>9.450,- Misdaad slaat toe bij parket Meebrullen met 'De Leeuwekoning: KEUKENS Uitvoer houdt de economie overeind Rechter Di Pietro stapt op uit protest Rambo in Bosnië 'Geen lering getrokken uit ongeval' Poelier in Wernhout dekmantel drughandel a akket - te meer wil. UNITED COLORS OF BENETTON. voor OPRUIMINGSPRIJZEN OPEL6 Minister Sorgdrager: Campagne georganiseerde misdaad tegen politie en justitie Onderzoek naar milieu-educ atie Real verslikt zich in Odense Pijnlijk afscheid Rijvers bij PSV Aftreden van Bentsen klap voor Clinton Doodstraf voor moord op abortus-arts Enthousiasme bij staatsbezoek Ziekteverzuim Raait flink Werkloosheid blijft wel toenemen BEKENDMAKING Van Hanegems negen levens OU 'Ontvoerd' kind nog niet terug X Sij pxtra's in aan het .ïrlijk afwachten... baler laat u echter [weet u tenminste I Ichting afsluit. f uit; f mistlampen vóór Itt safe-lock lintglas bestuurdersstoel \kleding. t prijs:f1500,-. 113%. iaar namelijk extra |u het best aan de Opel is uitgemst. prijs. fcn voor de hier af- atuurlijk ook voor Opel dealer pakt |at pakt u toch met taken. Prijzen incl. B.T.W. en Jicariewijzigingen voorbehouden. I bij de conducteur te service. Ide trein maar ook bij lu in het bezit bent van Irlijk nog wel. lanmerkelijk hoger ligt |toch zonder kaartje in de tijd op de stations en. In combinatie met |van meer winkels doen :en waar u graag komt. jebreid beschreven in de dt deze op het station, algemene voorwaarden lagage van NS (AVR - NS), opgenomen. vaan onrnnr TERNEUZEN Noordstraat 91 134e JAARGANG HULST SLUIS Steenstraat 34 Grote Markt 7 DE STEM Onstuimig Na een frisse maar vrij zonnige dag wordt het onstuimig. Er is veel bewolking in de loop van de dag gevolgd door regen. De zuid tot zuidwesten wind neemt toe van vrij krachtig tot krachtig. kig niet. Wel gaat er Jen op dit station en alles te maken met hranderingen hebben Van onze Haagse redactie Den Haag - De georganiseerde misdaad beschikt over veel meer vertrouwelijke politie-gegevens dan Justitie tot voor kort aan- Temeuzen - Het Openbaar Li chaam Afvalstoffenverwijdering Zeeuws-Vlaanderen wil een on derzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan natuur- en milieu educatie in Zeeuws-Vlaanderen. Dit idee wordt donderdag be sproken tijdens de vergadering van het intergemeentelijk samen werkingsorgaan Zeeuws-Vlaan- deren. ZIE ZEELAND - C1 Madrid - In de derde ronde van de strijd om de UEFA-beker zorgde het Deense Odense BK gisteren voor een geweldige stunt. De Scandinaviërs wonnen in Madrid van Real (2-0) en zij plaatsten zich daarmee voor de kwartfinales. ZIE SPORT- BI Eindhoven - Het afscheid van Kees Rijvers bij PSV werd gister avond'een pijnlijke affaire. Niet alleen vanwege het gelijke spel tegen het povere RKC, maar vooral vanwege de onenigheid met technisch manager Arnesen. ZIE SPORT - B1 Washington - Het aftreden van minister Bentsen van Financiën betekent een gevoelige klap voor de Amerikaanse president Clin ton. Als 'oudere staatsman' ge noot Bentsen ook bij de Republi keinse oppositie groot gezag. Hij wofdt opgevolgd door Robert Rubin, voorzitter van de econo mische adviesraad van president Clinton. ZIE PAGINA A2 Pensacola - De voormalige predi kant en anti-abortusactivist Paul Hill is gisteren in Florida ter dood veroordeeld voor de moord op een arts van een abortuskli niek en diens medewerker. Een jury achtte Hill (40) schuldig aan liet doodschieten van dr John Britton en zijn begeleider John Barret op 29 juli voor de abortus kliniek Ladies Centre in Pens acola. Amman - Op de eerste dag van het staatsbezoek dat zij en prins Qaus aan Jordanië brengen, loonde koningin Beatrix zich tij dens een gesprek met de pers zeer enthousiast. Duidelijk is dat het 'redesproces in het Midden-Oos ten het bezoek op feestelijke wij ze beïnvloedt. •ZIE BUITENLAND-A4 Breda - Als gevolg van de nieuwe aanpak door vrij in de markt opererende arbodiensten, ligt het Ziekteverzuim dit jaar 1,5 pro cent lager dan in 1993. Dat meld- te voorzitter Blankert van de -hristelijke werkgevers gisteren. Je werkgevers zijn dus te spre ien over de nieuwe Wet Arbeids omstandigheden. 'ZIE ECONOMIE - A5 Naar nu blijkt hebben de crimi nele organisaties ook bij het par ket in Amsterdam geheime poli tie-gegevens gestolen. De gege vens, vermoedelijk gekopieerd op een computer bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam, wor den nu in delen naar buiten ge bracht om lopende strafzaken te frustreren. Dat onthulde minister Sorgdra ger van Justitie gisteren na het besloten overleg met de de vaste Kamercommissie voor justitie over het aanhoudend lekken van vertrouwelijke politie-informa- tie. Tot voor kort was Justitie er van uit gegaan dat de criminele wereld alleen beschikte over de diskettes met relatief 'onschade lijke' gegevens die waren buitge maakt bij de inbraak in de wo ning van de Amsterdamse officier van justitie Vaiente afgelopen zo mer. De diefstal bij het parket in Am sterdam werd pas opgemerkt toen eind vorige maand tijdens een uitzending van het Tros-pro- gramma Deadline gegevens wer den getoond die niet afkomstig konden zijn van de 'Valente-dis- kettes'. Volgens Sorgdrager is het niet bekend welke gegevens er precies bij het parket zijn gekopieerd. De minister verklaarde dat er een in tensief onderzoek gaande is naar de diefstal. Dat onderzoek moet uitwijzen of iemand van het Openbaar Ministerie of iemand van buitenaf de diskettes met vertrouwelijke politie-gegevens heeft gekopieerd. 'Italiaanse toestanden' De minister wees de suggestie van de hand dat er in Nederland sprake is van 'Italiaanse toestan den'. „Onder Italiaanse toestan den versta ik een volstrekt cor rupte overheid. Dat gaat toch wel te ver," aldus Sorgdrager. De mi nister zei gisteren dat er sprake is van een doelgerichte campagne van de georganiseerde misdaad tegen politie en justitie. Volgens haar toont de rechtszaak tegen de grote drugbaas uit Blaricum die nu in Amsterdam loopt dat aan. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Van onze redactie economie Voorburg - De sterk gestegen uitvoer heeft de Nederlandse eco nomie op de been gehouden dit jaar. De kooplust kwakkelt nog een beetje. En dat geldt ook voor de investeringen. Dat constateert het Centraal Bu- en 53 miljard groeide flink. On- reau voor de Statistiek (CBS) in het gisteren verschenen Conjuc- tuurbericht 1994, waarin verder wordt vastgesteld dat de aan trekkende economie gepaard gaat met een verslechterende ar beidsmarkt. Er zijn dit jaar ge middeld 480.000 werklozen, 65.000 (20 procent) meer dan in 1993. Met Duitsland en Japan scoort Nederland in dat opzicht internationaal slecht. 'Een prachtig herstel', zo be schouwt hoofd conjuctuur en re gio Simon Algera van het CBS de groei van het bruto binnenlands produkt (bbp), die dit jaar uit komt op 2,2 procent, vijf maal zo hoog als vorig jaar toen Neder land op het randje van een reces sie zat. Het is de eerste werkelijk groei van het bbp, nadat na het topjaar 1989 de groei steeds ver der afnam. De uitvoer, die dit jaar een groei kent van vijf procent tegenover twee procent vorig jaar, heeft het sterkst aan dat herstel bijgedra gen. Met name de export van che mie en machines met een waarde van respectievelijk ƒ45 miljard danks de betere prijzen neemt, onder druk van buitenlandse concurrentie, het aandeel van de landbouw in het bbp af met 1 procent. Daarmee scoort de land bouw voor het eerst sinds decen nia een negatief resultaat. Samen met de transporsector deed de landbouw in het verleden het juist beter dan andere sectoren. Met een groei van twee procent noemt het CBS het investerings niveau matig. „Geld werd vooral geïnvesteerd in transportmidde len en nieuwe woningen. De ver wachting is dat het niveau van de investeringen in 1995 toeneemt. Dat geldt ook voor de binnen landse consumptie. Volgens het CBS is dat het gebruikelijke beeld in de periode na een econo-' mische terugval. Tot en met oktober stegen de prijzen met 2.8 procent. Zonder de huurverhoging en gemeente lijke belastingen bedroeg de in flatie de eerste tien maanden 1.9 procent. Internationaal is Neder land een economische midden- -moter in 1994, samen met Duits land en Oostenrijk. (ADVERTENTIES) "Nieuw "Nieuw "Nieuw "Nieuw Eikenprogramma in KERSENKLEUR Tevens vindt u in onze showroom prachtige samengestelde programma's w.o. 100% massief eiken Copy Antiek programma Romantisch eiken Blank Patine programma Modern Blank Eiken programma Massief eiken With Wash programma Ook voor al uw meubels op maat Ze lijken niet onder te doen voor Rambo, deze Bosnische Serviërs aan de frontlijn in het dorpje Ka- zanci. ZIE OOK BUITENLAND - A4: Bosnië splijtzwam topberaad FOTOEPA VANDAAG IN DEZE KRANT Feyenoord verloor bin nen twee weken drie maal en met forse cijfers. De doodsteek voor vrij wel elke trainer bij een topclub. Niet voor Wil lem van Hanegem. Die zit nog stevig te paard in Rotterdam-Zuid. ZIE SPORT-B1 INHOUD 2 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie Beurs A5/A6 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Gids deel D RTV-programma's D2 Albert Heijn geeft een leuke mini meezing cd/mc weg t.w.v. 12.95**, met vijf prachtige liedjes uit de Walt Disney- film 'De Leeuwekoning: En als u één van de onderstaande produkten koopt, krijgt u'm gratis aan de kassa. Ariel Futur of Ariel Futur Color pak 2.2 kilo _24r78f 23.99* Vizir Ultra, navulpak 3 kilo ITéfF 16.99* Dreft, glazuuiteschermer flacon 1 kilo Dreft, afwas flacon 750 ml JA9ST 13.99* 'Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 10 decerftber a.s. Zolang de voorraad strekt. "Of de helft In contanten vla bank of giro. Zie de actlevoorwaarden in de winkel. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Van onze verslaggever Frank van Cooten Terneuzen - De ouders van de vorig jaar bij de brug van Sluiskil verongelukte Rob Kamp voelen zich zeer in de steek gelaten door de diverse overheidsinstanties. Want een jaar na het dodelijke ongeval is er nog niets gedaan aan ver betering van de verkeersvei ligheid bij de brug. Zb ÖUUHI fcN Hans Verkerk Keykens heeft beslag weten te leggen op een grote partij keukens. In maar liefst 26 uitvoeringen die in elke maat leverbaar zijn. Dat betekent een grote keuze van modern MDF tot rustiek eiken, voor werkelijk absurd lage prij zen. Hans Verkerk verkoopt zolang de voorraad strekt. Dus sla nu uw slag en zorg dat u er op tijd bij bent want op op! (levering januari, reserveren tot 1-9- 95 mogelijk) „Wij hadden de illusie dat lering uit dit ongeluk zou worden ge trokken. Na een jaar doet het ons zeer veel verdriet te moeten con stateren dat er niets is verbeterd aan de verkeersveiligheid en het toezicht op de naleving. De prio riteiten liggen kennelijk anders. Potentiële moordvoertuigen gaan nog steeds huns weegs," luidt een verklaring van dg familie uit Phi lippine. Rob Kamp werd vorig jaar over reden door een landbouwvoer tuig bij de brug in Sluiskil. De fa milie Kamp hoopte dat snel maatregelen getroffen zouden worden om dergelijke ongeluk ken in de toekomst te voorkomen. „Maar u mag best geloven dat ik momenteel zeer gefrustreerd ben. Er is helemaal niets gebeurd," al dus A. Kamp. „En dat terwijl er jaren geleden ook al soortgelijke ongevallen bij de brug hebben plaatsgevonden. Ik heb het gevoel dat ik telkens tegen de muur loop als ik contact heb met de diverse instanties. En daar hou ik een zeer gefrustreerd gevoel aan over." De dienstkring Zeeuws-Vlaande ren van Rijkswaterstaat lanceer de kort na het ongeval het plan om de brug bij Sluiskil een stuk veiliger te maken voor fietsers. Om dit soort ongevallen te voor komen wil Rijkswaterstaat het fiets- en het landbouwverkeer op de brug strikt van elkaar schei den. I VERVOLG OP ZEELAND - C1 a-V* tSDAG 7 DECEMBER 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze verslaggever Wernhout/Arnhem - Een poeliersbedrijf in Wernhout heeft gefungeerd als dekmantel voor een grote marihuanahandel. De politie onderschepte er vrij dagavond een partij van 18 ton marihuana met een straatwaar de van 100 miljoen gulden. Het spul is inmiddels verbrand. Tot de gearresteerden behoren de eigenaar van het poeliersbe drijf, H. van B. uit Wernhout en zijn werknemer B.T., woonach tig in Zundert. Verder zijn gear resteerd vader (55) en zoon B. (31), officieel woonachtig in Tu nesië. B. senior is in 1991, toen hij nog een transportbedrijf had in Rijsbergen en in Wernhout woonde, in België betrokken geweest bij de smokkel van 2000 kilo hasj in de dubbele bo dem van een van zijn koelwa gens. De chauffeur en de bijrij der zijn in België veroordeeld. De dorpsgemeenschap van Wernhout houdt het er op dat B. senior poelier Van B. - wiens betrokkenheid alom verbazing wekt - heeft ingewijd in de ge heimen van de handel in soft drugs. Van B. heeft niet alleen een centrale slachtplaats aan de Diepstraat in het grensdorpje Wernhout, mabr ook winkels in Veldhoven, Maastricht, Roer mond en tot voor kort Arnhem. De eveneens aangehouden B.T. uit Zundert, werknemer van Van B., reed 's nachts het land in om de winkels van Van B. te bevoorraden. Of hij tijdens die nachtelijke ritten ook marihua na vervoerde wil de politie be vestigen noch ontkennen. Arnhem, waar dus een van de winkels van de Wernhoutse poelier was gevestigd, is ook de woonplaats van een nog niet ge arresteerde 37-jarige verdachte. Door hem te volgen kwam de politie Gelderland-Midden het transport vanuit Columbia op het spoor. Of er een relatie is tussen de voormalige Arnhemse winkel van Van B. en deze 37- jarige verdachte is niet duide lijk. Veel inwoners van Wernhout hebben aanschouwd hoe het vrijdagavond ging met de af tandse vrachtauto met Litouws kenteken op het terrein van het .poeliersbedrijf. De wagen zou daar om ongeveer zeven uur zijn gearriveerd. Wat later be gonnen enkele mannen met het lossen van de 18 ton marihuana. Om een uur of tien sloeg de po litie toe. De vrijdag eveneens gearresteerde P. van H. uit Achtmaal (36) is gisteren op vrije voeten gesteld. Van onze correspondent Aart Heering Rome - „In een geest van dienstbaarheid en met de dood in het hart verlaat ik de rechterlijke macht. Met deze woorden eindigt de brief waarmee Antonio Di Pietro gisteren zijn ontslag heeft inge diend bij zijn chef, de Milanese hoodofficier van justitie Frances co Saverio Borrelli. De magis traat die wereldberoemd- werd door het corruptieonderzoek Schone Handen, is verbitterd over de polemieken rond zijn per soon en de constante aanvallen waaraan hij en zijn collega's van het Schone Handen-onderzoek blootstaan. In verschillende Italiaanse steden zijn gisteravond spontane de monstraties gehouden om Di Pietro te bewegen op zijn besluit terug te komen. Zelfs president Scalfaro richtte gisteravond een oproep tot Di Pietro om 'de toga niet haast zich neer te leggen en het land te blijven dienen'. De magistraat zelf weigerde ieder commentaar. De Beurs van Mi laan reageerde op het nieuws van zijn vertrek met een daling van ruim twee procent. „Ik heb altijd alleen maar mijn plicht als magistraat gedaan. Maar nu wordt mij een persoon lijke rol toegedicht alsof ons werk tegenover iets of iemand is gericht. Op alle mogelijke manie ren worden mijn gedachten ver draaid en gebruikt in een politiek spel dat het land verdeelt. Ik wil de iets doen om de rust terug te brengen en het enige wat binnen mijn mogelijkheden lag was het onderzoek Schone Handen te 'ontpersoonlijken' door terug te treden," schrijft Di Pietro. Hij doelt daarmee zowel op de felle aanvallen van de regering- Berlusconi als op de demonstra ties van links en rechts ten gunste van het onderzoek Schone Han den. Gistermorgen heeft Di Pietro nog de aanklacht voorgelezen in het zogeheten Enimont-proces, dat wordt gevoerd naar aanleiding van de steekpenningen van circa honderd miljoen gulden die de voormalige politieke top zou heb ben opgestreken van het chemie bedrijf Montedison. I VERVOLG OP BUITENLAND I ZIE OOK BUITENLAND - A4: Met Di Pietro verliest Italië zijn 'schone handen' A4 De zuidelijke parallelweg wordt dan alleen gebruikt door land bouwvoertuigen en de noordelij ke parallelweg wordt dan be stemd voor fietsers en bromfiet sers. Om te voorkomen dat twee voertuigen elkaar op de brug te genkomen - de weg is te smal voor landbouwvoeruigen om el kaar te passeren - wil Rijkswa terstaat verkeerslichten plaatsen. Een woordvoerder van Rijkswa terstaat vertelde gisteren dat aan dit plan meer haken en ogen kle ven dan oorspronkelijk was aan genomen. Hij begrijpt de frustra tie van de ouders. „Ik kan me dat goed voorstellen. Als de oplossing eenvoudig was geweest hadden we die zo uit de mouw geschud. Maar we hebben te maken met verschillende weg- beheerders die weer hun eigen budgetten hebben. Kijk, Terneu- zen-Zuid heeft veel aansluitin gen. Daar hebben we mee te ma ken. Dé parallelwegen zijn van het waterschap en de aansluiten de weg is van de provincie. Alleen de brug is van Rijkswaterstaat. Dus moeten we met al deze in stanties tot overeenstemming ko men. We hebben wel overleg met elkaar. Zo zijn we tot een princi pe-overeenkomst gekomen met de landbouworganisaties." Volgens de woordvoerder zijn ook de voorgestelde jmaatregelen niet eenvoudig uit te voeren. Van onze verslaggever Dorst - De zesjarige Amira Alaas, die maandag met geweld door haar vader van school in Dorst is meegenomen, is gisteren ook niet terugge keerd bij haar moeder. Zij verblijft vermoedelijk in Rijen. Moeder Magda Guzak en haar vriend L. van Wingerden uit Dorst heb ben ook gisteren vergeefs de hele dag geprobeerd om Amira terug te krijgen. De politie heeft opnieuw niet ingegrepen, omdat tot nu toe niet is aangetoond dat Magda Guzak niet getrouwd is met de Libane se vader van het kind. De vrouw woont sinds enige tijd bij L. van Win gerden, samen met haar kinderen Amira en Nathalie. Maandagmid dag verscheen de vader van de kinderen plotseling op het schoolplein om Amira mee te nemen. POELIER Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adfes: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: ia! acceptgiro 87.20 o kwartaal automatisch 84.70 bank/gironr Adres: Postcode:, Plaats:, In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) I De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- o gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 2 L. E STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT W

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1