EVEN NAAR JACHERMANS Minister ontslaat commandant rijkspolitie Zundert 50.000 GEZINNEN SAMEN 'ONAFLOSBARE' SCHULD VAN DRIE Ambtenaren willen 300 gulden ineens 15*423 NOV. ORANJE TEGEN POLEN VLEUGELLAM Drama in Tilburgs gezin Autohuren Autolease Auto huur koop Merijntje BEAUJOLAIS PRIMEUR 1986 Mini-prijs Maxi-keus Ook de TROS maakt show met kinderen Paramaribo zonder stroom Alimentatie omhoog met 1,3 procent mÊÊÊsm-: onver iiooi rol! verloren NA JAREN SCHORSING OP GROND VAN BETWIST RAPPORT OVER WANGEDRAG DONDERDAG 20 NOVEMBER 1986 Morgen in De Stem Specifiek: SPEELGOED IGRONINGEN - Bittere armoe treft naar schatting 150.000 gezinnen in Nederland. fringe daling ïtal werklozen vanaf vandaag verkrijgbaar fles 0,7 liter 479 MOEDER VERWONDT KINDEREN MET BUL 'KABINET NEGEERT ADVIES COMMISSIE ALBEDA' ONTDEK DE WONDERE WERELD OP EIGENHANDIG EXTRA! KADOWIJZER Filipijnen: weer politieke moord DOOR ACTIE BRUNSWIJK DE STEM „de 4 in1 krant Laat dat dan even weten via een ..Kleintje" in De Stem j neb! dan een goede kans dat de eerlijke vinder óón van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- fUbriek ..Gevonden-Verloren" naaoeurt DE STEM [26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Van een oneer verslaggevers 2UNDERT - Minister Kort hals Altes van Justitie heeft de geschorste groepscomman dant H. Schuring van de rljiispolitie in Zundert per 1 februari 1987 eervol ontsla gen. De brief met het besluit van de minister heeft adjudant Schuring gisteren ontvangen. Rayoncommandant Th. Go- rissen, die tegelijk met Schu ring buiten dienst is gesteld en later ook is geschorst, heeft nog geen bericht van de mi nister gekregen. De minister baseert zijn be sluit op een onderzoeksrap port van 31 augustus 1984. Hij is van mening dat Schuring ongeschikt is voor de functie van groepscommandant in Zundert en ook voor een an dere functies bij de rijkspoli tie. De minister vindt dat de nu ontslagen groepscomman dant een negatief voorbeeld is voor de lager geplaatste func tionarissen. Zoals bekend zijn adjudant Schuring en opperwacht meester Gorissen buiten dienst gesteld nadat er in Zundert heibel ontstond over de toetreding van beide poli tiemannen tot het bestuur van wielerclub Fortuna, die ge sponsord wordt door een sex- sauna. Volgens het onderzoeksrap port zou groepspersoneel ver klaard hebben dat de twee bij de sauna kwamen. Volgens mensen die hem zouden ken nen, zou hij een criminele in slag hebben en zou hij con trole bij de bewuste sexsauna hebben gefrustreerd. Er zou sprake zijn van drank en wangedrag. Schuring en Gorissen heb ben de uitkomsten van het onderzoek altijd aangevoch ten. Na het bekend worden van het onderzoeksrapport eind '84 sprak Schuring van pure insinuaties en flauwe kul. „Een nota die aan alle kanten rammelt. Wij zullen dit tot aan de hoogste instan tie uitvechten", aldus Schu ring destijds. Gisteren wilde hij daar nog niet nader op gaan. Hij heeft vandaag pas contact met zijn vaksbondsraadsman mr. R. Metselaar en in dat gesprek wordt de te volgen taktiek be sproken. De eerste beroepsin stantie die hen open staat is overigens de ambtenaren rechter. zie ook regiokatern: 'Politiecommandant moest drie jaar wachten op ontslag' Het belang van spel voor kinderen wordt onderschat. Pollepels en pannendeksels zijn net zo goed gereedschap voor het spel als duur en waanzinnig speelgoed. Morgen in De Stem Specifiek Speelgoed. uizenden leven in armoe Van onze redactie binnenland Zij hebben samen een schuld van ongeveer drie mil jard en zijn niet in staat op eigen kracht hun finan- title problemen op te lossen. Dit blijkt uit een onderzoek Ier zeshonderd huishou- die zich in 1984 met een izoek om schuldsanering tot b regionale kredietbank lebben gewend. Het onder- |oek is gedaan door drs. M. de ireef en drs. L. Middel, beiden herbonden aan de Rijksuni- jüsiteit Groningen. Het is ge- ibliceerd in het economen- lad Economisch Statistische réhten (ESB). Het is het onderzoek, dat ilaatssecretaris De Graaf van teiale Zaken enkele maan- geleden, ondanks aan- brang van de Kamer niet Kilde laten verrichten. Hij fitte het niet haalbaar en de Kidtaten zouden volgens kiem toch weinig om het lijf lebben. De Graaf heeft even- em aanstaken gemaakt bud getonderzoek bij de minima te (éten doen. Daarop dringt de mercommissie van Sociale laken al jaren aan. I Volgens de Groningse on- 10ICJ go I Van een oreer verslaggevers bergen op zoom - "It de wijnkelder van ziekenhuis Lievensberg 's een flinke hoeveelheid geestrijk nat verdwenen. Men mist 22 flessen "•in, 4 flessen vieux en een fles jonge klare. In "et restaurant van het "ekenhuis vond de dief ?»g een halve krat pils. Ben paar klompen en een model hanglamp "leek hij ook te kunnen gebruiken. Waarschijnlijk is men i ruimtes met valse neutels binnen gekomen. moet tussen 10 en 18 november zijn gebeurd. |£N HAAG (ANP) - De da- li van de voor het seizoen Vigeerde werkloosheid is piuger geworden. I Baalde in het eerste half l van 1986 de werkloosheid gemiddeld 4.500 personen, t.,, r,ste vier maanden van 1 kriJi van dit jaar is 'lng 3.000 per maand. h-lSemiddelde daling bij de laanÜInam af van 4 000 Per pond tot 2.800. kris vfouwen daalde de I boosheid met 500 in de fonf juh maanden en met 300 Dat was zeker 'pleegzuster bloedwijn' derzoekers is bijna driekwart van de mensen die door schul den in problemen komt arm. Tachtig procent van hen heeft te weinig inkomen om naast de maandelijkse lasten van het huishouden ook nog eens rente en aflossing van schul den en leningen te betalen. De hulpverlening aan die groep door de Volkskredietbanken stagneert omdat de banken een verscherpt beleid voeren. Het gaat vooral om volle dige huishoudens (65 procent) in de leeftijdsgroep tot veertig jaar, met kinderen die op de lagere school zitten. In meer dan de helft van de gevallen hebben zij geen betaald werk. De totale schuld bedraagt gemiddeld twintigduizend gulden en bestaat bijna hele maal uit leningen. Gemiddeld zouden zij zeshonderd gulden per maand moeten betalen aan rente en aflossing ervan. Voor de laagste inkomens zijn de problemen vooral ont staan na verlies van vast werk. Huishoudens net boven het minimum wijten de pro blemen overwegend aan fi nancieel wanbeheer en hogere inkomens aan persoonlijke omstandigheden. De Greef en Middel conclu deren dat huishoudens onder de armoedegrens aanzienlijk minder in de schulden staan (bijna 15.000 gulden) dan huis houdens erboven (bijna 27.000 gulden). Het lijkt er volgens hen op dat huishoudens onder de armoedegrens onvoordeli ger regelingen hebben getrof fen voor het aflossen van de schulden, want de som van de maandelijkse aflossingen ligt voor hen een kwart hoger dan voor huishoudens boven de ar moedegrens. Het Nederlands elftal heeft gisteravond in het Olympisch Stadion te Amsterdam zwaar teleurgesteld. Niet alleen het uiteindelijk 0-0 resultaat tegen Polen in de ontmoeting in het kader van de voorronden van het Europees kampioen schap van 1988 in West-Duitsland betekende een tegenval ler; ook het vertoonde spel was niet direct om over naar huis te schrijven. Vooral het feit dat Tahamata op links en Van 't Schip op rechts in de voorhoede niet tot hun recht kwamen, resulteerde in een vleugellam Oranje. - foto's de stem/dick oe boer (ADVERTENTIE) per doos nóg voordeliger, 6 flessen voor 21.95 Aanbieding geldig t/m zaterdag 22 november 1986 Van onze correspondent TILBURG - Twee kinderen van 5 en 9 jaar in Tilburg zijn giste ren ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen nadat ze met een hakbijl waren toegetakeld door hun moeder. De vrouw, een 32-jarige Til- burgse, werd eveneens in het ziekenhuis opgenomen met verwondingen die zij zichzelf met de bijl had toegebracht. Volgens de politie is de vrouw geestesziek en daar voor onder behandeling bij een specialist. De echtgenoot van de vrouw was niet thuis. Hij was op zijn werk in Den Bosch. Het drama speelde zich gis termiddag af in en voor de wo ning van de vrouw aan het Violethof. Omstreeks 15.15 uur werd de politie door buurtbe woners gealarmeerd dat een vrouw voor haar huis met de bijl stond te zwaaien. Nadat de vrouw enigszins was gekal meerd werden in de slaapka mer van de woning beide kin deren aangetroffen. Van beide kinderen is de 9- jarige jongen er het ernstigst aan toe. Hij ligt met ernstige verwondingen aan hals en hoofd op de intensive-care-af- deling van het Mariazieken- huis. Het 5-jarige kind werd met verwondingen aan oor, gelaat en hals naar het St. Eli- sabethziekenhuis overge bracht. De politie stelt een onder zoek in naar de juiste toe dracht. Door onze Haagse redactie DEN HAAG - De vier centrales voor overheidspersoneel willen een uitkering ineens van 300 gulden netto. Nog dit jaar zou deze eenmalige uitkering aan alle ambtenaren uitbetaald moeten worden. De ambtenarencentrales legden deze eis gisteren op tafel van minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken). Daarnaast eisen zij verhoging van het vakantiegeld tot acht procent (is nu 7,5 en hun deel van de opbrengst van de verlaging van de pensioenpremie (165 miljoen) voor verbe tering van de arbeidsvoorwaarden. Opge teld gaat het om een bedrag van rond de 900 miljoen voor het jaar 1986. Het bod van minister Van Dijk staat in geen verhouding tot de eisen van de amb tenaren. De minister trachtte de bonden gisteren opnieuw te bewegen tot het aan gaan van een overeenkomst voor twee jaar: 1986 en 1987 en bood daarvoor 400 miljoen. Over die 400 miljoen mag vrij worden onderhandeld, maar bij voorkeur moet het geld worden gestopt in verlaging van de VUT-leeftijd in 1987 naar 60 jaar. Dat zou 4.000 banen opleveren. Om voor het jaar 1986 nog wat te doen, wil het kabinet de verlaging van de pen sioenpremie doorvoeren en een scholings- fonds in het leven roepen. Het fonds kan een startkapitaal van 35 miljoen meekrij gen. Met dit aanbod heeft het kabinet zich vrijwel niets gelegen laten liggen aan het advies van de geschillencommissie Al- beda over de arbeidsvoorwaarden van 1986. Volgens dit advies was er van open en reëel overleg geen sprake, zou het va kantiegeld naar 8% moeten en zouden niet de financiële problemen van de over heid maar de loonontwikkeling in het be drijfsleven maatgevend moeten zijn voor de loonruimte van ambtenaren. Albeda geloofde in hervatting van het overleg, omdat de bonden zich in zijn ogen gematigd bleven opstellen. Volgens Ab- va/Kabo-voorzitter Van der Scheur wa ren de centrales gisteren ook naar het overleg gekomen om een akkoord te be reiken. Na afloop zeiden de ambtenaren dat het kabinet het avies van de commissie Al beda „volkomen heeft genegeerd." De mi nister zou zich gisteren „uiterst denigre rend" over het advies hebben uitgelaten. Zelf suggereerde de minister dat Albeda wat meer oog had moeten hebben voor het scheppen van meer werk. De bonden zullen de komende dagen de voorstellen van de minister met de ach terban bespreken. Van Dijk zal de eisen van de ambtenaren vrijdag overbrengen aan het kabinet. Binnen twee weken wordt het overleg, dat gisteren werd op geschort, weer hervat. „Vraag niet aan mij of ik optimistisch ben", zei Van der Scheur. (ADVERTENTIE) De Wondere Wereld van Chriet Titulaer Groot Doe-Het-Zelfcentrum Kreatieve vrijetijdsbesteding (Rail) Hobby- en Modelbouw Zelfmaakmode (shows) etc. Publiekswedstrijd 'Creatiek' Alles over tuinieren en woningverbetering Ahoy' Rotterdam-Zuid I Open: 11.00-17.00 u.en 19.00-22.30u. Zaterdag en Zondag: 11.00-17.00 u. beurs voor nuttige kado's en ideeën voor Sint en Kerst. De TROS begint met een reeks van vier showtjes waarin jong talent de ruimte krijgt, getiteld 'Ministars'.uur). Kinderen zijn de laatste jaren gewilde tv-verschijningen. Ze wekken vertedering, kosten niets en bovendien zijn kinderen zelf belangrijke consumenten, die pa en ma wel vertellen wat er gekocht moet worden. zie pagina Gids-1 MANILA (RTR/AFP/DPA) - De Filipijnen zijn woensdag opge schrikt door weer een politieke moord. In de omstreken van de hoofdstad Manila werd een rechtse bondgenoot van de minister van defensie, Juan Ponce Enrile, doodgeschoten. De 64-jarige zakenman David Puzon, die een bolwerk van En rile vertegenwoordigde in de nu ontbonden Nationale Vergade ring, werd in zijn auto mèt zijn chauffeur en juridische adviseur doodgeschoten. Zijn schoondochter werd.gewond. De dader, die vuurde vanuit een passerende auto, ontkwam. Een week tevoren was de vakbondsleider Rolando Olalia dood geschoten. Volgens welingelichte kringen onderzoekt de politie of er ver band bestaat tussen beide aanslagen. PARAMARIBO (ANP) - Grote delen van de Surinaamse hoofd stad Paramaribo zijn woensdag zonder stroom komen te zitten na een actie van het jungle commando van B runs wijk in Para- naro, ruim 30 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Dat heeft de Surinaamse staatsradio woensdag bekendge maakt. Het Jungle Commando blies twee transformatorhuisjes op. Een daarvan is volgens het radiobericht geheel vernield. Het an dere zal vermoedelijk meer dan een week buiten werking blij ven. Het energiebedrijf van Suriname EBS zorgde ervoor dat zie kenhuizen en andere vitale bedrijven van stroom werden voor zien. Grote delen van de stad kwamen echter zonder stroom te zitten. zie ook Buitenland (ADVERTENTIES) AUTO HUREN: Gloednieuw auto huren per dag v.a. 22.- excl. btw., inkl. 100 km vrij. Vele merken. AUTO LEASE: Scherpe tarieven. Klaar terwijl u wacht. Wij nemen uw eigen auto in. AUTO HUUR KOOP: 12 mnd. huren en dan kopen tegen vastge stelde spotprijs? Nagenoeg alle merken 80 t/m'86 in voorraad! Ook vracht en personenbussen. A.A.A. Roadster B.V. Tel. 076-227295 W/lhelmmasingel 46 Breda lilialen: Rotterdam. Amslerdam. Ulrecht. Den Haag. Dordrecht. Den Bosch. Tilburg. Breda. DEN HAAG (ANP) - Het ali mentatiebedrag gaat per 1 ja nuari met 1,3 procent omhoog. De hoogte van de alimenta ties wordt ieder jaar per 1 ja nuari gewijzigd met een per centage dat de staatssecretaris van justitie op basis van de wettelijke regeling vaststelt. Het percentage komt over een met de procentuele stij ging van het Ioonindexcijfer.- De verhoging geldt voor alle alimentaties. Uitgerekend kunt u als Stem-abonnee met deze bon een nieuwe abonnee opgeven en ontvangt u de solar calculator. Deze super moderne credit card platte solar calculator werkt op zonnecellen. Dus geen batterijen nodig!! DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad 23,20 kwartaal per acceptgirokaart ad 69,75 kwartaal per autom. afschrijving ad f 67 95 (voorkeur aankruisen). J Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont vang ik uw SOLAR CALCULATOR. Mijn naam: Adres: handtekening Dagblad OaStem, Antwoordt 112,4800 VB Bréda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1