P Werklozen: eerder bijstand Drughandel gefinancierd via Femis-bank Baarle-Nassau teken op 0 0 Champagne voor deur van gevangenis Milieu-toeslag op gas en elektriciteit hoger tHEUWE IDEEEN OP At VOORJAARS5EURS '94 J* 0 Van der Valken betalen borgsom uit t handje Eis drie miljoen boete tegen C er est ar Benelux irice Providers. [Kanaalzone lituk groener 'Zonder herstel linoet PvdA jn de oppositie' Freedoms Award Ivoor Dalai Lama jöen Haag: Mijd ■bezette gebieden |VN in Bosnië: Jineer troepen an Basten niet naar WK in VS bisschop Bomers staat taken af Vakcentrales zijn woedend om nieuwe plannen van kabinet Ans Wortel en de ouderdom Koss dreigt met actie tegen CDA Steengrillen, net iets anders. Ommekeer bij Philips winst fors gestegen HETTURFSCHIP-BREDA 8e WEST-BRABANTSE MESS mm VOORJAARSBEURS net iets x 73| Wanneer u meer l, is HighSpace 1 betaalt f0,80 per tinuut tijdens dan is HighSpace te doen. n abonnementen ers Martin Dawes 320 - 667 83 11). foons of Business ide klanten krijgen de eerstkomende u dit wenst, koste- riele Netwerk kunt edragen f 100,-. i te bieden? Met een ..kleintje" in De Stem heeft u absoluut het meeste succes Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- rossen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes-'-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM 71 031 1 "000218' I I I I I VRIJDAG 4 MAART 1994 134e JAARGANG het weer I MIN./MAX. 4/10 'Zwarte' borgsom gewit? LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M i/RIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Droog Het kan best een aardige dag worden. Van tijd tot schijnt de zon en het blijft overwegend droog. De zuidwesten- tot westenwind is matig. Iterneuzen - De Kanaalzone Ifordt een stuk groener. Er komt liOO hectare aan nieuw natuur- bbied bij tussen de Braakman jea het Groot Eiland bij Hulst. |«et gaat om 1000 hectare aan te laar.ten bos en rond de 450 hec- sre kreken en waterpartijen. bziE ZEELAND - C1 Jen Haag - Als de PvdA het bij e komende Kamerverkiezingen [set beter doet dan bij die voor e gemeenteraad van afgelopen I jensdag, moet de partij buiten Ie regering blijven, vindt PvdA- jroorzitter Rottenberg. Ook de lositie van lijstaanvoerder Kok pat volgens Rottenberg ter dis- ssie als de partij wederom een Barse nederlaag lijdt. ■ZIE OOK PAGINA 2: j CD'ers: 'Wij haten niemand' Bliddelburg .- Het Rooseveltin- laaut heeft de Four Freedoms paid dit jaar toegekend aan de Jfrlai Lama. Het is een onder- pieiding die goed aansluit bij (boodschap van vrede en be- jpp die de geestelijk leider van piet uitdraagt, aldus de Zeeuw- is Commissaris van de Koningin iVan Gelder, llZIE ZEELAND - C1 |öen Haag - Het ministerie van atenlandse Zaken ontraadt lansen die naar Israël gaan de Bezette gebieden te bezoeken, ■tok een bezoek aan de oude stad lan Jeruzalem tijdens de rama- lian en de daarop volgende vrij- Isgen wordt ontraden. llZIE OOK BUITENLAND - A4 Sarajevo - De VN vragen Ameri- J» en Europa 10.500 man extra poepen voor de VN-vredesmacht i Bosnië. Er zijn nu 13.000 Bouwhelmen in Bosnië. Volgens ft VN zijn 4.600 soldaten nodig i het bestand in Sarajevo te («anderen en 6.050 om de mos- fcs en Kroaten in Centraal- en "ad-Bosnië uit elkaar te hou- l'ZIE BUITENLAND - A4 btwerpen - Marco van Basten tot definitief af van deelname öj het WK voetbal in Amerika, to 29-jarige voetballer hakte sa lt» met dokter Martens, de arts to zijn rechterenkel gistermid- 'fi in Antwerpen grondig on echt, de knoop door. 'ZIE SPORT -B1 toorlem - De Haarlemse bis- ;-?°P Bomers treedt niet af. Wel j® hij een aantal taken afstoten. pastores in zijn bisdom «•den liever gezien dat de Wtvorst was vertrokken, om- hij volgens hen volstrekt on thikt is. WE BINNENLAND -A3 Amsterdam (anp) - De Femis-bank is gebruikt als sluis voor de financie ring van ongeveer 270.000 kilo hasj en de schepen die de hasj naar Ne derland en Canada moesten vervoe ren. De geldstromen liepen langs het kantoor in Baarle-Nassau, waar de administratie van de inmiddels failliete Femis-organi- satie werd bijgehouden. Deze stortingen moesten worden overgeboekt naar door gaans buitenlandse bankrekeningen. Dat blijkt uit mededelingen van de Am sterdamse persofficier mr. P. Korten- horst. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporings dienst (Fiod) heeft zeven personen aange houden, die verdacht worden lid te zijn van een omvangrijke drugbende. Onder hen is de oud-directeur van de Femis-bank in Zeist en een verdachte, die daar soms enkele miljoenen guldens per keer stortte. Volgens mr. Kortenhorst heeft de bende vanaf 1987 ongeveer 270.000 kilo hasj over de wereldzeeën vervoerd. Daarmee zijn vele honderden miljoenen guldens verdiend. De leden van de organisatie kochten zelf schepen om hun verboden ladingen te vervoeren. In 1991 behandelde de rechtbank in Am sterdam de zaken van een eerste groep verdachten, die met het schip 'Coral Sea II' duizenden kilo's hasj vanuit Pakistan naar Nederland en Canada transporteer den. De rechtbank heeft momenteel de zaken in behandeling van een aantal belangrij ke schakels in de bende. De meest recente arrestaties' betreffen personen die worden verdacht van be trokkenheid bij de financiering van de schepen en de hasj, aldus Kortenhorst. Verspreid over het land zijn in acht panden huiszoekingen verricht. Daarbij is vooral administratie in beslag genomen. Vier verdachten zitten nog vast, drie man zijn weer op vrije voeten gesteld. Het opsporingsonderzoek duurt voort, laat Kortenhorst weten. De bemanning van de 'Coral Sea II' moest in 1991 bij de kust van het Canadese Nova Scotia ongeveer 20.000 kilo hasj achterlaten, nadat een visser bij het zien van verdachte bewegingen alarm had geslagen. De 'Coral Sea II' wist tijdig weer volle zee te kiezen. De bemanning werd korte tijd later in Nederland gearresteerd, na 10.000 kilo hasj aan land te hebben gebracht. De hasj kon niet meer worden onder schept, maar het bewijs kon mede worden gebaseerd op de vondst van de inmiddels geleegde container. In 1993 dook de marine bij de Azoren een partij van 50.000 kilo op, die leden van de bende aldaar in containers op de zeebo dem hadden opgeslagen. De twee hoofdverdachten in de fraude-zaak Van der Valk vieren met champagne hun vrijlating uit de Scheveningse gevangenis. Links Gerrit van der Valk met de vrouw van broer Arie en rechts Arie, die een knuffel krijgt van de vrouw van Gerrit, Toos. FOTO ANP Scheveningen (anp) - De twee kopstukken in de frau de-affaire Van der Valk, Gerrit en zijn broer Arie, zijn gistermiddag vrijgela ten uit het huis van bewa ring in Scheveningen. Eerder op de dag heeft de fami lie al de borgsommen betaald die als voorwaarde voor de vrijlating waren gesteld: zeven maal 250.000 gulden. Dat ge beurt 'cash'. In een perfect geregisseerde two-man-show verlaten de twee broers de gevangenis. Het wordt bij de toegangspoort een echt mediacircus, waar fa milieleden van de broers acte de présence geven en waar be langstellende Hagenaars ervoor zorgen dat de ontvangst een beetje het karakter van een volksoploop krijgt. Sommige Van der Valken arri veren in eigen bolides, anderen in een bus van de eigen touro perator. Zij hebben hun Toe- kanvlag meegenomen. Ook de catering, in de vorm van koffie en soep, is niet vergeten. Rond half twee verschijnt Arie, de handen ten hemel geheven. Hij uit luidkeels vreugdekreten. Ja, het eten in de gevangenis heeft hem prima gesmaakt. Omhelsd door zijn huilende fa milieleden verklaart hij dat ze 'nog nooit om hem hebben ge huild.' Zijn broer Gerrit ziet de zaak duidelijk minder zonnig in en toont zich verbitterd. De hele affaire is volgens hem een hetze die is aangespannen door de horecabond van de FNV. „Het is de FNV die ons dit heeft aangedaan. Het wordt tijd dat de FNV wordt opge doekt." Hij stelt voor in plaats daarvan 'de vakvereniging Valk' op te richten. De familieleden zijn niet te spreken over het Openbaar Mi nisterie. De borgsommen zijn immers al rond tien uur 's mor gens betaald. Waarom moet het tot half twee duren voordat de twee worden vrijgelaten, kla gen ze. „Pesterij van het Openbaar Mi nisterie," concluderen ze ver bolgen. En stappen na een glaasje champagne weer in hun bolides, richting hun motels. Ook de vijf andere verdachten worden in de loop van de dag vrijgelaten. Volgens Justitie zal het onderzoek naar het Van der Valk-concern nog vele maan den duren. ZIE OOK ECONOMIE - A5 vandaag in deze krant Ans Wortel woont en schildert tegewoordig in een voormalig klooster in Baarle-Nassau. Ze is 64, ouder en wijzer. „Het enige plezierige aan het ouder worden is dat je verlost bent van de seks." ZIE GROTE GIDS - DEEL D Middelburg - Voor geknoei met de aangiften van de verontreini gingsheffing in de periode januari '82 tot en met maart '90 is voor de Middelburgse rechtbank een boete geëist van drie miljoen gulden tegen de zetmeelfabriek Cerestar Benelux in Sas van Gent. De volgens de officier van justitie 'feitelijke leider', de 54-jarige uit Groede afkomstige I. van W., hoorde twaalf maanden cel tegen zich eisen. VERVOLG OP ZEELAND - C2 inhoud 4 KATERNEN Binnerv/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 Het Brabants Orkest vervangt wegens ziekte dirigent Heinz £riesen door Jacques Mercier voot het concert op maandag 7 maart |994 Breda, Concordia Stadsschouwburg,2Ö. 15 u. Programma ongewijzigd. Oslo - ohann Olav Koss over weegt juridische actie tegen het CDA, zegt zijn advocaat Lan- gangen. Koss neemt het het CDA kwalijk dat een foto van hem in de campagne voor dg gemeente raadsverkiezingen is gebruikt. „Het is onfatsoenlijk zonder de kennis en toestemming van de betrokkene diens afbeelding te gebruiken voor een politiek doel," zegt Langangen. Als het CDA niet met een verklaring komt, zal de schaatskampioen er een zaak van maken. De foto van de drievoudige Olympische kampioen sierde dinsdag een paginagrote adver tentie in twee landelijke dagbla den. „Wat Koss kon kunnen wij ook," luidde de tekst onder de afbeelding van de schaatser. Volgens het CDA is de zaak al uit de wereld. Het reclamebu reau HVR heeft Koss aangebo den een vergoeding te schenken aan Olympic Aid. Van onze Haagse redactie Amsterdam - De drie vakcen trales, FNV, CNV en MHP, zijn woedend over het voor stel van het kabinet om het werklozen nog moeilijker te maken om een werkloos heidsuitkering te krijgen. Alleen al in de bouw zullen daardoor 70.000 werknemers niet meer voor ww in aanmer king komen. Verder zullen voor al jongeren en vrouwen met klei ne arbeidscontracten er het slachtoffer van worden. Staatssecretaris Wallage van So ciale Zaken heeft gisteren zijn wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Mensen moeten in de toekomst 35 weken in plaats van 26 weken uit het afgelopen jaar hebben gewerkt om voor een uitkering in aanmerking te komen. De uit kering duurt een half jaar en wordt verlengd als de uitke ringsgerechtigde in de afgelopen vijf jaar tenminste vier jaar heeft gewerkt. Tot nu toe bedraagt deze eis drie uit vijf jaar. Wallage had eerder voorgesteld pas ww uit te keren als men 39 weken heeft gewerkt. Dat heeft hij nu afgezwakt tot 35 weken. Bovendien stelt hij voor de ver volguitkering, die op de ww volgt en die mensen uit de bij stand houdt, te verlengen van één tot twee jaar. Van de bouwvakkers zal volgens de FNV straks ruim twintig pro cent geen beroep meer kunnen doen op de ww. Vooral in de bouw komt tijdelijke werkloos heid veel voor. Over de inhoud van de voorstel len is achter de schermen onder handeld met de PvdA. Het resul taat stond al voor de gemeente raadsverkiezingen vast, maar de bekendmaking ervan is over de verkiezingsdatum heen getild. Van onze verslaggevers Eindhoven - „Een belangrij ke mijlpaal." Met deze woorden onderstreepte topman Timmer van Philips gis teren de ommekeer bij het elek tronicaconcern in 1993. De gewone bedrijfswinst be droeg 856 miljoen gulden tegen 900 miljoen gulden verlies in' 1992. Buitengewone baten inbe grepen kon zelfs 2 miljard gul den winst worden genoteerd. Na jaren van torenhoge verlie zen, waarin duizenden banen verloren gingen en aandeelhou ders geen cent uitgekeerd kre gen, kon Timmer eindelijk posi tief nieuws melden. Als uiting van vertrouwen zal Philips de dividenduitkering hervatten met twee kwartjes per aandeel. DSM uit dal DSM draait op dit moment weer met winst, heeft het chemiecon cern gisteren meegedeeld bij de presentatie van de jaarcijfers 1993. Vorig jaar boekte DSM een verlies van 118 miljoen gulden. ZIE OOK ECONOMIE - A5 EN COMMENTAAR OP PAGINA - A3 (ADVERTENTIE) Ajax heeft gisteravond thuis tegen Parma geprobeerd aan te vallen met de handrem op. In de eerste van twee ontmoetingen in de kwartfinale van de strijd om de Europa Cup 2 was dat onvoldoende. In het Olympisch stadion bleef het gewoon O-O. Real Madrid verloor in hetzelfde Europese bekertoernooi op eigen veld van Paris Saint-Germain. Het werd 0-1 voor de Fransen door een doelpuntvan Weah. In het Europa Cup 3-toernooi bleef Austria Salzburg thuis de baas over Eintracht Frankfurt: 1-0. ZIE SPORT-BI Van onze verslaggever Den Haag - De nutsbedrijven verhogen de milieu-toeslag op gas en stroom van gemiddeld 1,1 procent naar gemiddeld 1,8 pro cent. De verhoging kan van regio tot regio verschillen, maar moet zich bewegen tussen 0,5 en 2,5 procent. Aldus directeur Van 't Hüllenaar van EnergieNed, de overkoepe lende organisatie van de distri butiebedrijven van gas en elek triciteit, gisteren bij de presenta tie van het Milieu Actie'Plan 2 van de distributiebedrijven. De bedrijven gaan hun inspan ningen om energie te besparen de komende jaren fors opvoeren. De reden daarvan is vooral dat de economische groei hoger wordt geraamd dan eerder het geval was. Doelstelling is nu de uitstoot van kooldioxyde in deze sector in het jaar 2000 ten opzichte van 1990 met 17 miljoen ton terug te drin gen. Tot nog toe werd gestreefd naar een reductie van 9 miljoen ton. (ADVERTENTIES) Voor de 8e keer wordt in het Turfschip in Breda van donderdag 3 tot en met maandag 7 maart de West-Brabantse Vöorjaarsbeurs gehouden. Met de nieuwste ideeën en artikelen voor huis, tuin, hobby en andere belangrijke zaken. - Hobby - Doe-het-zelf - Kreativiteit - Body-care - Gezond fit - T Bruidsinfoshow - Tuin tuinieren - Tuinhuisjes - Slaapcomfort - Serres - Vloeren - Keukens - Woningverbetering - Vakantiehoek - Home-Decoration - VW's - Artotheek - Muziek theater - Kappersshow - Quilt-expositie - V&D modespektakel. Openingstijden; Donderdag t/m maandag: 13.00 - 22.30 uur. Zondag: 10.00 -18.00 uur. Entree volwassenen f 10,-. Entree 65+ f 7,50. Kinderen tot 15 jaar gratis mits onder begeleiding. ''■-P'SpF Huis ten Bosch Aan de markt in Etten-Leur Reserveren 01608-12340 BIJSTAND Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:_:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:, Plaats:, In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT 2EGT I—J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1