'Wurging Sarajevo hervat' KAN f ken bij UNTMABK] 02M Het profpeloton protesteert in Chaam Roosendaler smeekt om celstraf Dieven erbranden man levend Serviërs sluiten aanvoerroute af; voedselprijzen prompt omhoog Afval komeet Swift-Tulle geeft vallende sterren Broer Berlusconi praat als hij geen straf krijgt Telefoons bewindslieden mogelijk ook afgeluisterd TITJGsBON A-Train koi&fr nu met BON voor VACANTIE AANH Toeristenhulp blijkt succes Miguel Indurain naar Roosendaal Bommelding bij Joods Museum in Amsterdam i DA weggedrukt (loor andere drie De 'groene' koel en vriesapparatuur van Siemens Weeskinderen sterven stil Zieken door giftige mosselen uit Grevelingen Atoomstraling tegen jicht en impotentie in lsjechie 994 X 54 EEL! I Tot cn met 27 augustus krijgt u bij Torro een gratis I Kortingsniunt bij uw boodschappen.* Tegen inlevering van deze munt krijgt u een topprodukt voor dc halve prijs. •bij minimale bestelling van flO,- Van Melle Toefzakken. Keuze uit: fruittoffees, droptoffees, f advocaat, caramel of choco puntzak 175 gram Listel Fétillant. Framboise,pèche of orange 750 ml Verkade Flinters. Naturel of paprika, zak 100 gram Pepsi Max. Fles 1500 mi Ajax compact. Fresh of limoen, 250 ml HX S- 5,5" f/m 1/8 Zolang de voorraad strek I i w rust hart via De Stem meteen ..Kleintje" onder de rubriek 'akantie". Immers vele tienduizenden Stem-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke Kleintjes-rubriek DE STEM jan onze verslaggever (ené Kloeg - Twee Bredanaars zitten jnds gisteravond laat vast op verdenking van het aansteken an een brand, waardoor een 71- man uit Breda om het le- leifis gekomen. Een inderhaast in het leven ge sepen rechercheteam van acht ®ensen wist binnen 20 uur klaar- ïeid te brengen in deze moord- aak. tan het begin af aan ging het vol gens de politie al om een brand iet uiterst verdachte omstandig- leden. Be politie vermoedt dat de twee |uannen, F.B. (21) en J.V. (20), de Brand na diefstal van goederen uit de woning van de bejaarde Bredanaar aan de Achterom heb- Jen gesticht om de sporen van de diefstal te maskeren. Be politie dacht al snel dat het m brandstichting ging. Ener- lijds bleek dat uit de technische sporen die in de buurt van het volledig uitgebrande bed van het slachtoffer werden aangetroffen. Anderzijds werden de vermoe- te van de politie gevoed door lat in de woning van de man kastjes en lades opengetrokken HET WEER (min./ma* tl I19/33 j Van onze rechtbankverslaggever Breda - De omgekeerde we reld? Een verdachte en zijn raadsman smeekten gisteren voor de Bredase politierechter om een flinke celstraf en de garantie dat de verdachte niet door gebrek aan celruimte binnen een paar dagen weer op straat staat. „Geef me als het kan maar zes maanden. Dan heb ik tenminste in het Huis van Bewaring de tijd om een opname voor te bereiden in een afkickcentrum. Van deze manier van leven heb ik schoon genoeg. Ik word er niets rijker van. En help alsjeblief mee dat ik mijn straf direct kan uitzitten en niet weer vrijdag de straat wordt opgeschopt. Een opmerkelijk verzoek van de sinds drie jaar aan drugs ver slaafde Roosendaler R. v.d. E. (19) gisteren in snelrecht. Zowel officier van justitie mr. J. Bijvoet als rechter mr. W. van den Berg bediende hem wat de straf be treft op zijn wenken. De garantie dat hij meteen' kan blijven zitten konden zij niet geven. De jongeman heeft al een fors strafblad. Half maart van dit jaar kwam hij los van een eerdere cel straf. Hij mocht weer thuis ko men. Al snel trokken zijn vroege re maten hem terug in zijn drug gebruik. Vanaf dat moment viel hij twintig kilo af. In juni stal hij thuis een boormachine van dui zend gulden en op 6 en 18 juli pleegde hij drie winkeldiefstal len. De officier eiste voor de vier diefstallen zes weken zitten. Daarnaast vroeg hij omzetting van twee eerdere voorwaarlijke straffen, zodat het totaal op bijna zes maanden kwam. Raadsman mr. H. van Asselt was het hele maal met hem eens. Hij smeekte de rechter bijna het effect van snelrecht niet teniet te laten doen door Van der E. niet vast te hou den. De rechter deed wat de officier en de verdachte vroegen. De offi cier beloofde er bij de wegzend- officier voor te pleiten de jonge man te laten zitten. Garanderen kon en wilde hij niets. Bloedheet Aan de hittegolf komt nog geen einde. Vandaag wordt het opnieuw bloedheet. Wel komt er meer bewolking, met een grotere kans op regen- of onweersbuien. Er is weinig wind. Renesse - Slachtofferhulp aan toeristen blijkt een schot in de roos. Twee maanden geleden is bescheiden schaal met deze vorm van hulpverlening begon nen in de Kop van Schouwen. Tot nu toe heeft men ruim veertig slachtoffers van onder meer be roving, aanranding en verkrach- met raad en daad kunnen bijstaan. IZIE ZEELAND - C1 Roosendaal - Miguel Indurain rijdt maandag in de Draai van de Kaai. De Spaanse Tour-winnaar hapte gistermorgen alsnog toe 'oen hem, na een gul gebaar van onverwachte sponsor, een startpremie van om en nabij de vijftig mille geboden werd. Een privé-vliegtuig haalt de Bask en brengt hem na afloop weer terug jaarNoord-Spanje. IZIE SPORT-B3 ■Ifflsterdam - De politie in Am sterdam heeft gisteravond een te lefonische melding ontvangen dat er een bom zou zijn geplaatst dij het Joods Historisch Museum 'an het Jonas Daniël Meyerplein. het museum was eerder al onder '«scherpte bewaking komen te staan, naar aanleiding van de aanslagen op joodse instellingen Honden. Gisteravond waren in de omgeving van het museum nog Reen verdachte voorwerpen aan troffen. ■HE OOK BUITENLAND - A4 Pen Haag - Een CD A-loze coali te komt steeds nadrukkelijker in e' zicht. De onderhandelaars «an PvdA, WD en D66 hebben ach tegenover informateur Kok Wgatief uitgelaten over een coa- met de christen-democraten. ■OE BINNENLAND - A3 sChaam jullie Sarajevo (rtr/afp/dpa) - Met nieuw machtsvertoon hebben de Bosnische Ser viërs gisteren de enige aan voerroute voor commer cieel verkeer naar Sarajevo afgesloten. „De wurging van Sarajevo is her vat," concludeerde de Bosnische moslim-president Alija Izetbego- vic in een brief aan de Veilig heidsraad. Voor de Verenigde Staten was dit aanleiding de Bosnische Serviërs te dreigen met luchtaanvallen door de Navo. Washington sprak zijn verontrusting uit over 'een patroon van Bosnisch-Servische provocaties'. De provocaties waarnaar minis ter'van Defensie Perry verwees, zijn de beschieting van vliegtui gen bij Sarajevo, het stationeren van zware wapens bij Gorazde en de activiteiten van sluipschutters in de Bosnische hoofdstad. Door het nieuwe isolement scho ten de voedselprijzen in de Bosnische hoofdstad direct om hoog, tankstations werden geslo ten en winkeliers haalden hun produkten van de schappen met het oog op verwachte tekorten. De Serviërs hebben ook gedreigd de aanvoer van water, gas en elektriciteit te verhinderen in dien niet uiterlijk zondag hon derden Servische krijgsgevangen zijn vrijgelaten. Ze willen dan ook VN-konvooien de doorgang ontzeggen. De Bosnische Serviërs willen met hun hardere opstelling kennelijk de internationale bemiddelaars onder druk zetten. Gisteren kwam een Brits VN- konvooi even buiten Sarajevo on der vuur te liggen. Een VN-woordvoerder noemde het 'meer dan waarschijnlijk' dat de Serviërs verantwoordelijk zijn voor de beschietingen. De Russische afgezant Vitali Tsjoerkin meldde gisteren dat de Serviërs wellicht zullen terugko men van de voorwaarden die zij hebben gesteld aan acceptatie van het jongste vredesplan, opge steld door de zogenoemde con tactgroep. Diplomaten in Sarajevo zeggen ook over dergelijke aanwijzingen te beschikken. ADVERTENTIE Crisisberaad voor de start. Jelle Nijdam (links) en Adrie van der Poel hebben het profpeloton stilgelegd en doen hun beklag bij organi sator Gerrie van Gerwen over het startgeld voor enkele individuele renners. foto de stem/johan van gurp Van onze verslaggever Ad Pertijs Chaam - Onder aanvoering van Adrie van der Poel en Jel le Nijdam bleef het 97-koppi- ge profpeloton van de ver nieuwde Acht van Chaam gis teren na het startschot van burgemeester Bax stofstijf staan. Onder luid applaus van zijn col lega's liet Van der Poel weten dat het hem niet zinde dat enkele toprenners op het laatste moment als individuele deelnemer aan de startlijst van de internationale voor ploegen openstaande wed strijd waren toegevoegd. „Wij moeten hier voor niks rijden voor onze baas, en je gelooft toch niet dat Van Poppel, Oetchakov en Poli ook voor nop gekomen zijn. Als je weet dat anderen wel startgeld krijgen en jij niet, dan sta je hier met zo'n sik aan de start. Ik rij hier voor de kat z'n viool. Dat is niet erg, maar dan moeten ze een lijn trekken," liet Van der Poel weten. Een kwartiertje voor het vertrek broeide er al iets in het peloton. Van der Poel, zocht eerst steun bij Michel Cornelisse en later bij Je lle Nijdam. „Vind jij dit nor maal," vroeg hij Nijdam. „Dit zou een ploegenkoers zijn en nu staan er een heleboel los gecontrac teerde jongens aan de start." Cornelisse en Nij dam waren het met hem eens. „Maar zorg dan wel dat je voor aan staat bij de start," organi seerde Cornelisse het verzet mee. Contracten-ma kelaar Gerry van Gerwen had geen begrip voor de actie. „Ik heb al De veronderstel ling dat de indivi- duelen startgeld hebben gekregen, vindt hij absurd. „Ik heb tevoren heel duidelijk ge steld dat ik geen losse contracten zou geven. Maar moet ik Van Poppel dan weigeren om dat hij vandaag graag wat kilome ters wil maken. Datzelfde geldt voor Poli. Die jon gen is in Nederland voor een aantal cri teriums. Hij kan een dagje gaan luieren, of hij kan hier proberen wat prijzengeld te ver- Winnaar Oetchakov, eerder gezegd dat trouwens een van de ren- wielrenners ont- ners die individueel start- zettend wantrou- geia zouden hebben gekre- dienen. Geloof me, wig zijn. Dat gen die gasten hebben blijkt vandaag foto de stem/johan van gurp alleen 250 gulden wel weer," zei de voor hun reiskos- teleurgestelde ten gekregen. Je Oostbrabander. „Ze beseffen niet kunt dat die andere renners wel dat de noodzaak aanwezig is om met dit soort initiatieven de pro blemen in de wielersport te lijf te gaan." vertellen, maar dat geloven ze bij voorbaat toch niet. Net zo min als ze er van overtuigd zijn dat de ploegleiders nu met de dikke en veloppen naar huis gaan." Na een korte staking van vijf mi nuten trok Van der Poel zich - met zichtbare tegenzin - alsnog op gang. De rest volgde gedwee. In de koers was niet te merken dat de meeste renners met de pest in hun lijf naar Chaam gekomen waren. Ondanks de hitte lag'het tempo in de gehele wedstrijd zeer hoog en vlogen de heren er in de finale ouderwets in. „Omdat we de or ganisatie en het publiek niet de dupe willen laten zijn van ons ongenoegen," stelde Van der Poel. „Daarom hebben we afge sproken vijf minuten te blijven staan uit protest, maar er daarna een gewone wedstrijd van te ma ken." Hij zei niet te geloven dat Van Poppel, Poli en Oetchakov (de la tere winnaar) voor een ruime on kostenvergoeding naar Chaam zijn gekomen. „Ik heb van jon gens van Elro gehoord dat zij startgeld gekregen hebben. Wel iswaar maar 75 piek, maar het gaat om het principe. Je betaalt niemand of je iedereen." ZIE OOK SPORT-B3 Energiezuinig en milieuvriendelijk Bel het Siemens Infocentrum 070-333 25 70/29 30 Siemens. Doordacht en duurzaam VANDAAG IN DEZE KRANT In het opvangkamp Nodsho in Zaire is het overvol. De honderddui zenden weeskinderen die daar zitten, huilen niet meer, ze jammeren. Of zij sterven in stilte... zie buitenland-a4 INHOUD 2 katernen Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Utrecht (anp) - Werd Jupiter de afgelo pen week gebombardeerd met grote brokstukken van de komeet Shoemaker- Levy, de planeet aarde zal over twee we ken in aanraking komen met een wolk stof en gruis, afkomstig van de komeet Swift-Tulle. In tegenstelling tot het immense vuurwerk op Jupiter zal hier slechts sprake zijn van een re gen van vallende sterren doordat het materi aal in de aardse atmosfeer geruisloos op brandt. Toch verwacht de Utrechtse sterrenwacht De Koepel een leuk schouwspel. De slechts kort durende lichtverschijnselen zijn op een hoog te van ongeveer 110 kilometer zichtbaar. Der tig kilometer lager zijn de meeste stofdeeltjes volledig verbrand. Alleen van de wat grotere exemplaren blijft na de tocht door onze dampkring iets over. Het restant komt op de grond terecht en heet dan een meteoriet. Het zal enkele weken duren voordat de hele zwerm brokstukjes de aarde is gepasseerd. Maar de grootste massa stofdeeltjes dringt in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 au gustus de aardse atmosfeer binnen. Bij helde re hemel kan men elke minuut ten minste één vallende ster zien. Van onze correspondent Oudorp - Enige tientallen men sen hebben' de afgelopen dagen vergiftigingsverschijnselen opge lopen na het eten van mosselen, die ze zelf in de Grevelingen had den geraapt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mosselen be smet zijn met een gif dat wordt geproduceerd door de algen waarmee de mosselen zich voe den. Koken helpt bij deze mosse len absoluut niet. Na het eten van de zelf geraapte mossel wordt de smulpaap ge- confronterd met diarree en darmklachten. Volgens de GGD- Zeeland is dat niet echt gevaar lijk, maar worden kinderen en ouderen die de mosselen gegeten hebben, aangeraden naar de huisarts te gaan. De normale mossel, bestemd voor de handel mankeert overigens niets. 8 710311 "000218 I I I I I DONDERDAG 28 JULI 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: f 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze correspondent Aart Heering Rome - Volgens zijn advocaat is Paolo Berlusconi bereid zich aan te geven bij de onderzoeksrechters. Hij wil zelfs een volle dige bekentenis afleggen, mits justitie afziet van straf. De rechtbank van Milaan heeft een arrestatiebevel uitgevaar digd tegen de broer van de Itali aanse premier. Een hoge mede werker van Berlusconi's Finin- vest-concern heeft broer Paolo ervan beschuldigd in drie geval len circa vier ton smeergeld te hebben uitgedeeld aan corrupte agenten van de fiscale politie. Zijn advokaat heeft gisteren aan onderzoeksrechter Antonio Di Pietro toegezegd dat zijn cliënt een bekentenis zal afleggen over de episodes van corruptie, als de magistraat kan garanderen dat hij dan niet de gevangenis ingaat. Een' gerucht dat ook de premier zelf voorwerp zou zijn van een gerechtelijk onderzoek veroor zaakte gisteren een koersdaling van twee punten op de Beurs van Milaan. Na zijn furieuze uitval naar de rechters die het onderzoek naar de corruptie bij Fininvest leiden, toonde Silvio Berlusconi zich gis teren betrekkelijk rustig. „Als al le bedrijven zo geleid waren als Fininvest, dan zou er nooit een corruptieonderzoek nodig zijn geweest," verklaarde de premier. Hij kondigde aan dat hij op 2 au gustus het parlement van repliek zal dienen over de affaires rond zijn onderneming. De fractieleiders in de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden had den de premier gisteren gevraagd uitleg te komen geven. De directe aanleiding is de beschuldiging van de premier dat'de onderzoek srechters die corruptie in de poli tiek en het bedrijfsleven onder zoeken, zich op het terrein van de politiek begeven. Berlusconi's propaganda-appa- raat was gisteren heel wat actie ver. „Iemand wil de chaos en de ineenstorting van het gebouw. Maar als he.t gebouw instort, dan komen de burgers eronder te recht," betoogde Emilio Fede, de nieuwslezer van Retequattro. Zijn collega Paolo Liguori van een andere Berlusconi-zender, Italia Uno, beschuldigde de Itali aanse kranten ervan opzettelijk valse en tendentieuze informatie over Berlusconi te verspreiden. De verantwoordelijken zouden niet alleen linkse hoofdredacteu ren zijn, maar ook grote onderne mingen als Fiat, die meerder heidsbelangen bezitten in veel kranten en zo hun concurrent Berlusconi zouden willen uit schakelen. Amsterdam (anp) - De politie van Amsterdam sluit niet uit dqt behalve van hoge politiefunctionarissen ook de telefoons van anderen, die zich bezighouden met de bestrijding van de ge organiseerde criminaliteit, zijn afgeluisterd. Dat zegt woordvoerder K. Wil ting naar aanleiding van berich ten dat oud-minister Hirsch Bal- lin en oud-staatssecretaris A. Kosto (beiden van Justitie), de officieren van justitie Vrakking en Van Capelle en procureur-ge neraal Van Randwijck eveneens zouden zijn afgeluisterd. Eerder werd bekend dat mogelijk hoofd commissaris Nordholt en com missaris Weiten doelwit waren. Wilting wil geen antwoord geven op de vraag of er bewijzen zijn voor het aftappen van de tele foons van bewindslieden en justi tiefunctionarissen. „Maar als ze ons afluisteren, kunnen ze dat ook doen bij anderen die voor hen interessant zijn. Je zou je kop in het zand steken als je die mo gelijkheid uitsluit." Er is een om vangrijk onderzoek gaande naar de afluisterpraktijken, maar over de resultaten daarvan doet de po litie geen mededelingen. ZIE PAGINA A2: Wie luisteren wil, moet voelen ADVERTENTIE rri o 1 Van onze correspondent Stevo Akkerman Praag - In de uranium- mijnen van het Tsjechi sche Jachymov, waar po litieke gevangenen tij dens het stalinisme dwangarbeid moesten verrichten, worden nu medische wonderen ver richt met radio-actieve straling. Terwijl in de hele wereld wordt geprobeerd patiënten zo weinig mogelijk aan deze straling bloot te stellen, doet men in Jachymov precies het omgekeerde. Mensen die lij den aan impotentie, jicht en reuma krijgen er een bad in radio-actief water en komen er, aldus directeur Vladimir Zapletal, herboren weer uit. „Honderd procent van onze patiënten ervaren een posi tief effect op hun seksleven. Vrouwen krijgen meer ge voel, mannen kunnen meer." De meeste kuren in Jachy mov duren drie weken. Tij dens deze periode krijgen de patiënten achttien maal een radio-actief bad. De straling is zo gering, aldus Zapletal, dat de eventuele schadelijke effecten kleiner zijn dan die van een gewone röntgen-op- name. GIFTIG Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: A'dres: PostcodesPtaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: kwartaal automatisch 84.70 bank/gironr Postcode:_ Plaats:_ I In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- j gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. L—l DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1