SB? Meer mensen in de schulden h 'Ilij sterfthet is hard maar 'Begemann krijgt toch aandeel DWA' Natte voeten Trieste dood voor laatste Biesbosch-kluizenaar Onverlichte politieauto schept Roosendaalse Alles over Parket DER DEKKER OOSTBURG Meer alcohol in verkeer Politie R'dain jaagt op junks Piloot schuldig aan vliegramp 'Zoabweg kost extra zout' [ejjQ Biedermeier is braaf Alternatieven voor champagne Gemeenten vragen kabinet meer mogelijkheden om te helpen; belastingen te hoog Van Mierlo en Kok naar Clinton Record haven van Antwerpen Jaspers in halve finale 'N B EC RIP IN BREDA: h BIJ KEES... Volop post voor zieke prins Platform: Meer hartoperaties nodig Glas in potjes spinazie Edah IN DE PARKETSHOP Kahrs SPECIAALZAAK IN GELOOGD GRENEN NIEUW/ANTIEK Brouwerijstraat 31 Tel. 01170-55221 Tl DE STEM «K»iM Terneuzen - Forse geldboetes, voorlichtingscampagnes en ver plichte verkeerscursussen ten spijt kunnen automobilisten op de Zeeuws-Vlaamse wegen het borreltje maar niet laten staan. Volgens officier van justitie mr. H. Mos is er dit jaar weer een stij ging van 35 procent van zaken waarin rijden onder invloed mee speelt. ZIE ZEELAND - Cl Rotterdam - Bij het Rotterdamse Centraal Station is de rust weer gekeerd sinds de sluiting van Perron Nul. Maar de drugover last heeft zich nu over zowat de hele binnenstad verspreid. En de junks voelen zich nergens meer veilig, want overal maakt de po litie jacht op hen. ZIE PAGINA - A2 Ankara - In Oost-Turkije is gis teren een vliegtuig verongelukt door eigenzinnigheid van de pi loot. Daarbij zijn 54 mensen om gekomen. De piloot kreeg van de verkeerstoren bij de stad Van de uitdrukkelijke opdracht, vanwe ge het slechte weer niet te landen. De gezagvoerder probeerde dat echter toch. ZIE BUITENLAND - A4 Den Haag - Er moet bij gladheid meer zout worden gestrooid op 'zeer open asfalt beton' (Zoab) dan op gewoon asfalt. Daardoor is het Zoab zeer slecht voor het milieu. ZIE BINNENLAND -A3 HET WEER -(w»- imin./max. fl Daar moet Popeye van kotsen VANDAAG IN GROTE GIDS Zestig schilderijen uit de Biedermeiertijd geven vanaf 21 januari in het Noordbrabants Museum in Den Bosch een realis tisch beeld van het leven in O'ostenrijk direct na de val van Napoleon. Dat leven was vooral klein burgerlijk en braaf. ZIE GROTE GIDS-Dl 1 SURPLUS Echte champagne is lek ker, maar duur. Gelukkig worden er buiten de Champagne-streek mousserende wijnen ge maakt die in kwaliteit met champagne kunnen wedijveren en die bo vendien heel prettig ge prijsd zijn. ZIE SURPLUS - DEEL E INHOUD 4 KATERNEN Binnen-/Buitenland A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Economie A5/A6 Beurs A6 Sport deel B Zeeland deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 Surplus deel E mm'i" Buien Ook vandaag herfstweer met buien, met in het binnenland een kleine kans op onweer. Tijdens het weekeinde draait de wind naar noordwest en wordt het gevoelig kouder. Den Haag - Premier Kok en mi nister Van Mierlo van Buiten landse Zaken brengen dinsdag 28 februari een bezoek aan presi dent Clinton van de Verenigde Staten. Clinton heeft de minis ter-president uitgenodigd. Vol gens de Rijksvoorlichtingsdienst zullen Kok en Van Mierlo met de Amerikaanse president praten over veiligheidsvraagstukken, economische onderwerpen en over 'andere thema's van weder zijds belang'. Antwerpen - De Antwerpse ha ven heeft dit jaar voor 109,4 mil joen ton aan goederen overgesla gen. Dat is een stijging van ruim 7 procent ten opzichte van 1993. Grote stijger was het container vervoer: een toename van 17 pro cent. De Rotterdamse haven komt vandaag met de jaarcijfers. ZIE ECONOMIE - A5 Zundert - Dick Jaspers, Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans en Ludo Dielis hebben zich gis teravond geplaatst voor de halve finales van het Wetsteijn-drie- bandentoernooi in Zundert. De zege van Dielis in de kwartfinale op de vermoeide Turkse vedette Semi Sayginer was de grootste verrassing. ZIE SPORT - BI Van onze verslaggeefster Hélène Schenk Rijen - Steeds meer mensen dreigen in financiële proble men te komen door de hoogte van de belastingen. Het aan tal Nederlanders dat vraagt om een schuldregeling, stijgt sterk. En de verwachting is dat daar voorlopig geen ver andering inkomt. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het kabinet gevraagd om een ver ruiming van de mogelijkheden om die mensen te helpen. Ge meenten hebben volgens de VNG nu volstrekt onvoldoende moge lijkheden om iets te doen voor mensen met schuldproblemen. De VNG vindt dat het kabinet de ogen niet mag sluiten voor de toenemende schuldenproblema tiek en armoede onder de bevol king. „Het is ook onze zorg en we trekken daarom ook aan de bel bij het kabinet," zegt beleidsme dewerker G. Hendriks van de VNG. Hij antwoordt dit op vra gen over de brief die de gemeente Gilze en Rijen naar de VNG zal sturen. In die brief vraagt Gilze en Rijen de VNG 'hoe de gemeen te in vredesnaam haar minima beleid nog gestalte moét geven'. De invoering van de nieuwe af- valstoffenbelasting gaat een ge meente als Gilze en Rijen per aansluiting jaarlijks ruim twintig gulden extra kosten. Daardoor zijn gezinnen in die gemeente al leen al aan afvalverwerking ruim 333 gulden per jaar kwijt. „De financiële consequenties van allerlei belastingmaatregelen be ginnen, zeker voor de laagstbe taalden onder ons, gevaarlijke vormen aan te nemen," vindt wethouder K. van der Hoofd van de gemeente Terneuzen. „Ik acht het zeer wel mogelijk dat wij wil len dat er een signaal wordt afge geven in Den Haag. Allerlei be lastingmaatregelen komen op ons af. Da's heel leuk, maar het Rijk geeft er geen zak geld bij." VERVOLG OP BINNENLAND - A3 ADVERTENTIE De (speel)tuin van de familie Huizer in Dinteloord staat blank en het water is ook hun kelder ingestroomd. Gevolg van de overvloedige regen van de laatste dagen. Die bezorgt veel mensen natte voetenmaar vrijwel nergens in de mate van vorig jaar, toen met name Limburg geteisterd werd door een overstromende Maas. Daar is nu geen sprake van. Volgens Rijkswaterstaat begint het water peil alweer te zakken; en vanuit de Arden nen is weing gevaar meer te duchten omdat er de komende dagen weinig regen zal val len. FOTO RUBEN SCHIPPER Vierwindenstraat - Breda Utrecht (anp) - In het Academisch Ziekenhuis (AZU) in Utrecht komt iedere dag een stapel van zo'n tachtig beter schapskaartjes, brieven en pakjes binnen voor de zieke prins Bernhard. Sinds de opname van de prins op 26 november voor een darmope ratie, kreeg de postkamer van het AZU enkele duizenden stukken te verwerken, ook vanuit het buitenland. Door de grote hoeveelheden is het volgens de Rijksvoorlichtings dienst niet mogelijk dat alle brieven persoonlijk worden beant woord. De dienst gaf wel te kennen dat de prins eventueel 'op de televisie een persoonlijk dankwoord zal uiten voor de belangstel ling voor zijn gezondheid', zoals hij en prinses Juliana ook deden na hun huwelijksfeest. De gezondheidstoestand van prins Bern hard is intussen nog onveranderd. Volgens dë RVD is de prins nog steeds herstellende van een zogeheten shocklong. Door Hans Rube Drunen/Tilburg - Nu de CZ Groep Ziekenfonds in Tilburg ook zijn tweede verzoek om een harttransplantie heeft af gewezen, zal de 59-jarige H. Cobben üit Drunen het niet lang meer maken. Een half jaartje nog, denkt hij. Zelfs zijn vrienden van de Stich- Van onze verslaggever Werkendam - Fré Vos, de laat ste echte kluizenaar van de Biesbosch, is op een droevige manier aan zijn eind geko men. Hij is na een eenzame doodsstrijd van enkele uren overleden aan derdegraads brandwonden. Fré Vos is 84 jaar oud geworden. De ware toedracht zal wel nooit bekend worden, maar waar schijnlijk hebben zijn kleren vlam gevat toen hij met een scheut petroleum het houten pot kacheltje in zijn huisje wilde aansteken. Fré is kennelijk met een naar buiten gehold en heeft door zich in de modder te wente len nog geprobeerd de vlammen te doven. Toen dat niet lukte heeft hij zijn kleren van zich af gescheurd en is hij spiernaakt weer terug in huis gegaan en in bed gekropen. De volgende dag werd hij dood aangetroffen door een van de boeren uit de omtrek. De aard van de verwondingen was volgens een arts zo ernstig dat ook een jonger iemand dan Fré er zonder hulp aan zou zijn Fré Vos in 1990 met zijn hond Snip, geportretteerd bij het potka cheltje dat hem waarschijnlijk fataal is geworden. FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP overleden. Hulp vragen was so wieso niet mogelijk geweest want Fré leefde volledig verstoken van enige communicatie met de be woonde wereld op de alleen over water te bereiken Thomaswaard. Volgens de arts die de lijkschou wing verrichtte, heeft Fré nog en kele uren geleefd en moet hij gru welijke pijn hebben geleden voor hij tenslotte stierf. Het kleine huisje waar hij tot aan zijn dood heeft gewoond, was zijn ouderlijk huis. Sinds 19Q5, toen zijn moeder overleed, woonde hij er alleen. Een maal per week stak hij met een bootje de Nieuwe Merwede over om de boodschap pen op te halen die een overbuur vrouw voor hem in Werkendam deed. De enige met wie hij verder regelmatig contact had was zijn twee jaar jongere zuster Gijsje die in Werkendam woonde. Zij is een half jaar geleden overleden. De laatste jaren hielden mede werkers van verschillende in stanties, zoals staatsbosbeheer, de rijkspolitie te water, rijkswa terstaat, maar ook boeren uit de omtrek een oogje op hem, maar tot aan zijn dood toe kon Fré on danks zijn hoge leeftijd toch nog steeds redelijk goed voor zichzelf zorgen. Fré Vos was niet echt mensenschuw. Hij was ook geen kluizenaar uit overtuiging, maar door omstandigheden. Hij is al tijd vrijgezel gebleven en hij heeft de Biesbosch nooit willen verlaten. Pogingen van zijn fami lie om hem in een bejaardenhuis op te laten nemen, stuitten op een koppig weigeren. „Ik heb hier heel mijn leven ge woond. Ik wil hier nooit meer weg," zei hij vier jaar geleden in een interview met onze krant. Zijn zuster Gijsje voorspelde toen al: „Als hij de Biesbosch uit gaat, zullen ze hem moeten dragen, in zijn kist." 8 "710311 000218 I I I I I VRIJDAG 30 DECEMBER 1994 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 1,75 - ZATERDAG: 2,00 Van onze verslaggever Paul Verlinden Breda - Begemann probeert via een omweg alsnog een aandeel te verwerfen in Deutsche Waggonbau (DWA). Dit melden goed ingelichte bronnen rond Begemann. Begemann verloor eerder deze hand de aanleiding om de ge maand de slag om de Oostduitse producent van treinwagons en trams. Treuhandanstalt, de hui dige eigenaar van DWA, sloot een akkoord met Advent Holding, een Amerikaanse participatie maatschappij. Nu zou Begemann weer een afspraak met Advent hebben gemaakt om straks 38 procent van de aandelen DWA over te nemen. Voorwaarde voor Advent om de aandelen te verkopen aan Bege mann zou zijn dat Joep van den Nieuwenhuyzen weer in functie is als bestuursvoorzitter van het Bredase concern. Van den Nieu wenhuyzen legde deze functie tij delijk neer toen hij veroordeeld werd voor handel met voorken nis. Die zaak komt binnenkort voor de Hoge Raad en Van den Nieuwenhuyzen rekent op reha bilitatie. De veroordeling van de Bege- mann-topman was voor Treu- sprekken over de verkoop van DWA af te breken. Vervolgens ging Treuhand met Advent in zee. Hoewel Begemann herhaaldelijk beklemtoond heeft dat het con cern niet staat of valt met DWA, lijkt Van den Nieuwenhuyzen niet op te geven in de strijd om het Duitse bedrijf. Bronnen sug gereren zelfs dat Begemann en Advent deze strategie bewust ge kozen hebben toen Treuhand de gesprekken met Begemann af brak. Advent is een beleggings maatschappij en niet thuis in de treinenbouw. Begemann beschikt dankzij onder andere dochteron derneming Holec Machines en Apparaten wel over de benodigde kennis. Bij Begemann was gisteravond niemand bereikbaar voor com mentaar. ZIE OOK ECONOMIE - A5: Bonden tevreden over RDM-deal Van onze verslaggever Wouwse Plantage - Een onverlichte politiewagen van het Roosendaalse team West heeft op de Mariabaan in Wouwse Plantage woensdagavond laat de 48-jarige G. uit die plaats aangereden. ting Nederlandse Hartpatiënten (SNH) geven hem geen tijd meer voor een beroepsprocedure. De CZ Groep weet het. „Het is hard, maar wel eerlijk," meent medisch adviseur A. Prince. Tot tweemaal toe is Cobben door dé specialisten in Nederland on derzocht, in het Dijkzigt zieken huis in Rotterdam en het Acade misch Ziekenhuis in Utrecht. Beide keren leverde dat voor Cobben een negatief resultaat op. Volgens medisch adviseur Prince van CZ is het 'puur een verde lingsvraagstuk'. „De mensen met de beste overlevingskans komen in aanmerking. De heer Cobben heeft een minder goede kans." Net als de patiënt zelf, legt ook de Stichting Nederlandse Hartpa tiënten zich niet zomaar neer bij dit 'doodvonnis'. De stichting wil de zaak terugkoppelen naar de Ziekenfondsraad. Ook heeft de stichting gisteren het eigen gironummer open ge steld voor giften aan Cobben. Den Haag - Het aantal open hartoperaties moet de komende twee jaren met 650 per jaar wor den uitgebreid om de ontstane achterstand in te lopen. Jaarlijks vinden er al 14.000 plaats. Dit stelt het Landelijk Platform Hartchirurgie in een advies aan minister Borst (Volksgezond heid). Nu wachten 650 patiënten langer dan drie maanden op een opera tie. De regel is dat mensen binnen drie maanden geholpen moeten worden. De vrouw is met breuken aan de onderbenen in het Roosendaalse ziekenhuis opgenomen en daar geopereerd. De auto was niet verlicht omdat de agenten surveilleerden op stropers. De vrouw liet op de Ma riabaan net haar hond uit en werd geschept. Teamchef A. van Osta liet gisteren weten de kwes tie zeer te betreuren. Een inspec teur van het team Oudenbosch stelt een onpartijdig onderzoek in. De politiewagen, die bestuurd werd door de 37-jarige hoofd agent A.M., was op surveillance in de polder. De laatste tijd kwamen steeds meer meldingen binnen dat daar gestroopt zou worden. De wagen reed aanvankelijk langzaam over de Kuilweg toen de agenten in de verte een verdachte wagen ont dekten. Toen deze auto van rich ting veranderde, besloten de agenten op de kruising met de Mariabaan die weg op te rijden. Daar kruiste de vrouw hun pad. Vermoed wordt dat G., mede door het slechte weer de politie auto niet heeft zien of horen aan komen. De vrouw werd meteen na het ongeval in het Roosendaalse Franciscusziekenhuis aan haar onderbenen geopereerd. Team chef Van Osta, duidelijk aange slagen door het voorval, is die zelfde nacht nog poolshoogte gaan nemen. De politie houdt de komende dagen nauw contact met de familie van G. Helmond - Supermarkt keten Edah heeft duizen den potjes gesneden spi nazie van eigen merk uit de winkels gehaald, om dat er kleine glasscherven in kunnen zitten. Ook de potjes van het merk Campagne (die worden ver kocht in de winkels van Tor- ro, Dagmarkt en Konmar) zijn ingenomen. Het is nog niet duidelijk hoe het glas in de potjes terecht is gekomen, aldus een woordvoerder van de Vendex Food Groep, waartoe de betreffende su permarktketens behoren. Het onderzoek bij de leve rancier - het Belgische be drijf La Corbeille - is in vol le gang. Edah is op de aan wezigheid van glassplinters gewezen door de Keurings dienst van Waren. Vendex roept de consumenten van daag via advertenties op om gekochte potjes spinazie te rug te brengen naar de win kels. ADVERTENTIE van Bruynzeel en Kahrs. Ook voor doe-het-zelvers. ligt het vloerenboek voor u klaar. U kunt het ook telefonisch bestellen: 01650-53888 Profiteer van de speciale aanbieding. Bruynzeel [parket] r /nrinriK^i SOPHIASTRAAT 11, BREDA. TEL: 076 - 21 48 48 SPINAZIE Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis I Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt m.i.v. 1 januari 1995 per: kwartaal acceptgiro 89.40 kwartaal autom. incasso 86.90 maand autom. incasso 29.80 bank/gironr De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. EEN KRANT DIE JE WAT ZEGT ft S V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1994 | | pagina 1