ORTING Duisenberg: werkloosheid is oplosbaar J3. erenkleding De laatste keer Fraude kost 20 miljard Stunt Nieuwe Partij: 'Bus is zondag gratis 06-0226116 Investering GE Plastics op de tocht Spotjes Lubbers en Janmaat gaan omroepen te ver hike kritiek p ambtenaren 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 'kartikelen el. 076-217528 fan Poppel weer in sprint geklopt De Klerk verlengt verkiezingen 'Ondertekening akkoord Israël en PLO 4 mei' Ruzie gesust om Öirsch Ball in 2 Cc /fj/cjPiÏK blaast Zwevende tapijten $3 DE STEM GRATIS BEREIKBAAR Steengrillen, net iets anders. sm Barbé: Excuus aan werklozen Rijkswacht vindt per ongeluk coke Vlaams Blok houdt 'grote kuis' I— J jjEKEIMS VÓLVO BREDA ROOSENDAAL CHAAM DE STEM 8 "7 1031' 000218' VRIJDAG 29 APRIL 1994 ;34e JAARGANG LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Daisenberg: 'Er moet veel <0 worden bezuinigd' foto anp weuzen - Vereniging Vluchte- -genwerk Terneuzen levert for- kritiek op de ambtenarij. De is bij ambtenaren van de miws-Vlaamse gemeenten dhet asielzoekersbeleid is on- 'demaat, vindt woordvoerder B de Haar van de vereniging, "j vraagt de gemeenten met "aar te overleggen om deze joblematiek de wereld uit te ilpen. zie zeeland - cl rilUEER "peningstijden 30 april. Zie voor de penlngstijden met Koninginnedag de aan- ondiging in uw winkel. Servicelijn: 06-0305. De artikelen in deze advertentie kunt u In alle AH winkel: kopen, behalve de artikelen waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt t alleen kopen in AH winkels waar één van die cijfertjes op de deur staat. Reclameprijzer gelden t/m zaterdag 30 april a.s. Zolang df voorraad strekt. Van onze redactie economie Amsterdam - Het probleem van de werkloosheid is hardnek kig, maar wel oplosbaar volgens president Wim Duisenberg van de Nederlandsche Bank. Warm Gistermiddag kwamen einde- e iang verwachte opkla ringen. Vandaag wordt het een mooie, warme lentedag met weinig wind uit verander lijke richtingen. Koninginne dag warm en vrij zonnig. Cordoba - Jean-Paul van Poppel is gisteren in de eindsprint van de vierde etappe van de Ronde ran Spanje in Cordoba weer op sijn specialiteit geklopt. On danks hulp van ploegmakkers kwam Van Poppel in de massa sprint niet verder dan de vijfde plaats. ZIE SPORT - B1 Mannesbürg - President De Kerk heeft ermee ingestemd de verkiezingen in Zuid-Afrika met een dag te verlengen. Eigenlijk ®i gisteren de laatse verkie- ®gsdag zijn geweest, maar door da grote chaos op de stembu- 'saus zijn bewoners van sommi- plaatsen nog altijd niet in de Söegenheid geweest hun stem te brengen. ■zie buitenland-as Cairo - Het akkoord over de "alestijnse autonomie in de Ga- aastrook en in Jericho wordt op J mei in Cairo getekend. Dit Wft president Hosni Mubarak van Egypte gisteren verklaard. ■zie buitenland-a5 hen Haag - De leiders van D66, 'Vb en PvdA accepteren de ex- cuses van minister Hirsch Ballin '°°r zijn omstreden uitspraken. aar®ee lijkt een knallende ru- gesust. Vorige week had sch Ballin gewaarschuwd te il® een coalitie zonder het CDA, ~e zou leiden tot 'verharding en ®vlakking' en een sfeer waarin bders van een mongools kind gevoel krijgen dat ze zich "eter. excuseren 'omdat ze het et hebben laten wegmaken'. ■zie binnenland - a3 Hl 5 Nieuwe Partij ÜJ in de bus In zijn toelichting op het jaar verslag van de Nederlandsche Bank zei Duisenberg gisteren er van overtuigd te zijn dat herstel van volledige werkgelegenheid mogelijk is. Hij wees erop dat tussen 1985 en 1992 in Neder land een miljoen banen zijn ge schapen. „Ik zie niet in waarom dat niet nog eens zou kunnen." Nodig is volgens hem dat het beleid wordt gericht op gematigde loonontwikkeling, lage inflatie, een soepeler werking van de ar beidsmarkt en gezonde over heidsfinanciën. „Als het loonaandëel in het tota le inkomen sinds 1989 constant zou zijn gebleven, dan zouden er nu 150.000 mensen minder werkloos zijn geweest. Met an dere woorden: de werkloosheid zou niet zijn toegenomen, zonder dat het inkomen per werkende achteruit zou zijn gegaan." De wig Het verschil tussen bruto en net to loonkosten, de wig, moet vol gens Duisenberg vooral in de laagste loonklassen kleiner wor den. Dat kan door de belastingen en sociale premies te verlagen, maar daar moet dan ook een verlaging van de collectieve uit gaven tegenover staan. Het financieringstekort van het rijk, dat vorig jaar uitkwam on der 3,25 procent van het bruto binnenlands produkt, moet in de ogen van Duisenberg verder om laag tot onder de 2 procent. Dat is de enige manier om de hoge rentelasten te drukken. Nu al bestaat van elke gulden die rijk en lagere overheden uitgeven meer dan 18 cent uit rente. VANDAAG IN DEZE KRANT Geen echte oosterse ta pijten zijn er in het Ne derlands Textielmuseum in Tilburg te zien. Wel een expositie van de Poolse top-ontwerper Ulf Moritz onder de titel 'Waaiende stoffen, lig gende vazen, zwevende tapijten'. zie grote gids - deel d Premier Lubbers heeft het jaar verslag van de Nederlandse Bank gisteren 'een beetje voor spelbaar' genoemd. Maar presi dent Duisenberg van de Bank heeft gelijk als hij zich zorgen maakt over het beleid van het kabinet de laatste tijd. Het jaarverslag van de Bank bevat veel waarin Lubbers zich herkent. De premier relativeerde echter het grote bezuinigingsbe drag (23 miljard) dat Duisenberg in zijn jaarverslag noemt, even als de opmerking dat het finan cieringstekort omlaag moet naar twee procent. Geen partij heeft die doelstellingen in het pro gramma staan. Ook vice-premier en minister van Financiën Kok noemt het bezuinigingsbedrag van Duisen berg overdreven. „Maar vanuit zijn positie als president van de Nederlandse Bank is dat stand punt verdedigbaar. Hij moet op één aspect - het monetaire beleid - letten, de regering op meerde re." zie ook binnenland - a4 'Ik wil nog een keer met je op de foto, want dit is de laatste keer'. Joop van den Ende was gisteren in de Stadsschouwburg in Bréda om de laatste voorstelling van Mary Dresselhuys mee te maken. De 87-jarige actrice vindt het welletjes nu de toernee met het toneelstuk 'Koningin Moeder' erop zit; en werd dus in de bloemetjes gezet. zie ook gids - d4 foto cor viveen Dordrecht (anp) - De overheid is het grote slachtoffer van fraude. Ze loopt jaarlijks 20 miljard gulden mis. Belastingont duiking en uitkeringsfraude vormen de hoofdmoot. De schade is enkele malen groter dan de financiële gevolgen van 'gewone' criminaliteit, zoals diefstal, vandalisme en inbraak. Ook het bedrijfsleven is in "toenemende mate de dupe van fraude. Die schadepost wordt geschat op een miljard per jaar. Deze alarmerende cijfers zijn afkomstig van de Stichting Maatschap pij en Politie (SMP), Onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven houdt de SMP zich sinds vijf jaar bezig met veiligheid en veiligheidszorg. Volgens de stichting komen er jaarlijks tussen een half miljoen en een miljoen gevallen voor van fraude en corruptie tegen de overheid en het bedrijfsleven. Ter vergelijking: jaarlijks wordt zo'n 225.000 maal ingebroken. De SMP pleit voor een 'doortastende en brede maatschappelijke aanpak van corruptie en fraude'. INHOUD 4 katernen BinnerWBuitenland A2 Binnenland A3 Binnenland A4 Buitenland A5 Economie A6 Beurs A7 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's C5 Van onze verslaggever Hans van den Broek Den Haag - Al het streekver voer in Nederland is zondag 1 mei hoogstwaarschijnlijk gratis, dankzij een verkie zingsstunt van de Nieuwe Partij. De Vereniging Streekvervoer Nederland (VSN) en de Nieuwe Partij hebben hierover gisteren een principe-akkoord bereikt. Dit 'grapje' kost de nieuweling op het verkiezingsbiljet bijna één miljoen gulden. Beide partijen hebben gisteren vier uur lang in het geheim on derhandeld over de prijs voor één dag gratis openbaar streek vervoer. De Nieuwe Partij noemt de stunt 'zowel publicitair als inhoudelijk gunstig voor ons'. Een woordvoerster van de VSN bevestigt de onderhandelingen. Over de uitkomst daarvan wil zij nog geen mededelingen doen. Dat gebeurt pas vandaag. De Nieuwe Partij, een progres sief liberale partij, kan het ge vraagde bedrag op tafel leggen dankzij enkele geldschieters. Wie de sponsors zijn, is niet bekend. (ADVERTENTIES) Ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur, zat. 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen met vakantie Van onze verslaggeefster Amsterdam - De zes regio's van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) krijgen een speciaal telefoonnummer waar ie dereen tips over steunfrau- de kan doorgeven. Volgens het GAK krijgt elke regio per week tientallen te lefoontjes en brieven binnen over iemand uit de naaste omgeving die van een uitke ring leeft en daarnaast 'bij klust'. Het aantal tips zou de afgelopen tijd met 30 tot 50 procent zijn toegenomen. „De bedoeling is niet om mensen te stimuleren aan gifte te doen. Wij gaan de bestaande stroom telefoon tjes nu alleen coördineren," zegt een woordvoerder. Van onze verslaggever Willem Reijn Bergen op Zoom - Bergen op Zoom dreigt een investering van 150 tot 200 miljoen gul den mis te lopen, omdat de Nederlandse overheid aan kunststoffabrikant GE Plas tics niet dezelfde subsidie wil verstrekken als Spanje en (Oost-)Duitsland. De nieuwe plasticsfabriek zou aan 50 tot 60 mensen direct werk bieden. Daarnaast ontstaat in de regio het drievoudige aan indirecte banen, waardoor de werkgelegenheid in West-Bra bant totaal met 200 tot 250 ar beidsplaatsen zou toenemen. Binnen GE Plastics wordt ge vochten om de investering: Be halve GE Plastics Europe willen ook de Verenigde Staten en Azië de fabriek graag bouwen. De vestigingsvoorwaarden zullen de doorslag geven. En op dat punt laat Nederland het afweten, vindt topman U. Wascher van GE Plastics Europe in Bergen op Zoom. Spanje is bereid tot 40 procent van de investeringssom aan subsidies te verstrekken, in Oost-Duitsland krijgt het bedrijf 30 procent. „En in Nederland krijg je een ferme handdruk," zegt Wascher. „Nederland komt nog niet in de buurt van die bedragen. Het blijft ver onder de tien procent, omdat Nederland per arbeids plaats subsidieert." Wascher zegt zeker voor Nederland te kiezen bij gelijke voorwaarden met Spanje en Duitsland. GE Plastics heeft getracht het Commissariaat voor de Buiten landse Investeringen, het minis terie van Economische Zaken en ten slotte ook minister Andries- sen zelf te overtuigen dat de Nederlandse overheid ruimharti ger zou moeten zijn. Andriessen bracht kortgeleden een werkbezoek aan het Europe se hoofdkantoor van GE Plastics in Bergen op Zoom. Maar dat leverde niets op. „Iedereen heeft zijn eigen problemen aan zijn hoofd," zegt Wascher. Volgens Wascher verschuilt Den Haag zich achter de Europese regelgeving, die moet voorkomen dat de Europese lidstaten tegen elkaar opbieden bij het binnen halen van investeringen. Maar gezien de bijdragen van Spanje en (Oost-)Duitsland is Neder land roomser dan de paus, is de opvatting van GE Plastics. vervolg op economie - a6 Terneuzen - Burgemeester R. Barbé van Terneuzen heeft gisteravond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in enigszins verkapte vorm zijn excuses aangeboden aan de 1448 langdurig werklozen in zijn gemeente. Hij zei vorige week in de vergadering van een raadscommissie dat ze onvoldoende gemotiveerd zijn terug aan de slag te komen. De burgemeester was toen onder invloed en maakte meer onsamenhan gende opmerkingen. Wat hij zei over langdurig werklozen schoot vooral de fractie van Groen Links in het verkeerde keelgat. De fractie eiste excuses van de burgemeester. Barbé gisteravond: „De indruk zou ontstaan kunnen zijn dat ik alle werklozen over één kam schoor. Dat is absoluut niet het geval. Ik wilde alleen maar zeggen dat ik het teleurstellend vond dat mensen langer dan een jaar werkloos onvoldoende belangstelling toonden in het banenpoolproject en in het stadswachtenproject te werken. Want door alleen al aan het werk te zijn en te blijven kom je uit de vicieuze cirkel." Barbé zei daarom het banenpoolproject OMNI (Overal Maximaal Nuttig Inzetbaar) een prima project te vinden. Via dit project worden zeven langdurig werklozen ingezet voor een aantal activiteiten zoals de bewaakte fietsenstalling. „Ook hierbij kon de indruk zijn ontstaan dat ik het project niet zag zitten. Dat is absoluut niet het geval. De mensen zijn zeer gemotiveerd en dat is zeer positief." Van onze correspondente Antwerpen - Door een toevals treffer heeft de Antwerpse rijks wacht woensdagnacht zeven smokkelaars, onder wie vier Ne derlanders, gearresteerd en ruim 20 kilo cocaïne onderschept. Bij een routinerit in het haven gebied zagen twee rijkswachters tussen containers een auto ge parkeerd staan, waarin een man ogenschijnlijk zat te niksen. In de auto vonden de agenten zes pakjes cocaïne. Toen ze de Ne derlandse inzittende hadden af gezonderd, verschenen nog een Nederlander en een Zuidameri kaan, die elk een portie cocaïne bij zich hadden. Het spul bleek afkomstig van het schip Passat, waar ook de andere smokkelaars zich ophielden. Morgen, Koninginnedag, zijn IKEA Delft, Eindhoven, Duiven eri Sliedrecht van 9.00 tot 16.00 uur geopend. De hele dag is er van alles te doen. Je bent van harte welkom. IKEA Amsterdam is gesloten. Brussel (anp) - Voor de komende Europese verkiezingen heeft het Vlaams Blok een pakkende slogan gekozen: 'Grote kuis'. De partij van 'eigen volk eerst', die vreemdelingen België en vervolgens heel Europa uit wil jagen, gaat grote schoonmaak houden onder de 'Europese potverteerders'. Op de twintig vierkante meter, grote affiches, die overal in de -Vlaamse steden komen te hangen, staat daarbij een reusachtige bezem afgebeeld. De gisteren bijeengeroepen journalisten in het nieuwe VB-zaaltje hoog boven Brussel viel het echter op dat het om een mediterraan model ging. „Néé," onderstreepte Dillen, „het is beslist geen Spaans of Italiaans voorbeeld. Zo'n ding kan je hier toch overal in de winkel kopen." Het Vlaams Blok heeft zich 'zuiver nationaal' laten inspireren door een historisch moment uit de geschiedenis der Nederlanden - voor de jammerlijke scheiding tussen het noorden en zuiden, aldus de lijsttrekker voor het Europarlement. Immers, Michiel de Ruyter voerde op zijn toehpover de Theems (in 1667 naar Chatham) ook een bezem mee. De grote kuis en de 'keerborstel', zoals de kopstukken van het Vlaams Blok hem noemen, zullen trouwens ook een centrale rol krijgen bij de campagne voor de Belgische gemeenteraadsverkiezin gen. KLIKKEN Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Van onze verslaggever Eindhoven/Arnhem - De re gionale omroepen in Noord- Brabant en Limburg weige ren twee reclamespotjes van de Socialistische Partij uit te zenden. In het ene wordt Lubbers gehe keld en in het andere wordt gezegd dat Janmaat niets heeft geleerd van de oorlog. Omroep Gelderland en de andere regio nale omroepen hebben besloten de spotjes wel uit te zenden. De SP heeft boos gereageerd. Volgens campagneleider T. Kox heeft de weigering veel weg van politieke censuur. „We laten het er niet bij zitten. We zullen de besturen van die omroepen om opheldering vragen." Het steekt Kox ook dat de SP door de omroepen niet in kennis is ge steld van de weigering. De gezongen tekst van het ene spotje luidt: „Lubbers naar huis, 't karwei is geklaard; hij heeft voor zichzelf heel wat centjes gespaard; maar jij gaat de laan uit, het werk is gedaan; ruim één miljoen mensen zit nu zonder baan." Het andere spotje gaat aldus: „Janmaat heeft geen moer van de oorlog geleerd; wie Turk is of jood wordt gediscrimineerd; maar 't antwoord op Janmaat komt niet uit Den Haag; daar zijn ze te laks, te doof en te traag." Woordvoerder C. van de Besse- laar van Omroep Brabant zegt dat de omstreden reclamebood schappen niet worden uitgezon den omdat daarin namen wor den genoemd en de teksten sug gestief zijn. „Lubbers wordt er van beschuldigd dat hij zijn zak ken heeft gevuld. Dat gaat te ver. We zijn tenslotte verant woordelijk voor de uitzending", aldus Van de Besselaar. Omdat in het andere spotje eveneens een naam wordt ge noemd, is besloten dat ook niet uit te zenden, al erkent Omroep Brabant dat de schimpscheut te gen Janmaat van een heel andere aard is. De SP heeft reclameruimte ge huurd bij vrijwel alle regionale omroepen. Het overlegorgaan van de Regionale Omroepen in Nederland (ORN) heeft de om roepen begin deze week verzocht de teksten van de SP-spotjes nog even goed te beluisteren alvorens ze uit te zenden. Bij Omroep Gelderland had men dat al ge daan en inmiddels besloten alle vijf spotjes uit te zenden. De spotjes worden sinds maandag uitgezonden. „We hebben beslo ten dat dit moet kunnen. Lub bers wordt er niet uitdrukkelijk in beledigd. Als er nu had ge staan 'Lubbers is een zakkenvul ler', dan hadden we hem gewei gerd," aldus programmaleider Nijhof. De omroepen hebben overigens gezamenlijk afgesproken om eventuele reclameboodschappen van de Centrum Democraten zonder meer te weigeren, wat daarin ook wordt beweerd. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:. Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) D kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch 84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1