1 Prijs braad boter omlaag ïn. Zwangere vrouw ontslaan in proeftijd kost geld 'Extraatje mag bij uitkering9 Hulpvraag bejaardenoorden stijgt AANVAL OP BASIS PALESTUNEN, 1 PILOOT VERMIST 148 9.98 2J»L79 «»1.49 2.98 1.68 98 4.95 Harm Dost wil staat voor rechter dagen ederlander oodstraf Sri Lanka Merijntje Neveninkomsten commissaris voortaan in de provinciekas CIJFERS CBS TONEN SNELLE GROEI HULPBEHOEVENDEN AAN Tam A25 3.75 C A O 4.48 7Q0 Ik, jste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers ƒ1,10 Iraanse raket treft Bagdad MEERDERHEID KAMER: VRIJDAG 17 OKTOBER 1986 VERSLAVEND Nigeriaan Nobelprijs literatuur Freule Wttewaal: markant Kamerlid NOS-journaal ondertiteld voor doven DE STEM „de 4 in1 krant IA# drink, spaar voorde theedoeken 1 QC id, pak 11 1.0J ebouten, 2. 3 4 Ui 1 O enslappen, a®®® 1&98 /■w'U de, VS, Ogram ram iren, bos elen in deze advertentie kunt u in els kopen, behalve de artikelen ijfertjes by staan. Die artikelen kopen in AH winkels waar één 5 op de deur staat Reclamepru'zen inderdag 16 t/m zaterdag voorraad strekt .gfvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde v6rtentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat }intje"dan beslist in De Stem. Tïen tegen een dat uw ^rterrtie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 ^lezers en lezeressen pluizen week in week uit Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM HUSSEL (ANP) - De Ijs van braadboter gaat .„anenkort omlaag. De Europese Commis- heeft donderdag be ften de subsidie op de rerkoop van deze gecon- atreerde boter uit de uropese koelhuizen met tjeveer twintig cent per .ritje ie verhogen, get produkt dreigt na- gelijk uit de markt te worden geprijst door de Margarine. op bet ogenblik legt de :«mmissie al zo'n 138 ruiden toe op elk pakje ,ler dat de winkel (voor j prijs van rond de lilden) verlaat. Brussel 1 daar nu 138 gulden n maken. Het Beheers- „mité Melk, waarin ver- wgenwoordigers uit de twaalf lidstaten zitten, wit het voorstel goed gekeurd. 1 De braadboteractie vin de Commissie begon li november 1985. Sinds- :n kon bijna 30.000 ton indboter aan de man irden gebracht. De Ne- jlandse consument n ruim 6.000 ton voor rekening. Braadbo ter is relatief oude boter waaraan het vocht is ont trokken. De totale Europese bo- lervoorraad bedraagt op het ogenblik ruim 13 miljoen ton. Een woord- roerder van de Commis- ile sprak donderdag te len dat er binnen de ge meenschap niet vol- loende opslagruimte meer is voor deze hoe veelheid. K HAAG (ANP/REUTER) Ie 55-jarige C.S. van der H. Amsterdam is donderdag Sri Lanka veroordeeld tot doodstraf door ophanging lens heroïnesmokkel. k Amsterdammer stond echt voor de rechtbank in Sombo ten noorden van Co nto. Op 9 april 1985 werd de sterdammer op het vlieg- d Katunayake van Co- to gepakt met 482 gram 'Mne in zijn bezit. to woordvoerder van het üsterie van buitenlandse to in Den Haag zei donder- dat de Nederlander de Jtale consulaire bijstand De Amsterdammer twee weken de tijd om het vonnis in hoger be- P te gaan. Binnen die ter- riet het ministerie geen Jieiding tot verdere stap le Nederlander is de eerste dachte die in Sri Lanka tot ®nging is veroordeeld twee jaar geleden de fis-wetgeving is ver- erpt. (ADVERTENTIE) f. Baat bij eigen buik Door onze rechtbankverslaggever ARNHEM - Een werkgever kan een zwangere vrouw in de proeftijd ontslaan, maar dat gaat hem wel geld kosten. Dat vindt de Nijmeegse kantonrechter mr. J. Petri. Hij veroordeelde een werkgever tot het be talen van bijna 12 mille schadevergoeding en 13 mille smartegeld, zo blijkt uit de gisteren vrijgegeven overwegingen bij de beschikking. Een Nijmeegse solliciteerde naar de functie van logopediste bij een instituut in Ubbergen. Ze was bij haar sollicitatie niet zwanger, maar in haar proeftijd deelde zij haar werkgever mee, dat zij 3 maanden zwanger was. Het bestuur van het instituut ontsloeg haar binnen de proeftijd van 2 maanden omdat het ongewenst werd gevonden dat de logopediste door de bevalling en de daarop volgende ab sentie vervangen zou moeten worden. De logo pediste had een arbeidscontract van ruim 10 uur per week met een tijdsduur van een jaar. De logopediste voelde zich gediscrimineerd (immers, alleen vrouwen kunnen zwanger worden) en dagvaardde het instituut bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft nu be paald dat een werkgever in de proeftijd een vrouw niet wegens zwangerschap mag ont slaan. Doet hij dit wel (want er staat geen nie tigheid op) dan is hij schadeplichtig. Het Ubbergse instituut moet nu het gedeelte dat de vrouw op haar uitkering tekort is geko men (bijna 12 mille) uitbetalen, plus nog een smartegeld van 13 mille. „Het is voor het eerst dat een rechter zich binnen het arbeidsrecht duidelijk over ontslag wegens zwangerschap in de proeftijd heeft uitgesproken", zegt de Nijmeegse advocate mr. I. van Westerlaak. „De kritiek op de anti-dis criminatiewetgeving is altijd geweest dat er geen duidelijke sanctie op stond. Welnu, hier is de sanctie." De 'Commissie gelijke behandeling mannen en vrouwen' heeft ook over de zaak gerappor teerd en is tot de slotsom gekomen, dat het in stituut 'onderscheid tussen mannen en vrou wen heeft gemaakt ten nadele van de vrouw'. Israël slaat hard terug jm ■n Een Israëlische piloot zou gevangen genomen zijn nadat zijn vliegtuig was neerge haald. De andere inzittende van het toestel werd gered door een snelle actie van het leger. Israël maakt zich volgens nog onbevestigde berichten op voor verdere vergeldingsac ties. Het zou bezig zijn kanon neerboten te groeperen voor de Libanese kust. Later bleken deze boten ook gebruikt te zijn om een reddingscommando aan wal te zetten. De groep Israëlische ge vechtsvliegtuigen viel een ba sis aan van pro-Syrische Pa lestijnse groepen zuidoostelijk van de havenstad Sidon. Tij dens zeven aanvallen werden in enkele minuten tijd bom men en raketten afgevuurd op het Palestijnse vluchtelingen kamp Miyeh Miyeh bij Sidon. De guerrillastrijders vuur den op de Israëlische toestel len met luchtdoelgeschut en raketten die van de schouder worden afgeschoten. Een van de Israëlische vliegtuigen Rookwolken stijgen op bo ven de Palestijnse basis bij Sidon. - foto ap BAGDAD (AP) - Een door Iran afgeschoten lange-af- standsraket is donderdag in geslagen in een woonwijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Vluchten inwoners verklaar den dat daarbij waarschijnlijk verscheidene mensen gedood of gewond werden. De Iraakse regering had nog geen commentaar op de raket- aanval, de derde van Iran te gen Bagdad sinds 12 augustus. Het officiële Iraanse nieuws agentschap IRNA meldde dat de raket was gericht op het te- iecommunicatiecentrum in Bagdad. De raket sloeg in met een zware explosie, die huizen en auto's in brand zette. Zieken auto's en brandweerwagens reden af en aan en later wer den ook bulldozers en vracht auto's bij het reddingswerk ingezet. De getroffen wijk op de westelijke oever van de Ti- gris werd door politie in uni form en veiligheidsagenten in burger afgezet, maar boven de brandende huizen en auto's konden dikke rookwolken worden gezien. DEN HAAG (ANP) - Commissarissen der koningin moe ten in de toekomst hun inkomsten uit nevenfuncties ver bonden aan hun ambt in de provinciekas storten. Minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken) deelde donder dag, tijdens het debat over de begroting in de Tweede Kamer, mee dat de nieuwe ontwerp-Provinciewet een dergelijke bepaling bevat. CDA-woordvoerder Mateman had hier bij de regering op aangedrongen omdat ook voor ambtenaren, kamerleden en andere politieke ambtsdra gers een aftrekregeling voor neveninkomsten geldt Volgens de minister is er overigens in principe niets op tegen dat deze provinciebestuurders nevenfuncties aan vaarden. Dat kan zelfs van belang zijn voor het functio neren van de commissaris der koningin en de provincie tot voordeel strekken. Het aanvaarden van bijbanen is alleen toegestaan indien ze qua aard en tijdsduur geen conflicten met de ambts vervulling oproepen, aldus de minister. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Arnhemmer Harm Dost wil aan kort ge ding aanspannen tegen de Ne derlandse staat om zo te berei ken dat Nederland alsnog stappen onderneemt om hem uit Duitse gevangenschap vrij te krijgen. Dost zit in Düsseldorf een straf van tien jaar uit wegens verkoop van drugs aan Duit sers in Arnhem. Dost heeft zijn advocaat ge vraagd een geding te beginnen omdat bij de Nederlandse autoriteiten de politieke wil ontbreekt om iets voor hem te doen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Tweede Ka mer vindt dat bovenwettelijke uitkeringen niet moeten wor den verrekend met toeslagen die op uitkeringen gegeven gaan worden. Ook leningen die worden afgesloten als aanvulling op een studiebeurs mogen niet langer meetellen voor een toe slag. Die twee wensen heeft een ruime kamermeerderheid gis teren op het bordje van staats secretaris De Graaf (Sociale Zaken) gelegd. De bewindsman durfde de Kamer nog geen toezeggingen te doen. Eerst wil hij weten of minister Ruding (Financiën) en de rest van het kabinet be reid is de extra lasten voor de schatkist te dragen. Eerste schattingen leren dat die extra kosten minimaal enkele tien tallen miljoenen guldens be dragen, maar misschien ook ruim 100 miljoen. De Graaf had in een brief voorgesteld om alle uitkerin gen boven het minimum in mindering te brengen op een eventuele toeslag. Ook schreef De Graaf dat de leningen die thuiswonenden studenten moeten afsluiten ook meetel len als inkomen. Als een van de ouders dan een uitkering met toeslag heeft wordt het geld van de lening in minde ring op de toeslag gebracht. De Kamer kon zich in het geheel niet vinden in die rege ling. CDA-woordvoerder Weijers zei dat in zo'n geval ook de aflossing van de lening weer tot een hogere toeslag zou moeten leiden. Weijers deed samen met WD-woordvoerder Linscho- ten ook het voorstel om een deel van de zogeheten boven wettelijke uitkering te ont zien. De Graaf zei eerst nog te willen studeren op de gevolgen van dit voorstel. Hij verzette er zich niet op voorhand tegen. tea-. DEN HAAG (ANP) - Bewo ners van bejaardenoorden wa ren eind 1985 duidelijk meer hulpbehoevend dan eind 1984. Er is sprake van een versnelde voortzetting van een ontwik keling die reeds enkele jaren geleden is ingezet. Dit blijkt uit voorlopige cij fers van de statistiek bejaar denoorden 1985 van het Cen traal Bureau voor de Statis tiek. Van de circa 137.000 bewo ners van bejaardenoorden, ge meten naar de toestand op 31 december 1985, was 5 procent praktisch voortdurend bedle gerig. Op 31 december 1984 be hoorde slechts 3 procent van de bewoners tot deze catego- Ook het percentage niet- bedlegerige, maar wel volledig hulpbehoevende bewoners nam toe; eind 1985 was dit 19 procent. Vergeleken met 1984 (17 procent) en 1980 (14 pro cent) een duidelijke toename. Daar tegenover staat een afname van de groep bewo ners die naast de huisvesting van het bejaardenoord slechts verzorging van huishoudelijke aard behoeft. Eind 1985 was dit 30 procent van de bewoners; eind 1984 bedroeg dit percen tage 44 procent en in 1980 was dit nog 51 procent. De versnelde teruggang in de mate van validiteit houdt mede verband met de toename van het aantal hoogbejaarden in bejaardenoorden. Eind 1985 waren er circa 20.500 personen in de bejaardenoorden 90 jaar of ouder. Dit was 14,9 procent van het totaal aantal bewo ners. Eind 1984 was dit percen tage nog 14 procent en eind 1983:13,2 procent. Een ander opmerkelijk ge geven uit de 'Voorlopige cij fers bejaardenoorden 1985' is de voortdurende toename van het aandeel vrouwen in be jaardenoorden. Eind 1980 be stond 70,3 procent van de be woners uit vrouwen; eind 1984 vormden zij 73,2 procent van het totale aantal bewoners. In 1985 bedroeg dit percentage 74,1 procent. V? ;V* Van onze redactie buitenland SIDON/TEL AVIV - Israël heeft donderdag hard teruggeslagen voor de aanslag in Jeruza lem, waarbij woensdag 1 dode en 70 gewonden vielen. Gevechtsvliegtuigen vielen een guerrillabasis aan bij Sidon in Zuid-Libanon, waarbij zeker één dode en een aantal gewonden vielen en grote schade werd aange richt. werd getroffen door een raket en explodeerde. De piloten ge bruikten hun parachute en kwamen op de grond terecht. De Israëlische piloot zou daarna gevangen genomen zijn door leden van de sji'iti- sche moslim-militie Amal van de Libanese minister van jus titie, Nabih Berri. Daarop or ganiseerde het leger een snelle actie, waarbij kans werd ge zien de ene piloot uit handen van de militie te houden. Het nieuws van het neer schieten van het vliegtuig werd gemeld door alle radio stations in Libanon. Het Israë lische opperbevel in Tel Aviv weigerde aanvankelijk com mentaar op de berichten dat de piloot in Libanon gevangen zou zijn genomen. 'Wij hebben geen bijzonderheden', aldus een legerwoordvoerder. In Damascus zei een woord voerder van het Volksfront voor de bevrijding van Pales tina dat twee Israëlische pilo ten gevangen genomen waren. Wintersport; het schijnt verslavend te zijn. Bekende en onbekende wintersportplaatsen, handige tips en persoonlijke ervaringen van wintersporters, dit alles vandaag in de wekelijkse bijlage De Stem Specifiek. De nobelprijs voor litera tuur is gisteren toegekend aan de Nigeriaanse auteur Wole Soyinka (52). Hij is de eerste Afrikaan en de eer ste zwarte auteur die wordt bekroond met 's werelds meest prestigieuze litera tuurprijs, m Pagina Gids 1 UTRECHT (ANP) - Minister Brinkman heeft donderdag besloten jaarlijks 257.000 gul den toe te kennen aan de NOS voor het rechtstreeks onderti telen van het NOS-journaal via teletekst. Die is vooral van belang voor doven en slechthorenden bij het verkrijgen van infor matie. Begin dit jaar heeft de NOS een experiment gehouden. Daarop zijn veel geestdriftige reacties ontvangen. De gistermorgen overleden freule Wttewaal van Stoet wegen was meer dan 25 jaar tang een van de mar kantste en geliefdste Ka merleden. Aanvankelijk stond zij bekend als de 'rode freule', maar in de eerste plaats stond zij op de bres voor God, Neder land en Oranje. M De Stem Achtergrond (ADVERTENTIE) Uitgerekend kunt u als Stem-abonnee met deze bon een nieuwe abonnee opgeven en ontvangt u de solar calculator. Deze super moderne credit card platte solar calculator werkt op zonnecellen. Dus geen batterijen nodig! --------i DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: J Adres:J s i i Postc.: Plaats: i Bank- of gironummer Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt J het abonnementsgeld betaald per: J i maand per automatische afschrijving ad 23,20 1 i kwartaal per acceptgirokaart adf 69 75 i j kwartaal per autom. afschrijving ad r 67*95 (voorkeur aankruisen). J j Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont- j vang ik uw SOLAR CALCULATOR. Mijn naam: I Adres: I Postc.: Plaats: handtekening i Stuur deze bon ingevuld aan De Slem, J antwoordnr. 112, 4800 VB Breda (postzegel betalen wij) V-UITKNIPPEN EN OPSTUREN IN EEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1