Uitdiepen van Schelde rond Onderzoek of Air Miles privacy van spaarders schendt Lot asielwet vannacht in Kamer nog ongewis Besluit over tracé van snelle trein jaar later Leger heeft contact met gegijzelde blauwhelmen Sint bij Brabantse van 109 'Milieu-eisen Dow strenger' Bij provincies verdwijnen duizenden banen Kerkgang loopt opnieuw terug My Fair Lady doet het weer Wandelparadijs La Gomera Vlaamse en Nederlandse milieu-organisaties vrezen milieu-ramp Nederlanders omgekomen bij vliegtuigongeluk Korten toeslag partner aow'er lijkt van de baan Beatles na 25 jaar weer in top hitparade Verkoop auto's weer omhoog Vlaanderen gaat Maas en Schelde schoner maken Ondertitelaars gaan staken NAC voor beker naar Heerenveen SPECIAALZAAK IN GELOOGD GRENEN NIEUW/ANTIEK DE STEM 134e JAARGANG Terneuzen - De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) vindt dat de provincie strengere milieu-eisen moeten stellen aan de bouw van de warmtekrachtcentrale bij Dow Benelux in Terneuzen. In de bestaande ontwerpvergunning aan exploitatiebedrijf Elsta ont breekt de verplichting voor de bouw van een installatie, die de uitstoot van stikstofoxyden met de helft kan terugbrengen. De ZMF vindt dat onverantwoord. ZIE ZEEiAND - Cl Den Haag - Volgens de ambtena renvakbond CFO verdwijnen er de komende jaren bij de provin ciebesturen zeker 3000 van de 14.000 banen. Dat komt volgens de bond door de bezuinigingen op het Provinciefonds, de be stuurlijke reorganisaties en het afstoting van taken. Breda - Het aantal katholieken dat regelmatig naar de kerk gaat is de afgelopen 10 jaar met een kwart gedaald. Het aantal pries ters is in deze periode meer dan gehalveerd, blijkt uit cijfers van het kerkelijk bureau Kaski. ZIE BINNENLAND-A3 HET WEER MIN./MAX. 2/7 VANDAAG IN GROTE GIDS Nederland ging in 1960 plat voor de musical 'My Fair Lady' met Wim Son- neveld. In 1994 lijkt het zelfde te gebeuren, nu met cabaretier Paul van Vliet in de hoofdrol. Van Vliet en (vertaler) Seth Gaaikema geven hun verklaring. ZIE GROTE GIDS - DEEL D SURPLUS Het is het op een na kleinste van de Canari- sche Eilanden, maar niet temin is La Gomera een wandelparadijs. Ruige natuur en prachtige cul tuurlandschappen vor men het imposant decor voor uitgebreide voet tochten. ZIE SURPLUS-DEEL E INHOUD 4 KATERNEN Binnerv/Buitenland Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland Grote Gids RTV-programma's Surplus A2 A3 A4 A5/A6 A6 deel B deel C deel D D5 deel E Opklaringen Een regengebied op de oceaan bereikt ons later in het week einde. Tot die tijd blijft het rustig met van tijd tot tijd zon. In de nacht en ochtend plaat selijk mist. Den Haag - De drie Nederlandse inzittenden van een sportvlieg tuigje zijn gisteren in de buurt van de Duitse stad Trier om het leven gekomen. De Piper 34 waarin zij zaten stortte door nog onbekende oorzaak neer. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het toestel was onderweg van Stutt gart naar Maastricht. Den Haag - Het ziet er naar uit dat de door het kabinet aange kondigde korting op de toeslag van een jongere aow-partner niet doorgaat. Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt er niets voor. ZIE BINNENLAND-A3 Londen - De eerste elpee van de Beatles in bijna 25 jaar zal zon dag in Groot-Brittannië de top van de hitparade bereiken. De te rugkeer van het viertal uit Liver pool levert ook een comeback voor de ouderwetse vinyl-gram- mofoonplaat op. Bij Londense platenwinkels staan fans uit de hele wereld in rijen om een exem plaar van Live at the BBC van de Beatles aan te schaffen. Amsterdam - Het herstel van de automarkt in Nederland zet ver sterkt door. Het aantal verkochte personenauto's wordt voor dit jaar geschat op 435.000. Dat zijn er 10.000 meer dan de in het voorjaar uitgesproken verwach ting ■ZIE ECONOMIE-A5 Van onze Haagse redactie Den Haag - Na ruim vijfen twintig jaar onderhandelen met Nederland lijkt een Vlaamse hartewens eindelijk in vervulling te gaan. De vaargeul van de voor de haven van Antwerpen zo belangrijke Westerschelde wordt verdiept en verbreed. Daartoe zal-de Nederlandse en Vlaamse regering op 17 januari volgend jaar in Antwerpen een verdrag tekenen. Voorbereidende studies voor de werken kunnen onmiddellijk be ginnen, zijn de Vlaamse premier Van den Brande en diens minis ter van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken Kelchtermans gisteren in Den Haag overeenge komen met de Nederlandse pre mier Kok en minister van Ver keer en Waterstaat Jorritsma. De Vlaamse en Nederlandse na tuur- en milieu-bewegingen vre zen dat de verdieping van de Westerschelde uitdraait op een natuurramp. De leiders van de grote fracties in de Zeeuwse Staten reageren overwegend positief. WD en CDA vinden nieuwe studies naar de gevolgen voor het milieu, zoals de milieu-organisaties'eisen, niet nodig. De PvdA wil eerst meer informa tie aleer een definitief standpunt te bepalen. Op 17 januari zal de Vlaamse re gering ook de internationale overeenkomst tekenen die moet leiden tot verbetering van de wa terkwaliteit van Maas en Schel de. De Vlaamse regering heeft die overeenkomst tot nu toe niet ge ratificeerd, omdat Nederland niet aan de uitdieping van de Westerschelde wilde meewerken. Zo zou het vorige kabinet daar toe alleen bereid zijn geweest als Vlaanderen instemde met de aan leg van de HSL-verbinding Rot- terdam-Antwerpen langs de A16, een oplossing die een Vlaams na tuurgebied doorkruist. Het paar se kabinet wijzigde echter van strategie. Het uitdiepen van de Wester schelde kost ruim een half mil jard gulden. Nederland zal voor 110 miljoen gulden bijdragen. De Vlamingen draaien op voor de rest. VERVOLG EN REACTIES OP - Cl ZIE OOK PAGINA - A1 Van onze Haagse redactie Den Haag - De Nederlandse en Vlaamse regeringen gaan samen de Grensmaas ontwikkelen. Daartoe wordt op 17 januari in Antwerpen een verdrag onderte kend. Op die dag tekenen de Vlamingen bovendien het internationale ak koord dat moet leiden tot schoner water in de Maas en Schelde. Vlaanderen heeft het internatio nale verdrag ter verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde en Maas ('de waterverdragen') nog steeds niet getekend omdat Nederland tot nu toe weigerde mee te werken aan de uitdieping van de voor de Antwerpse haven zo belangrijke Westerschelde. Nu die zaak is geregeld staat onder tekening van dat verdrag niets meer in de weg. Een schonere Maas is van levens belang voor de drinkwatervoor ziening van Rijnmond en delen van West-Brabant en Zeeland. Deze gebieden betrekken hun water uit de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. Vlaanderen en Nederland gaan ook samenwerken om de afvoer van de Maas te verbeteren om in de toekomst overstromingen te gen te gaan. „Ik heb even de nieuwe bisschop Muskens gebeld, en van hem mag ik u twee kusjes geven. Vindt u dat goed"? Sinterklaas had gis teren de lachers op zijn hand toen hij een bezoekje bracht aan De Eglantier in Roosendaal. Speciale gast was mevrouw Cornelia Hendrikse-Maas, die vandaag precies 109 jaar geleden (op 2 december 1885) in Aardenburg is geboren. De oudste inwoonster van Brabant, die een koning en vier koninginnen heeft meegemaakt, liet zich de festiviteiten geamuseerd welgevallen. FOTO DE STEM/BEIM STEFFEN Van onze Haagse redactie Den Haag - Op welke manier de vreemdelingenwet wordt aangepast, was vannacht in de Tweede Kamer nog vol strekt onduidelijk. De fracties van PvdA en D66 staan nog steeds lijnrecht tegen over coalitiegenoot WD. De aanpassing van de vreemde lingenwet moet er voor zorgen dat asielzoekers die via een veilig land naar Nederland komen, ge weigerd kunnen worden. Vannacht rond een uur moest er nog gestemd worden over een amendement van de WD. De WD wil die asielzoekers met in de asielprocedure opnemen. Wordt het WD amendement aangenomen dan betekent dat niet dat de asielzoekers sneller het land zullen verlaten. Tegen de weigering kunnen ze, in kort ge ding, beroep instellen bij de pre- Staatssecretaris Schmitz FOTO ANP sident van een rechtbank. Hoe lang die kort gedingen gaan du ren als grote groepen asielzoekers die aanspannen, is niet duidelijk. In het voorstel zoals de regering en ook dé PvdA en D66 het wil len, kan de asielzoeker wel een asielverzoek indienen. Dat ver zoek wordt dan binnen 24 uur af gewezen. Op een beroep tegen die afwij zing beslist de vreemdelingen rechter binnen negen dagen. Na die negen dagen moet de asiel zoeker alsnog Nederland verla ten. De tegenstelling tussen WD enerzijds en PvdA en D66 ander zijds heeft niets te maken met de essentie van de wet. Die is dat asielzoekers die al in een veilig land zijn geweest niet in Neder land asiel moeten krijgen. De VVD bleef vannacht tot het laatste moment tegenover de an dere coalitiepartijen PvdA en D66 staan. De laatste twee dagen is er topbe- raad gevoerd tussen de fractielei ders van de coalitiepartijen. Dat overleg leidde echter niet tot een compromis. De problemen rond de asielwet is het zoveelste voorbeeld van te genstellingen in de paarse coali tie. De asielzoekers kosten de Neder landse regering tot en met de hui dige kabinetsperiode minstens 6 miljard gulden. Tussen 1985 en 1993 heeft het rijk 1,6 miljard moeten uitgeven. Daar komt nog 4,4 miljard bij of zoveel meer als het aantal vreem delingen nog groter wordt. Dat heeft minister Zalm van Finan ciën in de Tweede Kamer gezegd. Staatssecretaris Schmitz van Justitie voegde eraan toe dat mo menteel 51.000 asielverzoeken in behandeling zijn. Bij 18.000 daarvan is sprake van een achter stand in de verwerking. Het gaat dan om beroepszaken. Van onze Haagse redactie Den Haag - Het besluit over de aanleg van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) heeft een klein jaar vertraging opgelopen. Niet volgend voorjaar maar pas in december 1995 zal het kabinet beslissen waar de spoorlijn moet komen. De vertraging is het di recte gevolg van de gezamenlijke studie naar de voor- en nadelen van twee alternatieve tracés voor de HSL. De door een gezamenlij ke ambtelijke werkgroep uit te voeren studie moet de plus- en minpunten van twee grensover schrijdende HSL-tracés in beeld brengen. Het gaat om de zogenaamde Ha venroute, de Vlaamse vo'örkeur, waarbij de TGV vanaf Rotterdam naar Roosendaal en Bergen op Zoom loopt langs de Havenweg naar Antwerpen. Het tweede tracé - de Nederland se voorkeur - loopt zoveel moge lijk vanaf Rotterdam langs de A16 via Breda en Hazeldonk richting Antwerpen. Een tweede optie van de Neder landse regering, waarbij de HSL langs Roosendaal en de Al 7 bij Essen de grens overgaat, wordt niet bestudeerd. Dat tracé stuit op onoverkomelijke Vlaamse be zwaren: de snelle trein zou door te veel dorpskernen rijden. Amsterdam/Hilversum (anp) - De schrijvers van de meest gelezen teksten van Nederland, de ondertitelaars, leggen vanaf maandag hun pen neer. Ze pikken het niet langer dat ze een groot deel van de Nederland se tv-programma's voorzien van ondertitels zonder daarvoor be hoorlijk te worden betaald. Dat heeft hun Vereniging van Vertalers voor Film Televisie en Vi deo WFT laten weten. De vereniging wil zo de grote ondertitel- bedrijven dwingen de eisen in te willigen. De ondertitelaars vin den dat ze te weinig verdienen en te zeer afhankelijk zijn van de grillen van hun werkgevers. De journaals en actualiteitenpro gramma's zullen de gevolgen van de staking het eerst ondervin den. Maar volgens de afdeling vertalingen van het NOB zullen die gevolgen voorlopig beperkt zijn. In een mededeling liet het het management van het omroeppro- duktiebedrijf weten dat de vertalers met een staking hun eigen werkgelegenheid op het spel zetten. De grote ondertitelbedrijven zijn Subtitling International in Am sterdam, Available in Utrecht en afdeling vertalingen van het NOB in Hilversum. Er bestaat een sterke concurrentie tussen de bedrijven die voor een groot deel met free-lancers werken. I I I I I VRIJDAG 2 DECEMBER 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Amsterdam - De Registratiekamer onderzoekt de rechtma tigheid van de actie Air Miles, het spaarsysteem voor bij voorbeeld een gratis vliegreis. De kamer, die toezicht houdt op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens, be kijkt of met de actie privacyregels worden geschonden. De Registratiekamer onder zoekt of de deelnemende be drijven hun gegevens over de deelnemers aan elkaar hebben gekoppeld. Dat soort informatie, die op personen herleidbaar is, moet volgens nationale en interna tionale wetgeving worden be schermd. Vooral het koppelen van de bestanden heeft grote aandacht. De Air-Milesorganisatie zelf maakte gisteren bekend dat een maand na het begin van de spaaractie al een miljoen men sen deelnemen. Onder hèt motto 'Hoe meer je spaart, hoe verder je gaat' kun nen klanten van onder andere Albert Heijn, V D, Shell en ABN Amro sparen voor reizen en andere vormen van vrije tijdsbesteding. Deelname kost vijf gulden, daarvoor krijgt de klant een info-folder plus twee 'bank- pasjes' waarmee elektronisch Air Miles ('vliegkilometers') gespaard kunnen worden. Via het elektronische pasje worden alle uitgegeven bedra gen maandelijks omgezet in Air Miles. Klanten kunnen via een servicenummer hun spaartegoed opvragen. Elk kwartaal krijgen de spaarders een overzichtje thuisgestuurd. Overigens moet er wel flink ge winkeld en getankt worden voordat het interessant wordt. Gratis toegang tot het Noorder Dierenpark Emmen kost bijvoorbeeld 65 Air Miles, de Efteling zelfs 90 Air Miles. Gemiddeld 300 Air Miles zijn er nodig om de helft korting te krijgen op een meerdaags ver- blijf in een huisje van Center Pares. Sparen kan verder voor alle 150 lijnvluchten van de KLM. Een retourtje Londen of Parijs kost bij voorbeeld 500 Air Miles, Kopenhagen 800 en Wenen 1200. De verste reis uit het pakket is Sydney. Die trip kost 20.700 Air Miles ofwel een half mil joen gulden aan benzine of boodschappen. Zagreb/Den Haag (anp) - Het Nederlandse konvooi verlofgan gers dat is gegijzeld in Oost-Bosnië, heeft gisteravond contact gehad met de Nederlandse commandant van de blauwhelmen in Srebrenica Everts. Het is de eerste keer sinds vorig weekeinde dat dit konvooi er in slaagt direct contact te leggen met Defensie. De 70 verlofgangers hebben laten weten dat zij vast zitten in de buurt van Zvornik. Ze maken het goed, zegt een woordvoerder van Defensie. Het ministerie heeft gisteravond nog de familieleden van de ver lofgangers uit Srebrenica op de hoogte gebracht van de jongste ■ontwikkelingen. Met het 20 man tellende brand stofkonvooi dat vastzit bij Brap- aca, heeft Defensie geregeld di rect radiocontact. Er was gister avond nog geen aanwijzing dat de twee groepen spoedig verder zouden kunnen. De vrijlating van de geblokkeer de VN-konvooien in Bosnië vormt een belangrijk gespreks onderwerp tijdens het overleg van Unprofor met de Bosnische Serviërs. Nederlandse VN-mili- tairen in Zagreb putten daaruit voorzichtige hoop op een spoedig einde aan de gijzeling van hun collega's. Zowel in voormalig Joegoslavië als bij Defensie in Den Haag worden nauwelijks mededelin gen gedaan over de gijzeling. De terughoudendheid is groot nadat de Serviërs eerdere beloften niet zijn nagekomen. Als de 90 Nederlanders binnen kort vrijkomen, is het de bedoe ling dat de 70 verlofgangers on der hen via Zagreb naar Neder land gaan. Eventueel gaat dit gepaard met verdere vertraging, wanneer het verlofkonvooi moet wachten op nieuwe reisdocumenten van de Bosnische Serviërs. Het is dan ook de vraag of de Nederlandse blauwhelmen dit weekeinde al in Zagreb aankomen. Op de VN-ba- sis in de Kroatische hoofdstad is in ieder geval iedereen gereed voor het onthaal van Üe collega's. Bosnische Serviërs hebben giste ren 7 Oekraïense blauwhelmen met hun pantservoertuig bij Bi- hac in Bosnië ontvoerd en naar Kroatië gebracht. ZIE OOK BUITENLAND - A4 Hilversum - Als absolute kraker kwam gisteravond de 'klassieker' Ajax-Feyenoord uit de bus tij dens de loting voor de kwartfina les van het KNVB-bekertoernooi. NAC speelt in het carnavals weekeinde van 25 en 26 februari 1995 uit tegen Heerenveen. „En dat lijkt me niet ongunstig," al dus topscorer Pierre van Hooij- donk. „Thuis spelen was misschien wel leuker geweest, maar de laatste jaren hebben we in Heerenveen ook nooit verloren." Dat de wedstrijd met carnaval gespeeld moet worden, vindt de aanvaller iets minder leuk. „We moeten snel zien te regelen dat die wedstrijd naar de vrijdag avond verschoven wordt, dan heb ik er geen projblemen mee." De andere wedstrijden: Heracles- Volendam en Ajax 2-FC Utrecht. is n Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: i Plaats:. Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: kwartaal acceptgiro 87.20 maand automatisch 29.05 De Parkerpen zenden aan: kwartaal automatisch84.70 bank/gironr Adres: Postcode:. Plaats:. In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. l—i DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1