1GEN ill GELD Afschriften brieven Multatuli gevonden Laar inboek 'Suriname wil een economische band met de Antillen' Benzine opnieuw duurder en platina 30 TOT 40 CENT PER PAK VAN 250 GRAM Schip gelicht bij Vlissingen Schiphol record aantal asielzoekers Ossenrace GEN 'Zwitserland zonder leger9 Togo verijdelt aanslag op ambassade van VS inl krant" 'eus Boekelte HERRENBERG IN INTERVIEW Wegloper kruipt in kolenwagon YS: veiligheid N ieu w-Zeeland niet langer gegarandeerd Duitse prins deviezen- smokkelaar SUPER DRIE EN NORMAAL LOODVRIJ TWEE CENT OP DIT MOMENT AL MEER AANVRAGEN DAN IN HEEL 1985 Prince komt naar Nederland De visgraat in de keel van de Sovjet-Unie ACTIEGROEP WIL REFERENDUM DE STEM „de 4in1 krant an. Met zo'n vend proef-op-de- aonnement op die lenselijk gevarieerde 1-krant. dus snel in die bon tuur 'm op. Dan pert uw krant heel lenkort 24 dagen g voor half geld in de DE STEM OP PROEF 'RIJS VAN 10,50. uw acceptgirokaart). ie zonder postzegel opsturen inummer 112. 076-236911. d» „KtolntlM" rn D» Stam. nmdnf or zova*I bljzood«r« mn aanbiedingen in «San. El*® dag waar I DESTEM ^'AJEÜÏ^V 126ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 fedetnerker (winnaar geworden van de I Voosendaler versloeg in de tan tioethem, met wie hij en kopgroep van zes. bt en de finale werd inge-l door Van Goethem tland. De anderen bleven te I |g naar elkaar kijken, zodat ftstgenoemd tweetal om i emen kon gaan strijden. In I eindsprint had Peter Hof-1 d weinig moeite om Van I I ethem met enkele fietsleng- achter zich te houden. Ton cermans won de spurt van (naaste volgers. Karei van rthem won de leidersprijs. |iij de junioren triomfeerde I |bert de Jonge, een der I akfavorieten, die in de I fase op de solotoer ging en I uitstapje met succes wist te fronen. De Jonge had de gemaakt samen met Mar-1 Marijs, Renè Lockefeir, I jx Nieuwpoort en de plaat-1 jke favorieten Garveyl (essens en Mario Martens, wie laatstgenoemde hetl rkste eindschot etaleerde in strijd om de tweede plaats. Jagen: Amateurs: 1. P. Hofland I >sendaal) 80 kilometer in 1.41.12,2. KI i Goethem (Kloosterzande), 3. op 0.15.1 ^kkermans (Zevenbergen), 4. W. van I bten (Bruinisse), 5. A. Goense (Ove-I ide), 6. R Groot (Fijnaart), 7. op 1.10RI [ren (Sint-Willebrord), 8. J. de Visser I les), 9. E. Vereecken (Sint-Jansteen), I Ih. Akkermans (Zevenbergen), 11. P. I hoek (Yerseke), 12. M. Stroosnijder I uiningen), 13. C. Maas (Dordrecht), 141 Cole ('s-Heerenhoek), 15. P. Mol ('s-| avenpolder), 16. N. Shalmen (Enge-1 Jd), 17. A. Polak (Hansweert), 18. H.I Itveld (Alblasserdam), 19. M. de Taeye I de), 20. H. Lap (Hendrik Ido Am-r ht). doren: 1. R de Jonge (Lewedorp) O imieter in 1.23.14,2. op o.l2 M. Mariens I [Heerenhoek), 3. R Lockefeir (Ouden-1 Ich), 4. A. Nieuwpoort (Rotterdam), 5,1 [Marijs (Arnemuiden), 6. G. Claessens I I Heerenhoek), 7. op 0.23 J. Schroeven I tnemuiden), 8. V. Timmermans (Hoo-1 [heide), 9. W. Geijs (Kwadendamme), I 1 W. de Koeijer (Biezelingen), 11. HI Rondt (Hulst), 12. G. de Smit (IJzendjj-1 13. H. van de Velde (Heerle), 14 T. I ionen ('s-Heerenhoek), 15. J. van Stel I emeldinge), 16. M. Klippel (Wol-F Aartsdijk), 17. W. Raas ('s-Heeren-l pk), 18. E. Verstraten (Zegge), 19. R| prtvliet (Oud-Vossemeer), 20. H. Tol- F nan (Hoedekenskerke). creanten: 1. W. Hoondert (Heinkens l kd) 40 kilometer in 1.09.12, 2. J. Gijzel I brseke), 3. J. Tolhoek (Yerseke), 4. JI poeter (Souburg), 5. C. van den Dries I vezande), 6. R Slis (Kapelle), 7. T. We-1 late ('s-Heer Arendskerke), 8. R Deur- F (Goes), 9. J. Smet (Nisse), 10. S. de I adert (Ovezande). SPORT IN 'T KORT VIERJARIGE hengst Zeusl oekelte, met op de sulky Jan I n Dooyeweerd, is op del rafbaan van Enghien (Parijs) I Is vijfde geëindigd in de Prijs I an Genève. Voor deze inter-1 ationale draverij voor vierja-1 gen waren tien paarden aar. I e start verschenen. De I ranse hengst Quiriam kwam, I ereden door Alain Laurent, I Is eerste door de finish. Del lometertijd van de winnaar j ver de 2150 meter met autos- irt was 1.17,3. Zeus Boekelte, I et paradepaardje van Stal avaijos, liep 1.17,7. NTIE) NIJMEGEN (ANP) - De Nijmeegse amateur-histo ricus W. Bierik heeft In het archief van de Jezuïeten in zijn woonplaats afschrif ten gevonden van twee on bekende brieven van Eduard Douwes Dekker, gedateerd 22 mei en 27 juli 1841. De originele brieven zijn waarschijnlijk in de tweede wereldoorlog ver loren gegaan. Dit is maandag bekend gemaakt door drs. E. Francken, secretaris van het Multatuli-genootschap in Amsterdam. Het zou gaan om brieven aan pastoor J.H. Scholten, apostolisch prefect van Nederlands Indië. Ze zijn volgens Francken interes sant als zeer vroeg docu ment met betrekking tot Multatuli. Met uitzonde ring van een paar regels uit 1838 is het afschrift van de de brief van 22 mei de oudste die nu van Dekker bekend is. Bovendien zouden ze be lang hebben vanwege de curieuze verbinding tussen de aanvankelijk doopsge zinde, maar later atheïsti sche Dekker en het katho licisme. In overleg met Scholten bereidde Dekker zich voor op de rooms-ka- tholieke doop. Bij zijn be sluit om rooms-katholiek te worden.heeft zijn ver liefdheid op een zekere Ca roline Versteeg een rol ge speeld. Haar vader stelde het als één van de voor waarden voor een huwe lijk. Inderdaad werd Dek ker op 28 augustus 1841 ge doopt. In de Multatuli-litera- tuur wordt de doop wel voorgesteld als een schijn vertoning, door Dekker al leen vanwege Caroline op touw gezet. De nu gevon den brieven bevestigen dit beeld allerminst. Bierik zal de volledige teksten publi ceren in een artikel 'Een Rooms intermezzo', dat in september zal verschijnen in een tijdschrift over Mul tatuli. WILLEMSTAD (ANP) - Suriname wil komen tot een vorm van economische samenwerking met de Nederlandse Antillen en heeft minister-president ir. D. Martina uitgenodigd voor een be zoek. Dat heeft de Surinaamse minister van buitenlandse za ken, Henk Herrenberg, ver klaard in een interview met het Curapaose radiostation Hoyer. Herrenberg was het af gelopen weekeinde in Willem stad, op doorreis naar Suri name nadat hij in Colombia de installatie had bijgewoond I van de nieuwe president Vir- gilio Barco. In het maandag uitgezonden vraaggesprek met Hoyer zegt Herrenberg: „We hebben al te lang wenselijkheden uitge sproken. We moeten onze rela tie (Suriname-Antillen red) nu gaan concretiseren. Ik merk dat de politieke wil aanwezig is: zeker bij mij. En als ik kijk naar premier Martina en vice- premier Chance dan denk ik dat we in staat zijn om die persoonlijke relatie die we hebben opgebouwd om te zet ten in concrete daden op het stuk van economische samen werking". De Surinaamse bewinds man zei in het interview dat de relatie met de Antillen de afgelopen maanden 'zich in de goede richting' heeft ontwik keld en dat het proces van 'vriendelijk negeren' zal wor den omgezet in concrete vor men van samenwerking op cultureel, technisch en econo misch terrein. „Ik heb ook al premier Martina uitgenodigd om naar Suriname te komen", aldus Herrenberg. Roermond De politie in Roermond heeft giste ren een 17-jarige jongen uit de intercity-trein Maastricht-Zandvoort gehaaid, die het zwart rij den wat al te letterlijk had opgevat. De jonge man, die weggelopen was uit een tehuis in Hei bloem-Roggel, had zich verstopt in een... kolen- wagon. Hij wilde op die manier van Maastricht naar Am sterdam reizen. De jongen Werd in Roermond opge merkt door een conduc teur van een andere trein, die de politie waarschuw de. „De jongen was hele maal zwart toen hij uit de uiagon tevoorschijn kwam", aldus een woord voerder van de politie in Roermond. SAN FRANCISCO (RTR) - Nieuw-Zeeland valt niet meer onder de Amerikaanse veilig heidsparaplu, 'daar het zich niet langer houdt aan een es- sentiëel element van het AN- ZUS-verdrag'. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken, George Shultz, maandag verklaard aan het begin van overleg op topniveau met Australië. Nieuw-Zeeland weigert nu cleair voortgestuwde of bewa pende schepen toegang tot zijn havens. Washington maakt een compromis onmogelijk doordat het vasthoudt aan zijn beleid dat het niet meedeelt of een schip al dan niet is uitge rust met kernwapens. CATANZARO (DPA/AFP) - De Italiaanse politie heeft de bij München in Beieren wo nende 36-jarige prins Her mann van Saksen op de lucht haven van Catanzaro, Lame- zia Terme, aangehouden op verdenking van deviezen- smokkel. De prins had in een tas Ita liaanse bankbiljetten ter waarde van 100 miljoen lire bij zich, toen hij naar München wilde vliegen. Behalve hij zijn ook de twee piloten van zijn 'Learjet' aangehouden. Het vliegtuig is in beslag genomen. ROTTERDAM (ANP) - Met ingang van woensdag gaan de prijzen voor super- en nor male benzine andermaal omhoog. In Rotterdam werd maandagmiddag bekend dat superbenzine drie cent per liter duurder wordt en normaal (loodvrij) twee cent per li ter. Bij de zelftankstations komen de meestvoor- komende prijzen dan op respectievelijk 1,46 gulden voor super en 1,39 gulden voor normaal. Sinds de OPEC-conferentie, waar op verras sende wijze begin vorige week tot een produk- tiebeperking werd besloten, is de prijs van bij voorbeeld superbenzine met acht cent per liter gestegen en die van normale benzine met vijf cent per liter. Die stijging was goeddeels te danken aan de oplopende noteringen op de produktenmarkten na de bijeenkomst van de OPEC-olieministers. Volgens de oliemaatschappijen heeft de ver hoging van superbenzine mede te maken met het feit dat zij al zijn begonnen met de bevoor rading met loodarme superbenzine. Zij zouden dat doen om op 1 oktober superbenzine met het wettelijk voorgeschreven loodgehalte te kun nen leveren (er is tijd nodig om de tanks door te spoelen). Sommigen in de Rotterdamse oliewereld twijfelen echter aan het 'doorspoel-verhaal'. Het nu al afleveren van loodarme benzine zou die maatschappijen goed uitkomen in verband met de aanstaande revisie van onderdelen van raffinaderijen. Op de Rotterdamse spotmarkt was de stem ming voor ruwe olie en olieprodukten maan dag prijshoudend. De meeste noteringen we ken aan het eind van de middag niet veel af van die van afgelopen vrijdag. LONDEN (RTR/DPA) - De prijzen van goud en pla tina op de wereldmarkten zijn sterk gestegen als ge volg van speculaties over een mogelijke exportbe perking waartoe Zuid- Afrika, een belangrijke producent van deze edel metalen, kan besluiten. Dat als vergelding voor dreigende internationale sancties tegen het land. De goudprijs bereikte zijn hoogste niveau sinds bijna twee en een half jaar. In Londen werd maan dag de prijs voor goud vastgesteld op 394,50 dollar per ounce (31,1 gram). Dit is bijna 28 dollar hoger dan de notering van vrijdag en het hoogste niveau sinds maart 1984. Platina werd in Londen verhandeld voor 565 dollar per ounce, 59,75 dollar meer dan de slotno- tering van vrijdag. Ook op de beurs van Zürich was er sprake van sterke prijsstij gingen. Deskundigen schatten de kans hoog in dat de goudprijs de grens van 400 dollar per ounce spoedig zal overschrijden en zelfs nog hogere waarden zal bereiken. Ook de toenemende aan kopen door speculanten zijn verantwoordelijk voor de sterke prijsstijgingen. Koffie goedkoper DRIE drijvende bokken zijn er maandag middag in geslaagd de Belgische binnen- vaarttanker Patricia V te lichten. Het schip verging - zonder persoonlijke ongelukken - op 29 juli enkele honderden meters voor de haveningang van de buitenhaven van Vlis singen. Het schip dat was geladen met 1.200 ton melasse vormde een obstakel voor de scheepvaart en moest worden weggehaald. De Patricia V is hangende in twaalf strop pen door de drie bokken, drie sleepboten en twee bergingsvaartuigen naar de Sloehaven in Vlissingen-Oost gesleept. Het zal op het strand worden gezet, waarna men het schip gaat leegpompen. IN Beieren werd maandag het kampioenschap 'ossenrijden' gehouden. Het kostte de vrouwelijke jockeys zichtbaar veel moeite de logge beesten in beweging te krijgen en te houden. foto ap AMSTERDAM - Koffie wordt met ingang van morgen over de hele linie goedkoper, dertig tot veertig cent per pak van 250 gram. De prijsverlaging houdt verband met de prijsont wikkeling van de grondstoffen en met de gedaalde dollarkoers. De koffieprijs is daarmee overigens nog lang niet op het oude niveau. Aan het begin van dit jaar gingen de prijzen anderhalve gulden omhoog, onder meer omdat de oogst te gen zou vallen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. Douwe Egberts maakte de prijsverlaging maandag als eerste bekend. Woordvoerders van Van Nelle en van Drie Mollen (voorheen Niemeyer) zeiden desgevraagd tot een zelfde prijsverlaging over te gaan. In het velleden maakten de koffiebtangfcjs prijsschomme- lingen bekend via hun vereni ging, maar de merken becon curreren elkaar nu feller als gevolg van de opkomst van de eigen merken en witte merken in supermarkten, aldus een in gewijde in de koffiewereld. Een woordvoerder van Ahold (Albert Heijn) zei dat de prijsverlaging niet alleen voor de grote merken geldt, maar ook voor het huismerk van Al- bert Heijn. Hij stelt, dat een algemene prijsverlaging al enige tijd verwacht werd. Al- bert Heijn kwam vorige week met voordelige aanbiedingen in koffie. Ook een woordvoerder van de Jac Hermans supermark ten bevestigde de prijsverla ging. Volgens hem gaven de ontwikkelingen op de wereld markt hiertoe alle aanleiding. Jac Hermans kwam even voor de vorige prijsverlaging, begin juni, in conflict met leveran cier Douwe Egberts door zich niet te houden aan de overeen gekomen bodemprijs. Nu houdt ook deze supermarkt keten zich aan de prijsaf spraak. Volgens de woord voerder werd maandagmid dag nog berekend welke prijs woensdag precies aan de con sument berekend wordt, maar de verlagingen zullen inder daad in de buurt van f 0,30 en f 0,40 per pak zijn voor vrijwel alle koffie. Voor koffie geldt geen wet telijke minimumprijs, maar wel komen fabrikanten met de afnemers overeen bodemprij zen te hanteren. Een pak Douwe Egberts koffie aroma rood ligt nu veelal in de win kels voor prijzen die variëren van f 4,85 tot f 4,95. De over eengekomen bodemprijs is f 4,77 (exclusief BTW). SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn bij de Konink lijke Marechaussee dit jaar al meer asielaanvragen gedaan dan in heel 1985. Met de komst van elf vreemdelingen het afgelopen weekeinde die op Schiphol asiel hebben gevraagd steeg dit aantal tot 564 dit jaar, te gen 553 in 1985. Dit heeft woordvoerder Minnaert van de Marechaus see maandag meegedeeld. Meer dan de helft van de asielaanvragen is afkomstig van Iraniërs, die veelal via Turkije ons land binnenko men. Ook het aantal Afghanen dat op Schiphol asiel vraagt blijft sterk stijgen. Zij komen meestal via Pakistan naar ons land. Verder neemt het aantal Ghanese asielzoekers toe. In 1984 bedroeg het aantal vreemdelingen dat op Schip hol asiel vroeg nog 262. De Marechaussee heeft de overtuiging dat de reizen van de Iraniërs en Afghanen naar ons land vanuit de landen van vertrek voor hen worden geor ganiseerd en voorbereid. „In vele gevallen wordt in groeps verband gereisd. Bij aankomst op Schiphol beschikken de vreemdelingen bijna nooit over reis- en grensdocumen- ten. Uit hun verklaringen blijkt dat zij die vlak voor ver trek weer bij de organisator van de reis hebben moeten in leveren of dat zij opdracht hebben gekregen al hun pa pieren tijdens de reis te ver nietigen", aldus Minnaert. Hierdoor wordt het terugstu ren naar het land van her komst bemoeilijkt. In tegenstelling tot vorig jaar hebben de meeste asiel zoekers Nederland als eind doel. Vorig jaar nog vroegen veel vreemdelingen op Schip hol asiel aan nadat zij van het vervolg van hun reis hadden moeten afzien omdat op Schiphol aan het licht was ge komen dat zij vervalste papie ren hadden. Deze vreemdelin gen waren meestal op weg naar Canada of de Verenigde Staten. De marechaussee verwacht niet dat het aantal asielaan vragen op Schiphol zal afne men. „Uit de uitlatingen van asielzoekers blijkt dat in de landen van vertrek het voor bereiden van reizen naar Ne derland nog doorgaat", aldus Minnaert. DINSDAG 12 AUGUSTUS 1986 HIJ woont in een purper geschilderd huis in Minnea polis, heeft sinds 1981 geen interviews meer gege ven, rookt niet, gebruikt geen drugs en heeft naar verluidt zijn leven aan de Heer gegeven. Het popfe nomeen Prince komt naar Nederland. Zie pagina Gids-1 MORGEN bestaat de Ber- lijnse Muur 25 jaar. Op zon dag 13 augustus begonnen de Oostduitsers in het hoist van de nacht West-Berlijn van het oostelijke stadsdeel af te sluiten. En niemand die ze iets in de weg legde. De komende dagen een te rugblik. a Zie pagina 2 BERN (RTR/UPI) - Een linkse groepering in Zwitserland heeft maandag meegedeeld dat zij voldoende steun geniet om een volksraadpleging af te dwingen over ontbinding van de Zwit serse krijgsmacht. De groepering, die zich 'Zwitserland zonder leger' noemt, ver klaarde meer dan de 100.000 handtekeningen te hebben verza meld die nodig zijn om een kwestie rechtstreeks aan het publiek voor te leggen. Zij zal met de inzameling doorgaan tot de termijn in september waarbinnen het aanbieden van de petitie aan de regering moet plaatshebben. De groepering wil dat het bestaan van een leger en militaire training worden verboden. In Zwitserland maken vrijwel alle mannen van onder de 50 jaar deel uit van de krijgsmacht en ne men periodiek deel aan herhalingsoefeningen. Zij zijn met onge veer 600.000, of 15 procent van de kiesgerechtigde bevolking. Als de petitie wordt aanvaard, hebben kabinet en parlement vier jaar de tijd om over de kwestie te debatteren alvorens haar aan een verplichtende uitspraak van het publiek voor te leggen. LOME (UPI-AFP) - In de Westafrikaanse staat Togo is een complot verijdeld om de Amerikaanse ambassade en de grote markt op te blazen met explosieven die door Libië zijn geleverd, zo heeft het mi nisterie van binnenlandse za ken in de hoofdstad Lomé maandag bekendgemaakt. Op 9 juli waren in verband daarmee negen mensen aan gehouden. Voorts waren twee koffers met explosieven, een handgranaat en een pistool in beslag genomen. Een van de verdachten had bekend dat een aanslag werd beraamd om de Amerikaanse ambassade op te blazen. De explosieven zouden zijn geleverd door een functionaris van de Libische ambassade in het buurland Benin. De Amerikaanse ambassade in Togo zei dat ze door de To- golese regering op de hoogte was gesteld van het complot, maar dat ze verder niet be schikte over bijzonderheden. Volgens de Togolese regering is er sprake van een complot van het 'internationaal terro risme' om verscheidene Afri kaanse staten te destabilise- (ADVERTENTIE) J Postc.:Plaats: j Bank- of gironummer: j I Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt i J het abonnementsgeld betaald per: i maand per automatische afschrijving ad 22.60 t J kwartaal per acceptgirokaart ad J 68.05 i J kwartaal per autom. afschrijving ad 66,25 i (voorkeur aankruisen). j Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont- i vang ik uw ROLLER-BALLPEN. Mijn naam: Adres: J Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, antwoordnr. 112, 4800 VB Breda (postzegel betalen wij)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1