Toekomst Fokker nog zeer onzeker MEDEDELING WITLOF EN KIP. Justitie onderzoekt visfraude Ylissingen Maatregelen Fokker Rode neuzen langs de lijn Experts vrezen meer watersnood Dow vraagt 'verklikkers' Dan Jansen faalt opnieuw jor zet Brittan in tegen Lubbers Ziekmeldingen dalen fors De cruciale besluiten vallen pas later Koude overval VN: Moslims profiteren van bestand Man bijt hond dood In verband mét carnaval zijn onze kan toren te Terneuzen en Hulst vandaag vanaf 12.30 uur gesloten. DE STEM Onderzoek naar 4lek' visfraude 19 Sollicitanten voor Amsterdam Witlof, Cfl Hele kip, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Ll ARI 1994 k oeg. foto wim kooyman F FOTO CAMILE SCHELSTRAETE e stem/johan van gurp v i ef-Qat. gte m vT©r van élke Kunt u mot eon gerust tiart viff doon meteen .Kleintje"°c?nd€ ..Vakantie". Immers vele ti^i Stern-lezers en lezeressen (v\_. tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke ,,Kleint)es"-rubriek DE STEM 8 "7 10311"000218' I I I I DINSDAG 15 FEBRUARI 1994 HET WEER iMIN./MAX tl Vlisfraude lerneuzen - Met een kaartsys- .eem gaat Dow Benelux haar Irerknemers aansporen 'verklik kertje' te spelen over veilig en onveilig werkgedrag van colle ga's. De aangever ondertekent rijn melding, maar de 'daders' blijven anoniem. De opzet van bet kaartsysteem is om het vei- iigheidsgedrag van de werkne mers te verbeteren en het aantal onveilige werkplekken te ver minderen. zie zeeland - dl Liilehainmer - Dan Jansen, de torenhoge favoriet op de 500 meter, faalde opnieuw in een Olympische race. De Ameri kaanse wereldrecordhouder ging in de laatste buitenbocht met een misslag zwaar in de fout, waardoor hij genoegen moest nemen met de achtste plaats. Ver van het ereschavot, dat verras send gedomineerd werd door Russen. Goloebev veroverde het goud en Klevsjenja het zilver. I zie sport-bi Londen - Sir Leon Brittan moet de nieuwe voorzitter van de Eu- ..r„_ Commissie worden, vindt premier Major. Hij is een lobby gestart om de rest van Europa achter de Britse kandidaat te hijgen. Volgens naaste mede werkers heeft Major alle Euro pese leiders aangeschreven, ook zijn Nederlandse ambtgenoot Lubbers die zelf in is voor de positie in Brussel. Een besluit moet halverwege dit jaar vallen. Amsterdam - Het ziekteverzuim in Nederland is na wijziging van da ziektewet per 1 januari 1994 l iois aan het dalen. Het aantal zielttemeldingen is met tien tot dertig procent afgenomen, meldt het GAK-hoofdkantoor in Am sterdam. ZIE BINNENLAND-A3 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Niet alleen clownesk uitgedoste camavalvierders waren gisteren voorzien van een rode neus. De voorspelde kou bezorgde toeschouwers bij optochten, zoals hier in Breda, er ook een. foto oe stem/johan van Gurp ZIE OOK REGIO - DEEL D INHOUD Het is februari en het vriest. Nou en. Maar we zijn het ontwend. Dus is het ineens een natuur verschijnsel, dat bijzon dere aandacht trekt en waar heel Europa mee worstelt. zie pagina - a2 2 katernen Binnen-/Buitenland Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Gids RTV-programma's Zeeland A2 A3 A4 A5 A6 deel B deel Cl C2 deel D (ADVERTENTIE) Minder koud Heel geleidelijk gaat het minder koud worden. Vandaag wolkenvelden, afge wisseld met opklaringen. Lichte sneeuwval is niet ge heel uitgesloten. Een verder afnemende zuidoosten wind. Sarajevo - De moslima in Bosnië profiteren van het bestand in Sarajevo door hun verdedigings linies uit te breiden en naar wren te schuiven. Deze beschul diging is gisteren door de VN- wedesmacht geuit. De Bosnische Senders hebben tegen deze schending van het bestand ge protesteerd. Intussen ging de te- '■ugtrekking van de zware wa- Pans aan weerszijden door vol gens schema. ■ZIE BUITENLAND - A4 Dnepropetrovsk - Een Oek raïense man heeft gisteren een hond doodgebeten, meldt het Persbureau ITAR-Tass. Het ind ent was uitgelokt door een nitse herder, die plotseling een voorbijganger in een park in Dn epropetrovsk besprong. Het be- gde slachtoffer, een 37-jarige rerfelijk dronken man beet Keel van de hond door, terwijl 'hetetófke?6 'sprakeloos' stond Van onze correspondent Middelburg - Justitie in Zeeland doet een grootscheeps onderzoek naar fraude bij de gemeentelijke vismijn in Vlissin- gen. Aanleiding is volgens persofficier D. Veurink de verden king dat vis 'buiten de klok om' wordt verhandeld. Het onderzoek begon gisteroch tend met invallen in de vismijn en het gemeentehuis van Vlissin- gen, waar administratie in be slag werd genomen. Daarnaast deed justitie huiszoe king op vijftien adressen in Zee- Door onze correspondent Frans Wijnands Bonn - Honderdduizenden daklozen en enorme schade. Duitse wetenschappers en milieudeskundigen houden al jaren ernstig rekening met gigantische overstro mingen van Rijn en zijrivie ren, vergelijkbaar met die van de Amerikaanse Missis sippi vorig jaar. Extreem hoge waterstanden in de Westeuropese rivieren zijn de laatste jaren ongemerkt 'ge woon' geworden; record-over stromingen volgen elkaar steeds sneller op. Als straks de lentezon de enorme massa's sneeuw in het Alpengebied doet smelten moet opnieuw worden gerekend met overstro mingen van de Rijn, de vele zijrivieren en andere stromen, zoals Maas en Waal. Maar de grote rampen moeten nog komen: raakt het weer in de Alpen en Zuidwest-Duits- land een paar dagen écht van slag, zodat de Rijn al delen van Bazel onder water zet, dan is de catastrofe in het noordelijke stroomgebied niet te overzien. Afgelopen Kerstmis zorgden alleen al de abnormaal hoge waterstanden in de zijrivieren van de Rijn voor de waters nood van Koblenz tot Keulen. Dit beeld kan Limburg va ker te zien krijgent foto anp Als de Rijn zélf ook extreem veel water te verwerken krijgt, zullen nog grotere stadsdelen en stukken land overstromen dan enkele weken geleden al het geval was. Aan die water-ellende zal vol gens de experts pas een einde komen, als de mens eindelijk bereid is om de rivieren hun natuurlijke stroomgebied gro tendeels terug te geven. Het is vragen om moeilijkheden, om ongeremd steeds meer en gro tere oppervlakten grond van allerlei harde (bouw)lagen te voorzien en alle vroegere Uiter waarden en natuurlijke water bekkens van de rivieren te blij ven 'cultiveren'. In de consequent gekanaliseer de beken en kleinere rivieren kan het hoge water tenslotte nog maar één kant uit: regel recht de hoofdrivieren in. Maar ook die hebben geen natuurlij ke, tijdelijke ontlastingsgebie- den meer, omdat vrijwel overal de bebouwing tot aan de oevers staat. De rigoreuze ontbossing en de dramatische bomensterf- te verergeren de situatie, om dat het water daardoor nauwe lijks nog door de wortelarme bodem kan worden vastgehou den. Milieu-deskundigen zijn fel te gen de plannen om van de laatste 'wilde' rivieren, wat El be, Havel en Donau nog gro tendeels zijn, 'dode waterver keerswegen' te maken. Dr. Hubert Weiger, landbouw politiek woordvoerder van de grootste Duitse natuurbescher- mingsbond 'BUND', bekriti seert 'de onzinnige beton- en baggerpolitiek' van de overhe den. Zonder voldoende serieus oog voor landbouw en milieu, blijft de mens eenzijdig in de natuur ingrijpen. Nu worden de ruim 150.000 hectaren ui terwaarden-bossen langs de Oostduitse Elbe, Saaie en Oder door de mens bedreigd. land (waaronder de bolwerken van de visserij, Arnemuiden en Vlissingen) en op twee adressen in België. Ook daar is de admini stratie in beslag genomen. Di verse kantoren die de boekhou ding voor de vissers verzorgen is om uitlevering van de beschei den gevraagd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Aan de actie werkten in totaal zo'n honderd mensen mee. Veu rink verwacht dat onderzoek van de berg gegevens enkele we ken vergt. Hoe groot de omvang van de visfraude is kon de pers officier niet zeggen. De fraude bestaat volgens hem uit het op grote schaal buiten de klok om veilen, en valsheid in geschrifte. Volgens een zeer boze wethouder T. Meijers, die zelfs de inhoud van zijn gemeentelijke prullen bak geconfisqueerd zag, is het hele optreden van justitie en de AID niet meer dan 'een hoop bombarie.' „Iedere week staan er acht tot tien man AID bij de vismijn en als er iets buiten de klok om zou gaan wordt de vis direct in be slag genomen. Er is niets in beslag genomen, dus is er ook niets aan de hand. En als er wel iets aan de hand zou zijn ge weest, vraag ik me af wat ze daar dan eigenlijk hebben staan te doen. Volgens mij weet justitie zelf niet eens waar ze naar zoe ken." In 1987 vond ook al een onder zoek naar visfraude plaats en betaalde de gemeente twee jaar later een schikkingsbedrag van rond de 20.000 gulden. „On schuldig," beklemtoont Meijers. „Er is destijds geen fraude aan getoond, we wilden van die zaak af en een proces zou een kapitaal aan juridische bijstand hebben gekost. Op zakelijke gronden hebben we toen besloten tot schikking." Van onze verslaggever Willem Reijn Amsterdam - De toekomst voor Fokker en haar perso neel blijft ook na de bekend making van het derde sane ringsplan binnen drie jaar zeer onzeker. Gisterochtend kregen de ruim tienduizend werknemers van de vliegtuigbouwer na maanden van onduidelijkheid een speciale uitgave van het personeelsblad Trimvlak, waarin staat dat 1900 banen zullen worden geschrapt. Al die banen verdwijnen bij Fokker Aircraft, waar nu 8200 mensen werken. Maar over de toekomst blijven wezenlijke vragen nog onbeant woord: De Raad van Bestuur moet nog uitwerken waar de 1900 banen precies zullen verdwijnen. Pas in mei mogen de betrokken werk nemers duidelijkheid over hun eigen positie verwachten. De bonden en de centrale on dernemingsraad willen met deel tijd-ontslag (vier dagen werken, een dag ww) het aantal gedwon gen ontslagen drastisch beper ken. Maar het ministerie van Sociale Zaken heeft tegenover het CNV bepaald niet enthou siast gereageerd en minister Adriessen van Economische Za ken zei gisteren deze oplossing te duur te achten. De Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden dreigen met acties als Fokker er niet in slaagt om het aantal gedwongen ont slagen drastisch te beperken. COR-secretaris G. Melchers wil de zich daarbij gisteren niet bin den aan een getal. Pas aan het eind van dit jaar zal de Raad van Bestuur van Fokker met de Raad van Com missarissen en grootaandeelhou der Dasa vaststellen hoe de toe komst van Fokker eruit komt te zien. De essentiële besluiten over de opvolging van de Fokker 50 en de lancering van de Fokker 130 worden dan pas genomen. Ook bij de nu voorgestelde dra conische ingreep zal Fokker pas in 1996 een financiële ommekeer hebben weten te bereiken, zei gisteren de waarnemend voorzit ter van de Raad van Bestuur van Fokker, ir. R. van Duinen. De ingreep van de Raad van Bestuur, die zaterdag het fiat kreeg van de Raad van Commis sarissen, was onverwacht hard. Mededelingen uit Duitse hoek als zou Fokker 2000 mensen moeten ontslaan, waren in het weekend nog pertinent ontkend. De Raad van Bestuur gaat er voor de komende twee jaar van uit dat Fokker 40 vliegtuigen per jaar mag produceren en hoopt- voor 1996 op een eerste, lichte opleving met 50 vliegtuigen. Vorig jaar produceerde Fokker nog 51 toestellen. Oud-topman E.J. Nederkoorn achtte een pro- duktie van 63 toestellen het mi nimum-aantal voor een zelfstan dige vliegtuigproducent. Maar zijn opvolger Van Duinen schoof die stelling op zij met de mede deling 'dat onder de druk van de omstandigheden alles vloeibaar wordt'. Met een produktie van 40 vliegtuigen en het schrappen van 1900 banen 'is en blijft Fok ker een zelfscheppende vlieg tuigindustrie'. ZIE OOK ECONOMIE - A5: 'Er gloort nog geen licht' ZIE OOK COMMENTAAR - A3 Van onze correspondent Middelburg - Officier van justitie mr. D. Veurink heeft een rijksrecherche-onder zoek gelast om uit te zoeken wie er gisteren bij de inval in het Vlissingse gemeente huis 'heeft gelekt.' Terwijl justitie er vanuit ging dat door geheimhouding de in val volledig als een verras sing zou komen, bleek giste ren in alle vroegte een com pleet camera-team van NO VA op de stoep te zitten. Er is düs gelekt. Veurink: „De rijksrecherche moet nu maar uitzoeken wie of weL ke instantie dat is geweest, want dit kan absolüüt niet." Fokker-topman R. van Duinen kondigde gisteren op een persconferentie aan dat 1900 banen moeten verdwijnen, foto anp Van onze verslaggever Amsterdam - Fokker maakte gisteren de volgende maatrege len bekend om het bedrijf uit de verliezen te loodsen. Het concern, voor 51 procent eigendom van de Duitse moeder Dasa, heeft 10.300 mensen in dienst, waarvan 8200 betrokken zijn bij de bouw van nieuwe vliegtuigen. Het bedrijf brengt de produk tie van nieuwe toestellen terug van 51 naar 40. Dit aantal geldt voor 1994 en 1995. In 1996 zou een aantal van 50 mogelijk zijn. Van de 8200 banen bij Fokker Aircraft worden er 1900 ge schrapt. Daarbij gaat het bedrijf globaal uit van 1400 banen in de produktie en 500 in de overhead- sfeer. In de komende drie maanden zal de Raad van Bestuur de plannen uitwerken. Dan. wordt bekend waar de klappen vallen. Het bedrijf wil meewerken aan een oplossing via deeltijd-ont slag. Ook dan zal een gedwongen massa-ontslag echter onvermij delijk zijn. Fokker Drechtsteden gaat dicht. De subfabriek Verhoef bij Schiphol gaat dicht. Het tweede hoofdgebouw in Amsterdam Zuidoost is afgesto ten. Amsterdam - Negentien kan didaten hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Het gaat om zestien mannen en drie Vrou wen. Dat heeft de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, gisteren bekend gemaakt. Van Kemenade had in januari al gezegd niet veel meer reacties te verwachten. Van elf kandidaten is niet be kend welke politieke kleur ze hebben. Twee zijn er partijloos. Drie sollicitanten zijn PvdA'ers. Verder is er één D66'er, één CDA'er en één kandidaat uit de hoek van De Groenen. Alleen van De Groenen-kandidaat is de naam bekend; het is de ex-provo en ex-kabouter Roel van Duijn. (ADVERTENTIES) 500 gram verpakt; C Q A ca. 1000 gram Jësor J.«/U Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 19 februari as 1SFRAUDE I Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de S daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 o maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam:i Adres: Postcode:_ Piaats:_ In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) I De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- S gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1