TEWETB EURS. Onderzoek Laar groei hormonen HET MES GAAT FORS IN DE BOTER- EN VLEESBERG Vlucht voor honger en geweld r in Baarle [EG-plan kost vissers lerde van inkomen11 Nieuw virus kan flinke griepgolf veroorzaken Bommen in Barcelona: schade en 26 gewonden Fiscus controleert Bergse jachthaven (ZONDER GRENZEN. Gewapende overval op casino in Vlissingen m. 4. in DE STEM WOR AID Pastor Westdorpe schenkt AOW aan parochiekas Landschappen van De Bodt verzameld Correspondent Tass houdt Russen op de hoogte BRUSSEL - Een historische beslissing noemde minister Gerrit Braks gisteren het uiteindelijk akkoord tussen de EG-ministers van land bouw. kies uit -w meer dan 150 gebruikte bestel- en vrachtwagens (X Merijntje PTT leent geld voor verhelpen telefoonchaos Diesel morgen 2,4 cent per liter duurder Ook geen verkoop alcohol bij pomp en in het stadion SINGAPORE-VARIANT HEEFT ONS LAND INMIDDELS GYMNASIUM VIERT EEUWFEEST Per fiets van Delphi naar Breda KANTOREN FRANSE BEDRIJVEN DE STEM „de 4 in1 krant aam je leiding in handen is van een Ie het Fund bij een aantal voor- jngsmaatschappijen heeft verzeken liquidatie. Hierdoor is Femis in blijke garantie aan toonder op uw In. Een garantie die desgewenst tot! 1 zodat Femis méér garantie te Ike Nederlandse financiële instellin [orden: Femis biedt u een profijte- ;m dat uw spaargeld op een veilig b' maakt voor onbevoegden. (>vendien bijzonder gemakkelijk 100.000,- en meer. u aanspreekt, kom dan in ieder bd met Femis praten of vraag uit te aan. U bent van harte welkom b jas van Gent, rus 65,4550 AB Sas van Gent, |40 f voorde SeatMarbella en I jagKt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke I omdat negen van de tien Stem-lezers en -lezeresaaen 1 «ek ir* week uit In onze „Kleintjeer-kolommen kijkt of er Iets I *?7hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden kleintjes lezers. DE STEM []26ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1,10 fan een onzer verslaggeefsters IjAAKLE-NASSAU - De Al- Kjiene Inspectie Dienst (AID) Tilburg heeft gisteroch- jjid een inval gedaan in een iirarisch bedrijf 'aan de Son- Itreigenbaan in Baarle-Nas- uu. Hierbij werd een arresta- jj( verricht. Hoewel de AID alleen wil [jevestigen dat 'er een onder lak is gestart', spreekt de Lenst niet tegen dat het om [groeihormonen gaat. De AID was in het gezel- Ischap van de Rijkspolitie iBaarle-Nassau. Baarle-Nassau is niet de inige plaats te zijn waar een I onderzoek gaande is. In Zuid- ILimburg zijn deze week met |(toeihormonen geïnjecteerde Isachtstieren aangetroffen. De ■eigenaar daarvan, bleek een landbouwer uit Einighausen (ylakbij Sittard. Het heeft er alles van weg, ■dat deze vondst van met groei hormonen geïnjecteerde [ilachtstieren in Einighausen ■deel uitmaakt van een inter- nationaal landbouwschandaal, «aarbij op grote schaal met certificaten wordt ge- werkt bij koeien, die uit België werden ingevoerd. Volgens inspecteur F. Jan- n van de Gezondheidsdienst oor Dieren, die maanden ge- eden ai waarschuwde voor iaude bij de invoer van vee |vanuit België, loopt er op dit ment een uitgebreid Justi- |ts-onderzoek in de Belgische sstreek, waarbij met me het optreden van de of- iciële vee-keurmeesters on- loep wordt genomen, bles wijst erop dat dat die keurmeesters malversaties bij het verlenen van de certificaten. Volgens Jansen [zijner inmiddels al arrestaties Iterricht Van onze correspondent WESTDORPE - De penningmeester van de Onze Lieve Vrouwe Visitatie-parochie in Westdorpe kan volgend jaar opgelucht adem halen. Pastor Jos Thiellier heeft besloten zijn AOW. waarop hij met ingang van volgend jaar voor het eerst recht heeft, af te staan aan de parochiekas. Kampte de parochie dit jaar met een tekort van 32.000 gulden, de begroting voor 1987 laat - dank zij de gift van de pastoor en enkele bezuinigingen - een aanmerkelijk gunstiger beeld zien. Het tekort wordt dan begroot op 3.000. Bij de doorgevoerde bezuinigingen zit on der meer het afschaffen van de zondagoch tendmis om 08.00 uur. Bovendien repeteert het kerkkoor 's winters niet meer in de kerk, maar in het bejaardentehuis. Op die manier wordt de post 'Stookkosten' aanmerkelijk ge drukt Een onderzoek heeft uitgewezen dat maar weinig Westdorpse gezinnen de jaarlijkse parochiebijdrage betalen. Gehoopt wordt dat het voorbeeld van de pastor de Westdorpe- naars aanzet tot het wat dieper in de buidel tasten voor de parochie. zie ook regiokatern Van een onzer verslaggevers BERGEN OP ZOOM - Volgens de watersportverenigingen is de belastinginspectie landelijk onderzoeken gestart in jacht havens. Daarbij gaat het om de waarde van de schepen en de wijze van aankoop. In Bergen op Zoom heeft de inspectie de boeken ingezien van de exploitant van de jachthaven. En in Sas van Gent bleek de belastingdienst zeer geïnteres seerd in gegevens over boten en hun bezitters. De Konink lijke Nederlandse Watersport Vereniging (KNWV) meldt dat er reacties uit het hele land zijn binnengekomen. De Bergse watersportvere niging reageert boos. De KNWV adviseert haar leden niet mee te werken aan het onderzoek. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën ont kent niet dat er bij een aantal watersportverenigingen con trole is geweest. Maar volgens hem gaat het hier niet om een landelijke speurtocht naar zwart geld. Dus ook niet ver gelijkbaar met de acties 'Schuimkraag' of 'Goudtand', die de fiscus tegen horeca en tandartsen ondernam. De woordvoerder van het ministerie houdt het meer op eigen initiatief van de betrok ken inspecties. Er zal volgens' hem wel een reden zijn ge weest om de boeken te mogen inzien. Maar wat de fiscale nieuwsgierigheid heeft opge leverd, wil hij niet kwijt. zie ook regiokatern Historisch akkoord EG WOENSDAG 17 DECEMBER 1986 „Natuurlijk liggen er in mijn landschappen wel veel herinneringen bezonken aan de landschappen, die ik gezien of temidden waarvan ik geleefd heb. Er is alleen geen sprake van direkte invloed." De Brabantse kunstschilder Pieter de Bodt werd 70 jaar en zijn werk is bijeengebracht in Museum Kempenland te Eindhoven. zie pagina Gtds-1 Sergei Meinikov is sinds een jaar de Nederlandse correspondent voor hat Russische persbureau Tass. Hij houdt zijn vaderland op de hoogte van nieuws uit Nederland. Want, zo vertelt Meinikov, de doorsnee Rus is zeer geïnteresseerd in wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt. zie Extra op Woensdag Van onze correspondent Zij besloten de grote zuivelvoorraden af te breken door middel van een produktie-vermindering van 9,5 procent over twee jaar. De beslissing viel na zeven dagen en drie nachten verga deren en houdt een gefaseerde quotavermindering in, die in Nederland 1 miljard liter melk minder moet opleveren en een compensatieregeling voor de veehouders. De compensatie wordt twee jaar door de EG gegeven en al leen het eerste jaar aangevuld door de nationale regeringen. Via een geleidelijk proces zou de maatregel kunnen beteke nen dat van de twee miljoen Nederlandse melkkoeien er 250.000 in het slachthuis te recht komen. Ook aan de rundvleesberg zal een eind gemaakt worden door middel van een effek- tieve interventieprijsverla- ging van 10,5 procent tussen 6 april 1987 en 1 januari 1989. Ook hier kunnen de boeren een compensatie tegemoet zien. Volgens minister Braks zal USWIJK (ANP) - De voorstellen van de Europese Commissie lor de visvangst in 1987 zullen de Nederlandse zeevissers 250 "1 miljoen gulden kosten, bijna een derde van hun geza- ijke inkomsten. I Dat heeft voorzitter Lang- |traat van het produktschap 7Mr vis en visprodukten dins- Pag gesteld. De visserij minis- Fs van de landen van de EG «preken de vangstvoorstel- Pw woensdag in Brussel. I De Commissie, het dagelijks jtetuur van de EG, wil dat de Pderlandse vissers volgend (sargeen 15.600 maar 8.200 ton T™g vangen. Ook de vangs- [taveelheden voor schol, ka- Pww en makreel moeten J™* omlaag, vindt zij, omdat Mogen zeggen dat er bij P® van spreken zo langza merhand geen vis meer over- Pift i D°k als de ministers deze week besluiten tot een iets gunstiger vangsthoeveelheid voor de Nederlandse vissers, dan nog verwacht Langstraat dat een aantal visserijbedrij ven in de nabije toekomst het loodje zal leggen. Het produkt schap voor vis wil daarom be schermende maatregelen van minister Braks. ;n, nieuwe normen stelt op :en wonder als u ziet wie t: Seat System Porsche voor ilige en ruime interieur en te en praktische auto die ie ^(ADVERTENTIE) Viscus Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Om snel een einde te maken aan de chaos in het telefoonverkeer mag de PTT van de Kamer geld lenen op de kapitaalmarkt De PTT heeft grote moeite om met eigen middelen de te lefoonproblemen in de Rand stad te verhelpen. ROTTERDAM (ANP) - De prijs van een liter dieselolie gaat met ingang van komende donderdag met 2,4 cent om hoog, zo is dinsdag in Rotter dam bekend gemaakt De prijs van diesel bij de zelftankpomp komt dan op 86,6 cent per liter. De prijsstijging is een ge volg van de aantrekkende no teringen op de produkten- markt die op hun beurt weer zijn veroorzaakt door het opti misme over een op handen zijnd OPEC-akkoord over produktievermindering. Zo'n akkoord moet leiden tot een ruwe-olieprijs van 18 dollar per vat. de hele operatie, inclusief de superheffing, die van 75 pro cent opgetrokken wordt tot 100 procent, de boeren niet in hun inkomens treffen. „De vrijwil lige bedrijfsbeëindiging, die 2 procent minder melk moet op leveren, is niet van invloed op de inkomens", aldus Braks, „en de overige quotavermin- dering wordt gecompenseerd." Braks zag alleen problemen ten aanzien van de inkomens als de vrijwillige 2 procent niet gehaald wordt, maar hij wilde daar geen speculaties aan verbinden. De vermin derde produktie zal haar spo ren nalaten in de melkfabrie ken, „maar tot dusver", zei hij, „werkten die voor een markt die er niet was." De minister wilde zich niet uitlaten over de hoogte van de nationale compensatie, die Ne derland zal geven naast die uit de EG-pot. Wel kondigde hij aan zo snel mogelijk 'een breed overleg' te beginnen met het bedrijfsleven. De verminderde produktie van 1 miljard liter op de 12 miljard liter die Nederland tot dusver jaarlijks produceert (de hele EG meer dan 100 mil jard liter) moet als volgt ge realiseerd worden. DEN HAAG - De verkoop van alcoholische dranken bij ben zinepompen en in stadions van betaalde voetbalclubs moet verboden worden. Reclame voor drank op radio en tv wordt eveneens taboe. Kran tenreclame wordt aan banden gelegd. Dat zijn de voornaamste voorstellen die in de Alcohol nota staan, die staatssecretaris Dees (Volksgezondheid) deze week naar de Tweede Kamer stuurt Het kabinet heeft de nota gisteren zonder verdere dis cussie geaccepteerd. De krant meldde het verbod op recla meuitingen op radio en tv ver leden week al. Het pakket maatregelen staat ook al opgesomd in een eerste nota die onder de vorige staatssecretaris Van der Reij- den tot stand was gekomen. De maatregelen volgen op een deze zomer begonnen alge mene campagne tegen het ge bruik van alcohol. VLISSINGEN - Drie gewapende en gemaskerde mannen heb ben in de nacht van maandag op dinsdag een overval gepleegd op een casino aan het Bellamypark te Vlissingen. Daarbij werd een bezoeker aan het hoofd gewond toen hij een klap kreeg. Verder viel er een schot maar daarbij liep niemand letsel op. De eigenaar van het casino de 37-jarige Vlissinger C.C. werd door de overvallers enige tijd ontvoerd. Hoe groot de buit is waarmee de drie mannen aan de haal gingen is bij de politie niet bekend. Dat komt onder meer omdat de bestolenen spaarzaam zijn met het verstrekken van gegevens en al blij waren dat ze het avontuur heelhuids overleefden. De overvallers namen geld en sieraden mee van de ongeveer twintig bezoekers, die op de grond moesten gaan liggen. De mannen moesten zich tot op hun onderbroek uitkleden. De eige naar had een envelop met een onbekend geldbedrag in zijn jas zitten. Daarna namen de mannen de eigenaar mee naar buiten. Bij een tankstation op rijksweg 58 werd hij vrijgelaten. Surinaamse vluchte lingen worden door een korjaal van het Jungle Commando naar Frans Guyana gebracht. De mensen vluchten niet al leen voor het geweld, maar ook voor de honger. Volgens de organisatie 'Artsen zonder grenzen bestaan er overigens niet alleen ten oosten van de Surinamerivier grote te korten aan voedsel en medicijnen, maar dreigt er ook meer naar het lees ten een ernstige voedsel situatie te ontstaan. Dat komt omdat de aanvoer van voedsel uit Parama ribo is weggevallen ter wijl de bevolking in dat gebied daar op is aange wezen. - FOTO ANP Van een onzer verslaggevers VENLO - De Singapore-griep, veroor zaakt door een enkele maanden geleden in Zuid-Oost-Azië ontdekt virus, heeft inmiddels ons land bereikt Omdat het om een afwijkend virus gaat is het niet uitgesloten dat het meer slachtoffers zal eisen dan bij de griepgol- ven in de afgelopen jaren het geval was. Het vaccin tegen deze nieuwste griepva- riant is net op tijd beschikbaar. Dat heeft prof. dr. N. Masurel, direc teur van het Nationaal Influenza Cen trum (NIC), gisteren desgevraagd beves tigd. Het influenzacentrum irr Rotterdam is de Nederlandse afdeling van een groep centra over de hele wereld die vallen on der de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO in Genève. De WHO rapporteert jaarlijks aan de afdelingen welke soor ten griep er in aantocht zijn en welke vaccins er toegediend moeten worden. „Op het laatste moment kreeg de WHO dit jaar lucht van een vierde, ta melijk afwijkend virus. Eind juli, begin augustus kon de organisatie de Singapo- re-griep aan haar lijstje toevoegen", adus Masurel. „Daarop is in Nederland entstof aangemaakt. Toen vorige week in een legerkamp in het oosten van het land het virus voor het eerst werd gesig naleerd, was het vaccin net beschik baar". Volgens het Rijksinstituut Volksge zondheid en Milieuhygiëne is het vaccin, dat vooral bedoeld is voor patiënten met chronische aandoeningen aan hart, lon gen of nieren, bejaarden en suikerzieken, inmiddels overal verkrijgbaar. De kos ten van vaccinatie liggen, afhankelijk van het tijdstip waarop een huisarts zijn bestelling de deur uit heeft gedaan, tus sen de dertig en vijfenveertig gulden. Masurel waagt zich niet aan een voor spelling over de omvang die de Singapo- re-griepgolf kan bereiken. „Normaal is het zo dat tussen de vijf en de tien pro cent van de bevolking geïnfecteerd wordt. Nu het om een virus gaat dat af wijkt van de gangbare is het denkbaar dat een groter aantal mensen er onvol doende weerstand tegen heeft, zodat het percentage mogelijk iets hoger komt te liggen". Van een onzer verslaggevers BREDA - Leerlingen, docenten en oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Breda gaan in de komende zomer van Delphi in Griekenland naar Breda fietsen. Dat gebeurt in het kader van de festiviteiten rond het 100- jarig bestaan van het gymnasium in 1987. De afstand be draagt ongeveer 3000 km. Er zal tijdens de tocht, die in juli begint en ruim vijf we ken gaat duren, tijd ingeruimd worden voor bezichtiging van culturele objecten, excursies en ontspanning. Het gezelschap van dertig fietsers en twaalf tot vijftien begeleiders wordt half juli per bus naar Delphi gebracht. De tocht gaat via Athene, de Peloponnesus, Patras, Bari (Italië), Rome, Florence, Verona, München, Koblenz en Aken via Diest en Turnhout naar Breda. De deelnemers fietsen routes van 132 (de langste) tot 34 km per dag. In Delphi, Athene, Rome, Florence en München blijft men een of twee dagen. De deelnemers zijn allen me disch gekeurd en volgen nu met groot enthousiasme een trainingsschema dat zowel inspanningen te voet als op de fiets vergt. Van onze correspondent BARCELONA - In de Spaanse 'Olympische stad' Barcelona zijn dinsdagochtend in alle vroegte op slechts enkele meters afstand van de kantoren van de KLM en de ANWB bij twee verschil lende Franse bedrijven zware bommen ontploft. Die zijn volgens de politie vermoedelijk geplaatst door de ETA uit protest tegen het uitwijzen van ET A-leden door de Franse regering aan de jus titie in Madrid. Bij de explo sies raakten in totaal 26 perso nen gewond, waarvan er vier ernstig aan toe zijn. De bom aanslagen richtten zware schade aan en veroorzaakten scheuren in het plafond van het KLM-kantoor. De eerste bom ontplofte even na middernacht in de kantoren van de Franse li keurfirma Ricard, die is ge vestigd op de eerste verdie ping van een enorme torenflat waarin op de achtste etage het steunpunt van de ANWB ge vestigd is. Het ANWB-kantoor liep geen schade op. Nog geen half uur later ont plofte wederom een zware bom in een Frans bedrijf. Dit maal was het doelwit het fi liaal van een Franse meubel bedrijf dat is gevestigd in de straat Muntaner 264, precies grenzend aan de kantoren van de KLM. Zesentwintig perso nen raakten hierbij gewond. De zware explosie richtte aan zienlijke schade aan in de aan grenzende gebouwen en ver oorzaakte o.a. scheuren in het plafond van het KLM-kan- toor. (ADVERTENTIE) Uitgerekend kunt u als Stem-abonnee met deze bon een nieuwe abonnee opgeven en ontvangt u de solar calculator. Deze super moderne credit card platte solar calculator werkt op zonnecellen. Dus geen batterijen nodig!! DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats: o Bank- of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,20 kwartaal per acceptgirokaart ad- 69 75 kwartaal per autom. afschrijving ad r ajok (voorkeur aankruisen). J Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ont vang ik uw SOLAR CALCULATOR Mijn naam Adres: Postc.: Plaats: handtekening 3 (zonder postzegel) naar 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 1