Kok houdt 4 miljard over HALVE PRIJZEN! BLOEMKOOL EN GEHAKT. Dode door vuurwerk tijdens oudejaarsnacht Asielzoekers hartelijk ontvangen KOOP MET ZEKERHEID WD: deel meevaller besteden aan vergoeding waterschade Limburg T E Experiment met eicellen geaborteerde foetussen schokt Groot-Brittannië Met v.d. Bom valt te praten! NISSAN LEENDERT V.D. BORN Actie tegen komst varkens Major verwerpt eis van IRA 0 l'iVi/'/i'/1/'1 Barcelona laat .el nsen liggen Meeste moorden in Washington 'Winstherstel grote bedrijven' lloedige strijd li Afghanistan aticaan: Janden met lordanië Jaar van Ritsma Letsel-advocaat ligt onder vuur JOS HOES w J GELUKKIG I NIEUWJAAR! JÏÏfJM'WAüDIOSYSnEM S25?.SPHER'fl«TOREVERSi DUBBEIDECK EN BOXEN Normaal 1299T- SUPERWINKEL BREDA Spookrijdster komt om bij ongeval op A58 Bloemkool, per stuk Gehakt half om half,( 1.5 kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. l— J rii-u-Lhi BREDA SPINVELD 33 en 37. 4815 HR BREDA, Tel. 076-223166 DE STEM 134e JAARGANG Sas van Gent - Om de groeiende meststroom naar Zeeuws-Vlaan deren in te dammen gaat de stichting Welzijnsraad in Sas van Gent de krachten bundelen. De stichting keert zich tegen de hoeveelheid aanvragen voor het stichten van varkensmesterijen, die momenteel op tafel liggen. Want dan komen er te veel van deze dieren. ZIE ZEELAND - A5 Belfast - De eis van het Ierse Republikeinse leger (IRA) tot de •erugtrekking van de Britse troe- >n uit Noord-Ierland is gisteren oor premier Major verworpen, .vlajor blijft erbij dat het IRA rst het geweld moet afzweren. ZIE BUITENLAND -A4 HET WEER MIN./MAX, tl ad. ede: Waterballet Het is en blijft wisselvallig. De zoveelste depressie zorgt ook vandaag voor de nodige regen. Later op de dag wordt het droog. Er staat een vrij stevige zuidwesten wind. Barcelona - Barcelona heeft de sans de eerste plaats van de Spaanse ranglijst over te nemen, aten liggen. De ploeg van Truijff, die Romario, Koeman en taudrup in de basis telde, ver oor in en tegen Gijon met 2-0. Tijon klom door de zege naar de lerde plaats. 3 ZIE SPORT - B2 Washington - Washington blijft ie top-tien aanvoeren van ste den in de VS, waar de meeste poorden gepleegd worden. Het fgelopen jaar werden in de merikaanse hoofdstad 467 ensen vermoord, zestien meer 'an in 1992. De eerste moord jran het nieuwe jaar werd er al |m 00.01 uur geregistreerd. msterdam - De nettowinst van rote Nederlandse ondernemin- ;en zal in 1994 met 10 procent Hijgen ten opzichte van 1993, •lijkt uit analyses van de ABN imro. De bank is daarmee stuk en optimistischer dan het CPB lat juist geen winstherstel ver dacht. Volgens de ABN Amro leeft het planbureau geen reke- nng gehouden met de resultaten 'an buitenlandse deelnemingen, Ie lagere rentelasten en belas- ngafdrachten. iabul - In Afghanistan werd fgelopen weekeinde hevig ge- achten tussen troepen van pre- ident Rabbanl en zijn tegen- anders, islamitische funda mentalisten en ex-communisten, 'aarbij kwamen zeker 70 men en om het leven en zijn er 700 iewond geraakt. Het waren de •evigste gevechten sinds een half aar. I ZIE BUITENLAND-A4 'mman - Jordanië en het Vati- aan hebben op nieuwjaarsdag 'etnorandums over het aankno- en van diplomatieke betrekkin- en uitgewisseld, heeft het Jor- anese ministerie van Buiten- 'ndse Zaken in Amman be- endgemaakt. Beide staten er- ennen eikaars bestaansrecht al "ris enkele jaren. Wat een moordstad! - VANDAAG IN HET SPORT-KATERN 1994 moet het jaar van schaatser Rintje Ritsma worden. De 23-jarige Fries hoopt in dit Olym pische seizoen definitief door te breken en uit de schaduw te treden van Falko Zandstra. „Maar schaatsen moet ook ple zier blijven," zegt hij stellig. ZIE SPORT-B1 INHOUD Advocaten die zich spe cialiseren in medische letsel-zaken ontmoeten kritiek. Hun wordt ver weten het eigen belang te dienen, exorbitante tarieven te berekenen, te weinig deskundig te zijn en de schadeclaim bedragen op te jagen. ZIE PAGINA-A2 2 KATERNEN BinnerWBuitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Zeeland A5/A6 Sport deel B Gids deel C RTV-programma's C2 I I I I I MAANDAG 3 JANUARI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Den Haag (anp) - Op enkele incidenten na is de jaarwisseling in Nederland redelijk rustig verlopen, meldt de politie. Van onze Haagse redactie Den Haag - Minister Kok (Financiën) heeft 1993 af gesloten een meevaller van 4 miljard gulden. De VVD wil daarvan 100 miljoen reserveren om de schade te vergoeden van slachtoffers van de recente overstro mingen. Maar PvdA en CDA voelen daar niets voor. De meevaller bleek toen Kok op 31, december de staatskas op maakte over 1993. Het extraatje is het gevolg van onder andere niet verrichte betalingen, hogere belastingopbrengsten en meer inkomsten uit bronnen als de verkoop van aardgas. Inmiddels heeft Kok al 200 mil joen gulden bestemd voor het financieringstekort voor 1993. Dat komt nu uit op de in het regeerakkoord overeengekomen 3,75 procent van het nationaal inkomen. In november leek het er nog op dat dit percentage op 3,8 zou uitkomen. De rest van de meevaller (3,8 miljard) gebruikt Kok om de voor 1994 verschuldigde bijdra ge aan de sociale fondsen (akw, aaw/aww) te voldoen. De Twee de Kamer heeft daar trouwens al mee ingestemd. Want vorig jaar is al afgesproken wat de bestem ming zou zijn van eventuele 'ein- dej aars-meevallers. De WD-Kamerleden Van Rey en De Korte hebben nu echter voorgesteld 100 miljoen gulden van dit bedrag te reserveren voor het lenigen van de waters nood in Zuid-Nederland. Een woordvoerder van Kok wijst in een reactie op de gemaakte af spraak over de meevallers. „Limburg valt daar niet onder. Daar komt dus een andere oplos sing voor." De uit Limburg afkomstige plaatsvervangend voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Wolters, meent ook dat de 'schadevergoeding waarop Limburg recht heeft los moet staan van de meevaller.' Finan cieel woordvoerder Melkert van de PvdA-fractie is het daarmee eens. Melkert wijst verder op een mo tie die hij afgelopen zomer sa men met zijn CD A-collega Terpstra indiende. Volgens deze motie moet Kok belastingmee vallers, als deze structureel zijn, gebruiken voor fiscale maatrege len die de werkgelegenheid be vorderen. Te denken is dan aan een verlaging van het tarief in de laagste belastingschijf. Het mi nisterie van Financiën weet ech ter nog niet in hoeverre de mee valler eenmalig dan wel structu reel is. Onderzoek moet dat de komende weken uitwijzen. Minister Andriessen (Econo mische Zaken) heeft gesugge reerd dat de meevaller gebruikt zou kunnen worden voor het verlagen van de lasten van de werkgevers. Dat moet volgens hem mogelijk zijn zonder de so ciale zekerheid aan te tasten. In de visie van Andriessen is verla gen van de lasten voor de werk gevers een stimulans voor de werkgelegenheid. De bewindsman wil op 24 maart in het Eindhovense Evoluon een groot debat organiseren tussen werkgevers, vakbeweging en po litiek. Doel is vooral het ontwik kelen van een gezamenlijke stra tegie tegen de werkloosheid. Andriessen volgt hiermee het voorbeeld van de Amerikaanse president Clinton. Die bracht, nog voordat Clinton president werd, bedrijfsleven en politiek aan één tafel om over Ameri kaanse economische problemen te praten. Ook bij de Tweede Kamer bestaat behoefte aan een 'Clinton-achtig' debat. ZIE OOK BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIES) aamsBs HERINNERING Verkoop onder onze bekende condities. m Modehuis Jos Hoes Nieuwstraat 87 Gilze 01615-1296 De gemeente Terneuzen gaat tijdelijk onderdak bieden aan enkele honderden asielzoekers. Minister D'Ancona (WVC) heeft düarover vrijdag met burgemeester Barbé afspraken gemaakt. In de loop van deze week wordt duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen er naar de Scheldestad komen. De minister complimeteerde Terneuzen trouwens met de goede voorzieningen die de ge meente de asielzoekers biedt. Vrijdagmiddag arriveerde in de Bredase Chassé-kazerne de eerste groep van in totaal dui zend asielzoekers (foto). Ze kregen daar bloemen van bur gemeester Nijpels, 'om hen te laten zien dat ze welkom zijn'. ZIE OOK ZEELAND- A5: Akkoord met minister over opvang asielzoekers SlS?n2 exponenten MG, FM/stereo met in Muziekkalender High Speed Dubbmq Auto-reverse Dolby B cassettedeck Afstandsbediening Bijpassende 3-weq boxen. ROBANDS EQUALIZERS Ginnekenstraat 44, telefoon 076 - 202[401 Van onze correspondent Bob van Huët Londen - Wetenschappers van de universiteit van Edin burgh zijn in een vergevorderd stadium met een onder zoek naar het gebruik van eicellen van geaborteerde - vrouwelijke - foetussen voor kunstmatige bevruchting. Na geslaagde experimenten met steriele muizen willen de onderzoekers nu weefsel van menselijke foetussen inplan ten bij onvruchtbare vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat vijf maanden oude foetussen maximaal vijf miljoen eicellen produceren. Op het moment van de geboorte is het aantal eicellen verminderd tot een miljoen. Een verklaring hier voor is nog niet gevonden. Maar volgens de leider van het Edinburghse onderzoeksteam, Dr. Roger Gosden, zouden de 'verloren' eicellen van afge dreven foetussen heel goed kunnen worden gebruikt bij kunstmatige bevruchting. Het huidige grote tekort aan do norcellen zou met de nieuwe techniek kunnen worden on dervangen. Dr. Gosden heeft toestemming gevraagd van de gezaghebbende Britse Medi sche Associatie om het onder zoek voort te zetten met men selijk weefsel. Een ontstelde woordvoerster van de Conservatieve Partij spreekt in een reactie van een 'sinistere Orwelliaanse ont wikkeling die zou kunnen lei den tot de commerciële pro- duktie van ongeboren vruch ten'. Ook andere politieke par tijen tonen zich zeer bezorgd. De revolutionare en reeds om streden techniek werd gisteren onthuld door de Sunday Ti mes. De discussie in Groot- Brittannië over de ethische grenzen van kunstmatige be vruchting komt daardoor in een stroomversnelling. Vorige week vernamen de Britten met verbijstering dat een 59-jarige vrouw een twee ling had gekregen na kunst matige bevruchting in een Ita liaanse kliniek. Zeer omstre den is ook het geval van een zwarte Britse vrouw die per se een blanke eicel-donor wenst. De man van de vrouw is half- blank. Volgens de behandelen de arts was het sowieso moei lijk een eicel van een zwarte vrouw in te planten wegens gebrek aan donors van het zwarte ras. Door steeds geavanceerder on derzoek lijken pure 'designers baby's' slechts een kwestie van tijd. Een Londense be vruchtingskliniek kwam vorig jaar nog in opspraak nadat men de toekomstige ouders aanbood zelf het geslacht van hun kind te bepalen. Twee mensen kwamen om, een als gevolg van het ondeskundig afsteken van vuurwerk, de ander werd doodgestoken. Verder vielen er nogal wat ge wonden, zowel als gevolg van vuurwerk als van steek- en Vechtpartijen. In diverse steden zijn relschoppers aangehouden. In Zuidwest-Nederland is de oudejaarsnacht rustig verlopen. Het dodelijk ongeval met vuur werk gebeurde in Amerongen. Daar wilde een man een zeer grote vuurpijl afsteken. Het pro jectiel ontplofte echter voortij dig. Twee andere mannen raak ten daarbij gewond. In Rotterdam werd in de oudejaarsnacht een 36-jarige man zonder vaste woon- of ver blijfplaats doodgestoken. De po litie heeft inmiddels twee ver dachten aangehouden. In de omgeving van Rotterdam- raakten verder tal van mensen min of meer ernstig gewond als gevolg van steek- en schietpar tijen, brand en vuurwerk. Zo verloor een 20-jarige man in Spijkenisse een hand door een zelfgemaakte vuurwerkbom. In Oud-Beijerland raakte iemand een voet en een deel van zijn been kwijt. In Ouddorp kreeg een inwoner een vuurpijl in zijn keel. In Amsterdam vielen bij zeven steekpartijen minstens vier ge wonden. In de hoofdstad werd de nieuwjaarsnacht echter voor al gekenmerkt door zeer la waaiig vuurwerk. In Den Haag verrichte de politie 35 aanhoudingen, maar er deden zich - in tegenstelling tot andere jaren - geen grote incidenten voor. In Rijswijk en in de tot de poli tieregio Hollands Midden beho rende steden Alphen aan den Rijn, Schoonhoven en Gouda kwam de ME in actie tegen rel schoppers. In Schoonhoven werden twee winkels in elektronica geplun derd. Daarvoor werden zes men sen aangehouden. In Alphen aan den Rijn en Katwijk werden eveneens zes relschoppers opge pakt. In Delft ontruimde de politie zaterdagmorgen gedurende eni ge tijd twee flats toen een tank auto met 1.500 liter dieselolie - vermoedelijk door vuurwerkbal dadigheid - in brand vloog. In Yerseke liep een politie-agent letsel op bij een vechtpartij die ontstond nadat een politie-auto was bekogeld met bierflesjes. Vijftig mensen keerden zich daar tegen de politie. In 's-Heer Hendrikskinderen werd een 19-jarige inwoner uit dit Zeeuwse plaatsje in zijn been geschoten toen hij in zijn auto zat. Een 34-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer werd daar voor aangehouden. De oudejaarsviering in het bui tenland is evenmin zonder scher mutselingen verlopen. Zo vielen er op de Filipijnen zes doden en 700 gewonden. Toch waren dat er minder dan vorig jaar, toen alleen al in de hoofd stad Manila tien doden en meer dan 1.000 gewonden te betreu ren waren. In Maleisië had het nieuwe jaar voor meer dan 300 mensen in Sungai Petani, 300 kilometer ten noordwesten van Kuala Lumpur, een onglukkig begin. Een brand legde daar zestig huizen en win kels in de as. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Voor de inwoners van Sarajevo eindigde 1993 ongeveer zoals het begon, met granaataanvallen, die ditmaal vijf doden en tiental len gewonden tot gevolg hadden. ZIE OOK REGIO A6 Van onze verslaggeefster Roosendaal - De 55-jarige F. de Wild uit Oud Gastel is vrijdag om het leven geko men bij een ernstig ongeluk op de A58 in Roosendaal. De vrouw reed op de verkeerde weghelft in de richting Bergen op Zoom. Daar botste ze fron taal op de personenauto van een 26-jarige man uit Breda. De vrouw was op slag dood, de man uit Breda is ernstig gewond. De vrouw wilde eerst een afrit van de Snelweg opdraaien. Een automobilist, die daar aan kwam rijden, waarschuwde de vrouw en wees haar de weg naar de oprit in de richting Breda. Na ongeveer anderhalve kilome ter is ze gestopt en heeft ze haar auto gedraaid. Vervolgens reed ze in de verkeerde richting ver der. De aanrijding heeft op het weg- vak tussen de afslagen Roosen- daal-Zuid en Roosendaal-Oost voor grote vertragingen gezorgd. (ADVERTENTIES) albert heijn W g Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 8 januari a s. 'feTi;:" T' EICELLEN Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. I Plaats:. Naam: Adres: I Postcode: j In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) I De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste ^abonnementsgeld ontvan- S gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT IEGT O I 3 I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1