Inkomen van directeuren RBA omhoog IEDERE ZONDAG MEUBELSHOW BU BETER MEUBEL IN BAARLE NASSAU Passagiers in trein van Parijs naar Amsterdam beroofd Omstreden Karremans bevorderd tot kolonel Sport m- Vrouwen en kinderen vrij Nederlanders slachtoffer Belgische controledrift Voor al uw oogzorg BOSCH OPTIEK Tatjana is niet blond Gids Haven Gent in hoek gedrukt Farmacoloog krijgt 18de eredoctoraat p 22 januari valt sluit over Fokker 'Een bepaalde staat van zijn' Twijfels over Ifor-macht Weekend Rest personeel wél op de nullijn vwestie Sorgdrager oopt met sisser af ournalisten van -aRa niet vervolgd jc Milan wil Edg ar |Wds en Kanu Granaat ontploft in kachel: meisje aan dood ontsnapt EUROPA'S GROOTSTE SLAAPKAMERSPECIAALZAAK EUROPA'S GROOTSTE SPECIALIST IN WOONKAMERMEUBELEN BALANSOPRUIMING TEGEL-SUPER HOORNICK s ACATURES Plannen voor aanslagen in Suriname KORTE N1EUWSTRAAT 3 4560 AA HULST TELEFOON: (0114) 312327 TELEFAX: (0114) 319494 136e JAARGANG vandaag in deze krant Bouwmeester, de superscout Frans Bouwmeester zegt nog altijd een NAC-hartte hebben. Toch duimt hij vanavond voor thuisclub Feyenoord. Voor die club immers reist hij als super- scout de halve wereldrond op zoek naar talenten. DE STEM ZATERDAtj 13 JANUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 DEEL - „Als ze me een dom blond je noemen, heb ik mijn standaard-antwoord klaar: Ik ben niet echt blond, het is geverfd." Tatjana Simic weet hoe ze zich moet handhaven in de wereld van show en erotiek. IDEEL-D Gent - De haven van Gent voelt zich in de hoek gedrukt door de fusie van de havenschappen Ter- neuzen en Vlissingen en het ver bond tussen de havens van Rot terdam en Vlissingen. De vor ming van de Nederlandse achtsblokken zorgt ervoor dat de vorig jaar ondertekende sa menwerkingsovereenkomst tus sen Gent en Terneuzen maar niet tot bloei wil komen. ZIE ZEELAND - C1 Maastricht - De farmacoloog dr. !P. Jansen heeft gisteren op de niversiteit Limburg zijn acht ende eredoctoraat in ontvangst enomen. Volgens een woord eerder van de universiteit is dat eer uitzonderlijk. Jansen, eige- aar van een farmaceutisch be- 'jf, is houder van meer dan onderd patenten voor het ont velen van geneesmiddelen. :_-_sterdam - De raad van com- iissarissen van het Duitse con- ern Daimler/Benz besluit op 22 -nuari definitief of het doorgaat et Fokker. Aanstaande dinsdag wordt duidelijk of Dasa, moe- er van Fokker en dochter van aimler/Benz, met geld over de rug komt om Fokker te redden, jfoorwaarde is dat de Nederland- e regering ook met geld over de ■ug komt. ZIE ECONOMIE-A6 i het weer Manuel is hoogbegaafd en vindt het heerlijk om op school tussen soortgenoten te zitten. „Het zijn echt niet allemaal mensen met een ernstige blik in de ogen. Het is meer een bepaalde staat van zijn." DEEL-O Na de blauwhelmen van de VN zijn het nu de Navo- troepen van de Ifor-macht die de vrede in Bosnië moeten garanderen. Ze mogen geweld gebruiken, maar waarnemers twijfelen of dat effectief is. DEEL E inhoud 6 KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland Gids RTV-programma's Ragazzi Weekendbijlage Kleintjeskrant A2 A3/A4 A5 A6/A8 A7 deel B deel C deel D D3/D4 D5 deel E Van onze verslaggever Zoetermeer - Terwijl het personeel van de Arbeidsvoorziening (RBA/CBA) de komende twee jaar op de nullijn zit, krijgen de 50 directeuren en hoge staffunctionarissen wél een (forse) loonsverhoging. De ambtenarenbond AbvaKabo vindt dat onaanvaardbaar. Af en toe zon 1 i Vandaag wisselend bewolkt en nog kans op een enkel buitje, j Morgen opklaringen en droog. In de ochtend kans op mist banken. ,en Haag - Het ziet er niet naar it dat justitieminister Sorgdra- er volgende week in de Tweede snier sneuvelt. Niet alleen pre- ier Kok steunt haar 'zonder re eves', ook de regeringspartijen -men vooralsnog genoegen met far uitleg over het ontslag van Amsterdamse procureur-ge- ,-raal Van Randwijck. ZIE BINNENLAND - A4 sterdam - De journalisten .sbs Krikke en Jan Müter, die van werden verdacht betrok- -n 'e zijn geweest bij de actie- 'jep RaRa, worden niet ver- 'Ed. Justitie verdacht het twee- ,J van betrokkenheid bij de Ra- B-acties, zoals de bomaanslag het huis van de toenmalige ,-atssecretaris van Justitie Kos- jaar geleden. 'aan - AC Milan heeft midden- - er Edgar Davids van Ajax contract aangeboden. Davids voor vijf jaar kunnen tekenen Per seizoen 2,5 miljoen gulden tenen. De club heeft ook be stelling voor aanvaller Kanu. Z|E SPORT - B2 De salarisverbetering van de top mensen bij de Arbeidsvoorzie ning (5,25 procent met terugwer kende kracht tot 1 oktober vorig jaar) ligt erg gevoelig. De 7000 overige werknemers spraken na melijk eerder na moeizaam on derhandelen een tweejarige loon- Van onze verslaggever Bergen op Zoom - Een zesjarig meisje uit Bergen op Zoom is aan de dood ontsnapt toen bij haar thuis aan de Molenzichtweg in de houtkachel een 'verdwaalde' gra naat uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Het kind kwam er met een snijwondje en twee lichte brandwonden vanaf. De granaat zat in een stuk hout dat in de kachel lag te branden. Het Explosieven Opruimings Commando vermoedt dat de gra naat tijdens gevechten in de oor log in een boom is ingeslagen zonder tot ontploffing te komen, waarna deze verder in het hout is gegroeid. De granaat ging waar schijnlijk af door de hitte in de kachel. Door de ontploffing werd een flinke schade aangericht in de kamer. stop af in ruil voor een verkorting van de werkweek van 38 naar 36 uur. Het personeel ging daarmee akkoord omdat de werkgelegen heid bij de Arbeidsvoorziening zwaar onder druk staat als gevolg van ingrijpende bezuinigingen: zo'n anderhalf miljard gulden de komende jaren. Algemeen directeur Troost heeft de loonsverhoging toegekend. Hij had hiervoor een mandaat van het bestuur, dat bestaat uit verte genwoordigers van vakbonden, werkgevers en overheid. De FNV, die in het bestuur zit, laat echter weten dat de directie-salarissen in eerste aanleg een zaak zijn voor de directie zelf. De directeuren krijgen de verho ging omdat ze hun 40-urige werkweek behouden. Toen drie jaar geleden de werkweek voor het overige personeel werd ver kort van 40 tot 38 uur, kregen ze ook al een loonsverhoging van 5 procent. „Wij zijn hier laaiend over en ei sen dat de loonsverhoging terug gedraaid wordt," zegt AbvaKa- bo-bestuurder Leerentveld. Dat de directeuren in hun functie moeilijk terug kunnen naar een kortere werkweek, vindt hij geen argument. „Er zijn alternatieven te bedenken om een loonstop te compenseren. Er zouden afspra ken over studieverlof of vrije da gen gemaakt kunnen worden." Door Romain van Damme Haarlem/Brecht - De Haar lemse advocaat mr. J. Vallen- duuk dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen België wegens discriminatie. Vallenduuk meent dat de Bel gische Rijkswacht bij het contro leren van vrachtwagens en reis- bussen het oog vooral laat vallen op Nederlandse kentekens. „Ik heb cijfers waaruit dat zon neklaar blijkt. Dat zijn cijfers die het Belgisch ministerie van Ver keer zelf verstrekt heeft," zegt Vallenduuk. Onlangs verdedigde hij twee Zeeuwse vrachtwagenchauf feurs, die zich bij de Middelburg se rechtbank moesten verant woorden omdat ze in België de rijtijdenwet hadden overtreden. Een kapstok waaraan de klacht tegen België wordt opgehangen. „Klinkklare onzin," reageert Paul Schoenmakers van de Rijks wacht in Brecht. „Bij het contro leren wordt er niet gekeken naar nationaliteit. Natuurlijk worden er hier nogal wat Nederlanders gecontroleerd. Het is tenslotte een grensstreek." Vallenduuk raakt er niet van on der de indruk en blijft bij zijn be wering en heeft inmiddels steun gezocht bij de organisaties Ko ninklijk Nederlands Vervoer en Transport Logistiek Nederland. „Het is wel goed dat er weer eens geprotesteerd wordt," zegt L. Ceelen, secretaris goederenver voer van Koninklijk Nederlands Vervoer. „Er is namelijk een EG- verordening waarin staat dat de controles in de aangesloten lan den zo uitgevoerd worden, dat er geen sprake is van concurrentie." „Als de pakkans in andere landen veel groter is en je moet ook ho gere boetes betalen - dat kan wel eens oplopen tot tienduizenden guldens - kun je toch moeilijk spreken van gelijke kansen." Vallenduuk zelf was jarenlang hoofd juridische zaken van Ko ninklijk Nederlands Vervoer. „Toen werd ik ook overspoeld met klachten van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, die zeg gen dat ze vaak aangehouden worden en voor het minste of ge ringste 10.000 franken (550 gul den) moeten betalen." Transportondernemer D. Meeus, voorzitter van de Stichting Na tionale en Internationale Weg vervoer Organisatie (NIWO), brengt graag wat nuances aan, maar heeft toch een aardig voor beeld voorhanden. „Onze auto's reden altijd met Belgische kentekens. Nu met Ne derlandse kentekens, maar we hebben nog veel Belgische chauf feurs in dienst. Laatst kwam er een naar me toe en vroeg of er weer een Belgische plaat op mocht, want hij was in België nog nooit zo vaak gecontroleerd." Meeus verbindt er geen vergaan de conclusies aan. „Is dit nou toe val of niet? Je moet er een beetje mee uitkijken. Want laat ons eer lijk zijn, we geven zo graag de schuld aan een ander." VERVOLG OP BINNENLAND - A3 (ADVERTENTIES) Alle voorraad steenstrips 10.- per m2 DIJKLAAN 133 -BREDA Sj TEL. 076-5213860 K Van onze verslaggevers Antwerpen/Utrecht - De Belgische Rijkswacht en politie heb ben gistermorgen in de bossen bij de Nederlandse grens een grote klopjacht gehouden op een treindief. Deze had op de in ternationale trein Parijs-Amsterdam een tiental passagiers be stolen en twee mensen met een vuurwapen bedreigd. Hij is niet gevonden. plichtigen had.- „Sommige getui gen spreken van drie mannen, maar één persoon is echt gezien," meent de persofficier. De trein liep een aanzienlijke vertraging op omdat die In Essen moest stoppen voor het politie onderzoek. Volgens de verkeersleiding in Brussel komt het signalement van de rover overeen met dat van een man, die woensdag in dezelf de trein in Roosendaal voor pro blemen zorgde. Om welke proble men het toen ging, is niet bekend. Een woordvoerder van de NS zegt nog nooit te hebben gehoord van een treinroof tussen de Ne derlandse rails. „We hebben na tuurlijk wel zakkenrollers maai een gewapende overval heb ik in de 30 jaar dat ik bij de Spoorwe gen werk nog niet meegemaakt," aldus de zegsman. De man doorzocht de bagage van slapende treinreizigers op waar devolle spullen. Nadat eerder al een aantal meldingen van ver missing bij het treinpersoneel was binnengekomen, werd de man op een gegeven moment be trapt. Een achtervolging in de trein door een conducteur en een ge tuige volgde. „Die eindigde in het laatste treinstel,waar de dief zich in het nauw gedreven voelde," zegt de Antwerpse persofficier. De dief trok aan de noodrem en haalde een busje traangas en een pistool tevoorschijn en bedreigde zijn achtervolgers. Hij sprak daarbij de woorden 'vorsicht' en 'langsam'. Toen de trein tussen Wildert en Essen tot stilstand kwam, nam hij de benen. Volgens de Antwerpse justitie is niet duidelijk of de dader mede- Een Russische soldaat brengt een oude vrouw in veiligheid, die door de Tsetsjeense rebellen is vrijgelaten. De Tsjetsjenen houden nu nog bijna 190 men sen gegijzeld aan de grens tus sen Dagestan en Tsjetsjenië. FOTO REUTERS ZIE BUITENLAND-A5 Paramaribo (anp) - In Suriname worden aanslagen beraamd op de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. Ook bestaan er plannen voor aansla gen op journalisten en gebouwen van de media. De politie bevestigt berichten van het radiostation ABC hier over. Het station is eigendom van de zonen van André Kamperveen, één van de vijftien bekende Suri- namers die in 1982 in Fort Zee- landia zijn vermoord. Voor de tragedie van dertien jaar geleden is ex-legerleider Desi Bouterse verantwoordelijk ge houden. Bouterse bereidt zich momenteel als voorzitter van de Nationale Democratische Partij voor op de presidentsverkiezin gen in mei. De politie heeft mogelijke doel witten van aanslagen extra be veiligd. Het vermoeden bestaat dat de plannen voor de aanslagen verband houden met berichten over een nieuw onderzoek naar de decembermoorden. De politicus en vakbondsleider Fred Derby heeft de Surinaamse regering deze week opgeroepen internationale steun te vragen voor een nieuw onderzoek naar die moorden. Derby is de enige van de arrestanten, die op 8 de cember 1982 levend Fort Zeelan- dia verliet. Van onze Haagse redactie Den Haag - Luitenant-kolonel Karremans, voormalig bevel hebber van de Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica, wordt dit jaar bevorderd tot kolonel. In die functie wordt hij gestatio neerd in Amerika. Karremans bevestigde gisteren dat hij als kolonel naar Amerika gaat, maar weigerde verder elke toelichting. Ook het ministerie van Defensie liet zich niet uit over de toekomstige werkzaam heden van Karremans. „Hij gaat werken in kringen van het bond genootschap," wilde een woord-, voerder slechts kwijt. Volgens Defensie past de bevor dering van Karremans 'gewoon in het carrièrepatroon van de lui tenant-kolonel'. Dat Karremans na de val van Srebrenica in op spraak kwam vanwege onder meer de lof die hij de Bosnisch- Servische generaal Mladic toe zwaaide, heeft geen rol gespeeld bij de beslissing, aldus Defensie. Karremans, die destijds tijdens een persconferentie in Zagreb ook beweerde dat de Bosnische Serviërs geen volkerenmoord hadden bedreven en dat de mos lims net zo schuldig waren aan de oorlog, werd voor dat optreden gekapitteld door minister Voor hoeve (Defensie) en de hoogste le- gerbaas Couzy. „De Tweede Ka mer heeft destijds ook zijn be wondering en respect uitgespro ken over hoe hij zich met zijn ba taljon heeft staande gehouden," zegt Defensie. Volgens het ministerie was Kar remans 'voorbestemd om bevor derd te worden'. Gezien zijn hoge opleiding ligt een plaats in de ho gere regionen van het leger voor de hand, aldus de Defensie woordvoerder. De Nederlandse Officieren Vere niging (NOV) weerspreekt dat bevordering van hoger opgelei den binnen het leger een automa tisme is. Vanaf de rang van ma joor is doorstroming niet vanzelf sprekend, maar een 'keuze-be vordering'. „Je hebt dan te ma ken met sollicitatie-procedures," aldus kolonel Stuiver van de NOV. Om zich voor te kunnen bereiden op zijn nieuwe taken zal Karre mans al binnen enkele weken het commando over zijn huidige ba taljon overdragen. (ADVERTENTIE) KARIEMANS Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bi] het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. mmmÊÊ Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- - gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1