Fraude met documenten kost miljard Willebrorders tankten royaal met gestolen pasjes 'Europa houdt België aan de HSL-afspraak' Poppe lijsttrekker van Burgerpartij Nederland 06-0226116 TÉ Slecht jaar voor de pleziervaart Zeeland Vatic aan slikt bekentenis in HOLLANDSE NIEUWE? >P TV en leiiw onderzoek rusthuizen I jaag/Middelburg - Er is Let Madonna It 33 mille K DE verschillen lliultz naar Me ronde Minister Maij is Vlaams oponthoud beu £)en Ellgel is slechte 7.011161" VOOr irsch Ballin il aftreden apie in oeilijkheden Merlandse "den in Mekka' ranje moet "proviseren Céline en de discussie GRATIS BEREIKBAAR O o HET FEESTo IS BECONNEN Burghenaar bijna gewurgd bij worsteling met inbrekers 3DAG 26 MEI 1994 w. -1 te Me Met een ..kleintje" in De Stem heeft u a het meeste succes. Immers vele tienduizenden StemlezerJS fessen (ruim 6 van de 10) hebben special langstelling voor onze klemtjea"-rubrie ..Te koop aangeboden" 8 "710311 000218" I I I I I VRIJDAG 27 MEI 1994 „jaargang jJ - %f Peter Faber in 'De gulle foto archief de stem Bsbureau helpt gemiddeld per kverkeloze aan het werk. Het is bureau's nog wel bestaansrecht In reportage over de Baskische |n gesprek met de Amerikaanse over het uitblijven van de lin de vierde aflevering van de I |erde reeks over sex in Neder- in een Boy's Club hun geld j [Mr. Gay-verkiezingen 1994 en I rond het 'homo zijn' zoals Uijke discriminatie. [kende Nederlanders blijft vaak I. Hanneke Kappen gaat verder I (het imago. Pim Fortuyn, John I Koning, Irene de Kok en Astrid nalist Stephen Sanders zonder |Een moedeloos makende tocht [olgde. Hierover schreef hij een die de basis voor dit televisie- jestvlaamse grensstreek worden Juitblijven van resultaten in de [eren zich om de strijd aan te uit Frankrijk overwaait. Steeds let een wapen onder hun hoofd- Isfeer aan beide kanten van de |.;euw onderzoek gestart |.;t financiële gesjoemel bij 'jliting Rusthuizen der Ge arde Gemeenten in Zee- t ministerie van Volks- jsting, Ruimtelijke Orde- ji Milieu heeft hiertoe be- Lmdat het de financiële falie van de ruim twee- bejaardenwoningen Jïe stichting niet langer ver- pEELAND - C1 li®-Het roze korset, waar- |je zangeres Madonna tij- r wereldtournee in 1990 J boezem verhulde, is bij [a's in Londen voor 33.000 t verkocht. Onder de overi- l;.:opstukken van de vei- lwas een door president I® en leden van Fleetwood 1 gesigneerde alt-saxofoon 60.000 gulden onder de tging. [speelfilm uit 1990. Regie: Mady Mariska van Kolck en Sylvia Leg heeft de opvoeding van zijn |ch genomen. Op een ochtend als botst hij met z'n fiets tegen de twee worden hevig verliefd op [lfilm uit 1989. Regie: Sheldon ,ude van Damme, Harrison Page J Franse legionair Lyon per abuis In vlucht hij op een vrachtschip [dat z'n broer is vermoord. Diens [rdelijk. De legionair vestigt zich pwijken van Los Angeles om hier Inaars. i«l- |U< -S ll/iM ■puej63w 's>|u!| >|80jq 'pueq 'smuuaaiA sjqaat TinïllllUll, u apapeiqaB 'aliad ')|os 'uap uen dol it blijft droog plaatste regen is jig gisteren gevallen, iag volgt de overgang ir droog, schraal en Isweer. De noordenwind lak tot matig. ijs - De 23-jarige Brenda ultz is bezig aan één van r beste seizoenen. Vooral op :el. Op die ondergrond heeft .iffliddels veertien overwin ds geboekt. Gisteren bereik- in Parijs de derde ronde minst op Marianne Werdel. ESP0RT - BI Van onze verslaggeefster Hélène Schenk St. Willebrord - De politie in Steenbergen hoopt binnen twee weken een onderzoek af te ronden naar de groot scheepse diefstal van benzi ne met gestolen tankpasjes met bijbehorende pincodes. De veroorzaakte schade voor particulieren en bedrijven loopt volgens P. Hoondert van de Steenbergse politie 'sowieso in de tonnen'. Hoondert spreekt van enkele inwoners van St. Willebrord die zich de afgelopen maanden op grote schaal met de diefstal hebben beziggehouden. Tot nu toe zijn twee Willebor- ders aangehouden. Eén van de verdachten is volgens Hoondert 'helaas' wegens celtekort vrij gelaten. Hij had in zijn auto een tank ingebouwd met een in houd van ongeveer zeshonderd liter. Hoondert: „De groep ging steeds in wisselende samenstel ling op pad. De pasjes werden aanvankelijk vooral gestolen uit auto's van de PTT. De PTT nam beveiligingsmaatregelen en daarna waren ook andere bedrijfswagens het doelwit. Op één van de pasjes werd voor een bedrag van 50.000 gulden ge tankt. Het duurt in sommige gevallen dagen voordat de pas geblokkeerd kan worden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de schade bedraagt zeker enkele tonnen." De zaak kwam aan het rollen nadat de inwoner van St. Wille brord met de grote tank in zijn wagen op heterdaad werd be trapt tijdens de diefstal van benzine bij een tankstation in Steenbergen. De politie in St. Willebrord ontdekte in korte tijd' in gara ges bij vier woningen illegaal opgeslagen voorraden benzine. Zo werd gisteren een bewoner van de Pastoor Bastiaansensin- gel in die plaats verhoord. In de garage bij zijn woning trof de politie een vat met tweehon derd liter benzine aan. De politie in Steenbergen hoopt de zaak binnen twee weken af te kunnen ronden. Ze laat nu de waarschuwing uitgaan aan be drijven en particulieren om geen tankpasjes in de voertui gen te laten liggen. LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2.00 Van onze Haagse redactie Den Haag - Als Vlaanderen blijft dwarsliggen bij de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam en Brussel, zal de Europese Commissie België vroeg of laat op het matje roepen. Haag - Minister Hirsch Bal- Justitie wil aftreden, ija's in het kabinet, met '(premier Lubbers, proberen over te halen te blijven, s Hirsch Ballin heeft genoeg de kritiek die er op hem Hid wordt. Zijn collega Van jt van Binnenlandse Zaken "•niets voor aftreden. BINNENLAND - A3 'is - Het net sluit zich rond "ard Tapie. De zakenman en «voorzitter, die lijsttrek- 5 bij de Europese verkiezin- ®oet binnen een week 150 ij® gulden betalen aan Cré- Lyonnais. Daarnaast wordt fransman ervan verdacht «met zijn kapitale schip te gepleegd. BUITENLAND - A4 Volgens een inwoner Aimere zijn bij de ongere- ?"en afgelopen maandag in aart-oord Mekka minstens wee Nederlanders om het gekomen. De drie grote waties van Nederlandse 15 zeggen daar echter niets weten. Zo'n 250 pelgrims maandag om. Wwijk - Voor de eerste se es! in de aanloop naar de ««titelstrijd, vanavond te- teÜ, moet Oranje al In Utrecht zijn de Dat verwacht demissionair mi nister Maij (CDA, Verkeer). Ze reageert daarmee op de weige ring van de Vlaamse deelrege- ring om mee te werken aan de aanleg van de HSL op Vlaams grondgebied. De Vlaamse raad sprak zich vo rige week uit tegen alle HSL- tracés op Vlaams grondgebied. De Vlamingen vrezen aantasting van woongenot, land en natuur gebieden. Beter zou het zijn meer geld beschikbaar te stellen voor de noodlijdende Vlaamse spoorwegen, vindt de Vlaamse raad. Maij, ook lijsttrekker voor het .CDA bij de komende verkiezin gen voor het Europees Parle ment, wijst er op dat in 1989 in Europees verband met België is afgesproken dat er een HSL komt tussen Amsterdam en Pa rijs. Die moet via Brussel en Antwerpen over Vlaams grond gebied lopen. „De Belgische re gering heeft zich daaraan ge- commiteerd. Vlaanderen neemt daar nu afstand van, maar dat kan natuurlijk niet. Als een land achterblijft in het uitvoeren van afspraken, zal daar kritiek op moeten volgen. Dat is een zaak voor de Europese Commissie", reageert de Nederlandse be windsvrouw. Ze wijst erop dat de Europese Unie meebetaalt aan de hogesnelheidslijnen in de lidstaten. Op grond daarvan kan het dagelijks bestuur van de unie, de Europese Commissie, naleving van de gemaakte af spraken afdwingen. Maij verwacht op korte termijn geen doorbraak. Dat verandert, verwacht ze, na de gemeente raadsverkiezingen in België in oktober. Ze baseert zich daarbij op uitspraken van de Vlaamse premier VandenBrande, die net als Maij van christendemocrati sche huize is. Veel besturen van Vlaamse gemeenten die nu nog fel gekant zijn tegen de HSL, zullen naar verwachting van po litieke kleur veranderen. De christendemocratische CVP zal verliezen ten gunste van de libe rale VLD. Deze partij is positie ver over de HSL-verbinding richting Nederland. Voorkeurstracé Maij verwacht dat de Belgische regering eventuele Europese kri tiek zal beantwoorden door te stellen dat er tussen Nederland en België geen overeenstemming bestaat over het HSL-tracé. De demissionair minister bestrijdt dat echter. Daarbij wijst zij op het Nederland voorkeurstracé: een HSL die vanaf het Hollands Diep, langs de A16 en Breda naar Antwerpen loopt. „Daar hebben we al, samen met Vlaan deren en de Belgische overheid, uitvoerig onderzoek naar ge daan. Toen kwam het voorkeur stracé objectief en op alle fron ten als beste naar voren." Van onze redacteur geestelijk leven Rome/Utrecht - Het Vaticaan heeft gisteren bij monde van woordvoerder Joaquin Navarro Valls afstand genomen van het nieuws uit Israël als zou de RK Kerk publiekelijk schuld willen bekennen voor antisemitisme en jodenvervolgingen. Maar bisschop H. Ernst van Breda heeft 'gisteren namens de Nederlandse bisschoppen verklaard de ontwerp-tekst te kennen van een document, dat aan de orde is gesteld in het Internationale Comité voor Katholiek-Joodse betrekkingen, momenteel bijeen in Jeruzalem. Het is als discussiestuk daar ingebracht door Vaticaanse officials van de Romeinse Commissie voor Religieuze Betrekkingen met de Joden. Daarmee is het geen stuk meer van de Duitse en Poolse bisschoppen zoals de Vaticaanse woordvoerder stelt. In het ontwerp-document wordt volgens Ernst gezegd dat ook de traditie van theologische en kerkelijke vijandschap jegens de joden een belangrijk element is geweest op de weg naar de Holocaust. In navolging van de Duitse en Poolse kerken neemt nu de hele Kerk hiervoor schuld op zich. 'Een ommekeer', vindt Ernst. De Vaticaanse woordvoerder zegt dat wel gewerkt wordt aan een document over antisemitisme, maar dat dit niet klaar is en dat het omstreden ontwerp-document niet door de Heilige Stoel is opgesteld. ZIE OOK PAGINA A2 VANDAAG IN DEZE KRANT Nu het precies honderd jaar is geleden dat Céline werd geboren, laait de discussie over deze Fran se auteur weer op. Was hij een wereldverbete raar en een verkeerd be grepen, literaire kanke raar, of was Céline een akelige racist? zie grote gids-dl INHOUD 4 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 'De CD is een roos die zijn bladeren verliest' k„„T.?u" vrije verdedigers t J™kbaar. Koeman krijgt -^geblesseerd. Poppekast Poppe: 'Van tuig moeten we niets hebben' foto jaap wolterbeek Van onze verslaggever Roosendaal/Vlissingen - Het geschorste CD-bestuurslid A. Poppe uit Vlissingen heeft gisteren besloten om samen met zijn CD-maten in de Vlissingse raad Lagasse en Van Scheppingen toe te tre den tot de Burgerpartij Ne derland. Poppe is voorbestemd om lijst trekker te worden van deze nieu we politieke club, waarvan ex- CD-raadslid R. van der Eijk uit Roosendaal de oprichter is. In het interim-bestuur, dat gisteren is gekozen, wordt Van der Eijk senior voorzitter. Zijn zoon E. van der Eijk wordt penning meester. Poppe treedt op als se cretaris. „Ook de drie raadsleden van CD-fractie uit de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde en de Herstelpartij uit Ede sluiten zich aan bij de Burgerpartij," aldus Van der Eijk. Hij verwacht dat zo'n vijftig afvallige CD'ers, on der wie raadsleden, en andere sympathisanten dat voorbeeld binnenkort volgen. De weglopers hopen CD-leider Janmaat op de dag van de Euro pese Verkiezingen een grote klap toe te brengen. „Op 8 juni zeggen we massaal ons lidmaatschap op. Iedereen kan dan de volgende dag in de krant lezen dat ze in ieder geval niet op mij hoeven te stemmen, zodat die stemmen niet bij de CD terecht komen." Poppe staat vijfde op de CD-lijst voor de Europese Verkiezingen. Volgens Poppe is de Burgerpartij Nederland wars van discrimina tie. „We zijn een gematigd of liberaal rechts gezelschap." Hij helpt mee het CD-programma te herschrijven tot een 'deugdelijk en democratisch' manifest, waarin 'fatsoenlijke mensen' zich kunnen herkennen. „We combineren niet zoals de CD leiderschapsfuncties. De helft plus een beslist bij ons en niet tweederde van de leden op vergadering en om de vier jaar worden interne verkiezingen ge houden," aldus Poppe. „Van tuig als Selhorst en Kusters uit Arn hem die in het hoofdbestuur van de CD zijn gekozen moeten we niets hebben." Toen Poppe gisterochtend in Roosendaal overleg voerde over zijn overstap naar de Burgerpar tij Nederland, werd zijn ant woordapparaat ingesproken met een bandje waarop ondermeer het tikkende geluid van een bom stond. „Voor alle zekerheid heb ik maar aangifte gedaan bij de politie. Ik denk dat het bandje afkomstig is uit kringen van de CD." Hij ziet geen toekomst meer voor de partij. „De CD is een roos die zijn bladeren verliest. Er rest een klein puntje, dor en dood," aldus Poppe. (ADVERTENTIES) fc?DE STEM Ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur, zat. 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen met vakantie o O Snel naar de zon? Natuurlijk alweer vanaf Eindhoven Airport Naar Turkije, Portugal en Kreta Vraag bij uw reisbureau of bel voor zomerdienstregeling 040-524255 Den Haag (anp) - Nagemaakt waardedrukwerk, vervalsin gen van spaarzegels, bankbil jetten en andere waardedocu- menten kosten de Nederland se samenleving per jaar meer dan een miljard gulden. Binnen het bedrijfsleven wordt nauwelijks serieus aandacht be steed aan het beveiligen van waardevolle papieren. Ruim tachtig procent van de bedrijven onderschat het risico van verval singen. Dat blijkt uit een onderzoek bij ruim 500 bedrijven van het Hil- versumse ontwerpbureau As- tron, specialist op het gebied van het vervaardigen van beveiligd waardedrukwerk. 'Verontrustend', noemde voorzit ter Rinnooy Kan van de Vereni ging Nederlandse Ondernemin gen (VNO) die cijfers gisteren in Den Haag. De werkgeversvoor man ontving daar het boek Ster ke Papieren, waarin wordt aan gegeven hoe fraude met docu menten is te voorkomen. Rinnooy Kan erkende dat veel ondernemers nog niet de nood zaak inzien van het beveiligen van hun waardepapieren en do cumenten. Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland zo'n beetje alles wordt nagemaakt wat na te ma ken valt. Criminelen storten zich, sinds het gebruik van een kleurenkopieermachine ook in die kringen gemeengoed is, al lang niet meer alleen op bank biljetten. Gemeentelijke par- keerkaarten, abonnementen op de schouwburg en diploma's zijn geliefde objecten. Maar ook de 65-plus-pas, certificaten van dekhengsten en spaarzegels wor den regelmatig nagemaakt. Vorig jaar nog was Albert Heijn bijna het slachtoffer van een afperser die telefonisch meldde voor een miljoen gulden aan ver valste spaarzegels te bezitten, die hij voor een ton van de hand wilde doen. Volgens de onder zoekers betaalde de grootgrutter uit angst voor negatieve publici teit. Pas toen de afperser zich korte tijd later weer meldde, Nu het maar kil blijft miezeren, terwijl je eind mei beter mocht verwachten, moet je als restaurateur met een terras een slechte zomer voor zijn. Zoals hier bij hotel-restaurant Den Engel in Geertruidenberg. Waar de kachel brandt. - foto de stem/johan van gurp Rinnooy Kan: 'Verontrus tend' foto dijkstra schakelde Albert Heijn de politie in, waarna de afperser werd in gerekend. Sinds kort worden ook op grote schaal doktersrecepten vervalst. „Criminele organisaties kopiëren simpelweg deze onbeveiligde pa pieren, halen de medicijnen op bij niets vermoedende apothe kers en innen vervolgens veel geld," aldus de onderzoekers. Burgh - Een bewoner van een pand aan de Hogeweg in Burgh is in de nacht van woensdag op donderdag in zijn huis bijna gewurgd door inbrekers. De man werd uit zijn slaap ge wekt doordat hij lawaai hoorde. Hij ging een kijkje nemen en kwam oog in oog te staan met twee mannen die hadden inge broken. Er ontstond een hevige worste ling met het voor de bewoner bijna fatale gevolg. Die kon evenwel enige tijd later de poli tie alarmeren. Deze zette een speurhond in, maar ook dat dier raakte op een gegeven moment het spoor kwijt. Van onze verslaggever Middelburg - De pleziervaart in Zeeland heeft een slecht jaar achter de rug. Door, volgens de provinciale VW, de slechte zomer van 1993, was er minder recreatie vaart dan de afgelopen jaren op de Zeeuwse wateren. Het aantal sluispassages liep terug met ongeveer tiendui zend, is uitgerekend, waarbij opgemerkt dient te worden dat 1992 met een kwart mil joen sluispassages een record jaar is. Nog wat cijfers: in 1993 be zochten 86.700 gastschepen de Zeeuwse havens, er werden 128.600 scheepsovernachtin- gen geregistreerd, ook dat is een daling ten opzichte van 1992. De Provinciale VW wijt de teruggang aan de slechte zo mer, In 1993 werden 15 tot 20 extra mooie warme, droge, en zonnige dagen gemeten, wat laag is. Ter vergelijking: het record jaar 1992 kende 40 tot 55- van die mooie zomerdagen. (ADVERTENTIE) VA» Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:_jPlaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch 84.70 maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: I Adres: Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) l De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- o gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. 2 MÊ H® I DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1