0 &JSZ& Geen verkoopverbod drugs SPERZIEBONEN EN RUNDERSOSUSJES. [mosselen nooi Goes| terug Grens tussen Israël en Jordanië open Bureaucratie bedreigt voedselhulp in Bosnië Koffieprijzen met zestig cent omhoog Rechter: Weigeren softdrugs aan Duitsers is discriminerend PvdA en VVD tegenover elkaar over kosten zorg 20 procent meer huizen gebouwd Aantal auto-inbraken in Nederland verdrievoudigd iCHTANTWERPS! VTTEN Zeeuwse havens belangrijker lieer verdachten (heengezonden Italiaanse tv pveigert spots lerlusconi 2Ejfc -team 15 ooievaars in Dongen [Iran achter aanslag in Argentinië' 'eer winst honkballers Irand veiling mogelijk ingestoken Cooman hoort er weer bij Sperziebonen, 500 gram Rundersosijs, 100 gram -lr7§"" 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Totstandkoming paars akkoord vertraagd Joyride met Boeing AUGUSTUS 1994 B() en n bolleke De Koninck BIB LI O 7"/^ La, tel. 076-211199 ©C pnspreken. 'Mijnheer Zato- ek' lijkt me te mager, te neerbiedig voor een held |an mijn jeugd. „Een goede ewoonte onder sportmensen dat ze elkaar tutoyeren,'' jegt de kampioen eenvoudig, lij wenst geen aanspraak te naken op één van de vele |itels die hem door de voor- nalige socialistische staat zijn toebedeeld. 'Verdienstelijke neester van de sport' was de jioogste onderscheiding. Ve zijn nog geen vijf minuten |jn gesprek als het dertien-, Imil Zatopek [veertienjarige buurmeisje haar hoofd om de hoek steekt en vraagt: mag ik Kuba voor een wandelingetje meene- Imen? Een hondje op korte Ipootjes met een vreemde Isnor, beslist geen rashond, dribbelt de kamer binnen. |„Kuba, ga maar, maar kom look weer terug, zodat jij ons [kan vertellen hoe je' rent," [zegt Zatopek. „Hij komt uit I mijn geboortestreek Moravië. I Zijn eerste baasje, een vrouw, is omgekomen bij een auto- 1 ongeluk. Sindsdien zoekt hij haar. Overal waar ze ooit sa men naar toe zijn geweest. In alle winkels: bij de bakker, bij de slager, op het postkantoor, bij de bank. Bij de ene kreeg hij een stuk brood, bij de ander een stuk vlees, maar zijn baasje konden ze hem niet geven. Wij hoorden van hem en be-' sloten Kuba mee te nemen naar Praag, naar een andere omgeving. Maar ook hier blijft Kuba zoeken. Dus hoop ik voor hem dat hij tenminste een vrouwtje vindt." In de andere kamer gaat de telefoon. Even later komt Da na binnen. De arts heeft ge beld, het bloedonderzoek is verontrustend. Zatopek moet zich klaarmaken voor een verblijf in het ziekenhuis. Ons interview is teneinde nog voor het begonnen is. Na vijf tien minuten sta ik weer op straat en kan niet geloven dat ik van mijn held met de vol gende woorden afscheid nam: AHOJ EMIL! BETER SCHAP. Sluiskil was in het Belgische I I de beste Zeeuws-Vlaming. Davy liskil, werd daar zevende, Jacky [le en Rudi Rabout uit Heikant .daag start het Rabobank-jeugd-l en evenement van de tennisclubs! Bongerd (Kloetinge), TV Kapellel begonnen, terwijl de laatste pat-I tijen om 17.00 uur beginnen. Toll donderdag wordt er in ,poul«| gespeeld. De beste twee van iei dere poule gaan over naar n»| hoofdschema. PLAATSINGEN JONGENS ENKELSPEL Tot cn met 10 jaar: 1. Alexander W» I nekes, 2. Johan van Urk, 3. Jan-re Ver-I 134e JAARGANG Liddelburg - De twee Zeeuwse leehavens Vlissingen en Terneu- len blijken in de praktijk nog be langrijker te zijn voor de Zeeuw- Ie economie dan de georgani seerde ondernemers in de provin- Ljal dachten. De bedrijven in de havengebieden nemen samen Laar liefst 40 procent van de om- lét in Zeeland, 46 procent van al- je investeringen en 75 procent jan de totale provinciale export i-oor hun rekening. zie zeeland - ct jpcn Haag - Bijna 2500 verdach ten zijn in de eerste zes maanden jan dit jaar naar huis gestuurd iiudat er geen plek was in een ge- jangenis. Dat zijn er honderd heer dan in het eerste halfjaar jan 1993. Dit aantal is opmerke lijk, omdat het aantal cellen de jsatste tijd aanzienlijk is toege komen. (zie binnenland - a3 (het weer 16 et )S e- at) an ;f- en in- iog 14. •en eft het én en top Dok dus sa- de rie- zijn 'en- Ar- uur Mooi weer Vandaag en morgen nog mooi weer, daarna wisselvallig met waarschijnlijk f buien van betekenis. De kans I op onweer blijft de komende dagen. Dekker, 4. Arthur te Boekhorst. Tot en met 12 jaar: 1. kennis schuure, 2. Johnny Quaak, 3. Ki I Alberda, 4. Davy de Waal. Tot en met 14 jaar: 1. Raymond Ban's l 2. Garreth Lau, 3. Jaap 11 Ivo Spinnewijn. 2. Pieter Stroo, 3 Richard de Witte.' Kees van Overloop. DUBBEL Tot en met 10 jaar: 1 Van Urk/DeKK«j 2Goud/Te Boekhorst. ja Tot en met 12 jaar. 1. Quaak/AIue 2. Laumen/Mehssen, 3. Haverman/ i Nijs, 4. De Waal/Van Doeselaan I Tot en met 14 jaar: 1. Lau/Gideons*. - Vogelaar/Felius. /Wal-I Tot en met 16 jaar: 1. Van Belzen/ rave, 2. Jongepier/Stroo. MEISJES ENKELSPEL 21 Tot en met 12 jaar; 1, Kim Dij^Sf 1 Nathaly de Paepe, 3. Anoeska wi I sen, 4. Esther Goud. „^hardl Tot en met 14 jaar: 1 Claire Bamn 1 2. Ellen Schouw, 3. Hanna Bru> I 4 Rozemarijn Westerweel. .,rpcter-| Tot en met 16 jaar: 1. CynthiaVv 1 weel, 2. Melanie Gan, 3. Eefje laar, 4. Jacomien Korstanje. DUBBEL o/Wil-| Tot en met 12 jaar: 1 De Paep lemsen, 2. Goud/Hoogendoorn. ^.eS. Tot en met 14 jaar: 1. Bruynzeel/ terweel, 2. Van de Merwe/De Noo> Tot en met 16 jaar: 1 Barnhara/ j petijn, 2. Westerweel/Westerwee1- GEMENGD DUBBELSPEL Tot en met 12 jaar: 1. Van de Van der Wel. Mer^l Tot en met 14 jaar: 1. Van de Spinnewijn, 2. Uytterhoeve/M°e,'r0s'\ Tot en met 16 jaar: 1. Westerwee ter, 2. Schouw/Wesdorp. Van onze redactie economie Utrecht - Koffie wordt mor gen zestig cent per half pond duurder. Douwe Egberts, dat zeventig procent van de Ne derlandse markt in handen heeft, verhoogt met ingang van morgen de prijzen van al zijn merken. Een pak 'rood merk' gaat in de winkel rond vier gulden kosten. De prijsverhoging is het gevolg van sterke prijsstijgingen op de wereldmarkt die volgden na vorstschade aan de oogst in Bra zilië, het belangrijkste koffie- producerende land van de we reld. Het is vierde keer dit jaar dat Douwe Egberts (Douwe Eg berts, Kannis en Gunnink en Van Nelle) de prijzen verhoogt. In ja nuari werd een pak vijftien cent duurder, in juni twee dubbeltjes en vorige maand 35 cent. In totaal moet de koffiedrinker - de nu aangekondigde prijsverho ging meegerekend- dit jaar al 1,35 gulden meer betalen. Het winkelconcern Albert Heijn volgt dat voorbeeld, maar voert de nieuwe prijzen pas volgende week maandag in. Hier komt het populairste merk, Perla Mild, op 3,85 gulden per pak. AH hoeft de verhoging niet meteen van kracht te verklaren, omdat zij over vol doende voorraad beschikt. Historisch gezien worden de con sumentenprijzen van koffie niet al te hoog geacht. Zeventien jaar geleden moest de gebruiker bij voorbeeld 6,50 gulden voor een pak koffie in de winkel betalen. Hoe groot de schade is die de koudegolven aan de Braziliaanse koffie hebben .toegebracht, valt nog niet te bezien, maar de kof fieboeren in dit land beschouwen de situatie als buitengewoon ern stig. Het effect van de vorst zal twee tot drie jaar merkbaar zijn. Nieuwe verhogingen van de kof fieprijzen in Nederland zijn der halve niet ondenkbaar. Een woordvoerder van DE ziet echter geen reden voor nog ver dere prijsverhogingen, omdat volgens hem de prijzen op de we reldmarkt vrij stabiel zijn. Hij maakt wel een voorbehoud voor nieuwe onvoorziene omstandig heden. nntJWE DOUWE 1WE DOUWE DOUWE DOUWE DOUWE BCBUOS ggg* ERTS EGBERTS EGBERTS EGBERTS /jh /T'. De DE-merken Douwe Egberts en Van Nelle worden morgen al duurder, de prijsstijging van het AH-merk Perle volgt volgende week. foto cor viveen lome - In Italië is commotie ont- ;aan rond de reclamespotjes die le regering Berlusconi via de te levisie uitzendt. De regering zegt Jat ze daarin haar beleid uitlegt, le oppositie vindt dat de filmpjes [etuigen van politieke vooringe- imenheid. De RAI, de publieke imroep in Italië, heeft gisteren langekondigd dat ze Berlusconi's lotjes niet meer uitzendt. zie buitenland - a3 pongen - In Dongen zijn gister- jvond vijftien ooievaars neerge keken. Volgens vogelkenners is Jet 'uniek' dat de vogels in zo'n Jrote getalen tegelijk ergens lan- |en. Het is niet bekend waar de Joievaars vandaan komen, hoe- pi de beesten wel ringetjes dra len. |izie binnenland - a3 Aires - Een Argentijnse rierzoeksrechter heeft bewij- gevonden die een verband ien tussen Iraanse diplomaten 8 de bomaanslag op het gebouw een joodse organisatie in Bu- ls Aires, waarbij vorige maand "i honderd doden vielen. De zoeksrechter zegt zijn be- i deze week te zullen pre steren. 'Hnagua - Nederland heeft tij- ps de wereldtitelstrijd honkbal Nicaragua z'in tweede achter volgende overwinning be- B<ua. De nationale ploeg won |jei 7-2 van het zwakke Zweden. BK Nederlandse team behoudt Moor nog altijd uitzicht op J" plaats in de play-offs. [Zie sport - bi pheven - De brand in het ver- fmgengebouw van de veiling iJ oven 's mogelijk aange- L Volgens de brandweer die Vh "u' ^aar onderzoek bezig is, Vin 'n'et spontaan' ont- 'zc binnenland-a3 Van onze verslaggever Hengelo - De rechter heeft gisteren een streep gezet door de richtlijnen van'de gemeentes Hengelo en En schede, die koffieshops ver bieden softdrugs aan Duit sers te verkopen. Volgens de rechtbank in Almelo is een verbod op verkoop van hasj en marihuana aan Duitsers dis criminerend en staat het op ge spannen voet met artikel 1 van de grondwet. De rechter bepaalde dit gisteren in een kort geding dat door de Hengelose koffieshop 'Happy Days' tegen de gemeente was aangespannen. De gemeente be sloot eind mei de koffieshop voor drie maanden te sluiten omdat de eigenaar zich niet had gehouden aan plaatselijke 'gedoogrichtlij- nen'. Die staan geen verkoop aan buitenlanders toe, behalve wan neer deze in Nederland woonach tig zijn. De rechter heeft dit besluit van de gemeente geschorst. Inbreuk maken op artikel 1 van de grond wet moet, aldus de uitspraak, worden beschouwd als 'een uiter ste middel', dat alleen dan mag worden aangewend als andere mogelijkheden zijn uitgeput. En dat is niet geval. Volgens de rechter staan de ge meente nog voldoende andere middelen ten dienste om overlast door drugverkoop tegen te gaan. De koffieshop mag met onmid dellijke ingang weer worden geo pend. Harddrugs Het gemeentebestuur van Henge lo verklaarde gisteren in een eer ste reactie zich nader te zullen beraden op de uitspraak, die 'verwondering wekt'. Volgens B en W heeft de Raad van State vo rig jaar aan de hand van een an der geval van sluiting bepaald dat de verordening juridisch door de beugel kan. De Almelose rechter heeft ook de uitspraak van de Raad van State in zijn overwegingen betrokken, maar meent dat er toen sprake was van ernstiger feiten. In de kofieshop 'Moonlight' werden namelijk naast softdrugs ook harddrugs verkocht. De voorlopige voorziening van de Almelose rechtbank heeft niet al leen voor het soft-drugbeleid in Hengelo gevolgen. Een week ge leden kondigde de burgemeester van het naburige Enschede aan dat ook koffieshops in zijn ge meente hun vergunning zullen verliezen als ze drugs aan buiten landers verkopen. Die regeling zou op 1 oktober in Enschede van kracht worden. Evenals andere Nederlandse grensplaatsen willen Hengelo en Enschede een eind maken aan de grote toeloop van Duitsers. De koffieshops in deze gemeenten zijn in veel gevallen voor bijna de helft van hun omzet van drugge bruikers uit Duitsland afhanke lijk. Argusogen Hengelo was de eerste Neder landse gemeente die, naast een aantal andere richtlijnen om de overlast door verkoop van soft drugs in te perken, het 'buiten landerverbod' invoerde. Het geding dat gisteren in Alme lo diende, werd door gemeente bestuurders in de arrondisse menten Arnhem, Zutphen, Maastricht en Roermond dan ook met argusogen bekeken. Premier Rabin en de Jordaanse kroonprins Hassan knippentegelijk het 'grenslint' tussen hun beider landen door. Aqaba (afp/rtr) - Voor het eerst in 46 jaar is er een grensovergang tussen Israël en Jordanië geopend. Premier Rabin en de Jordaanse kroonprins Hassan verricht ten die opening gisteren. De nieuwe grenspost verbindt de Jordaanse havenstad Aqaba met de Israëlische bad plaats Eilat aan de Golf van Aqaba. Samen knipten zij een wit lint door dat over de nieu we weg was gespannen. Zij gebruikten daar- VANDAAG IN DEZE KRANT Nelli Cooman zorgt bij grote internationale kampioenschappen altijd voor verrassingen. Gis teravond was er weer zo'n moment in het Olympisch stadion van Helsinki, waar ze in de fi nale van de 100 meter bij het EK als vijfde ein digde. ZIE SPORT-B1 voor vergulde scharen die waren aangereikt door een tienjarig Israëlisch en een twaalfja rig Jordaans meisje. „De droom is werkelijk heid geworden, een nieuwe grens is verdwe nen," zei premier Rabin tijdens de plechtig heid, waarbij op Jordaans verzoek geen vlag gen werden gehesen en geen volksliederen werden gespeeld. Kroonprins Hassan zei dat de opening van de grens de bereidheid van Jordanië toonde om stappen te zetten voor het bereiken van vrede. INHOUD „Het is het begin van een algehele en duurza me vrede in de regio." Familieleden van Israëli's en Jordaniërs, die in de oorlogen tussen de twee landen gesneu veld zijn, schudden elkaar de hand en boden elkaar cadeaus aan. Rabin, Christopher en prins Hassan lunchten vervolgens in het koninklijk paleis in Aqaba met koning Hoessein en maakten later een tochtje op het Jordaanse koninklijke jacht door de Israëlische territoriale wateren. 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 ADVERTENTIE VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 13 augustus a.s. De bodems van de meeste VN- opslagplaatsen in steden als Tu- zla, Zenica en Sarajevo komen langzamerhand in zicht. Volgens bronnen binnen de vredesmacht in Split, liggen de VN drie weken achter op haar schema. Het komt steeds vaker voor dat hulpkon vooien leeg vertrekken vanuit Split, omdat de VN niet op tijd voorraden hebben aangelegd in de Kroatische havenstad Split. 8 710311 "000218 i I I I I DINSDAG 9 AUGUSTUS 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze Haagse redactie Den Haag - De totstandkoming van een paars, CDA-loos re geerakkoord wordt vertraagd door grote meningsverschillen over de kosten van de gezondheidszorg. PvdA en WD staan op dit punt nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De VVD vreest dat de PvdA met bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidheidszorg inkomens politiek wil bedrijven. De liberalen zijn tegen het snel verdwijnen van de verschillen in het verzekeringspakket voor zie kenfondspatiënten en particulier verzekerden. De PvdA op haar beurt betwijfelt of er bij de kosten in de zorg wel voldoende rekening wordt ge houden met de draagkracht van patiënten. De sociaal-democra ten vrezen voor de inkomensposi tie van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. „Er is sprake van grote verschil len over wat we willen bereiken," stelde WD-onderhandelaar Bol- kestein vast nadat hij gisteren enkele uren met formateur Kok en de andere onderhandelaars Wallage (PvdA) en Van Mierlo (D66) over het onderwerp had ge discussieerd. Bolkestein onderstreepte dat de VVD doodsbenauwd is dat de kosten in de gezondheidszorg, die nu al 60 miljard gulden zijn, blij ven groeien. Hij vreest dat door het groeiend aantal ouderen de kosten voor de zorg nog veeL groter worden. Hij wil afspreken dat de groei van de zorg-uitgaven niet boven 1,3 pro cent per jaar mag uitstijgen. Dat percentage heeft formateur Kok opgenomen in zijn proeve van een regeerprogramma. Overigens wekte dat toen verba zing omdat nu al een groei voor speld wordt van 1,6 procent. De paarse onderhandelaars heb ben volgens Bolkestein niet de bedoeling hun problemen in de gezondheidszorg tot op het laat ste detail te regelen. „Wij zijn geen experts. We kunnen het beter overlaten aan de deskundigen in het kabi net," aldus Bolkestein die ver wacht dat 'met de aanwezige goede wil' het probleem van de gezondheidszorg wordt opgelost. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Voorburg (anp) - In het twee de kwartaal van dit jaar zijn twintig procent meer huizen gebouwd dan in dezelfde pe riode van 1993. In geld is dat een stijging van 3,7 miljard gulden. i Het herstel van de bouwproduk- tie, dat enige maanden geleden al werd verwacht, werd gisteren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigd. In de periode april tot en met ju ni lag de bouwproduktie negen procent hoger dan in dezelfde pe riode vorig jaar. In het eerste kwartaal noteerde het CBS nog een daling met acht procent. De bouw van woningen kende de grootste groei: twintig procent, oftewel 3,7 miljard. De bouw van bedrijfspanden daalde daarente gen met tien procent tot 1,7 mil jard gulden. De veel kleinere sector van op drachten van overheidsinstanties en de gezondheidszorg steeg met achttien procent tot een produk- tie van 0,9 miljard gulden. Voor de toekomst heeft het twee de kwartaal laten zien dat de wo ningbouw zich goed blijft ont wikkelen. De totale waarde van het aantal woningen waarvan de bouw werd gestart, steeg met negentien procent. foto epa Tucson - Twee medewerkers van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij Delta Airlines zijn op staande voet ontslagen nadat zij in Tucson (Arizona) een joyride hadden gemaakt met een Boeing 737. De twee, een monteur en een douanier, waren dronken in de Boeing geklommen en hadden het toestel naar een startbaan ge taxied. Daar werden zij onder schept door de politie. Het was een geluk dat zij op hun tochtje geen andere vliegtuigen tegen kwamen. Den Haag (anp) - Jaarlijks wordt minimaal 300.000 maal in een auto ingebroken. Sinds 1980 is het aantal inbraken in auto's verdrievoudigd. Radio, cassetterecorder en cd- speler zijn populair bij autokrakers. Die inbraken leveren een schadepost op van circa 300 miljoen gulden. Het aantal diefstallen vanaf auto's, waarbij antennes, auto spiegels, wieldoppen en merk tekens veelal het doelwit zijn, wordt geraamd op circa één miljoen keer per jaar. De scha de daarvan wordt geschat op ongeveer 500 miljoen gulden. Een en ander blijkt uit het rap port 'Autokraak' van het mi nisterie van Justitie. Volgens de samenstellers van het rap port is een verdergaande stij ging de komende jaren te ver wachten. De meeste autokra ken vinden plaats 'op bestel ling'. Er is sprake van een om vangrijk helingcircuit. De kans op diefstal uit of van af auto's is het grootst in de po litieregio's Amsterdam-Am- stelland, Haaglanden en Rijn mond. Inwoners uit Amster dam en Utrecht lopen het grootste risico te worden ge confronteerd met autokraak. Het is daarnaast opvallend dat de Zeeuwse gemeenten Brui- nisse en Westerschouwen en het Noordbrabantse Westerho ven (bij Eindhoven) hoog sco ren. Die plaatsen worden voor al in de zomermaanden veel door toeristen bezocht. Vooral de merken Opel en Volkswagen zijn populair bij de autokra kers. In vergelijking met andere Europese landen zijn autokra kers in Nederland niet buiten sporig actief. Volgens een in ternationale slachtoffer-en quête scoren Spanje, Italië en Engeland hoger dan Neder land. In België en Duitsland wordt minder ingebroken dan in ons land. In Frankrijk is het risico vrijwel even groot. Bij beschadiging van auto's scoort Nederland wel hoog. Met En geland en Italië het hoogst in Europa. Van onze correspondent Harald Doornbos Zagreb - Geldproblemen en bureaucratie brengen de voortgang van de voedselhulp in Bosnië in gevaar. K0FFI Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, ais u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. „Een schande," zegt een VN'er in Split. „Voedsel is nog altijd hard nodig in Bosnië. Dus als wij spe ciaal ruimte op onze konvooien reserveren dan is het frustrerend als je te horen krijgt: 'Sorry, maar we zijn door onze voorra den heen'." Ook het feit dat de donorlanden dit jaar minder geld besteden voor hulp aan Bosnië, zorgt voor de tekorten. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres:I Postcode:.,Plaats:_ Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: kwartaal automatisch84.70 bank/gironr Plaats:. Postcode: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. l_i DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1