PvdA: kinderopvang aftrekbaar ILFGELO 95 vanLeest vwrcusr Onderwij sraad kraakt plan voor 4-jarigen R0LlER bal l fflEIM RAPPORT: BOUWFONDS GEMEENTEN INDE Koffie per pak 20 cent goedkoper Penning voor toekomstig koninklijk goud Vermist; een slordige honderd miljoen efficiency beurs8 >ek vallei EN [Autohuren [Autolease Autohuur koop Merijntje EVEN NAAR JACHERMANS Burgemeester: controle Oosterschelde vergeten BIEDINGEN ijste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 OKTOBER 19 ïverwacht INITIATIEF-WET MOET ONDERNEMERS STIMULEREN TOT INSTELLEN CRêCHES krant" 6t|m 15 oktober 1 MITTERRAND: GEEN TWEEDE AMBTSTERMIJN NOG f230 MILJOEN ONGELDIGE DE RUYTER-BILJETTEN PREI SPEKLAPJES kilo 6? DE NIEUWE JAC. HERMANS iJacHe, HEEFT ALLES IN HUIS a DEN HAAG - Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft de schatkist voor ze ker 12 miljoen gulden benadeèld. Banden Kamer DINSDAG 14 OKTOBER 1986 Opnieuw beginnen Nederlandse hockeyers 0p zoek naar Michael Jackson INBRAAKBEVEILIGING 'OOK GEEN ALTERNATIEVEN r/zr- S Stuur deze bon ingevuld aan De Stem, DË STEM „de 4 inl krant Kunt u met een genist hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke - ,.KIelntjes"-njbriek. y0orae Haagse redactie HAAG - De PvdA wil gevers de kans geven m voor kinderopvang af trekken van de belasting. Kamerleden Vermeend en Vieuwenhoven hebben „rover gisteren bij de feede Earner een initiatief- ttsontwerp ingediend. it om werkgevers of J;t!,iemers die inkomsten- Jennootschapsbelasting he lm Volgens het wetsont- zouden zij een fiscale te- jioetkoming moeten krij- ok zelf maar ophan [stelt de gemeente," a] j een BV Oostb'urg rdvoerder. En daar moeten de basketbal Inog steeds hun cijfer Ij es zelf verhangen. ,DE tweede klas B da van de Zeeuwse vol ■ralcompetitie beleefdt lanatos zaterdag eet lerwachte gebeurtenis, feens het wedstrijd- [ma moesten de Kloos- andse dames aantre- tegen Voorwaarts 3 [rang 14.00 uur. Naar- de aanvangstijd vor- Be steeg de ongerust- aan Athanatos-zjjde tegenstander, lidsrechter. Dat was 1 vreemd. Navraag bj wedstrijdleider en uit |elijk Voorwaarts, deer. dat Voorwaarts niet fest worden verwacht I derde team had zich al |r de competitie terug rokken. Ook één sup- Jter had het toen beke- E. Samen met de speel- Is vertrok hij huis arts. Volgende keer be- iragen van Hinus Ver- noes en Willy van liuwen. I werker [an het zondag-afdeling i vallen. In eigen huis vb IK 2-2 - De treffers viel nalde twee keer raak vit ftrafschop. Via een verkerk terug, waarna^ st- en eindstand zorgde -1 - Jan Hoondert lieti fartin de Rijk de gelijkrrJ or arbiter Rammeloogoj km, die daarmee zijn t gen, als zij kosten maken voor de opvang van kinderen van hun werknemers. De PvdA denkt op deze wijze de uitbreiding van de kinderopvang te kunnen sti muleren. Niet alleen zuilen werkgevers eerder bereid zijn tot het opzetten van bedrijfs- crèches, ze zullen ook sneller de moeite doen zich in te ko pen bij opvangcentra die spe ciaal opgericht worden voor bedrijven en die geen subsidie van de overheid krijgen. Het plan voor het initiatief wetsontwerp is geboren tij dens de behandeling van de notitie over (herintredende vrouwen. Ook het kabinet constateerde in deze notitie dat het grote tekort aan moge lijkheden van kinderopvang, voor vrouwen het grootste struikelblok vormt om betaald werk te blijven doen of te zoe ken. Maar de overheid zelf heeft geen geld voor voorzie ningen. Het kabinet vindt dat het bedrijf de kinderopvang voor kinderen van eigen werkne mers zelf moet regelen in overleg met de sociale part ners. Enkele grote bedrijven, waaronder de PTT en enige ministeries, hebben daartoe inmiddels initiatieven geno men. De indieners van het wets ontwerp hopen dat het kabinet hun plan overneemt en ermee naar de sociale partners stapt. In het arbeidsvoorwaarden overleg zouden dan afspraken te maken zijn over de kinder opvang. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat het mes voor vrouwen aan twee kanten snijdt, als de Kamer het wets ontwerp aanvaardt. Niet al leen krijgen vrouwen sneller de kans betaalde arbeid te verrichten, ook de werkgele genheid voor vrouwen in de crèches zelf neemt toe. Tradi tiegetrouw zijn zij het die voor de opvang en verzorging van kinderen zorgen. V ieuw subsidie-schandaal Met zo'n bnd proef-op-de- jinnemenl op die Iselijk gevarieerde Vrant. I snel in die bon Ir 'm op. Dan ft uw krant heel Ikort 24 dagen ar half geld in de STEM PROEF IS VAN 10,50. acceptgirokaart). inder poslzegel opsturen nmer 112. i-23691 i AMSTERDAM (ANP) - Koffie wordt woensdag IS oktober gemiddeld 20 cent per halfpondspak goedkoper. De grote kof- fiebranders hebben maandag prijsverlagin gen aangekondiogd van 15 tot 25 cent per pak. Ze zeggen dat de prijs verlagingen zijn geba seerd op de doorwerking van de inkoopprijzen en bet verloop van de dol larkoers. De prijsverlaging is de derde achtereenvolgende sinds begin juni. Toen gingen, na een periode van forse stijgingen met in totaal f1,25 tot f1,50, de prijzen met circa 40 cent omlaag, twee maan den later gevolgd door verlagingen met 30 tot 40 eent. (ADVERTENTIES) i derby was een pittig dij hervatting de score en ia Oyer voor 1-1. Sluis-sjx' heldde: „Afgescheurde k brvoerd." t>unt dat Pim Snoep in I af voldoende te zijn voor j verandering te brengt [loeg. pi," meldde men van Libf ahabir (2x) en Ceder raakl m 9,99 uur-13 en 14 okL van ea. en zo. gesloten. Toegang f 17,50 li^TOHUREN: Gloednieuw auto Bf" Per dag v.a. 22.- excl. btw., Iiht', vrij. Vele merken. |J.u/0 LEASE: Scherpe tarieven. iii»aar te™'j'u vacht. Wij nemen öfnau,oin W HUUR KOOP: 12 mnd. en kopen tegen vastge- '!e sP°tprijs? Nagenoeg alle u. 0 '86 in voorraad! rac"i en personenbussen. A>A.A. Roadster B.V. Tel. 076-227295 iii,„..wi"ielminjsl"««| Amsterdam, Ulrecht. ut|mi!q. Qordrechl. Oen Bosch. Tilburg. Breda. Bouwfonds Nederlandse Gemenen Op palets Soestdijk kregen prinses Juliana en prins Bernhard maandagmiddag het eerste exemplaar aan geboden van een pen ning die speciaal is ge slagen voor hun gouden bruiloft op 7 januari a.s. De penning is ontwor pen in opdracht van de gezamenlijke oranje verenigingen. - FOTO ANP CAYLUS (RTR/AFP) - De Franse socialisti sche president, Franpois Mitterrand, wil geen tweede ambtstermijn, zo heeft hij maandag gezegd in Caylus, in Zuidwest-Frankrijk, waar hij militaire manoeuvres bijwoonde. Hij zal zich niet kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van 1988. Mitterrand wilde niet helemaal uitsluiten dat hij van standpunt zou veranderen - hij heeft nog zeventien maanden de tijd om een definitief besluit te nemen - maar achtte dat wei onwaarschijnlijk. Socialistische partijleiders hebben er bij Mitterrand, die op 26 oktober 70 wordt, op aan gedrongen zich kandidaat te stellen. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Nogal wat bankbiljetten komen nooit meer boven water. Nog afge zien van de honderdjes met de beeltenis van de zeeheld De Ruyter, waarvan er op dit mo ment zelfs nog enkele miljoe nen rondzwerven, is sinds de Tweede Wereldoorlog voor een slordige 100 miljoen aan ongeldige bankbiljetten uit het zicht verdwenen. Eind 1985 was de stand om precies te zijn 102.562.900. Sinds 1945 zijn zeventien bankbiljetten uit de roulatie genomen, zo blijkt uit een overzicht van drs. W. Boescho- ten in het jongste kwartaalve- richt van De Nederlandsche Bank. Het papiergeld wordt meestal vervangen omdat het technisch gezien uit de tijd raakt. Toepassing van de meest moderne grafische tech niek is nodig om de vervalsers vóór te blijven. Twee versies van het briefje van duizend zijn, in 1960 en in 1978, vervangen. Van de laat ste, die in 1958 voor het eerst is uitgegeven, moeten er nog bijna 12.000 in stille kluizen, oude kousen, onder tapijten en achter spiegels te vinden zijn. Van het Erasmus-honderd- je, waarvan er tussen 1954 en 1978 258,6 miljoen hebben ge circuleerd, miste De Neder landsche Bank er eind vorig jaar nog 362.040. Ook de in 1978 ongeldig ge worden biljetten van ƒ25 en 10 hebben een forse restpost opgeleverd, samen goed voor 30 miljoen. Een leuke opste ker voor de Bank van Duisen- berg, c.q. de Staat als aandeel houder. Het bedrag van nog niet verwisselde biljetten wordt namelijk tien jaar na het vervallen van de geldig heid bijgeschreven bij de winst. Dat belooft wat voor het boekjaar 1988. Het is dan tien jaar geleden dat de oude serie bankjes van 1000, 100, 25 en 10 uit de roulatie is geno men. Eind 1985 was van deze coupures nog een bedrag van ongeveer ƒ78 miljoen niet in geleverd. Niet zó doorslagge vend voor een bank die vorig jaar ƒ2 miljard winst boekte, maar toch ook weer niet te versmaden. In totaal kunnen ongeldig verklaarde bankbiljetten nog dertig jaar lang worden ge ruild. Maar wat na tien jaar nog tevoorschijn komt, neemt de Bank als verlies. Dat het De Ruyter-biljet ging verdwijnen, kondigde de Bank op 22 oktober aan. Aan vankelijk konden deze hon derdjes nog tot 23 april bij banken en postkantoren wor den verwisseld. Die termijn is eerst tot 23 juli en daarna nog eens tot 9 augustus verlengd. Van de De Ruyter-biljetten zijn er tussen 1972 en 1986 384,2 miljoen in omloop gebracht. Toen de loketten van banken en postkantoren begin augus tus definitief sloten voor dit biljet, waren er nog een kleine drie miljoen exemplaren niet terecht. Eind september was de stand 2,3 miljoen. In okto ber worden volgens de ver wachtingen van de Bank nog eens circa 400.000 biljetten aangeboden, een aantal dat nu elke maand verder afneemt. zonder zwoerd, kilo 701* met zwoerd, 79 Aanbiedingen geldig dinsdag 14 en woensdag 5 oktober f986 Aanbiedingen alleen geldig in filialen met versafdeling. YERSEKE (ANP) - De Nederlandse overheid heeft vergeten bij tijds een deugdelijk controle-apparaat op te zetten voor de Oos terschelde. Deze beschuldiging uitte burgemeester H. Boer van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal maandag aan het eind van het werkbezoek dat de Tweede-Kamercommissie voor de visse rij maandag aan de Oosterschelde en Yerseke heeft gebracht. De overheid heeft, aldus Boer, bijna acht miljard gulden geïn vesteerd in de Oosterschelde voor het behoud van natuur, milieu en visserij, maar er is geen adequaat controle-apparaat. Tot 1963 was er wel een goede controle op de visserij, de vaar tuigen, de stroperij op oesters en kreeften en de recreatie. Dat apparaat is echter nagenoeg verdwenen nadat enkele jaren ge leden de beslissing was genomen dat de Oosterschelde dicht zou gaan en een zoet meer zou worden. Van een onzer verslaggevers Dat staat in een nog geheim rapport, dat is gemaakt door opsporingsambtenaren van het ministerie van Volkshuisvesting. Het BNG wordt ervan beschuldigd onverkoopbare koopwoningen met winst verkocht te hebben aan on der andere de Algemene Nederlandse Woning Stich ting (ANWS). Deze stichting kon de huizen kopen, omdat in de beginjaren '80 de woningmarkt in Neder land was ingestort. Het ministerie van Volks huisvesting ontwierp daarom destijds een speciale regeling om duizenden leegstaande koopwoningen om te zetten in huurwoningen. De ANWS maakte van die regeling gebruik door grote aantallen onverkoopbare koopwoningen over te nemen van het BNG. Over de prijs van die huizen werd echter niet of nauwelijks met het BNG onderhandeld, zo blijkt uit het rapport van de recherche-afdeling van het departement. De rechercheurs voeren dat terug op het feit dat de ANWS zeer nauwe banden met het BNG onderhoudt. In feite wordt de dagelijkse gang van zaken bij de stichting bepaald door dezelfde mensen die het BNG besturen. In de praktijk heeft deze be langenverstrengeling er vol gens de rechercheurs toe ge leid dat de stichting in de regel de maximaal toegestane prij zen voor de huizen betaalde. Deze lagen vaak ver boven de marktwaarde van de wonin gen op dat moment. Het de partement controleerde de juistheid van de door de stich ting opgegeven aankoopkosten niet. Een saillant detail is dat de financiële belangenverstren geling die nu aan het licht is gekomen tussen BNG en ANWS sinds 1982 officieel door het departement verbo den is. Staatssecretaris Brokx be loofde de Tweede Kamer daarom ai in 1983 een einde te zullen maken aan de ongeoor loofde commerciële banden tussen BNG en ANWS. Niet bekend is waarom dat tot op heden nog steeds niet is ge beurd. Overigens loopt tegen het zelfde BNG ook al bijna een half jaar een strafrechtelijk vooronderzoek, omdat het fonds ervan verdacht wordt de stichtingskosten van beleg gerswoningen kunstmatig te hebben opgevoerd. Volgens Justitie in Utrecht is dit on derzoek nog steeds niet afge rond. Na de mislukte top in IJs land zullen de VS en de Sovjet-Unie opnieuw moe ten beginnen aan hun po ging tot een vreedzamer wereld te komen. Want ook al waren er 'bijna-akkoor- den', de kloof is nog groot genoeg om de supermach ten gescheiden te houden. Zie de pagina's Achtergrond en Buitenland NEDERLAND is uitgescha keld voor de halve finales van het toernooi om het wereldkampioenschap hockey te Londen. Door de overwinning (2-0) van de Sovjet Unie op Pakistan, eindigden Engeland, Ne derland en de Sovjet Unie op een totaal van acht pun ten. Nederland, dat giste ren met 1-0 verloor van En geland, heeft het slechtste doelsaldo van de drie ploe gen, werd dus als derde ge klasseerd en speelt verder in de strijd om de vijfde plaats. Was Michael Jackson ver momd aanwezig bij de pre mière van zijn filmpje 'Cap tain Eo'? Hoe ziet hij er eigenlijk uit na de laatste chirurgische ingreep? Het zijn vragen die vele fans van het popidool bezighou den. Zie pagina Glds-1 (ADVERTENTIES) VAN 8 T/M 18 OKTOBER mm bij DE ELPEE OF MUSIC ASSETTE Warm Aanbevolen 1986. BU BESTEDING VAN f27,50AAN PIATEN, MUS/CASSETTES EN COMPACT-DISCS MET GRATIS WAARDEBON (T.W.V. 7 9,95) VOORCDXATALOGUS. Breda, Eindstraat 6, tel. 076-148389 Wilhelminastraat a Breda 1^3986 Zie de Gouden Gids onder ALARMINSTALLATIES DEN HAAG (ANP) - De Onderwijsraad wijst het plan van mi nister Deetman (Onderwijs) om vierjarige kleuters gemiddeld een half jaar later tot de basisschool toeUe laten Volstrekt' van de hand. Deetman wil in de lopende kabinetsperiode met deze maatre gel alsmede een leerlingenstop in het speciaal onderwijs en min der snelle vervanging van zieke leerkrachten ongeveer een half miljard gulden bezuinigen. In een maandag gepubliceerd advies zegt de raad dat de plan nen zowel formeel-juridisch als in hun praktische uitwerking in strijd zijn met de doelstellingen van de wet op het basisonder wijs. Het hoogste adviesorgaan van de minister van onderwijs schrijft hiertegen zulke onoverkomelijke bezwaren te hebben dat het in dit geval geen kans ziet mee te denken over vervan ging of verzachting van de maatregelen. Over de beperking van de groei van het speciaal onderwijs schrijft de raad zich te kunnen verenigen met een kritische be oordeling. Het zonder meer instellen van een leerlingenstop in het gehandicaptenbeleid wordt echter principieel afgewezen. (ADVERTENTIE) kado Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd I DE NIEUWE ABONNEE HEET. Naam. Adres: Postc.: Plaats: Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad 24,20 i kwartaal per acceptgirokaart ad 69,75 J O kwartaal per autom. afschrijving ad 67,95 i (voorkeur aankruisen). J Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont- vang ik uw ROLLER-BALLPEN. Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats: handtekening antwoordnr. 112, 4800 VB Breda (postzegel betalen wij)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1