'Winkels mogen ook op zondag deuren openen' "Si 1000.- lordecl SIEMENS (an Walesa onthult monument Made Minister Wij er s wil verruiming openingstijden Westbrabants boek schetst objectief beeld bevrijding Sekte kreeg wellicht hulp van buitenaf bij zelfmoord 'SUNSHINE' droogautomaat fl 1398,- sieve slavenband WS Briljant. 13515,= 2515,= DI0-K0MBINATIE AUTOTELEFOON )N APOLLO X1 M Jedoogbeleid toftdrugs Schade door heer-verbod' Strijd Justitie en regering Italië verscherpt 'Crisis dreigt voor fotozaken' Heinz Rühmann (92) overleden Eredivisieclubs beheersen beker Naomi laat zich niets opdringen Hervorming vwo en havo kost half miljard Oog in oog met je 30 sept t/m9o kt Goes: meisje met broek van school gestuurd I. x 5;l /AN Stern-lezers er» -lezeressen kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn, dag vele tienduizenden me| Het moet dan wel heel raar als juist uw „kleintje" niet z< worden gelezen. 8 710311 "0002181 IMII DONDERDAG 6 OKTOBER 1994 ^34e JAARGANG Lmeuzen - De gemeente Ter- Ituzen ontkomt niet aan het voe- L van een gedoogbeleid ten izien van de verkoop van soft- inigs- Fat constateert de gemeente na t uitspraak van de politierech- L die een klacht tegen twee ïemeuzense koffieshophouders liet ontvankelijk verklaarde. )|ZIE ZEELAND - C1 [emeuzen - Het verbod om met daden vrachtwagens op de judere veerboten de Wester- chelde over te steken kost de ransporteurs tienduizenden gul len. Jelangenorganisatie EVO heeft laarom spoedoverleg met de pro- dncie Zeeland en de PSD. /ooral voor het bietentransport ïeeft het veerverbod flinke fi- janciële gevolgen. ZIE PAGINA A2 ZIE ZEELAND - Cl Home - Het sluimerende conflict tussen de Italiaanse rechtelijke macht en het kabinet van pre mier Berlusconi ontaardt in een regelrechte machtsstrijd. De Milanese officier van justitie Borelli dreigt vervolgd te gaan worden omdat hij de premier in direct beschuldigde van corrup tie. lnKome gingen gisteren honder den mensen de straat op om te protesteren tegen Berlusconi. De demonstratie liep uit op een veld slag. ZIE BUITENLAND - A4 Tilburg - De Zuidnederlandse fo todetailhandel, die over het alge meen met dalende omzetten kampt, moet snel ingrijpende veranderingen doorvoeren, an ders zijn faillissementen onver mijdelijk. Dit concludeert het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) na een onderzoek onder h zestig fotozaken in Brabant, Limburg en Zeeland. I ZIE ECONOMIE - A5 Hamburg - De populaire Duitse acteur Heinz Rühmann is giste ren op 92-jarige leeftijd overle den. Ruehmann werd beroemd met films als Der Hauptmann ton Köpenick en Der Brave Sol- fat Schweijk. De laatste jaren leefde Rühmann teruggetrokken met zijn derde vrouw Hertha Dromer in Bei eren. IZIE GIDS - DEEL D Breda - De eredivisie is met twaalf clubs ruim vertegenwoor digd in de achtste finales van het nationale bekertoernooi. Verder zijn drie ploegen uit de eerste divisie vertegenwoordigd ®Ajax2. Hitslagen: Ajax-Excelsior 0-3. b'AC-Telstar 0-0, Ajax-FC Den Bosch 3-1, Feyenoord-Groningen 2-1, PSV-Roda JC 3-2 en FC ™ente-RKC 2-0. LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 /min./max. /_7M6 Rustig weer Een krachtig hogedrukgebied Wn 1030 millibar, gaat de komende dagen zorgen voor droog en rustig herfstweer. De temperatuur gaat daarbij 'link omhoog. In de ochtend kans op mist. HET WEER Het gaat bergaf met de sektes De Poolse president Lech Walesa onthult door het ontste ken van een erevlam een monu ment voor de Poolse gevalle nen. De gemeente Made en Drimme- len werd op 4 en 5 november 1944 door de Polen bevrijd. Samen met koningin Beatrix bracht Walesa gisteren op de tweede dag van zijn staatsbe zoek aan ons land een bezoek aan Brabant. Bij de bevrijding van deze pro vincie kwamen in de Tweede VANDAAG IN DEZE KRANT Naomi Campbell is te genwoordig niet alleen fotomodel, maar ook schrijfster en zangeres. Bovenal laat de Ameri kaanse zich niets opdrin gen. Ze trekt haar eigen plan in de wereld van glitter en glamour. ZIE CONSUMENT -DEEL D Den Haag - De ingrijpende hervorming van de hoogste klassen van havo en vwo kost 400 tot 500 miljoen gulden. Dat is ruim viermaal zoveel als het ministerie van Onder wijs heeft begroot. De studielast voor leerlingen wordt met een paar honderd uur per jaar verhoogd, het aantal klassikale lessen kan met 25 tot 50 procent terug, de school wordt omgebouwd tot een 'werkplaats'. Leerlingen zullen zelf veel actie ver moeten worden, de leraar wordt meer een begeleider. Dat zijn de opvallendste punten uit het tweede rapport van de stuurgroep Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs. De groep verwacht dat de ambitieuze voorstellen in 1998 ingevoerd kunnen worden. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Wereldoorlog 600 Poolse mili tairen om het leven. Een be langrijke rol was weggelegd voor de Eerste Poolse Pantser divisie onder leiding van gene raal Maczek, die inmiddels 102 is-en in Schotland woont. Van de 600 in Brabant gesneu velde Polen liggen er 156 op het ereveld in Breda. Veel van de circa 200 Polen die in Breda zijn blijven wonen, waren gisteren eveneens aan wezig. Walesa bracht een bliksembe- ADVERTENTIES Van onze Haagse redactie Den Haag/Woerden - Winkels mogen van het kabinet str aks op zondag hun deuren openen. De gemeenten krijgen het recht die zondagopenstelling te beperken of te verbie den. De zondagopening lijkt vrij zeker binnen de ver schillende varianten voor het verruimen van de winkeltij den, die momenteel bij het ministerie van Economische Zaken circuleren. zoek aan het kerkhof. In amper tien minuten werd een krans gelegd, waarvoor de president heel eventjes onder zijn paraplu vandaan schoot. Na zijn bezoek aan Breda en Made gingen Walesa en Beatrix nog naar Den Bosch. De Poolse president sluit van daag zijn bezoek af met bezoe ken aan de Rotterdamse haven en aan regering en parlement. foto de stem ijohan van gurp INHOUD 4 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5 A6 Beurs A5 Sport deel B Zeeland deel C Consument deel D Gids deel E RTV-programma's E2 I Jjl. "h°y lottertiani OPEWGSriJDBV "■°07 7.00 UUR «W. ".00-,7 00 UUR. "Ik kies een ziekenfonds om de hoek!" Onderlinge Zcrrg verzekeringen bel gratis 06-03 68 Minister Wijers (Economische Zaken) kondigde na zijn aantre den al aan de openingstijden van de detailhandel 'fors' te willen verruimen 'en daar behoorlijk tempo mee te maken'. Nederland heeft met de huidige openstelling van 55 uur per week de strengste winkelsluitingswet van Europa. Economische Zaken bereidt momenteel een wetswij ziging voor, maar definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt. „Het is denkbaar dat we op 75 uur openstelling per week uitko men. Het kan ook zijn dat we tot minder uren besluiten of niet op een maximum aankoersen," al dus een woordvoerder. Een verruiming van de openings tijd met twintig uur per week naar 75 uur vormt in ieder geval een van de varianten waar het ministerie op studeert. Of win kels vervolgens kunnen kiezen op welk tijdstip ze dagelijks open en dichtgaan .of dat de overheid hiervoor bakens zet (bijvporbeeld uiterlijk tien uur 's avonds), is niet duidelijk. Tevreden De regeringsfracties van PvdA, D66 en WD verklaarden zich gisteren tevreden als de variant van 75 uur wet zou worden. D66'er Groenman noemde twin- .tig uur openstelling per week er bij 'een forse stap vooruit'. „Die uitbreiding is ook dermate groot dat we misschien voor jaren van de discussie over de Winkelslui tingswet af zijn." VVD-Kamerlid Van Erp was lie ver nog verder gegaan. „Ik had het liefst een wet die vermeldt dat de winkels gesloten moeten zijn van tien uur 's avonds tot zes uur 's ochtends, maar dat is waarschijnlijk een brug te ver", aldus Van Erp. Concurrentie Hij is er overigens tegen dat ge meenten zouden gaan beslissen over de winkelopening op zon- dag. Van Erp: ;,Stel, een conser vatief gemeentebestuur wil er niet aan dat de winkels op zon dag de deuren openen. Dan gaat de halve bevolking een dorp ver der boodschappen doen. Dat is voor middenstanders een onac ceptabele oneerlijke concurren tie." Van Zuylen van de PvdA noemde de gemeenten als verantwoorde lijken juist 'geen gek idee'. Het CDA is tegen ruimere opening stijden. 'Kansloos' De FNV Dienstenbond voorspelt dat een eventuele verlenging tot 75 uur per week 'kansloos' is. Kleine winkeliers zijn daar hele maal niet blij mee en het perso neel in de grotere zaken zit er volgens de bond evenmin op te wachten. Voor de Dienstenbond is een tweede koopavond in elke ge meente wel zonder meer be spreekbaar. De FNV-bond voert op 17 oktober landelijk 'topbe- raad' met zijn kaderleden. Afge vaardigden uit alle regio's komen die dag bij elkaar om te bespre ken, waar de uiterste grens ligt bij het verruimen van de ope ningstijden van winkels. Volgens Economische Zaken ar riveert een wetsvoorstel in ieder geval niet voor januari 1995 bij de Tweede Kamer. Komend jaar zal er daarom nog weinig veran deren voor winkelend Nederland. Goes (anp) - De 16-jarige Esmeralda de Hilster uit Wolphaartsdijk mag geen lessen meer volgen op het Reformatorisch Vormingsin stituut in Goes als ze een lange broek draagt. Direc tielid C. Mohlmann zet vraagtekens bij het argu ment van het meisje, dat zij bij het dragen van een rok Igst zou krijgen van een ern stige allergische reactie. In een rok is ze volgens hem weer welkom op school. Esmeralda geeft er echter de voorkeur aan een andere school te kiezen. Van onze verslaggever Roosendaal - Zelfs een gevierd schrijver van oorlogsro mans als W.F. Hermans (73) is nooit te oud om te leren over de nadagen van de wereldbrand. Tot voor kort verkeerde de even geprezen als gevreesde literator in de veronderstelling dat het zuiden na de bevrijding een land van melk en ho ning was. Dat beeld over feestvierende Brabanders, Zeeuwen en Lim burgers, die baadden in de si garetten en chocoladerepen, leefde zeker tijdens de honger winter van 1944 boven de grote rivieren. Maar, zo bekende Hermans gisteren in Roosendaal, bij het lezen van de drukproeven van het boek 'De bevrijding van West-Brabant, september 1944-mei 1945' zijn hem de schellen van de ogen gevallen. „Een vooroordeel is gecorri geerd," complimenteerde Her mans gistermiddag in Roos endaal de schrijvers P. Hoedel- mans, A. Wagenaar en I. de Wolff voor hun werkzaamhe den. Zij schetsten aan de hand van ooggetuigeverslagen over de bevrijding rond Bergen op Zoom en Roosendaal een ge nuanceerder beeld over het be vrijde West-Brabant dan tot nu toe in de herinnering van de literaire engelbewaarder zelf stond gegrift. De bevrijding bracht daar in het najaar van 1944 niet alleen opluchting omdat de gewraakte bezetter eindelijk was verdreven, maar ook desillusie. „Wat het meest opvalt is dat aftocht van de Duitsers en de intocht van de Geallieerden niet als bij tover slag een verbetering in de om standigheden teweeg bracht." Geluk was zelfs in het bevrijde zuiden niet iets heel gewoons. Dat daar door burgers geplun derd werd, dat de autoriteiten zich slecht raad wisten met landverraders en NSB'ers, dat er lange tijd nog een avondklok van kracht was of dat het Mili tair Gezag er afzag met eigen gereide ordediensten; het ont ging ze allemaal boven de gro te rivieren. „En als er al iets van doorsijpelde werd opgevat als propagan- da van de Duit sers tegen de Geallieerden," al dus Hermans, die zelf in Am sterdam woonde. Vijftig jaar na dato meent de schrijver dan ook dat 'oorlog overal oorlog is' en dat het gisteren gepubli ceerde boek over de bevrijding van West-Brabant zo lezens waardig is omdat 'het laat zien eh voelen hoe vreselijk en ver drietig oorlog is'. ZIE OOK WEST-BRABANT - C3 Zwitserse agenten dragen een zak met het lichaam van een van de sekteleden. foto epa Van onze correspondent Wilko Voordouw Cheiry - De Zwitserse politie vermoedt dat er hulp van buiten af is geweest bij de collectieve zelfmoord van 48 leden van de sekte 'Orde van de Zonnetempel' in de dorpjes Cheiry en Gran- ges-sur-Salvan. De lijken van de sekteleden wer den gisteren gevonden in drie uitgebrande chalets op twee ver schillende locaties. In Cheiry, in het kanton Fri- bourg, waren het er 23 en in het dorpje Granges-sur-Salvan, in het kanton Valais, 25. In Canada werden dinsdag twee lijken ontdekt in een afgebrande vakantiewoning in Morin Heights, tachtig kilometer ten noorden van Montréal. De volle dig verbrande slachtoffers be vonden zich in een van binnen af gesloten slaapkamer. Hun identi teit is nog niet vastgesteld. Aan genomen wordt dat er verband bestaat tussen de zaak in Canada en Zwitserland. De doden, onder wie vier kinde ren, zijn vermoedelijk leden van de sekte de Orde van de Zonne- tempel.Onderzoeksrechter André Pillier in het Zwitserse Cheiry kon niets meedelen over de toe dracht van het drama. Bekend is dat de sekte gericht was op 'het einde der tijden' en dat daarom tot een collectieve zelfmoord is overgegaan. Onbe kend is of de sekteleider, de 46- jarige Zwitsers-Canadese Lue Jouret, ook is omgekomen. Hij is spoorloos verdwenen. De slachtoffers in Cheiry waren' al langer dan een dag dood. Rechter-commissaris André Fil ler: „Wat we hier in Cheiry heb ben vastgesteld is dat twintig van de 23 slachtoffers gedood zijn door een kogel uit een riotgun." „Het grootste deel van de tien mannen, twaalf vrouwen en een 10-jarige jongen werden in de kelder aangetroffen. Die was in gericht als een soort gebedsruim te. De 19 die we daar vonden la gen in een cirkel, met de voeten naar het midden. Ze hadden hun rituele gewaden aan." „De doodsoorzaak van de drie andere personen is waarschijn lijk verstikking, omdat ze een plastic zak om hun hoofd had den." De politie heeft een casset te aangetroffen. „Maar we heb ben nog geen tijd gehad om er naar te luisteren." Omdat de riotgun niet is terugge vonden sluiten de Zwitserse au toriteiten niet uit dat er personen van buitenaf bij de collectieve zelfmoord waren betrokken. In Granges-sur-Salvan is nog niet alle puin geruimd en moge lijk worden meer doden gevon den. ZIE OOK PAGINA A2: Spektakel van de wanhoop ADVERTENTIE Tijdelijke actieprijs elektronische condensatiedroger bij de Siemens dealer Informatie 070-333 25 70/29 30 Siemens. Doordacht en duurzaam WINKEL Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. u de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats:, Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. x kwartaal automatisch84.70 bank/gironr In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De peri wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 1-1 DE STEM. EEN KRANT DIE IE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1