m Twee politieministers weg HEEFT U IETS Hontenisse ontslaat ambtenaar die vijf dienstplichtigen 'hielp' Driekwart kiezers wil minder asielzoekers HOMBLIONDMOKl >EK DE VERSCHILLEN Gigantische keukenverkoop I in Kaatsheuvel op zondag a.s. lus, op naar Kaatsheuvel. OP TV Massaler verzet Itegen varkens I Leuke opsteker Ivoor Oranje I Opnieuw verbod [rechter malus Duitsland jaagt lop ex-topman Ivan Boskalis [Italiaanse zege |in Ossendrecht iRabin wil Arafat |niet in Jeruzalem anÊËfo Gaza staat voor enorme opgave Krajicek verlost van blessureleed Toen Hirsch Ballin ging kon van Thijn niet meer achterblijven heft sancties Uuid-Afrika op Nederlandse gijzelaars in Jemen vrij Schelde: honderden banen weg 0p zoek naar werk DE STEM heeft vandaag ruim 100vakatures. Maak er werk van Man overweegt ontslag aan te vechten Ongekende leegloop Lubbers-III !ÜI m i VRIJDAG 27 MEI 1994 D5 Egbers wat hij van televisie Irland. 3,19.55 uur), foto dijkstra Ln tweeëneenhalf uur zendtijd aan [-Schotland. Die wordt gespeeld in het WK. Vanaf 19.45 uur is een olgd door het rechtstreekse verslag lur) en een ruime nabeschouwing met Rob de Nijs over de expositie 1 de Rotterdamse Kunsthal en voelt Jr dertig jaar Nederlandse pop-foto- Jm, hoogleraar Nederlandse letter- ■praat over de waarde van het boek. In Engelse documentaire over de James Bulger in Liverpool. De dood Britse peuter hield de gemoederen Aangezien de beide daders ten tijde uari 1993 - tien jaar waren. In het tweetal tot een gevangenisstraf Ideeld. speelfilm uit 1966. Regie: Jacques Is de Funès en Bernard Blier. De Jit raakt in de problemen als een Idwijnt. De politie verdenkt hem van denken dat hij de man voor hen fclfilm uit 1990. Regie: Jim Sheridan, ris, John Hurt en Tom Berenger. pneelstuk van John B. Keane. Buil [ouwer, die het veld dat hij bewerkt eigenares wil het land verkopen en I op te bieden tegen Bull. Buil en zijn Jens goed laten schrikken, maar de ?hand. -00.15) I speelfilm uit 1988. Regie: Sidney J. lossett jr., Mark Humphrey en Stuart |e woestijn geniet generaal Charles zonsondergang. Plotseling wordt oe I geluid van gevechtsvliegtuigen en Istar, een Russische vliegtuig. Dit elfilm uit 1972. Regie: John Huston, ch, Jeff Bridges en Susan Tyrell. It zijn dagen in slonzige hotelkamers, frlaten en Jimmy zoekt troost in de nng in wanneer hij in de sportzaal van pjarige Ernie Minger ontmoet. Jimmy Ruben Luna, die niet alleen het [hoede neemt maar ook de ex-bokser lokshandschoenen weer op te pakken. no Amerikaanse speelfilm uit 1978. Jollen: Tom Hallick, Burr De Benning [ine-officieren, Tom Franklin en Jim erzeeboot Nautilus. Starend door de nposante man gekleed als iemand uit I is kapitein Nemo, de ontwerper van [heeft ingevroren. Eenmaal ontdooid Ihem te helpen bij zijn zoektocht naar llnll/li,. -rVV>#&£. .i/Z/I/A. waarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Stem-lezers en lezeressen pluizen week in week uit 0nze ..Kleintjes '-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM 134e JAARGANG koosterzande - Het verzet tegen li{ komst van twee intensieve l'srkenshouderijen in de ge- Ijeente Hontenisse neemt nog i massaler vormen aan. De na de protest-fakkelop- J licht door Kloosterzande gister- Ijvond stopte bij 7534 bezwaar- Idiriften. Het actiecomité Stop I je Varkensinvasie verwacht bo- Ltn de 8000 bezwaren uit te Ijomen. igzie ZEELAND - C1 I itrecht - Aan het einde van een Leek zwaar trainen, bleek het L'ederlands elftal gisteren in I Utrecht net niet te vermoeid om |iet aardig spel en redelijk ver te winnen van Schotland: lil ljZIE SPORT - B2 |dcd Haag - Opnieuw heeft een Lechter een aantal aan onderne- I Tiers opgelegde wao-boetes - Lalus - vernietigd. De betrok- |ken bedrijfsvereniging gaat te- Lende uitspraak in beroep, maar Let kan nog wel een jaar duren ■voor die er is. In de tusasentijd Lkjven beboete ondernemers Laar de rechter stappen. ||ZIE BINNENLAND-A3 [Haarlem - De Duitse justitie Laakt jacht op de Nederlandse [sx-topman van Boskalis Danel, die ervan wordt verdacht een Oostduits bedrijf naar de knop- i te hebben geholpen. Hij zou daarbij staatssubsisies in z'n ei- jen zak hebben gestoken. 1 ZIE ECONOMIE - A7 I Ossendrecht - De Italiaanse [amateur Colombo heeft in Os- stadrecht de tijdrit van Olym- I pia's Tour gewonnen. Henk Vo- 'i verstevigde zijn positie als |slassementsleider door de indi viduele krachtmeting als tweede te beëindigen. ||ZIE SPORT - B2 [lerazalem - De Israëlische pre- mier Rabin overweegt maatrege- lente nemen om te voorkomen I dat het Palestijnse zelfbestuur rich in Jeruzalem gaat vestigen. el ziet Jeruzalem nog steeds Llsde ondeelbare hoofdstad van le joodse staat, terwijl de Pales- lijnen het oostelijke deel van de stad als hoofdstad willen. jlZIE BUITENLAND - A5 HET WEER de volkerenorganisatie. ■uappiw BJad sjqoaj dlids^aojq '>||o/vu|ooj 'uaAoqsWf^ 'uaAoq uieej|aj 'ujauojaojq 'sojuü sniosj Stelletje leeglopers ■■■Bi VANDAAG IN DE WEEKEND BIJLAGE De Gazastrook ontwaakt uit zijn roes. Na het feestvieren worden de Palestijnen geconfron teerd met een economi sche en politieke chaos. Het is de vraag of de nieuwe Palestijnse poli tiemacht de orde zal kunnen handhaven. ZIE WEEKEND- DEEL E SPORT Na een gedwongen af wezigheid van vijf maan den is Richard Krajicek terug op de tennisvel den. De Hagenaar, giste ren smadelijk uitgescha keld op Roland Garros, is vanaf 6 juni te bewonde ren op het toernooi van Rosmalen. ZIE SPORT-B1 INHOUD 6 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Economie A6 A7 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Ragazzi deel D Weekendgids D2 RTV-programma's D3/D4 Weekendbijlage deel E Kleintjeskrant Veel bewolking Het blijft dit weekend in ieder geval droog. Wel zal er veel bewolking zijn met wet zon of af en toe een opklaring. Er is weinig wind uit noordelijke richting. I Brussel - De Europese Unie I -'eeft gisteren officieel alle reste- I 'fflde sancties tegen Zuid-Afrika Introkken. Alleen het wapen- was nog van kracht. De o strafmaatregelen, waar een olieboycot, waren al 'Wrokken in de aanloop naar ce eerste vrije verkiezingen. Vol gde maand keert Zuid-Afrika in de Verenigde Naties. Je' land verloor in 1974 wegens Den Haag (anp) - De twee Nederlandse gijzelaars in Je men zijn gisteravond vrijge laten. Het gaat om dr. G. Jeurissen en ing. J. van der Gun. Zij werden sinds maart vastgehouden in de bergen ten noorden van de hoofdstad Sana. De twee verke ren in een goede conditie. Ze worden vanmorgen op de Nederlandse ambassade in Sana verwacht. De TNO-medewerkers bevonden zich gisteravond op een plaats op enkele uren af stand vanwaar zij lange tijd werden vastgehouden. De vrijlating van de twee Neder landers komt negen dagen na die van W. Elderhorst. De drie TNO'ers werkten voor hun ont voering aan een waterproject. Sjeik Mubarak Bin Saleh al- Zayidi, die hen eind maart in gijzeling nam, eiste van de rege ring van Jemen huur voor een oliepompstation dat de regering liet bouwen op 'zijn' land. ZIE OOK BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIES) AVONDOPLEIDING nima-a/b ngpr-a nima-sales-a repetttiecursus nima-a/b praktukdipl. marketing praktukoiplomapr. basiskennis boekhouden pdb ✓mba ✓spd pd loonadministratie middle management belastingadviseur/-assistent BEL 076-601936/215389 VOOR DE BROCHURE VOORLICHTINGSAVOND: 13 JUNI. AANVANG 19.00 UUR. HEAO-GEBOUW, LOVENSDIJKSTRAAT 63, BREDA De stichting O l.B. is erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet op de onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs onder de reikwijdte van de wet valt. Direct na het bekendmaken van zijn aftreden wordt minister Hirsch Ballin belaagd door parlementaire journalisten, foto anp Vlissingen (anp) - Bij de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen verdwijnen nog eens enkele honderden van de 3500 arbeidsplaatsen. Daarbij valt aan gedwongen ontslagen niet te ontkomen. Dat is het gevolg van een 'strategische heroriëntatie' die over het jaar 1993 tachtig miljoen gulden heeft gekost. Als gevolg daarvan is de Schelde Groep over vorig jaar uitgekomen op een verlies van 57,5 miljoen gulden. Dat staat in het jaarverslag 1993 van de Schelde. Het bedrijf heeft met de vakbonden inmiddels overeenstemming bereikt over de wijze waarop de reorganisatie wordt afgewikkeld. Overtollige werknemers krijgen zoveel mogelijk een plaats elders in het concern. Voor een deel van de werknemers is gedwongen ontslag echter onvermijdelijk. Met de vakbonden is afgesproken dat er voor deze groep in samenwerking met het arbeidsbureau een grootschalig opleidings- en outplacementproject komt. Het afgelopen jaar is met de vermindering van het personeelsbestand al een begin gemaakt door het schrappen van 200 arbeidsplaatsen bij een viertal produktie-eenheden. Van onze Haagse redactie Den Haag - Minister Van Thijn (Binnenlandse Zaken) heeft zich gisteren gedwon gen gezien om toch af te treden. Aanvankelijk wilde hij dat niet, maar toen minis ter Hirsch Ballin (Justitie) opstapte nog voor het afge sproken kabinetsberaad, kon hij niet achterblijven. Afgesproken was dat het kabinet' zich eerst zou beraden over de gevolgen van de woensdagnacht door de Kamer aangenomen mo tie. Maar Hirsch Ballin was don derdagavond niet meer af te houden van zijn vaste voorne men om ontslag te vragen. Daardoor kwam het plan van premier Lubbers om de Kamer te melden hoe het kabinet de motie uitlegde en zo een nieuw debat over de positie van de beide politieministers uit te lok ken, op losse schroeven te staan. Van -Thijn vond het toen na uitvoerig beraad in het kabinet 'nauwelijks meer uit te leggen waarom ik nog in mijn eentje zou aanblijven'. Het kabinet besloot het gevallen gat op te vullen door voor de nog resterende tijd de staatssecreta rissen Kosto (Justitie) en De Graaff-Nauta (Binnenlandse Za ken) voor te dragen voor benoe ming tot minister op hun depar-. tementen. Alle betrokkenen betoogden gis teren dat de motie, waarin de Kamer de ministers het recht ontzegde zich bezig te houden met een nieuwe opzet van de Interregionale Rechercheteams (IRT), niet tot aftreden dwong. Volgens premier Lubbers, die de dag van gisteren 'bizar en dra matisch' noemde, was de motie niet overduidelijk en voor tweeërlei uitleg vatbaar. Lubbers ontkende dat hij druk op Hirsch Ballin heeft uitgoe- fend om aan te blijven. Bizar noemde Lubbers de dag van gis teren omdat niet eerder minis ters om politieke redenen een demissionair kabinet verlieten. Evenmin werden ooit twee staatssecretarissen nog op de valreep minister. ZIE OOK BINNENLAND - A4: 'Politiebonden niet tevreden' Portretten opgestapte ministers apartheidsregime zijn zetel In het pand van Keuken Kampioen Kaatsheuvel I wordt aanstaande zondag een alles-of-niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot 70 (zeventig!) procent en met een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD wegmogen. De oorzaak van deze discount-ver koop is, dat een groot aantal keukens plaats moet I maken voor de nieuwe modellen, die elk ogenblik uit Duitsland in Nederland worden verwacht. De directie van Keuken Kampioen Kaatsheuvel laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor de handelaren maar dat uitsluitend PARTIKULIEREN deze keukens I kunnen aanschaffen. Het adres van deze showroomverkoop is: Ameri-1 I kastraat 14, Industrieterrein De Kets, Kaatsheuvel. Op maandag is het bedrijf gesloten. Van onze verslaggever Kloosterzande - Het van valsheid in geschrifte ver dachte voormalige hoofd burgerzaken van de ge meente Hontenisse is zijn baan kwijt. B en W van Hontenisse hebben de man deze week ontslagen. De betrokken ambtenaar, die een onbekend aantal dienst plichtigen hielp uit militaire dienst te blijven, overweegt zijn ontslag aan te vechten. Burgemeester T. Steenkamp wilde gisteren de ontslagreden niet toelichten. Noch wilde hij vertellen wat de directe aanlei ding is om die beslissing nu te nemen. De man zit sinds sep tember vorig jaar geschorst thuis. Het gerechtelijk vooron derzoek tegen de verdachte is nog steeds niet afgerond. 'Geen commentaar' „We hebben met elkaar afge sproken op advies van onze raadsman om geen enkel com mentaar te geven. Het gaat om een persoon", éldus Steenkamp gisteren. Begin dit jaar bekende de amb tenaar tegenover de rijksre cherche zich enkele malen schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Hij zou namens de burgemeester vrijstellingsverzoeken hebben weggestuurd om inwoners uit militaire dienst te houden. Andere gemeenten Daarbij gaat het niet alleen om inwoners van Hontenisse, maar ook om dienstplichtigen uit an dere gemeenten. Het balletje ging aan het rollen toen de ambtenaar een vrij stellingsver zoek indiende voor een inwo ner uit de gemeente Hulst. Hij zou minstens vijf keer op een dergelijke manier hebben ge handeld. Voor burgemeester T. Steen kamp was die bekentenis toen geen verrassing. „De zaak lag voor ons heel duidelijk. Ik heb hier op mijn bureau de vrijstel lingsverzoeken liggen die onder mijn naam zijn ingediend voor inwoners uit een andere ge meente", zei hij toen in een reactie. Defensie Gisteren wilde Steenkamp niet terugkomen op de zaak. Hij bleef ook vaag over de gevol gen voor de dienstplichtigen die een vrijstelling hebben ge kregen. „Ik wil daar niet op ingaan maar ik kan wel vertel len dat er tijdens de rit contact is geweest met Defensie", aldus Steenkamp. Navraag bij de Dienst Vrijstel ling en Vergoeding in Kerkrade leert dat de kwestie al speelde toen burgemeester A. Kessen nog de scepter zwaaide in Hon tenisse. Kessen was gisteren wegens verblijf in Soest niet bereikbaar voor commentaar. Defensie zegt via bureauhoofd R. Pauwels in Kerkrade de zaak te laten rusten. ZIE OOK ZEELAND - C2 8 "7 031' 000225" I I I I I ZATERDAG 28 MEI 1994 EMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Den Haag (anp) - De meeste kiezers (73 procent) willen de toestroom van asielzoekers beperken. Achttien procent vindt dat Nederland in het geheel geen asielzoekers meer moet toelaten. Negen procent vindt daarentegen dat de komst van asielzoekers onbeperkt mogelijk moet blijven. Dit blijkt uit het nationaal kie zersonderzoek, waarvan het Centraal Bureau voor de Statis tiek (CBS) gisteren de voorlopige resultaten bekend maakte. Uit het onderzoek, dat'kort voor de Tweede-Kamerverkiezingen op 3 mei onder 1812 kiezers is gehouden, blijkt dat het minder hedenbeleid door de helft van de ondervraagden als één van de belangrijkste problemen wordt beschouwd. Daarna volgen ach tereenvolgens de werkgelegen heid, de sociale voorzieningen en criminaliteit. Het milieu, bij de vorige verkiezingen in 1989 nog bovenaan de lijst, is gezakt naar een vijfde plaats. Volgens het CBS is de coalitie voorkeur in vergelijking met 1989 sterk veranderd. Nu wen sen twee van de drie kiezers een coalitie met D66, in 1989 was dat 37 procent. De grootste groep (19 procent) geeft in 1994 de voorkeur aan de combinatie PvdA/D66. Zowel de paarse va riant (PvdA/D66/WD) als de combinatie D66/VVD wordt ge steund door 11 procent; in 1989 wenste niet meer dan 3 procent een paarse coalitie. Vooral het CDA wordt nu min.- der vaak gekozen als deelnemer aan de coalitie: in 1989 was dat nog 72 procent, in 1994 is dat gedaald naar 53 procent. De Pv dA is stabiel gebleven: ongeveer tweederde van de kiezers gaven in 1989 en in 1994 de voorkeur aan een coalitie met de PvdA. Het derde kabinet-Lubbers (CDA/PvdA) heeft van de kiezers een aanmerkelijk slechtere be oordeling gekregen dan destijds het tweede kabinet-Lubbers (CDA/WD), zo blijkt verder uit de CBS-gegevens. In 1989 was nog 36 procent (zeer) tevreden met het afgelopen kabinetsbe leid, in 1994 18 procent. Vooral bij de 'aanhang van CDA en WD is een sterk verval opgetreden. Lubbers: 'Bizarre en dramatische dag' foto anp Van onze Haagse redactiè Den Haag - Het derde kabinet Lubbers verliest met het vertrek van de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn het achtste en negende lid sinds het aantreden op 7 november 1989, een ongekende leegloop. De eerste was minister Braks, in september 1990 door de visfraude gedwongen te vertrekken. In januari 1992 ging Van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken, naar Brussel. In juni 1993 ging het snel. Eerst vertrok staatssecretaris Van Voorst naar Limburg om commissaris van de Koningin te worden. Dan ging staatssecretaris Ter Veld er huilend vandoor. En nieuwkomer In 't Veld verdween al negen dagen na zijn aantreden omdat hij 'bijkluste'. Het meest pijnlijke verlies was de dood van minister Dales or 10 januari van dit jaar. De zevende die Lubbers kwijtraakte, was staatssecretaris Simons, die weer wethouder werd in Rotterdam. (ADVERTENTIES) Rechtvaart 8, Kaatsheuvel, telefoon 04167-72677, Vrijdag koopavond. Volg de borden HE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. tai MfeHfti B»*- Noteer als nieuwe abonnee: N;aam: Adres: Postcode:_Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro87.20 kwartaal automatisch maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode: 84.70 Plaats: r-u&ujuutj.naai». In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- o gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 3 1— J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1