruth gaat in oktober-naar St. Hugh's College in Oxford terug om theoretische natuurkunde te studeren. VLISSINGEN - De eerst tocht van het zeeschip 'Poseidon' op de lijn Vlissingen- Zeebrugge is gedeel telijk een fiasco ge worden. Belgische passagiers die in Zee- brugge van boord gingen moesten al him belastingvrij ge kochte goederen af geven of alsnog in- voerbelasting beta len. Nederlandse reizigers konden gewoon doorlopen, mits ze niet meer dan één liter sterke drank en 200 si garetten bij zich hadden. Door de actie van de Belgische douane is een deel van de opzet van de Triton-line mislukt. Na vertrek uit Vlissingen zet het schip namelijk koers naar de internationale wa teren waar de belasting vrije winkels open gaan. De Vlissingse douane was niet zo moeilijk. Eén liter drank en 200 sigaret ten konden zo worden in gevoerd. „Het schip is bui ten de territoriale water geweest, dus men mag goe deren belastingvrij invoe ren, mits men zich maar aan de vastgestelde hoe veelheden houdt", aldus een woordvoerder van de Vlissingse douane. Volgens een verklaring van het Belgische ministe rie van Financiën onder houdt de Poseidon geen veerdienst, maar is het een cruise-schip en mogen de Belgische passagiers daarom niet belastingvrij goederen invoeren. 'De Ne derlanders mogen dat wel omdat ze een transit-reis hebben gemaakt', aldus het ministerie. De hoofdagent van de Triton-Line, Van Fraas- sen, heeft echter goede hoop dat de Belgische douane in de nabije toe komst wat soepeler wordt. Het Vlissingse reisbureau heeft reeds contact opge nomen met Brussel, vol gens Van Fraassen gaat men daar de zaak opnieuw bekijken. Van een onzer verslaggevers VENLO - De aanslag op de Siemens-topman in München heeft geleid tot zeer strenge grenscontroles aan de grens posten tussen West-Duitsland en Nederland. De Westduitse douane con troleert iedere reiziger die vanuit Duitsland naar Neder land gaat, terwijl ook het ver keer dat Duitsland binnen komt onder scherp toezicht staat. „Iedere reiziger die Duits land uit wil wordt aangehou den en grondig gecontroleerd voordat hij de Nederlandse douanepost bereikt", aldus een zegsman van de marechaussee in Venlo. De grote branden van de afgelopen wéken in Breda versterken de verzekeraars in hun overtuiging dat er nu snel iets moet gebeuren met het rapport van de werkgroep Bestrijding Brandstichting. Dat ligt al maanden op de betreffende ministeries. Bijna een kwart van de branden blijkt aan gestoken te zijn. Zie pagina achtergrond Johan van de Velde is gis teren in de zevende etappe van de Tour de France zijn gele trui kwijtgeraakt. De Westbrabander en zijn ploeg waren niet in staat een aanval van een twaalf mans sterke kopgroep te pareren. Inde kopgroep de etappe werd gewonnen door Ludo Peeters uit de formatie van Jan Raas - zat de Deen Pedersen, die de leiderstrui van Van de Velde overnam. Zie verder onze Tour-pagina's WASHINGTON (RTR) - De Federal Reserve Board (Fed), het stelsel van centrale ban ken in de Verenigde Staten, heeft gisteren aangekondigd het disconto te veriagen van 6,5 tot 6 procent. Met de verlaging van het disconto, die volgt op een aan tal minder gunstige indicato.- ren inzake het functioneren van de Amerikaanse econo mie, hoopt de Fed. de economie weer te stimuleren. WASHINGTON (RTR) - De Amerikaanse regering overweegt ongeveer 120 miljoen dollar aan voedselhulp voor onder meer Indonesië en India te schrappen en de middelen over te hevelen naar het steunpakket voor Midden-Amerika, waarvan ook de hulp aan de anti-sandinistische rebellen in Nicaragua deel uit maakt. Volgens de directeur van het 'Voedsel voor Vrede'-fonds van de Amerikaanse regering, Thomas Reece, gaat het om voedsel hulp die eigenlijk bestemd is voor India, Indonesië, Peru en Tu nesië. Volgens Reece is de Amerikaanse regering op zoek naar mid delen om het door het Congres goedgekeurde steunpakket van 400 miljoen dollar aan Midden-Amerika te financieren. Daar van is 100 miljoen dollar uitgetrokken voor voornamelijk mili taire bijstand aan de 'contra's', de rebellen die de regering van Nicaragua bestrijden. Er is nog geen besluit gevallen over het overhevelen van de gelden, aldus Reece. De Democratische senator Tom Harkin, die een fel tegenstan der is van steun aan de Nicaraguaanse rebellen, heeft in een brief aan president Ronald Reagan scherpe kritiek geuit op de plannen. „Het zou gewetenloos zijn om fondsen ter bestrijding van de honger te gebruiken voor een beleid dat alleen maar tot nog meer bloedvergieten en lijden in Midden-Amerika zal lei den", zo schreef Harkin. Zie ook pag. 2: Commentaar Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd. DE NIEUWE ABONNEE HEET: J Naam: i J Adres: Postc.:Plaats: I Bank- of gironummer:i I Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt i J het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad22.60 J I kwartaal per acceptgirokaart ad68.05 J kwartaal per autom. afschrijving ad66,25 J i (voorkeur aankruisen). i Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont- J i vang ik uw ROLLER-BALLPEN. i i Mijn naam: i i I j Adres: i i J Postc.:Plaats:J handtekening i Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, J antwoordnr. 112,4800 VB Breda (postzegel betalen wij)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1