HANDIGE BETER VOELER Wijn uit handel door explosiegevaar Van Agt vrijwel zeker weg bij Orco LASTENVERHOGING ONDERNEMERS VOORLOPIG UIT DEN BOZE in zijn, tijden in TIE. Feest in de 4huiskamervan Heerlerheide Benzine mogelijk morgen weer duurder NEUTRAAL L Jongen (13) valt van zuiger en verdrinkt D In Suriname drie Belgen gearresteerd Merijntje Diefstal en vandalisme kost bouw 200 miljoen Mogelijk bouwstop ziekenhuizen 26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 COMMISSARIS GEGRIEFD DOOR FELLE KRITIEK OP BIJBAAN HET BETAALBARE PETIT-RESTAURANT! fans Oele i actie is nu ook de luchtmacht ingeschakeld. KABINET BEZINT ZICH OP VERHOGING VAN ACCIJNS 'High-tech- bedrijven' krijgen minder steun DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1986 Paul de Groot (87) overleden Dood van Amsterdamse agent heeft gevolgen voor politiebeleid KRO brengt serie over olie IN HANDELSHAVEN BRESKENS DE STEM „de 4inl krant Met een „kletntt*" De Stem hoe« u absoluut het meeate auocea. Immers vele tlenöulienden Stemlezera/leze- ressen (ruim 6 ven de 10) hebben speciale be- langstelling voor onze ,.kle«nt(ee"-rubrtek „Te koop aangeboden" DE STEM DEN HAAG (ANP) - De firma Siebrand in Kampen heeft besloten een uit Frankrijk geïmporteerde partij lichte Franse wijn uit de handel te nemen na klachten over exploderende flessen. Het gaat om een paar duizend flessen, waarvan zich waarschijnlijk nog een res tant bij de winkelier of bij de consument bevindt. Het besluit de flessen uit de verkoop te nemen is genomen in overleg met de Keuringsdienst van Waren. Daar waren ook diverse meldingen van exploderende flessen van de betreffende wijn binnen gekomen. De flessen bevatten het produkt French Kico Cooler in de smaken Passion, Kiwi en Berry. De firma noemt de drank (met een alcoholpromillage van 3,5) een com binatie van frisdrank en wijn. Volgens Siebrand hebben de geëxplo deerde flessen geen persoonlijk letsel ver oorzaakt. Wel is er wat materiële schade aangericht, die wordt vergoed. De winke liers, voor het merendeel supermarkten, zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Het ministerie van Volksgezondheid raadt degenen die dergelijke flessen in bezit hebben aan die voorzichtig te om wikkelen met een dikke laag kranten of textiel en vervolgens de Keuringsdienst van Waren op de hoogte te stellen. Van een onzer verslaggevers DEN BOSCH - Het is vrijwel zeker dat de Brabantse Com missaris van de Koningin Van Agt weggaat bij Orco, een consortium dat zich onder meer met belastingontwijking bezighoudt. Dat valt af te leiden uit uit latingen van Van Agt, de afge lopen dagen gedaan tegenover Brabantse politici, die hem verwijten 'op het randje van de afgrond te balanceren'. Van Agt heeft toegegeven 'zich mogelijk vergaloppeerd te hebben'. De verwachting is dat Van Agt vóór 21 augustus de knoop zal doorhakken. Als Van Agt - wat niet wordt verwacht - toch nog be sluit om zijn omstreden lid maatschap van de Raad van Bijstand van Orco te handha ven, zou dat volgens insiders alleen zijn omdat hij andere commissarissen niet in een moeilijke positie wil brengen. Evenals Van Agt hebben de meeste van hen ook neven functies. Als Van Agt voor Orco be dankt zouden andere provin cies hun commissaris kunnen vragen 'het voorbeeld van Van Agt' te volgen en nevenfunc ties op te geven. Van Agt heeft zich de felle kritiek, die van alle kanten over hem heen is gekomen, erg aangetrokken. Vooral het feit dat zijn goed functioneren als commissaris daarbij in twijfel is getrokken heeft hem diep gegriefd. 150-94370 ïwstraat 16a ïrneuzen NIEUWSTRAAT 14 Kjjm TERNEUZEN 01150-95863 insten bedrijven nog te laag Van een onzer verslaggevers MSTERDAM - Ondanks de vaak riante cij fers over de bedrijfsresultaten zijn de winst tij gingen van de Nederlandse bedrijven nog iteeds niet voldoende. De veel gehoorde mening dat het bedrijfsleven weer gezond is, is derhalve voorbarig. Daarom mag de re gering de lasten voor het bedrijfsleven voorlopig niet verhogen. >etingspunt voor kaartclub en toerclub raat 1 7 - Terneuzen Dat blijkt uit een studie van le 'denktank' van de Neder landse Middenstandsbank (NMB). Het herstel van de rendementen van de bedrij ven, dat in 1983 inzette en in de daarop volgende jaren aan hield, moet voor meer dan de helft worden toegeschreven aan 'eenmalige' faktoren, die weinig te maken hebben met de marktontwikkeling. Het eigen vermogen van de bedrijven wordt door de NMB geschat op 300 miljard gulden. De verbetering van het rende ment (de nettowinst in procen ten van het eigen vermogen) bedroeg over 1984 en 1985 sa men 7 tot 8 procent. Daarvan moet 4 tot 5 pro cent worden toegeschreven aan eenmalige faktoren, waarvan de gematigde loon ontwikkeling de belangrijkste was. Dat scheelde de onderne mers de laatste twee jaar bijna 3 procent of wel 13 miljard gulden. Het is volgens de NMB een Intie-adres te bezorgen. Iinlevering van De I naar afdeling abonnementen vsj Ikunt ze eveneens afhalen, teg« krant. U ontvangt hiervoor een Irkomen. r.) omen. Hieronder niets invullen BijkAgtsch. Straatcode Reden: Q Verzendwijze: Vak.geb. Portik.: PARAMARIBO (ANP) - Suri naamse militairen hebben gis teren in het oosten van het land drie Belgen gearresteerd. Ze worden ervan verdacht de groep opstandelingen van Ronnie Brunswijk te hebben geholpen. Het Surinaamse leger houdt - een klopjacht op de groep- Brunswijk sinds deze twee weken geleden twee militaire posten overviel en twaalf mi litairen gijzelden. Bij de zoek- Inmiddels heeft legerleider Bouterse felle kritiek geuit op de manier waarop het leger in de zaak-Brunswijk tewerk is gegaan. In een toepsraak voor het militaire kader zei Bou- terse zich 'diep te schamen'. Volgens hem heeft het leger tijdens zoekacties 'op een niet te verkopen wijze huisgehou den'. Volgens Bouterse heeft het leger de plaatselijke bevolking in het gebied tegen zich in het harnas gejaagd. Hij gaf toe dat de bosnegerbevolking weinig - medewerking verleent bij de zoekacties. Het leger zou zich schuldig hebben gemaakt aan intimi datie en diefstal. Als voorbeeld haalde Bouterse aan dat uit een gemeenschapshuis van een niet bij naam genoemd dorp 90.000 gulden is gestolen. Op pagina 5 Surinaamse bevolking ontzien bij jacht op Brunsunjk' bonnen verzong Toezending van: t/m d.o. Chateau Explosion m.d. 'uitzonderlijke' ontwikkeling dat de reële loonkosten van de bedrijven de afgelopen twee jaar zijn gedaald met 4 pro cent, terwijl de arbeidspro- duktiviteit in dezelfde periode met 4 procent is gestegen. In een 'normale' situatie zouden de reële lonen even hoog zijn gestegen als de ar- beidsproduktiviteit. In dat ge val zouden de ondernemers de laatste twee jaar hun totale loonkosten hebben zien stijgen 10 procent. Dat is slechts 2 pro cent geworden en dat leverde de ondernemers bijna 13 mil jard gulden op. De winsten zijn verder ver hoogd door de lastenverlich ting van overheidswege (waaronder verlaging ven nootschapsbelasting en lagere sociale premies). Dat 'dou ceurtje' van de overheid van totaal 3,1 miljard gulden ver hoogde de netto-winsten met minstens 2,5 miljard gulden. Daar komt bij dat de resul taten ook positief zijn beïn vloed door de lagere rente. De winsten stegen daardoor nog eens met ruim 3 miljard gul den. De conclusie is dat het be drijfsleven er de afgelopen twee jaar nog niet in is ge slaagd de winsten fors te ver beteren via de afzet op de markt. De vermogensverhoudingen (vreemd geld tegenover eigen vermogen) zijn daarom nog lang niet op het peil van een gezond bedrijfsleven. Het ka binet moet derhalve het be drijfsleven de komende jaren geen extra lasten opleggen, al dus de NMB. AMSTERDAM (ANP) - Per jaar wordt op bouwplaatsen voor tweehonderd miljoen gulden gestolen en vernield. Dit blijkt uit een onderzoek van het Bureau Criminali teitspreventie. Volgens dit bureau zijn het vooral inbrekers die de bouw plaats 'bezoeken' om goedkoop aan gereedschap te komen. Breekijzers, motorslij pers, sloophamers, betonscharen, portofoons en mobilofoons zijn het meest geliefd onder dege nen die 's nachts op bouwter reinen 'winkelen'. Aannemers bezinnen zich voortdurend op mogelijkhe den om de omvangrijke dief stallen en aanzienlijke vernie lingen binnen de perken te houden, maar tot nu toe zon der veel resultaat. Volgens het bureau ontbreekt het de meeste bedrijven aan kennis en inzicht om hun bouwplaat sen afdoende te beveiligen. De schade blijkt nauw sa men te hangen met de grootte van het aannemersbedrijf. Zo variëert de jaarlijkse verlies post bij kleine bouwbedrijven, tot tien werknemers, van 4.000 tot 25.000 gulden. De middel grote bedrijven, tot honderd werknemers, schieten er jaar lijks 9.000 tot 87.000 gulden bij in, terwijl bij de grote voor 90.000 tot 300.000 gulden per jaar wordt gestolen. DEES: MEER GELD VOOR VERPLEEGTEHUIZEN Van onze Haagse redactie GORKITM - Het geld dat het Rijk beschikbaar heeft voor de bouw van ziekenhuizen moet in de komende kabinetspe riode beter worden verdeeld. Zo zal er minder geld gaan naar algemene ziekenhuizen en meer vrij worden gemaakt voor psychiatrische inrichtin gen en verpleeghuizen. Des noods moet een bouwstop worden overwogen voor alge mene ziekenhuizen. Aldus topambtenaar De Beer van het ministerie van Gezondheid gistermiddag na mens staatssecretaris Dees (Volksgezondheid) bij de start van de nieuwbouw van een ziekenhuis in Gorkum. De algemene ziekenhuizen leggen op dit moment een te groot beslag op de financiële middelen. Door zogeheten be sparende investeringen kun nen ze aanspraak maken op een extra potje, waarin tot 1990 2 gulden miljard zit bo venop de bouwbegroting van zo'n 600 miljoen gulden per jaar. DE 87-jarige Heerlense Christina 'Stien' Grond- Smeets viert zondag een uniek jubileum: op die dag staat ze precies 75 jaar achter de tap van het oudste ca fé in de buurtschap Heerlerheide. Ze kwam als twaalfjarige bij haar ouders in de zaak, een tot café verbouwd boerderijtje. Na haar huwelijk bleef ze haar café, in de volksmond 'de huiskamer van Heerlerheide' geheten, trouw. Stien maakte - wegens de ploegendienst in de mijn - lange dagen van vijf uur 's ochtends tot middernacht. Thans doet zij het rustiger aan, maar ze is nog steeds in de zaak aanwezig. Haar enige dochter Mia, die samen met haar man het café enkele jaren geleden heeft overgenomen, kan nog steeds op moeder rekenen: 'Ze deelt er nog altijd de lakens uit. Moeder kan het café niet missen en omgekeerd de klanten haar niet. Oudere stamgasten vragen meteen: waar is Stien en ook de jongeren willen dat oma hun biertje tapt'. FOTO ANP Van onze verslaggevers ROTTERDAM DEN HAAG - De Rotterdamse oliehandel gaat er vanuit dat de prijzen van benzine, diesel en LPG morgen opnieuw zullen wor den verhoogd. Reden daarvoor is het feit dat de prijzen op de interna tionale oliemarkt redelijk sta biel zijn gebleven na het ak koord van de OPEC-landen. Dinsdag schoten de olieprij zen als gevolg van dat akkoord de hoogte in: van rond de tien dollar per vat tot boven de 15 dollar. Gisteren trad een lichte reactie in: voor een vat olie werd gemiddeld 13,5 dollar be taald. De oliehandel had een ster kere daling verwacht. Uit het feit dat die is uitgebleven leidt men af dat het OPEC-akkoord een goede kans van slagen heeft. Als de OPEC-landen zich aan de afsoraken zullen houden voorspelt men in Rot terdam in oktober een olieprijs van zo'n 20 dollar per vat. Onze Haagse redactie meldt dat het kabinet niet eerder dan eind van deze maand zal bekijken of de verhoging van de accijns op aardolieproduk- ten van negen cent moet door gaan. Ook is nog niet te zeggen of de verlaging van de gasprijs per 1 januari lager zal uitval len dan aanvankelijk de be doeling was. In Haagse kringen wordt verwacht dat de benzine de komende week al met ruim een dubbeltje duurder zal worden. Dat komt ook omdat een aantal raffinaderijen tij delijk wordt stilgelegd voor onderhoud, waardoor de aan voer van autobrandstof enige tijd moeilijker is. De stijging van de benzine prijs levert ook de schatkist een voordeeltje op, waarmee geen rekening was gehouden. Financiën gaat ervan uit dat één cent hogere benzineprijs het Rijk zo'n 43 miljoen gulden opbrengt aan accijns. Een meevaller van enkele honder den miljoenen zou in het na jaar dus geboekt kunnen wor den. Het kabinet had eerder be sloten om de tegenvallende aardgasinkomsten te compen seren door vanaf 1 november de accijns op aardolieproduk- ten 'tijdelijk' te verhogen. De prijs van het gas is via de prijs van huisbrandolie aan de olie prijs gekoppeld. Een lage olie prijs houdt dus een lage ont vangst aan aardgasgelden in. De opleving van de koersen van de Amerikaanse dollar en het Britse pond is van korte duur geweest. Woensdag moesten de twee munteenhe den weer flink inleveren. Va lutahandelaren schreven dit toe aan het feit dat de euforie over het maandag bereikte OPEC-akkoord over produk- tiebeperking begint weg te eb ben. Voor de dollar werd op de wisselmarkt in Amsterdam een middenkoers vastgesteld van 2,34 gulden, ruim twee cent minder dan dinsdag. Te gen het slot van de handel daalde de koers verder. De middenkoers van het pond kwam woensdag in Am sterdam uit op 3,48 gulden, ruim vier cent minder dan dinsdag, toen het pond dank zij het OPEC-akkoord een koerswinst boekte van ruim zes cent. Inmiddels heeft Mexico be sloten zijn export van olie met 10 procent te verminderen. De maatregel geldt voorlopig voor twee maanden. Vooral de VS worden als grootste klant van Mexico door deze maatre gel getroffen. Op pagina 5: OPEC mikt op olieprijs van rond de 16 dollar DEN HAAG (ANP) - De waar nemend minister van Econo mische Zaken Van Dijk (De Korte is op vakantie) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de subsidiëring van inves teringen van bedrijven in de industrie en dienstverlening, die op hoog niveau werken, vanaf 15 september aan ban den wordt gelegd. Bezuinigingen op het minis terie en de economische ople ving liggen hieraan ten grond slag. Voor het lopende begro tingsjaar heeft Economische Zaken 124 miljoen gulden be schikbaar voor subsidie aan 'high-tech-bedrijven'. Met hoeveel dit bedrag wordt ver minderd is nog niet bekend. PAUL de Groot, die tiental len jaren als algemeen se cretaris en later als voorzit ter zijn stempel heeft ge drukt op de Communisti sche Partij van Nederland is zondag na een korte ziekte op 87-jarige leeftijd in Bussum overleden. De crematie vond gisteren in besloten kring plaats. V Zie pagina 2 M Zie pagina 3 ZONDAG begint de KRO met de ambitieuze serie 'Olie' van acht delen. Door de Noorse staats-tv en de Schotse maatschappij Grampian is er maar liefst drie jaar aan gewerkt. Het geheel heeft vier miljoen gulden gekost en er zijn tal rijke hoge oliebazen geïn terviewd, zoals Stuart Pear-, man van Esso (foto). I Zie pagina Gids-1 Van een oneer verslaggevers BRESKENS - Een tragisch ongeval in de Breskense Han delshaven heeft gisteren het leven gekost aan de 13-jarige Mark de Graaf. De jongen stond op de boeg van zijn vaders zandzuiger, de Honte, gereed met een tros om het schip af te meren. Hij wierp de tros naar een paar vriendjes op de wal, die de tros om de bolder legden. Even later wilde Mark van het schip op de wal springen. Hij struikelde daarbij en viel overboord. Hij kwam daarbij met zijn hoofd terecht op een paal en verdween vervolgens, vermoedelijk bewusteloos, on der water. De vriendjes waarschuwden onmiddellijk vader De Graaf, die achterop het schip in de stuurhut stond. Die gaf volle kracht achteruit en meerde de 'Honte' af aan de oostzijde van de Handelshaven. Duikers van een Belgische duikersclub, die zich bezig houden met wrakkenonder- zoek en toevallig op dat mo ment aanwezig in de haven, begonnen onmiddellijk een zoekactie. Na enige tijd werd de jongen gevonden, ongeveer op de plaats waar hij te water was geraakt. Hulp mocht niet meer baten. (ADVERTENTIE1 Voel u gezond mei dit klachten-ABC samengesteld door Kho Thiang Ping. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aanmelden en de betervoeler zal u worden toegestuurd. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: i Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt J het abonnementsgeld betaald per: i maand per automatische afschrijving ad 22.60 i kwartaal per acceptgirokaart ad 68.05 kwartaal per autom. afschrijving ad 66,25 i (voorkeur aankruisen). J Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont- i vang ik uw HANDIGE BETERVOELER S Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: i handtekening i Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, J antwoordnr. 112, 4800 VB Breda (postzegel betalen wij)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1