Palestijnen zweren wraak mm le man kties Premie bejaarden met laag inkomen omlaag Bank Nederlandse Gemeenten geliefd bij witwassers Joó 'rkest Bloedbad in Hebron zet vredesoverleg onder grote druk - Lsrsf&r i Brabantse valsemunters gearresteerd in België Stormloop op hypotheken 6Personeel Van der Valk geïntimideerd' O De Kleintjeskrant irleden AUTO OF MOTOR cholen officieel vandaag in deze krant legen racisme hij Interpolis lyeel banen weg (Ouderbijdrage Ikuideropvang Ijeels aftrekbaar Immigrant moet Nederlands leren iNedlloyd Road |Cargo verhuist naar Moerdijk [Lager wachtgeld |l)ij gemeenten [Wees Noren Lillehammer i'Jchammer - Noorwegen heeft wen de succesvolste dag in in §6schiedenis van de Olympi- l6 [ntersPelen gevierd. Eerst -(laaide Noorwegen drie me ines in de combinatie, via jus' Aamodt en Nilsen. Even Een luchtslag in Singapore Wielerploegen en -kalenders niT WEEKEND OP ZOEK NAAR EEN HUURWONING MEEUS 076-255111 voortaan als kleintje zaterdagbijlage he violist Papa I jaren zestig bij fek op 76-jarige Jtste levensjaren terson Starship, te koop L, dacht u van het resultaat als u dat even laat %0n via ©en „kleintje" in De Stem La 5 van de 10 mannen oe Stem lezen tjben speciale Langstelling voor onze pleintjes" rubriek Auto'3 Qn motoren" Uw iant>ieding in die rubriek Jjpdus niet missen. Jing aangespannen r. M. Lamers uit (n dat het orkest geding zal naar president van de Ier naar uit dat de Met het geding wil Jtuele afkoopsom be- pf althans een voor- afdwingen. Volgens Jeuws, advocate van lts Orkest, is het niet [ten dat HBO alsnog hts Orkest heeft voor |ten die Arpad Joó dit zou leiden vervan- Eenten aangetrokken. Jacques Mercier, Ga-1 Ttra, James Loughran, |trot, Petri Sakari (o.a! in Breda) en Peter i DE STEM 134e JAARGANG door hem aanhalen. P allemaal te beduiden I mij echter geenszins nan, Ado, bleek, als ik begreep, variété-artiest Iweest en werd nu ver- Jbr een jongeman, King, I Jbaar een erotische en band met hem had. Ie hem tenminste met jlerheid en leek op zijn (rliefd, waaruit ook zijn hp het uitdagende meisje Jd kon worden. I van Bert Kommerij had Tter-achtige raadselach- iij het dat hij voorname- (tond uit losse literaire inspinsels, die weinig Ing en zeker niet de lige betekenis hadden, lilden suggereren. |>te geheimzinnigheid en lijke vreemdheid werden Jegie van Amandus van pout die hersenspinsels te tebracht door overigens |1 niet slecht spelende ac- Jiet decor was een fraai Jvormig staketsel dat es- |i was behangen met wit- In huisraad. Maar onzin It alles bij elkaar wel, al pt soms anders. Bis-pro- i uit Den Bosch, vaak Iffelijk, zou de volgende Ich wat minder buitenissig 1 doen. (22.30 u. The crush. J1 - 34.30, 17, 20 en 22.30u. ffect world. 12 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. If the pink panther. B3 - 14.30 en 17 u. Aladdin. J 22.30 u. The fugitive. [14 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. h Hood: Men in tights. 115 - 14.30, 17 en 20 u. Beet- II. i u. Rising sun. [IB 14.30, 17, 20 en 22.30 u. I runnings. 1 17 - 14.30, 17, 20 en 22.30u. Pones. 1 18 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. Iking distance. 1 19 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. fains of the day. 20 - 14.30, 17, 20 en 22.30 u. [real McCoy. 21 - 14.30 en 17 u. Hocus s. ti 22.30 u. Kika. J 22 14.30, 17, 20 en 22.30 u. pbstone. JGGE nedy Komplex In 22.30 u. Mrs. Doubtfire. ■Ou. Tombstone. In 22.30 u. Free Willy. I. The snapper, n. Heaven and earth. §0 u. The piano. ENT Eascoop K0, 17, 20 en 22.30 u. Remains the day. V Cool Runnings, po, 17, 20 en 22.30 u. Tombsto- 10 u. Son of the pink panther. J0, 17, 20 en 22.30 u. Free [ly. 30, 17, 20 en 22.30 u. V- lubtfire. 10, 17, 20 en 22.30 u. Strik™ Itance 30, 17, 20 en 22.30 u. The thr« Klrpthprc [30. 17, 20 en 22.30 u. The real °20 en 22.30 u. Undercover ues. en 22.30 u. Heaven Earth en 22.30 u. Mr. Jones. .30, 17. "20 en 22.30 u. Verno» >n man. u. A perfect world. .30 en 17 u. Aladdin (Ned. 0. NOKKE ïverly Sereens en 22.30 u. Mrs. Doubtfire. en 22.30 u. Free Willy. ke. en 22.30 u. The three musiw ?ers. en 22.30 u. Mr. Jones. Ij,meuzen - De Terneuzense |;;-oIen De Steelant, De Schans, J*.: Zeldenrustcollege, Petrus Jjjjdius en De Vaart zijn nu Mcieel 'School zonder Racis- L De drie onderwijsinstellin- M kregen van C. van de Ijnendt van het project 'School J jadei' Racisme' speciale borden. |);e zijn gisteren op een goed l'.htbare plek opgehangen. T:iezeeland-ci Jiilhurg - Bij verzekeraar Inter ims in Tilburg staan honderden gen op het spel als gevolg van jjrijpende reorganisaties. Met "ondernemingsraad is wel af- ..roken dat er vooralsnog geen ItSwngen ontslagen zullen val- ||2ie economie - a7 Jjen Haag - Omdat de Eerste ■Samer de wetswijziging over de liicale aftrek van kosten van laderopvang niet tijdig heeft linnen afhandelen, blijft dit ljaar een kwart van de ouderbij- Ibge fiscaal aftrekbaar. Met in- ■jang van 1995 worden uitslui- l kosten boven de normbe- liiagen van WVC aftrekbaar. Lente in zicht De dooigrens rukt verder op en maakt plaats voor zachte lucht, Vandaag en worgen veel bewolking en af en toe een licht buitje, in de vroege morgen olaatcelijk mist. Den Haag - Immigranten kun- pn vanaf 1996 worden verplicht Nederlands te leren. In eerste fetantie op vrijwillige basis, raar 'waar nodig verplicht'. Dat pat in een nota die minister p Ancona naar de Tweede Ka per heeft gestuurd. Er zullen in p;96 voldoende cursusmogelijk- l'seden zijn. IMoerdijk - De Rotterdamse (transportonderneming Nedlloyd (aoad Cargo verhuist in het voor jaar van 1995 naar industrieter- tein Moerdijk. Bij dit bedrijf werken ruim nu zeshonderd mensen. I2IE ECONOMIE - A7 'en Haag - Gemeente-ambtena- pn die worden ontslagen krijgen '®af 1995 een lagere uitkering, i-a duur van de wachtgeldrege- "tS blijft wel intact, zijn de pieenten met de ambtenaren- I ®den overeengekomen. De re- pung heeft nu nog een aflopend ftweringspercentage van 93 (Procent (drie maanden), 83 (ne- I® maanden) en 73 procent per jaar). Dat wordt 90, 80 en "procent. laf ^et S°ud en zilver r de schansspringers Brede- ?en en Ottesen. ■zie sport deel b Mei Kroon is op de Asian Aerospace in Singapore druk in de weer om Fok ker-toestellen te verko pen. De concurrentie is echter moordend. Vooral Indonesië zit de Neder landse delegatie behoor lijk dwars. ZIEWEEKEND-DEELE in de weekend-bijlage Vandaag twee service pagina's voor de wieler sportliefhebbers. Op de ene alle profploe- gen en op de andere de belangrijkste kalenders. ZIE SPORT-DEEL B inhoud 6 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A6 A7 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Ragazzi deel D Weekendgids D2 RTV-programma's D3 D4 Weekendbijlage deel E ZATERDAG 26 FEBRUARI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze Haagse redactie Den Haag - De ziektekostenpremie voor particulier verzeker de bejaarden met een laag inkomen gaat van 132 gulden naar 100 gulden. Bejaarden met een hoger inkomen gaan meer premie betalen. Van onze redactie buitenland Jeruzalem/Hebron - Het Israëlische leger is in de hoogste staat van paraatheid gebracht na dreigementen van radicale Palestijnse organisaties het bloedbad van Hebron te zullen wreken. In die stad op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever schoot een joodse kolo nist gisteren in' een moskee zeker 48 Palestijnen dood. Het aantal gewonden lóópt tegen de 300. „We zweren dat er geen 24 uur zal verstrijken of onze speciale militaire eenheden zullen wraakacties ondernemen tegen de misdadige vijand binnen be zet. Palestina en daarbuiten," staat in een verklaring van de Islamitische Jihad (Heilige Oor log) in Palestina. „Wij beschouwen de hele wereld als een open strijdtoneel voor ons en ons antwoord zal van gelijke omvang zijn als het bloedbad," aldus de Jihad. Rabin: spijt De Palestijnse Bevrijdingsorga nisatie PLO eist dat de Israëli sche regering onmiddellijk alle 120.000 joodse kolonisten op de Westbank en in de Gazastrook ontwapent. PLO-leider Arafat heeft ook een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Vere nigde Naties gevraagd. De Israëlische premier Rabin heeft PLO-leider Arafat gebeld om zijn spijt te betuigen. Maar dat is volgens de PLO niet ge noeg. De bloedige aanslag zet het toch al moeizame overleg tussen Is raël en de PLO over de uitvoe ring van Palestijns zelfbestuur verder onder druk. Maar El-Fatah, de belangrijkste factie binnen de PLO, liet zich mild uit over het vredesoverleg. (ADVERTENTIES) aaan we weer van start 1001 nieuwe dingen kunt 7ien tijdens deze show. Voor dé snelle beslissers 2 weken extbkot™oAARS"I 63b m tel. 01606- bel dan met: vastgoedmanagement Wij hebben woningen in Midden- en West-Brabant. Fatah vindt dat de slachtpartij niet mag leiden tot vertraging in de vredesonderhandelingen tus sen Israël en de Palestijnen. Sacher Habasj, die namens het Centraal Comité van El-Fatah reageerde op het bloedbad van Hebron, zei dat het vredesover leg er niet onder mag lijden. „Integendeel, deze daden tonen aan dat vrede dringend geboden is," aldus Habasj die het risico niet uitsluit dat de bevolking overgaat tot represailles om deze misdaad te wreken. Premier Rabin van Israël zei dat 'dwaze acties van gestoorde mensen' de verzoening tussen Palestijnen en Israëliërs niet zul len tegenhouden. De Israëlische regering zal krachtige maatregelen nemen te re; oódse extremisten in de be zet" gebieden, verklaarde mi nister van politie Shahal. „Het leger en ordetroepen zullen alles doen wat nodig is om te voorko men dat de situatie uit de hand loopt." Schadevergoeding De Israëlische regering zal de families van de slachtoffers schadevergoeding uitkeren. Shahal riep joden en Arabieren op tot kalmte. Voor het eerst is ook een uitgaansverbod afge kondigd voor joden: de kolonis ten in Hebron en Kyriat Arba mogen de straat niet op. De Verenigde Staten, die een wezenlijke rol op de achtergrond spelen bij het vredesproces in het Midden-Oosten, gaven blijk van afschuw. President Clinton zei woedend te zijn dat 'zo'n bloedige reeks moorden kon worden gepleegd.' Hij kondigde tevens aan dat de hoogste Israëlische en Palestijn se onderhandelaars volgende week naar Washington komen. Zij gaan in conclaaf tot hun werk voltooid is. Zoals bekend tekenden Israël en de PLO vorig jaar september een beginselakkoord over zelfbe stuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden. In de bezette gebieden is fel gereageerd op het bloedbad in Hebron. Bij protestacties kwa men ten minste negen Pales tijnen om. De zwaarste incidenten zijn ge meld bij de Tempelberg in Jeru zalem. Daar waren 120.000 Pa lestijnen bijeengekomen voor het gebed op de heilige vrijdag. De monstranten gooiden stenen naar de politie en naar Israëli sche burgers. Den Haag (anp) - Volgens de Horecabond van de FNV worden medewerkers van het in opspraak geraakte Van der Valk-concern 'geïntimideerd'. Sinds begin deze week politie en justitie invallen deden bij vijf vestigingen van Van der Valk vanwege vermeende belastingfraude komem bij de: bond nogal wat telefoontjes van verontruste perso neelsleden binnen. Zo klaagden twee mannen er bij de bond over dat zij - pas toen zij ziek werden - er achter kwamen Motel op stelten Den Haag (anp) - Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in Den Haag, de be langrijkste financier van la gere overheden in Nederland, worden regelmatig enorme geldbedragen aangeboden die vermoedelijk afkomstig zijn uit het criminele circuit. Het gaat om bedragen die op lopen tot één miljard dollar. Dat bevestigt H. Möller, ad junct-directeur marktoperaties bij de BNG en belast met het aantrekken van middelen. Volgens Möller worden de be dragen aangeboden door 'exo tisch uitziende mannen, voorzien van een grote snor en zonnebril, die zich niet kunnen of willen identificeren'. Jaarlijks staan er 'zo'n zes tien keer van die types voor de balie.' De bedragen die worden aange boden lopen in de miljarden. Zo heeft de BNG in één geval een miljard dollar aangeboden ge kregen. Het op één na hoogste bedrag betrof een miljard Duitse mar ken. Vorig jaar heeft de bank twee gevallen gemeld bij de Cen trale Recherche Informatiedienst (CRI). Möller zegt te vermoeden dat het witwasoperaties betreft. Twee jaar geleden heeft hij geprobeerd de herkomst van een aanbod in contanten te traceren. „Ik ben er maanden mee bezig geweest, maar dan verzand je al snel in een wirwar van namen. Het heeft uiteindelijk niets opgele verd." Hij benadrukt dat de BNG nooit in zee gaat met 'dergelijke on duidelijke types'. „Wij doen al leen zaken met geldgevers die wij kennen." Overigens hoeft het volgens Möl ler niet altijd om dubieuze figu ren te gaan. „Er kunnen best mensen bij zitten die fortuin hebben gemaakt in de oliehan del. Dat is niet ongebruikelijk. Maar wij eisen wel dat zij zich kunnen identificeren." Tot nu toe is de bank nooit ingegaan op aanbiedingen in contanten. De adjunct-directeur spreekt niettemin van verleidelijke aan biedingen. „Ze zijn vaak al te vreden met een rentevergoeding die een procent beneden het marktgemiddelde ligt. Op zich is dat natuurlijk al een teken aan de wand. Want waarom doet iemand zoiets?" Möller staat er niet van te kijken dat juist de bij het grote publiek doorgaans onbekende BNG door de mysterieuze aspirant-cliënten wordt uitverkoren. De BNG haalt per jaar zo'n achttien miljard gulden uit de markt en is daarmee de op één Dat heeft het kabinet besloten. De nieuwe regeling moet 1 ja nuari 1995 ingaan, maar het is onzeker of die datum wordt ge haald. De ouderen moeten de premieverlaging zelf aanvragen. Het kabinet hoopt hiermee de positie van particulier verzeker de bejaarden met een laag inko men te verbeteren. Een initia tiefwetsvoorstel van PvdA-ka- merlid Van Otterloo om de ge troffen groep in het goedkopere ziekenfonds op te nemen, zou hiermee overbodig worden. Regeringsfractie CDA heeft te gen dit voorstel bezwaren, om dat de werkelijke ziektekosten van alle bejaarden samen nu al tweemaal zo hoog zijn dan de door hen opgebrachte premies. De 570.000 particulier verzeker de bejaarden met een zogeheten standaardpolis of standdaard- pakketpolis betalen nu 132 gul den per maand. Daar bovenop komen nog heffingen van 30 gul den en de awbz-premie van 12 gulden per maand. De 70.000 bejaarden met alleen aow kunnen dat bedrag nauwe lijks opbrengen. Simons heeft samen met de particuliere ziek tekostenverzekeraars gezocht naar een inkomensafhankelijk systeem. Dat heeft tqt gevolg dat bejaar den met een belastbaar inkomen lager dan 29.600 per jaar (ge huwden) of 19.800 gulden (al leenstaanden) 100 gulden ziekte kostenpremie gaan betalen. De premie van inkomens tot 39.600 (gehuwden) en 29.800 (al leenstaanden) - naar schatting in totaal 110.000 ouderen - blijft ongewijzigd. De 390.000 bejaar den met een hoger inkomen gaan 171 gulden per maand betalen. De premie voor deze groep wordt daardoor meer kostendek kend. De zogeheten omslagbijdrage die alle particulier verzekerden be talen om het tekort op te vangen hoeft daardoor minder te stijgen dan werd verwacht. Leuven (anp) - De Belgische politie heeft in de buurt van Leuven vijf Nederlanders opgepakt die in het bezit waren van materiaal om valse biljetten van 5.000 Belgische frank en 100 dollar te drukken. Onder hen zijn inwoners van St. Wille- brord, Roosendaal en Bergen op Zoom. Volgens de Leuvense justitie wa ren de vijf in drie Nederlandse auto's op weg naar Brussel om de spullen te verkopen. Plaatsvervangend officier van justitie De Smet van het parket in Leuven heeft nog niet kunnen vaststellen, of er met het materi aal al daadwerkelijk valse biljet ten zijn gemaakt. De centrale bank in Brussel kan hierover binnenkort uitsluitsel geven. De Smet verwacht dat het on derzoek zal leiden tot huiszoe kingen in de grensstreek tussen Nederland en België. Bij de Nederlandse politie zijn echter nog geen verzoeken daar toe binnengekomen. De verdachten zijn afkomstig uit St. Willebrord, Bergen op Zoom, Tilburg, Zwijndrecht en Roosen daal. Uit de eerste verhoren is gebleken dat het om een hoofd zakelijk Nederlandse bende gaat. Belgen zijn in deze zaak nog niet aangehouden. Van onze verslaggevers Breda - De verhoging van de hypotheekrente met een half procent heeft gisteren ge zorgd voor een ware storm loop op hypotheekverstrek kers. 'Het is een gekkenhuis' was het meest gehoorde commentaar bij financiële instellingen en hypo theekadviseurs als gevolg van de talrijke aanvragen voor een of ferte van 'oversluiters'. Dat zijn huiseigenaren die een hypotheek hebben met relatief hoge rente en nu snel een nieuwe hypotheek tegen lage rente wil len afsluiten. Gisteren besloot ook de Rabo bank Nederland de hypotheken met een half procent te verho gen. Andere banken hebben nog geen besluit genomen over wijzi ging van hun hypotheektarieven. Wel hebben zij laten weten de markt nauwlettend in het oog te houden. De verhoging van de hypotheek rente maakt een eind aan een langdurige periode van verlagin gen. ZIE ECONOMIE -A7 'Rentestijging is snel voorbij' (ADVERTENTIES) Onmiddellijk na de bloedige aanslag in Hebron gingen Palestijnen in veel steden in de door Israël bezette gebieden woedend de straat op om wraak te zweren. foto epa dat zij in het geheel niet waren verzekerd. De bond meldt een ander geval van intimidatie: een medewerkster van het concern kreeg gister morgen te horen dat zij vijf gulden moest bijdra gen voor een grote foto, zaterdag in een landelijk dagblad. Op die foto moet personeel van Van der Valk staan afgebeeld onder de tekst 'Toi, toi, toi', als adhesie betuiging aan de Van der Valken, aldus de horeca bond. Toen de vrouw liet weten daar weinig voor te voelen dreigde haar cheffin dat haar weigering wel eens vervelende gevolgen zou kunnen krijgen. -n Zeeland. na grootste afnemer, na de Staat. „Bovendien hadden wij tot voor enkele jaren een nogal stoffig imago. Ze denken kenne lijk dat wij een vrij domme club zijn." De bankier is duidelijk niet blij met de aspirant-klanten. „Het kost ons enorm veel tijd." Niet temin is ook de BNG, evenals alle andere banken, met ingang van 1 februari verplicht dubieu ze transacties te melden bij een centraal meldpunt. De wet verplicht financiële in stellingen alle ongebruikelijke transacties te melden boven de 25.000.gulden. Ook moeten nieu we klanten zich kunnen identifi- Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) o kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 o maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:_ Plaats:. il In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) I, De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1