'Regeerakkoord eind juni klaar' Zullen we ze uit zwaaien? Van den Broek als pleister op Lubbers' wonde Nieuw offensief in Jemen 06-0226116 ShoeRama 'Overleg Schelde en HSL ontkoppelen' Doodgewaande profbokser springlevend KOFFERSET '4-1 '&dd )W wil eigen ago kennen eheldetunnel tere zaak' urier wint n Sampras larrekeningen er nakijken'' IP verhoogt potheekrente ïen evacuaties eer in Ruanda Bolkestein: Paarse coalitie gaat door bulthaup Ergernis over Gullit houdt Oranje bezig Mitrole op >litie slecht Plaatsmaken Oog- en tongstrelend «BUOfy een apart a(/ Paradijs - Oos tel. 01620-298 T Paradijs/Bouvigne - Breda tel. 076-600600 $5 DE STEM JAARGANG 'Uzen - Dow Benelux in :uzen wil graag weten wat mgeving van het bedrijf Zo'n duizend Zeeuws- jngen zal naar hun mening de fabriek worden ge- jd. Het onderzoek moet dui- maken op welke punten :ijn imago kan verbeteren. ZEELAND - C1 euzen - Niets hoeft de aan- an de tunnel onder de Wes- helde tussen Terneuzen en voutsdijk in de weg te staan, zei minister Maij-Weggen ren bij de ondertekening ;en overeenkomst tussen het en de provincie Zeeland. De overheid zal jaarlijks 54 jen gulden bijdragen aan de sing en exploitatie van de el. De subsidie voor de ve- ■ervalt dan. s - De Amerikaan Jim Cou- stuitte op Roland Garros andgenoot Pete Sampras bij poging voor de vierde ach- nvolgende maal een Grand- i-toernooi te winnen. Cou- had vier sets nodig voor de Hij treft in de halve finales panjaard Bruguera, van wie orig jaar in Parijs verloor. IPORT - B2 lelburg - De provincie Zee- moet de jaarrekeningen van bsidieerde instellingen beter ■oleren. Dat stelt het SGP- nlid Van Heukelom naar 'iding van de rusthuizenaf- waarbij voor tonnen aan ■enschapsgeld is verdwenen. ZEELAND - Cl rlen - De hypotheekrente opnieuw omhoog. Het Alge- n Burgerlijk Pensioenfonds P) heeft gisteren besloten de :ven voor hypotheken met looptijd van 5 jaar en langer ingang van 3 juni met 0,4 ent te verhogen. ABP Hypo- .en rekent vanaf komende lag voor zijn vijfjarige an- eitenhypotheek 7,2 procent. ill - De VN-macht Unomir uanda heeft besloten te stop met het in evacueren van firs. Aanleiding' is de dood een VN-officier. Hij kwam het leven tijdens gevechten m het regeringsleger en de i-opstandelingen. BUITENLAND - A4 ËT WEER 10311 "000218 I I I I I WOENSDAG 1 JUNI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Êjt, j Een Zuidjemenitische strij der zoekt gebukt naar dekking tijdens een tegenaanval tegen troepen uit Noord-Jemen. Het Noordjemenitische leger had gisteren een grootscheepse aanval ingezet op het Zuidje menitische bolwerk Aden, maar werd na een dag van felle gevechten teruggeslagen. Aan beide zijden werden zware ver liezen geléden. De VN-Veiligheidsraad komt vandaag opnieuw bijeen om zich te beraden over de situatie in Jemen. foto epa (ADVERTENTIES) r"? DE STEM GRATIS BEREIKBAAR Ma. t/m vrij, 8.00-17.00 uur, zah 8.00-12.00 uur. - Bezorgklachten - Vragen over uw abonnement - Wat te doen meivakantie Van onze verslaggevers Maastricht - Niet gevlucht, niet vermist en niet dood. John Emmen (35), voormalig profbokser en volgens vele geruchten in Tilburg hoofd rolspeler in de moordzaak- Brizzi, is springlevend. Sa men met zijn echtgenote is hij een nieuw leven begonnen in Maastricht. „Wij zijn slachtoffer van roddel en achterklap in Tilburg en een suggestieve publicatie in een landelijk ochtendblad. Mijn vrouw en ik zijn inmiddels ook in familie en vrienden hevig te leurgesteld." Op 26 april van dit jaar werd in zijn kapitale landgoed Dennen- hoef aan de Tilburgseweg in Moergestel Antonio Brizzi, bij justitie bekend als leider van een crimineel miljoenenimperium, dood aangetroffen. Geveld door drie kogels. De naam van Emmen, die ander half jaar in sportschool JES aan de Veldhovenring een zakelijke band had met het slachtoffer, werd onmiddellijk in verband gebracht met de moord. Vooral omdat begin dit jaar de samen werking tussen Emmen en Brizzi abrupt werd verbroken en Em men uit Tilburg verdween. Vol gens de geruchten gevlucht, on dergedoken, in elkaar geslagen en zelfs vermoord. Profbokser William Krijnen, be schermeling van Brizzi, zei daar over in deze krant: „John heeft het vertrouwen van Antonio be schaamd." „Een landelijk ochtendblad leg de, mede gebaseerd op uitlatin gen van Krijnen, een suggestief verband tussen de moord op Brizzi en mijn verdwijning," al dus Emmen, die zegt nooit lastig te zijn gevallen of bedreigd. „De vrijdag na de moord op Antönio heb ik bezoek gehad van de Tilburgse politie. Die heeft de zakelijke afwikkeling tussen ons bekeken en gezegd dat ik me nergens druk over hoef te ma ken." Emmens vrouw toont het afwik kelingscontract dat haar man en Brizzi in februari op een accoun tantskantoor samen onderteken den. Emmen heeft aan zijn sa menwerking met Brizzi een schuld overgehouden van twin tigduizend gulden. Om dat be drag te kunnen betalen, is het zo goed als zeker dat Emmen op 24 september in de Ahoy' in Rotter dam een partij bokst Nijmegen - Het regeerak koord op hoofdlijnen kan eind juni, begin juli klaar zijn. De Kamer kan er dan half juli over debatteren. De gesprekken tussen de partij leiders van D66, WD en Pv dA gaan enkel nog over 'de verdomde lijken in de kast'. Dat zei gisteren WD-fraetielei- der Bolkestein in Nijmegen. Hij gaat ervanuit dat de paarse coa litie er komt. De 'de lijken in de kast', waar de WD-leider op doelde, zijn te genvallers en foutjes in de be grotingen van de afzonderlijke ministeries. In totaal gaat het volgens Bolkestein om een be drag van een paar honderd mil joen gulden waarvan ambtena ren willen dat het nieuwe kabi net die wegpoetst. Serieus Bolkestein, die in opperbeste stemming zei te zijn, heeft de indruk dat PvdA, D66 en WD 'elkaar nu dicht genaderd zijn qua standpunten. We zijn echt begonnen aan de onderhandelin gen'. De drie partijen zitten op één lijn over de bezuinigingen, al wordt er nog gediscussieerd over diverse bedragen in met name de sociale sector, zegt Bolkestein. Over één zaak zijn de partijen het in ieder geval al eens: crimi naliteitsbestrijding wordt speer punt van beleid, want daarin is vrijwel alles mis, zei de WD-lei der. De partijen praten ook intensief over de aanleg van de Betuwelijn want zowel WD als D66 over weegt volgens Bolkestein serieus (ADVERTENTIE) voordelig reizen? LUXE 3- DELIGE zware kwaliteit polyester kleuren zwart en groen met kopwielen keukenarchitectuur bavel lange bunder 9 bavel telefoon 01613-1422 VANDAAG IN DEZE KRANT De ergernis over de han delwijze van Ruud Gullit beheerste gisteren de Oranje-selectie, die van avond in Eindhoven met Rijkaard, Bergkamp en Ronald Koeman aan treedt in de interland te gen Hongarije. zie sport - bi INHOUD 2 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5/A6 Beurs A6 Sport deel B Stad en Streek deel C Gids deel D RTV-programma's D2 SHOES SPORTS-FASHION VALKENIERSLAAN 59 4834 CA BREDA 076 - 656]60 NIES VAN DER SCHANSSTRAAT 5-7 SPRANG CAPEILE 04167-74940 ier warm andaag, het begin van f weerkundige zomer, [°rdt een prachtige dag. blop zon en zeer warm. 'orgen grote kans n onweer en daarna 'nieuw wisselvallig. den - De sturing en controle de politie door het bevoegd en gemeenteraden schiet >rt. Zo geven burgemeesters veinig prioriteit aan politie el. Dit concludeert het Crisis ierzoek Team (COT) van de fs Universiteit Leiden. 'E BINNENLAND - A3 Daar zakt Lubbers zijn Broek van af Van onze redactie buitenland Brussel - Premier Lubbers grijpt naast het voorzitter schap van de Europese Com missie, maar om Nederland te 'troosten', wordt de voorma lige minister van Buitenland se Zaken Hans van den Broek de opvolger van Navo-secre- taris-generaal Wörner. Dat scenario beschreef gisteren de Britse krant The Guardian over de onderhandelingen die op dit moment gaande zijn om alle vrijkomende posten binnen de EU en andere internationale or ganisaties zo 'eerlijk' mogelijk te verdelen. Van den Broek als pleister op de wonde voor Lub bers. In het geding zijn zes van de belangrijkste internationale ba nen: het voorzitterschap van de Europese Commissie (EC), de functie van secretaris-generaal van de Navo en de hoogste pos ten binnen de Wereld Handels organisatie (WHO), de Organisa tie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (Oeso), de Raad van Ministers van de EU en de Westeuropese Unie (WEU). Verreweg de belangrijkste post is het voorzitterschap van de Europese Commissie. De komen de vijf jaar worden gezien als zeer belangrijke jaren voor Eu ropa, waarin de EU sterk zal worden uitgebreid, mogelijk zelfs tot twintig lidstaten. Lub bers heeft zich al op 3 mei 'beschikbaar' gesteld voor de post, maar naar verluidt zouden Frankrijk en Duitsland het al op een akkoordje gegooid hebben om de Belgische premier Dehae- ne als opvolger aan te wijzen. Indien Lubbers wél EC-voorzit- ter wordt, zal commissaris Van den Broek (CDA) aftreden, heeft hij beloofd. Er kan maar één Nederlander in de commissie. Indien hij het niet wordt, moet Van den Broek plaatsmaken voor een Nederlander van een andere partij, omdat -in het geval van een paars kabinet- het CDA ook geen deel meer uitmaakt van de Nederlandse re gering. Ruud Lubbers foto de stem johan van gurp In Europese diplomatieke krin gen wordt ondertussen al volop gespeculeerd over Van den Broek als nieuwe Navo-secreta- ris-generaal. Het is nog niet ze ker wanneer die post vrijkomt, omdat de huidige Navo-leider, Manfred Wörner, weliswaar ern stig ziek is, maar nog niet van aftreden wil horen. Waarom Dehaehe zoveel krediet heeft in Bonn en en Parijs, kan niet helemaal worden verklaard uit de aanvaringen die Lubbers wel eens met de heren Mitterand en Kohl over Europese kwesties heeft gehad. Dehaene en zijn ministers van Buitenlandse Zaken Claes heb ben Europa tijdens het Belgische voorzitterschap door een moei lijk half jaar heengeloodst. Maar dat op zich is niet voldoende om de Belgische premier te belonen met zo'n hoge functie. In kringen van Nederlandse di plomaten in Brussel gaat het verhaal dat Mitterand en Kohl met Dehaene op de proppen zijn gekomen om de Britten te paaien. Major's kandidaat Sir Leon Brittan is voor Bonn en Parijs niet aanvaardbaar. Aangezien Dehaene, de kandi daat van Mitterand en Kohl, voor Major dan weer niet accep tabel is, kan iedereen zich op Korfoe uiteindelijk toch weer vinden in het 'alternatief' Lub bers. Zo zou het spel gespeeld de discussie te heropenen met de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat. Heroverwegen Volgens Bolkestein zijn de WD en D66 het erover eens dat de aanleg van de Betuwelijn moet worden heroverwogen. „Wij zijn nog lang niet overtuigd van het nut wan die lijn," zei Bolkestein. „D66 denkt er ook zo over." Over het standpunt van de Pv dA, die in het afgelopen kabinet geijverd heeft voor de aanleg van de goederenspoorlijn, liet hij zich niet uit. Volgens Bolkestein is bijvoor beeld de noodzaak van de uit breiding van Schiphol veel over tuigender bewezen dan die van de Betuwelijn. De WD heeft ook tijdens de afgelopen kabinetspe riode gepleit voor uitstel van het besluit over de Betuwelijn. „Over dit onderwerp hebben we alleen de oppervlakte afge krabd," erkende Bolkestein. „Maar de kern is wel dat er een besluit genomen wordt over een spoorlijn die er een eeuw lang ligt. Dan moet je heel goed we ten waarom je hem aanlegt." Van onze verslaggevers Bergen op Zoom - Nederland moet België niet langer onder- druk zetten door de discussie over de aanleg van de hogesnel heidstrein te koppelen aan die over verdieping van de Schelde. Dat vinden de Brabantse commissaris van de konin gin Houben en de Bredase burgemeester Nijpels. De twee waren gisteren te gast op een internationale bijeen komst over de Rijn-Schelde-del- ta in Bergen op Zoom, net als enkele kandidaten voor het Eu roparlement. Het bedrijfsleven uit de Delta, zowel Vlamingen als Nederlan ders, liet op dé bijeenkomst dui delijk blijken niet veel steun van de toekomstige Europarlementa riërs te verwachten. De regio moet zichzelf maar redden, is de gedachte. Reden voor Houben en Nijpels uit te roepen: „Laten we de heren formateurs een telegram sturen met het verzoek overleg met Belgen niet aan voorwaar den te binden." Officieel bestaat er geen koppe ling tussen de verdieping van de Schelde (wat de Belgen willen) en de aanleg van een HSL-tra- ject langs de A16 (wat' Neder land wil). „Maar de koppeling wordt in de buik gevoeld," zo verwoordde themavoorzitter Victor Deconinck gisteren het algehele Vlaamse gevoelen: Ne derlanders zijn niet te vertrou wen. De verzamelde ondernemers en politici vonden dat Rotterdam, Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen meer zouden moeten samenwerken om die doelstellin gen te kunnen bereiken. Maar met afspraken alleen is de Schelde niet geholpen, luidde gisteren de conclusie van CDA- Europarlementariër Barto Pronk. Hij overhandigde in Sluiskil een onderzoeksrapport naar de kwaliteit van het Schel- dewater aan minister Maij (Wa terstaat). Volgens Pronk is er aan afspra ken, goede bedoelingen en inzet geen gebrek, maar ontbreekt het aan een degelijke controle en vergunningen-stelsel voor lozin gen op de Schelde. (ADVERTENTIES). We hebben 'n leuk en handig WK-uitzwaaivlaggetje dat op iedere autoruit past. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de-voetbal sport voor gehandicapten. Per stuk 2.75* 'Zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. worden, aldus de hoopvolle Ne derlanders. Anderen geloven echter dat de keuze voor Dehaene uitgelegd moet worden als een manier om de invloed van Bonn en Parijs op de Europese Commissie te ver groten. Dehaene valt nog te kne den en luistert wel naar ons, denken Kohl en Mitterand mis schien. Met Lubbers is dat moei lijker. Diens ambities reiken verder, dan alleen maar pragmatisch lei ding geven aan de Commissie, compromissen sluiten en ieder een tevreden houden. Lubbers wil geen Europese wafelijzerpo- litiek naar Belgisch model. Hoe de bal ook rolt, een ding is zeker, het duel Nederland-België wordt niet alleen op het WK- voetbal in Amerika uitgevoch ten. Nota bene op dezelfde dag als de wedstrijd in Orlando - 25 juni- zal vermoedelijk bekend zijn of Dehaene dan wel Lubbers de nieuwe Commissie-voorzitter wordt. Als tenminste niet een van beiden voortijdig het trai ningskamp verlaten heeft. PUISTER Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: N^tam: Adres: Po stcode:_Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: (prijzen v.a. 1 januari 1994) kwartaal acceptgiro 87.20 kwartaal automatisch maand automatisch 29.05 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. 84.70 In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT l-J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1