FDEKDE SCHILLEN Bont Philips haalt broekriem aan Enorme klap voor Zeeuwse woningbouw iussisch lliegtuig Urt neer x Bouterse: Nederland bood mij geld om Suriname te verlaten GROEN LICHT VOOR LEVERING DUIKBOTEN AAN SAOEDIES Gebaar makroi WEEKEND 1 renner tegen wil en dank Ei-generaal op lijst PSP en CPN Kerk grote concurrent van horeca SPOED heeft u uw kerstpakketten Konvooi Martens 2 Aids 3 VPRO maakt portret vanlggyPop LOSSI# Ltéjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhotit - Roosendaal - Terrteuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 Bonetti clowns in Den Dullaert] Muziek-spektald met Peter Pan] luren volgend ir twee Irocent hoger kies uit meer dan 150 gebruikte bestel- en vrachtwagens Merijntje LEGERLEIDER BELOOFT IN '88 ALGEMENE VERKIEZINGEN OMZET NEDERLANDSE BEDRIJVEN ZORGWEKKEND VLISSINGEN DEN HAAG - De werf De Schelde in Vlissingen maakt een goede kans op een grote order van Pakistan. Order Onderhandelen RIJK HALVEERT SUBSIDIES VOOR NI EU WBO U W-PR OGRAMMA ZATERDAG 13 DECEMBER 1986 DE STEM „de 4in1 krant _r~ •snv>eo_0lj '6 'isbavjj uba '8 a§ui[S -g 'japuosjjun ifi L, '^aopapuaj 'uappï1" XEL Galerie Bellemans - |ie in de zwarte kamer', werk« R. Beek en H. Huyser. Gean J winkeluren. (tot 18 jan.). RULST Pand 25 - Lino's van Lieu Ibeth Hüser. Geop. dag. I4-21I lu. di. gesl. (tot 31 dec.). 1° Galerie van Geyt - Over, zichtstentoonstelling. Geop B-12 u. en 14-18 u. za. tot 17U) bo. 14-18 u.di. gesl. (tot 31 j, ÏJZEMDIJKE Streekmuseum - 'Bid prentjes en rouw'. Geop. ma It/m vrij. 10-12 en 13-17 u.23. Wzo. 14-17 u. (tot 1 jan). Kunt u mot een gerust hart via Do Stem /rr\ j doen meteen ..Kleintje'* onder do rubriek ..Vakantie", immers vete tienduizenden Stom-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,.KIeintjes"-rubriek. DE STEM MARION Zandbergen vj telt en speelt voor de Itj deren van 3 tot 10 jaar Bonetti clowns in het i taurant. Dit kindertor gaat over een kok eigenlijk helemaal ge kok is. Toch begint hij restaurant. De eerste klant waar voor moet koken is goochelaar. Die i, schijnt van tovertruc, ook geen kaas gegeten j hebben. Hoe moet dat i verder? Gekke situaties» dolle capriolen bezorgen! toeschouwertj es een dag vol pret. Zaterdag 13 december] Den Dullaert in Hu aanvang 14.00 uur, toega ƒ2,50. HET Nederlands Ton Gent (NTG) brengt van! terdag 13 december totj januari het grandio spektakel en een muzil feest met de herner van de opwinnende ara turen van Peter Pan. Vor| seizoen was deze prodi een groot succes. Theat voor het hele gezin daarom is deze co-produ tie van de toneelspel! van het NTC en de stude ten van het muziekcor vatorium van Gent waar geschenk voor del mende feestdagen. Temeer omdat men vo de kinderen tot 12 jaar i lage entreeprijs vraagti 125 Bfrs. Het verhaal de jongen Peter Pan ga over de wereld van de fa tasie. Peter leert enka kinderen vliegen en ne hen zo mee op avontuij De wetten van de zwaar kracht worden moeitelo overboord gegooid en wj wassenen tuimelen ter in hun kindertijd. Elke dag woensdag) om 20.00 ui zaterdag om 15.00 en 201 uur en zondag om 151 uur. 26 December en 2 ji nuari zijn er ook voorstellingen. f-BERLIJN (RTR) - Gis mond is bij het Oostber- j vliegveld Schönefeld een passagiersvliegtuig .gestort. Ifolgens de laatste berichten la daarbij minstens 72 men- i het ieven gekomen. Er ,jen slechts 10 overleven- Jnzijn. Ijijt toestel, een Toepolev [.134, was met 73 passagiers legen bemanningsleden op van de Russische stad s naar Oost-Berlijn. ■De Oostduitse regering inmiddels een onder- iscommissie voor het pn- ingesteld onder leiding i minister van vervoer Otto hdt. i Tu-134, een tweemoto- estel, kan voor verschei- e doelen worden gebruikt, soortgelijk vliegtuig i op 9 oktober neer aan Zuidafrikaanse grens, larbij president Samora Echel van Mozambique het ten verloor. Van onze Haagse redactie I HAAG - Het kabinet wil puren per 1 juli van het jaar met 2 procent pogen. het kabinet is dat akelijk vanwege de ge- egen kosten voor beheer en iderhoud van woningen. Ook rentestand en de hogere Juwkosten spelen een rol. |Het kabinet wil de harmo- satiepercentages stellen op 2 ti i procent. Huurharmonisa- t wordt toegepast wanneer huur te laag is in verhou- tot de kwaliteit van de ining. Als gevolg daarvan oen mensen geconfron- (erd worden met een huur- irhoging van 2,4 of 6 procent. Vaneen onzer verslaggevers MAASTRICHT- Een ex- generaal op de gecombl- I neerde lijst van PSP en CPN voor de komende Statenverkiezingen. Het gaat om ex-gene- raai M. von Meyenfeldt, «id-gouvernewr van de KMA in Breda en hij Maat op de Limburgse I Ijst van PSP en CPN. Van Meyenfeldt te Hd I 'an de Evangelische Volkspartij (EVP). Deze Partij doet echter niet nee aan de Statenverkie- aibgen volgend jaar 1 «aart Vandaar dat PSP CPN een plaats voor enkele EVP'ers hebben Bgereund op de kandi- Overigens staat de ge neraal op een niet-ver- «Mbare plaats. (ADVERTENTIE) Het oude liedje: Kerk+kroeg kapitaal DEN HAAG (ANP) - In veel gemeenten zijn kerkelijke instellingen concurrenten van de plaatselijke horeca. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de mate waarin allerlei ge subsidieerde en niet-coramerciële organisaties de horeca concurrentie aandoen. Het onderzeek te niet geheel representatief, want bet omvat slechts vijftien gemeenten, maar In de meeste daarvan tapt de kerk aardig wat pilsjes weg. Door de kerk gefinancierde instellingen organiseren bruiloften en andere feesten. Ze doen daarbij ook dorps huizen en buurtcentra concurrentie aan. De onderzoekers vinden het In het voordeel van de ker kelijke Instellingen pleiten dat zij vaak de commercieel minst aantrekkelijke bijeenkomsten ook ruimte bieden. Het is de horeca al jaren een doorn in het oog dat buurthuizen, sportkantines en dergelijke accommodaties tegen veel lagere prijzen drankjes en hapjes verkopen, waardoor zij niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor toevallige passanten een aantrekkelijk alternatief voor het café vormen. PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse legerleider Bou terse heeft dè Nederlandse re gering er van beschuldigd hem geld te hebben geboden als hij het land zou verlaten. Bouterse onthulde' dat- gis teravond in Paramaribo op eén manifestatie die door 7.000 mensen werd bezocht. Bouterse verklaarde het Ne derlandse aanbod om te ver trekken te hebben afgewezen. 'Ik heb nergens heen te gaan', zéiTUJTÖên "ie Zagen dat zé" het land niet konden afbreken hebben ze het laatste model toegepast: terreuracties', aldus Bouterse. Hij deelde verder mee dat er uiterlijk 31 maart 1988 of zo veel eerder, als mogelijk ver kiezingen zullen worden ge houden. De Nationale Assem blee moet voor 31 maart vol gend jaar klaar zijn met de 'nieuwe grondwet. Binnen zes maanden zal de bevolking zich via een referendum over die "gTóïiaWèt kunnen uitspreken. Een half jaar later zullen 'al gemene vrije verkiezingen' worden gehouden, aldus Bou terse. Inmiddels heeft Amerika laten weten 'buitengewoon ernstig' bezorgd te zijn over de ontwikkelingen in Suriname. Volgens een regeringswoord voerder houdt de Libische am bassade in Paramaribo zich bezig met subversieve en ter roristische activiteiten in Mid den- en Zuid-Amerika. Kans op Schelde De Zuidafrikaanse buiten landminister 'Pik' Botha bracht gisteren een kort be zoek aan Lesotho. Bij zijn vertrek kreeg hij een schaap van Lesotho's leider generaal Lekhanya (links). Omdat voor het invoeren van vee een vergunning nodig is, schreef Botha die zelf uit op de achterkant van een siga rettendoosje. - FOTO AP (ADVERTENTIE) Hat voordeligst in do betere kwaliteit PELTERIJENHUIS VERMEULEN maatwerk modernisering reparatie bontreiniging Nu heel aantrekkelijke aanbiedingen Eigen atelier Vismarktstraat 17-19 Breda-Centi^^ Van een onzer verslaggevers EINDHOVEN - Philips gaat wereldwijd de broekriem aanhalen. Dat is volgens voorzitter Rauwenboff van de hoofddirectie van de Ne derlandse Philips-bedrijven nodig omdat de omzet nauwelijks meer groeit. Hij noemt dat 'zorgwekkend'. Er bestaan overigens nog geen konkrete plannen om het personeelsbestand bij de Ne derlandse bedrijven te verminderen. Volgens Rauwenhoff staat de concurrentie positie van de Nederlandse Philips-bedrijven door de koersval van de dollar onder grote' druk. Direct gevolg is dat er volgend jaar wei nig of zelfs helemaal geen nieuw personeel zal worden aangenomen. Recent heeft de Philips-president in een brief al aangekondigd dat het personeelsbe stand van Philips volgend jaar wereldwijd zou moeten worden verminderd met 8.000. Volgens Rauwenhoff gaat het-hier echter om een indi catie.' Volgens Van Tienhoven, lid van de hoofddi- rektie, is de rentabiliteit van de Nederlandse Philips-bedrijven onvoldoende. Dat zet de nog op stapel staande investeringsplannen weer op losse schroeven. De eerste negen maanden vah' dit jaar heeft de.gedaalde dollarkoers Philips voor zo'n 450 miljoen gulden omzetvermindering gebracht. Dit jaar groeit dé omzet nog met 6 procent, maar dat zal volgend jaar een stuk mipder zijn. Uitzicht op een-snelle winstverbetering is ér volgens Rauwenhoff niet. Eind dit jaar werken er bij Philips-Nede'r- land ruim 73.000 mensen, 2.000 meer dan eind 1985. Het is volgens Rauwenhoff in ieder géval duidelijk dat de werkgelegenheid bij de Phi lips-bedrijven in Nederland volgend jaar niet of nauwelijks zal toenemen. Van onze verslaggevers De marine van dat land wil twee fregatten kopen, waarmee een bedrag van ruim een miljard gulden is 'gemoeid. Ook een Britse en een Westduitse werf ma ken nóg kans op de order. Inmiddels heeft het kabinet het licht op groen gezet voor de levering van acht duikbo ten' aan Saoedië-Arabië. De Rotterdamse Droogdok Maat schappij (RDM) is één van de kanshebbers op deze order mét een waajrde van rond 3,7 miljard gulden. Het kabinet is in beginsel bereid een exportvergunning te geyen als blijkt dat de fi nanciële risico's te dragen zijn en het project financieel en economisch haalbaar is. Juist qver de afdekking van even tuele risico's heeft het kabinet gisteren meer dan drie uur vergaderd. De eventuele order voor De Schelde betekent 2.000 manja ren werk. Pakistan wil zijn marine uitbouwen met zes fregaten, twee te bouwen in het buitenland en vier in Pa kistan zelf. Momenteel zijn bij De Schelde de kielen gelegd voor drie M-fregatten voor de Ko ninklijke Marine. 'Een voor deel voor ons kan zijn dat wij, in overleg met onze marine, snel de twee gevraagde fre gatten kunnen leveren', alsdus financieel directeur Hartog van De Schelde. Momenteel wordt bestu deerd op welke wijze het con tract met Pakistan er zou moeten uitzien. 'Het gaat 'om een miljard gulden en dat ver eist de nodige zorgvuldigheid. Wij moeten verder nog for meel contact opnemen met Buitenlandse Zaken voor een exportvergunning en de fi nancieringsmogelijkheden be kijken die de Nederlandse Crediet Verzekeringsmaat schappij (NCM) ons kan bie den. Wij moeten wat dat betreft weten waar we aan toe zijn als met Pakistan straks over de financiering onderhandeld moet'worden. Je moet dan be slagen ten ijs komen', aldus Hartog. Volgens hem zal het ver krijgen van een exportver gunning geen probleem zijn. Bij de financiering ligt dat an ders. Als De Schelde de order krijgt, gaat de stroomlijning van het bedrijf gewoon door. 'De aangekondigde verminde ring van 120 arbeidsplaatsen door middel van natuurlijk verloop gaat door. Dat is een maatregel om de kostenont wikkeling van het gehele be drijf in de hand te houden. Een nieuwe order doet daar niets toe of af', aldus Hartog. Volgens premier Lubbers is levering van de onderzeeërs aan Saoedië-Arabië niet in strijd met de indertijd door het kabinet-Den Uyl opgestelde voorwaarden voor wapenle veranties aan landen in span- ningsgebieden. Ook oordeelt het kabinet dat de levering niet op gespannen voet staat met de veiligheidsbelangen van Israël. Vervolg op pagina 3 Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG - De woning bouw in Zeeland wacht een gevoelige klap. Het pro gramma voor de gesubsi dieerde woningbouw wordt in drie jaar tijd gehalveerd. Volgend jaar al moet Zee land het zien te stellen met een kwart van het aanvankelijk toegezegde aantal woningen. Het ministerie van Volks huisvesting heeft deze maat regel genomen omdat men verwacht dat in Zeeland steeds meer woningen leeg ko men te staan, terwijl elders in het land van een stijgend te kort aan woningen sprake zou zijn. Bovendien houdt het Rijk er nu rekening mee dat er jaar lijks meer mensen uit Zeeland vertrekken dan dat er de pro vincie binnenkomen. Dat 'ver- trekoverschot' wordt geraamd op 1.000 mensen per jaar. Tot voor kort hield men het nog op een migratiesaldo van nul. Volkshuisvesting had Zee land voor komend jaar 1.641 gesubsidieerde woningen in het vooruitzicht gesteld. Dat aantal is nu teruggebracht tot 1.231. Voor 1988 is het contin gent teruggeschroefd van 1.705 naar 1.066, voor 1989 gehal veerd van 1.848 naar 9.24. Gedeputeerde Staten zijn hierover zeer teleurgesteld. 'Een geleidelijke daling van het bouwprogramma in Zee land is niet irreëel, maar de nu doorgevoerde korting is te vergaand en tast de continuï teit van het bouwprogramma aan', laat het college weten. i' Het steekt GS ook dat de in-5: krimping van de bouwpro- gramma's vooral de premie koopsector en de vrije sector treft. i> De woningen die volgend jaar met subsidie van het rijk in Zeeland kunnen worden ge bouwd zijn verdeeld over de volgende categorieën: 742 in de sociale huursector, 341 in de marktsector en 148 in de vrije sector, Door woningsplitsing ófverbouwingen kunnen vol gend jaar in Zeeland ook nog 54 woningen worden gereali seerd. Gedeputeerde Staten heb ben de in 1987 te bouwen ge subsidieerde woningen inmid dels verdeeld: Terneuzen mag 117 woningen bouwen, Hulst 48', Oostburg 43, Axel 42, Sas van Gënt 20, Hontenisse 16, Sluis i en Aardenburg 5. Waar 'Zeeland de nieuw-' bouwprogramma's noodge dwongen moet inkrimpen .heeft het.rijk de programma's vpor de verbetering van huur woningen verruimd. Voor 1988 is Zeeland ruimte in het vooruitzicht gesteld om 1.368 huurwoningen op te knappen (was 894), voor 1989 1.368 (was 1.059) en voor 1990 1.387. Al met al is dat wat minder dan GS hadden gevraagd, maar het college is toch tevre den dat sprake is van een stij gende lijn. Voor verbeterings subsidies komen nu voor het eerst ook woningen in aan merking die 15 tot 19 jaar oud zijn. ADVERTENTIES) ai geregeld? Nu nog volop keus. Bel. 076-879224 ts. 213 Een schip hoort in het water, maar soms is dat water zover weg dat er heel wat stunts uit gehaald moeten worden om een boot op de plaats van be stemming te krijgen. Bredase transporteurs loodsten twee scheepsdelen van 43 meter 1600 km ver naar het Franse Lyon. De Belgische premier Wil- fried Martens voelt zich Vla ming, maar in zijn politiek valt daar weinig van te mer ken. Zijn ideaal voor België is een republiek naar Duits mo del, compleet met deelstaten en met een federale regering. De medische wereld staat nog steeds machteloos tegenover aids. Intussen worden de pro blemen rond die ziekte ook in ons land steeds groter. Aids is al in deze regio doorgedron gen en de ziekte verspreidt zich nu ook onder heterosek suelen. De Australiër Danny Clark, gisteravond in de zes daagse van Maastricht sa men met de Engelsman Doyle vertrokken als de grote favoriet, voelt zich baanrenner tegen wil en dank. Bij de VPRO is zondag avond een documentaire te zien over James Osterberg, beter bekend als Iggy Pop. Pop kreeg zijn eerste be kendheid vla Iggy and the Stooges. X Uitgerekend kunt u als Stem-abonnee met deze bon een nieuwe abonnee opgeven en ontvangt u de solar calculator. Deze super moderne credit card platte solar calculator werkt op zonnecellen. Dus geen batterijen nodig?! DE NIEUWE ABONNEE HEET. Naam: Adres: Postc.: Plaats: 7 a Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad 23,20 kwartaal per acceptgirokaart ad 69 75 kwartaal per autom. afschrijving ad r (ct'qc (voorkeur aankruisen). Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont vang ik uw SOLAR CALCULATOR. Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats: handtekening oae> r

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1