PTT schrapt duizenden banen H G \AKK0iJK tmtr? Mestoorlog tussen boeren op komst ANK Nonnen herdenken doden van strijd in Sarajevo Grootscheepse actie tegen seksimperium Doden bij gijzelingsactie 6Inwoners van Bavel ziek door onrust herindeling' Brandend water verwoest Egyptisch dorp Kreet 'Buitenlanders eruit' in Duitsland nu strafbaar V Meldpunt voor schoolverzuim Gratie voor Vederlandse drughandelaar Franse minister: harder optreden tegen drugs moet Politie Bremen vreest veldslag Banenplan voor grote steden Suske en Wiske driedimensionaal Ajax nog niet in kwartfinale Ook bij Telecom district Breda (Zeeland en W-Brabant) arbeidsplaatsen weg Dollar veert op Akzo Nobel ziet winst stijgen Mestcentrale is van de baan 1 L-l X 64 1 B. 2 r iets te koop aan te bieden Met een kleintje in De Stem heeft u absoluut het meeste succes Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze .kleintjes -rubriek Te koop aangeboden DE STEM 134e JAARGANG ferneuzen - Terneuzen heeft na- aens de zes andere gemeenten in Seeuws-Vlaanderen bij Onder- rijs een verzoek ingediend om ien meldpunt in te stellen voor «geheten 'vroegtijdige school verlaters' Die centra moeten Heldingen van schoolverzuim in iet voortgezet onderwijs verza nden en 'vermoedelijk vroegtij- jig school verlaten' voorkomen. zie zeeland - cl Den Haag - Een Nederlander die n Thailand voor drugsmokkel ;ot levenslang was veroordeeld leeft gratie gekregen en is vrijge laten. Het gaat om een man die inmiddels zes jaar onder beroer- omstandigheden achter de tralies heeft doorgebracht. Parijs - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Pasqua wil dat Nederland harder gaat optre den tegen de drughandel. Pas als Den Haag daartoe bereid is zal Frankrijk volledig meewerken aan de uitvoering van het Ver- j van Schengen over het op heffen van de controles aan de binnengrenzen. zie buitenland-a4 Bremen - De politie in Bremen houdt ernstig rekening met bik kelharde confrontaties tussen aanhangers van Werder Bremen en Févenoord. De Rotterdamse dub kan vanavond in de Duitse havenstad rekenen op de steun van minstens 5000 fans. Ruim politie- en veiligheidsagen ten zijn opgetrommeld om bin nen en buiten het Weserstadion een veldslag te voorkomen. zie sport -bi Den Haag - Het banenplan van het kabinet om langdurig werk lozen (langer dan 1 jaar werk loos) aan de slag te helpen, leve ren volgend jaar vooral effect op in de vier grote steden. Door het plan moeten in totaal 40.000 ■werklozen een baan krijgen. zie binnenland-a3 HET WEER r VANDAAG IN DEZE KRANT Zo'n puinhoop als het is bij de verkoop van kaart jes voor de musical Suske en Wiske, zo goed geor ganiseerd is de voorstel ling zelf. Het is alsof je in een driedimensionaal stripboek zit te kijken. ZIE UITGIDS - DEEL D SPORT Ajax heeft zich gister avond niet weten te plaatsen voor de kwartfi nale van de Champions League. De 1-1 in Am sterdam tegen Austria Salzburg betekent dat de Amsterdammers nog één puntje te kort ko men. ZIE SPORT -BI INHOUD 4 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5/A6 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Uitgids deel D RTV-programma's D5 Tegen de achtergrond van duizenden stenen op moslimgraven herdenken twee nonnen de doden van de strijd in Sarajevo. Op het graf van een omgekomen collega worden kaarsen gebrand. foto epa zie ook buitenland - a4 Zacht Vandaag een overgang naar zeer zacht weer. Dat gaat, vooral in de ochtend, gepaard mei veel bewolking en een spatje regen. Later op de dag opklaringen. New York - De centrale banken j van de VS hebben gisteren zoveel dollars opgekocht dat de koers van de Amerikaanse munt gister avond fors is gestegen. In New fork steeg de koers naar 1,70 gulden, drie cent meer dan dins- 'dag. ■zie ook beurs-A6 Arnhem - Akzo Nobel doet het 8°ed. De winst van het chemie concern is het derde kwartaal ®et 35 procent gestegen. De be- eggers op de Amsterdamse beurs ■'•'aren echter niet ondersteboven van die winstgroei: het aandeel jan Akzo Nobel ging met ruim 0ri(' gulden achteruit. ■zie economie -A5 Algiers (rtr/afp) - Islamitische verzetsstrijders hebben gisteren in Algerije de militaire comman dant van de hoofdstad Algiers doodgeschoten. Kolonel Cherif Djelloul is 'op laf fe wijze vermoord' toen hij onge wapend onderhandelde met een fundamentalistisch commando', meldt een officieel communiqué. Veiligheidstroepen die na de moord het huis bestormden waar de militanten zich hadden ver schanst, schoten negen verzets strijders dood. Volgens het com muniqué waren dinsdag al vier guerrillastrijders gedood. Ooggetuigen meldden dat de fun damentalisten dinsdag twee vrouwen in gijzeling hadden ge nomen. Onduidelijk is of die ook zijn omgekomen. De afgelopen drie dagen zijn in Algerije in to taal 29 mensen gedood bij een bomexplosie en bij schermutse lingen tussen veiligheidstroepen en moslimactivisten. zie ook buitenland - a4 ADVERTENTIE Ba vel na ren hebben last van de klaagspieren Van onze verslaggever Bavel - De Bavelse huisarts J. Corten krijgt in zijn praktijk opvallend veel patiënten met lichamelijke klachten, die hij toeschrijft aan de gemeentelijke herindeling die zijn dorp boven het hoofd hangt. Mensen komen in toenemende mate op zijn spreekuur met hoofdpijn, rug- en maagklach ten, waarvoor hij geen enkele andere oorzaak kan vinden. Volgens Corten komt dit voor bij 5 tot 10 procent van zijn 2000 patiënten. „De klachten zijn anders niet te herleiden," aldus Corten. Volgens de laatste stand van zaken worden de 6000 inwo ners van Bavel straks ingezete nen van Breda. Daarover bestaat onrust, niet alleen vanuit de vrees om meer belasting te gaan betalen, zegt Corten. „Negentig procent van de Ba- velnaren is best bereid om meer onroerend-goedbelasting te betalen, als ze daarvoor in ruil hun zelfstandigheid zou den kunnen behouden." Volgens Corten, sinds vijf jaar huisarts te Bavel, overheerst de vrees dat de eigen identiteit van het dorp verloren gaat. „Bavel kent een rijk vereni gingsleven. De angst dat dat bedreigd wordt, is groot. Bavel wordt straks ingebouwd door de gro te stad en wat krijgen we er voor terug? Een dure schouw burg." Corten heeft serieus de indruk dat dit toekomstbeeld knaagt aan de inwoners van Bavel. Zo zelfs, dat zij er ziek van wor den. De huisarts zou het verband tussen de gemeentelijke herin deling en de gezondheids klachten graag onderzocht zien en overweegt daarvoor aan te kloppen bij het ministe rie van Volksgezondheid Assiut (afp/dpa) - Door brand en overstromingen zijn in Egypte gisteren zeker 410 mensen om het leven geko men. Veel van de slachtoffers zijn ver zwolgen door water dat bedekt was met brandende benzine. De zware regen veroorzaakte 's ochtends kortsluiting, waardoor drie opslagtanks in brand vlogen. De gouverneur van Assiut heeft de noodtoestand in de provincie afgekondigd en de militaire brandweer naar Dronka ge stuurd om het vuur te bestrijden. Getuigen zagen op de plaats van de ramp nabij Dronka, 320 kilo meter ten züiden van Cairo, veel lijken in het water drijven. Tientallen mensen werden in hun woningen door de brand en de overstroming verrast. Zeker tien UQT^ /O DPI 710311 000218 I I I I I Van onze verslaggevers Breda/Den Haag - Koninklij ke PTT Nederland (KPN) schrapt bij het dochterbedrijf PTT Telecom 3000 van de in totaal 32.000 banen. De banen zullen binnen drie jaar verdwijnen. Gedwongen ontsla gen verwacht het bedrijf niet. De plannen komen voort uit de doel stelling om de produktiviteit bij PTT Telecom met 15 tot 20 pro cent te verhogen. In hoeverre het district Breda - waaronder (Vest-Brabant en Zeeland vallen - door de sanering getroffen wordt, is nog niet be kend. Dat landelijk tien procent wordt ingekrompen betekent nog niet dat dat ook voor deze regio geldt. „Wij hebben hier al een grote ef- ficiency-operatie achter de rug," zegt een woordvoerster van PTT Telecom in Breda. Het district Breda omvat 1200 arbeidsplaatsen (900 in West- Brabant en 300 in Zeeland). Net als andere districten heeft ook 'Breda' de laatste jaren al een re organisatie doorgevoerd. De vakbonden reageren geschokt op de aankondiging van PTT Te lecom. De christelijke bond CFO vreest dat al met al 4500 tot 5000 PT- T'ers de gevolgen van de ingreep zullen merken. Bij PTT Telecom werken name lijk naar verhouding veel mensen in deeltijd. De grootste vakbond bij KPN, de AbvaKabo, voorziet grote pro blemen om het banenverlies zon der gedwongen ontslagen te laten verlopen en eist op korte termijn duidelijkheid van PTT Telecom. Een woordvoerder van de Abva Kabo in Breda, L. van der Post, vreest dat in West-Brabant en Zeeland zeker honderd banen zullen verdwijnen. „Dit district heeft wel flink gereorganiseerd, maar dat is ook in andere distric ten gebeurd." Vap der Post zet zijn vraagtekens bij het banenverlies. „De afgelo pen jaren is de zaak al flink op zijn kop gezet. Dan reken je niet op zo'n bericht. Zeker niet als je het afzet tegen de goede bedrijfsresultaten." Volgens algemeen directeur Ver- waayen reorganiseert zijn bedrijf niet vanuit een zwakke positie. „Eigenlijk gaat het heel goed met de onderneming," zegt hij. De in augustus gepubliceerde halfjaarcijfers geven hem gelijk. PTT Telecom is met een bedrijfs resultaat van 1,5 miljard gulden verantwoordelijk voor het hoofd deel van de KPN-concernwinst. Ondertussen wordt ook bij een ander onderdeel van KPN, PTT Post, driftig gesaneerd. De AbvaKabo vreest dat daar door binnen enkele jaren maar liefst 15.000 van de 100.000 ba nen bij KPN zullen verdwijnen. Zodra KPN meer duidelijkheid heeft gegeven over de reorganisa tieplannen, raadpleegt de vak bond zijn achterban. De bond sluit niet uit dat de leden acties willen voeren. DONDERDAG 3 NOVEMBER 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze verslaggever Den Haag/Breda - De oprichting van een mestcentrale die de overtollige mest over Nederland moet verdelen, is van de baan. Een harde concurrentiestrijd tussen boeren om hun mest kwijt te raken is daarmee zo goed als onvermijdelijk geworden. Binnen het Landbouwschap, waarin vakbonden en landbouw organisaties zijn verenigd, bleef gisteren, ondanks maandenlang vooroverleg, overeenstemming uit. De katholieke boerenbond KNBTB, waartoe de Noordbra bantse Christelijke Boerenbond (NCB) behoort, weigert akkoord te gaan. Oprichting van de verplichte mestcentrale was en is een innige wens van zuidelijke veehouders die met te veel mest zitten. Zij willen dat alle mest via een mo nopolistische organisatie wordt gedistribueerd. Deze organisatie bepaalt welke mest in de akkerbouw wordt af gezet en welke mest naar verwer kingsfabrieken moet. Ook de kostprijs wordt door de centrale vastgesteld. Door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, wordt het principe van de vrije markt buiten wer king gesteld. Veehouders hoeven niet tegen elkaar op te bieden om hun mest kwijt te raken aan ak kerbouwers. Die akkerbouwers alsmede mest handelaren en loonwerkers zijn om die reden fel gekant tegen de centrale. De mestcentrale kon overigens toch al niet rekenen op politieke steun. De Tweede Kamer is te gen. Landbouwminister Van Aartsen wil alleen instemmen als de Europese Commissie goedkeu ring verleent. De kans daarop werd klein geacht. „Een dramatisch besluit. Het is een zwarte dag, voor de intensie- Van Aartsen FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP ve veehouderij, maar ook voor de hele Nederlandse landbouw. De politiek heeft nu de vrije hand. Elke oplossing die nu uit de bus komt is duurder, zonder dat daar iemand voordeel van heeft." Zo reageert vice-voorzitter An ton Vermeer van de NCB op het afblazen van de verplichte mest centrale. „De mestcentrale was en is het enige instrument dat een oplossing in zich draagt voor het mestprobleem en dat toch alle opties voor de toekomst open houdt. Nu de mestcentrale van de baan'is vervalt ook de financiële basis voor de verwerking en de export van mest. vervolg op binnenland - a3 Amsterdam/Sluis - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporings dienst (Fiod) heeft een grootscheepse actie gehouden tegen het porno-imperium van de Amsterdammer Ch. G. Volgens het openbaar ministerie is de man gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht belas tingfraude te hebben gepleegd bij de invoer en distributie van por nofilms. De Fiod deed met ruim honderd man invallen op veertien locaties binnen en buiten het Amster damse arrondissement. Volgens een woordvoerster is daarbij een hoeveelheid administratie in be slag genomen. Volgens Hans Knoop, media-ad viseur van G., is ook een dochter van G. aangehouden. Het porno-imperium van G. geldt met een jaaromzet van ongeveer 100 miljoen gulden op zijn vak gebied als het grootste in Europa, bevestigt Knoop. Hij noemt de Fiod-actie 'buiten iedere propor tie'. Van 'miljoenenfraude' kan geen sprake zijn, aldus Knoop, want de omzet van de betrokken bv's 'is minder dan 2 procent van het gehele bedrijf van G'. De Fiod deed tevens een inval bij G.'s financieel adviseur, G. Cok, in het Zeeuwse Sluis, die niet persoonlijk als verdachte geldt. zie ook zeeland-c1 Frankfurt (dpa/rtr) - Het roepen van de kreet 'Buitenlanders eruit' (Auslander raus) valt in Duitsland onder de strafbepalingen over volksopruiing en kan met maximaal vijf jaar cel worden bestraft. Dat heeft de rechtbank in Hamm in de deelstaat Nordrhein-Westfalen be slist. De rechters vernietigden daarmee een vonnis van een lagere recht bank die drie neo-nazi's had vrijgesproken. Die hadden in 1992 voor een tehuis van asielzoekers in Bad Driburg gedemonstreerd en 'Aus lander raus' geroepen. De drie mannen - 29, 26 en 25 jaar oud - moe ten nu opnieuw terechtstaan. mensen zijn in de moskee tijdens het gebed omgekomen. Verscheidene dorpen in de regio zijn overstroomd. Veel mensen worden nog vermist. „Het was net napalm," vertelt Abdel Mohsen, een inwoner van Dronka. Drie van zijn broers - zes, acht en elf jaar oud - kwamen om het le ven toen brandende benzine hun huis binnenstroomde.Volgens weerkundigen in Cairo lijdt het land onder het zwaarste onweer van de eeuw. De storm kan nog 48 uur aanhouden. De regenval veroorzaakte een enorme chaos in Cairo. Straten kwamen blank te staan en som mige wijken zaten urenlang zon der stroom en water. ALGERIJE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, ^de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. i.' Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode;Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats:. kwartaal automatisch 84.70 bank/gironr In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT IECT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1